POČETNA SAVETOVANJA PROPISI SOFTVER NARUČIVANJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

ZAŠTITA OD ZARAZNE BOLESTI

Objavljen i stupio na snagu

Zakon o izmenama i dopunama

Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti

U "Sl. glasniku RS", br. 136/2020 od 13. novembra 2020. godine, objavljen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (u daljem tekstu: Izmene Zakona), kojim su propisane izemene i dopune određenih odredbi (22 člana).

Razlozi za donošenje ovog zakona (po rečima Predlagača Zakona) proizlaze iz potrebe da se prevaziđu problemi u praksi primene propisa, odluka ili naredba koju donosu nadležni organi u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, kojima se određuju mere za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti, kao i sankcije kada se te mere u praksi ne poštuju.

Zakonom je propisano da su zdravstvene ustanove, privatna praksa, pravna lica, preduzetnici, zdravstveni radnici i građani dužni da sprovode mere propisane ovim zakonom i postupe po rešenju sanitarnog inspektora­­­­­­­ radi zaštite stanovništva od zaraznih bolesti, u rokovima, pod uslovima i na način određen tim rešenjem, i predviđene su odgovarajuće prekršajne sankcije. Izostala je međutimprekršajna sankcija za nepridržavanje odluka i naredaba drugih nadležnih organa kojima se takođe određuju mere za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti.

Osim toga, bilo je potrebno podići zakonski minimum, kada je reč o novčanim kaznama za ove prekršaje, imajući u vidu praksu prekršajnih sudova koja ukazuje na sklonost sudova da veoma često novčane kazne izriču na zakonskom minimumu.

 

Predlagač Zakona je dao sledeće obrazloženje pojedinačnih rešenja:

 

U članu 1. Izmena Zakona (u članu 2. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti) - dodaju se novi izrazi, sa njihovim značenjem (države sa nepovoljnom epidemiološkom situacijom, lična zaštita od infekcije, kućna izolacija i karantin u kućnim uslovima), u skladu sa potrebama u novonastaloj situaciji.      

U članu 2. Izmena Zakona (u članu 5. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti) - dodaje se COVID-19, bolest koju izaziva virus SARS-CoV-2, kod kategorije „ostale bolesti“, nad kojima se sprovodi epidemiološki nadzor.       

U članu 3. Izmena Zakona (u članu 13. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti) - dodaje se stav 4. kojim se definiše da su i lica koja su od strane doktora medicine specijaliste epidemiologa označena kao kontakti, dužna da postupaju u skladu sa merama za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti.

U članu 4. Izmena Zakona - definisano je da se kao posebne mere za zaštitu stanovništva od zaraznih bolestidodaju kućna izolacija, karantin u kućnim uslovima i lična zaštita od infekcije (član 17. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti).          

Članom 5. Izmena Zakona - definiše se da se u nazivu iznad člana 26. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti - dodaje i kućna izolacija (pa sad naslov iznad člana 26. glesi: "Prevoz, izolacija, kućna izolacija i lečenje").

Članom 6. Izmena Zakona - definiše se da se posle člana 29. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti - dodaje naziv iznad člana i član 29a sa podnaslovom Kućna izolacija, koji definiše pojam kućne izolacije; njenu primenu; ko je i na koji način nalaže, kao i da bliže uslove, način određivanja mere, organe, odnosno službe zadužene za kontrolu i način vršenja kontrole poštovanja mere propisuje Vlada.

Članom 7. Izmena Zakona - definiše se da se u članu 31. stav 6. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti - reč: „nadoknada” zamenjuje se rečima: „naknada zarade, odnosno plate”, a posle reči: „zakonom”, dodaju se zapeta i reči: „a rešenje o određivanju mere karantina istovremeno predstavlja i potvrdu o sprečenosti za rad dok ta mera traje”.

Članom 8. Izmena Zakona - definiše se da se posle člana 31. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti - dodaje naziv iznad članova i čl. 31a i 31b Karantin u kućnim uslovima, koji definiše pojam karantina u kućnim uslovima; njegovu primenu; ko ga i na koji način nalaže; dužinu trajanja; regulisanja naknade zaposlenim licima kojima je izrečena navedena mera; kome se uručuje rešenje za slučaj da se mera izriče detetu mlađem od 14 godine, ili licu koje nije u stanju da stara samo o sebi, kao i ko vrši kontrolu poštovanja navedene mere. Članom 31b definiše se preventivna mera ograničavanja slobode kretanja licima u kolektivnom smeštaju u cilju sprečavanja unošenja infekcije u kolektiv, koju naređuje ministra u slučaju epidemije, koji propisuje i bliže uslove i način sprovođenja u svim ili pojedinim kategorijama kolektivnog smeštaja, kao i da kontrolu primene mere vrše sanitarni inspektori.

Članom 9. Izmena Zakona - menja se stav 2. člana 33. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti - koji definiše da se u slučaju pojave epidemije zarazne bolesti utvrđene u članu 32. stav 3. ovog zakona ili druge zarazne bolesti od većeg epidemiološkog značaja, može se odrediti i preporučena vanredna imunizacija protiv te zarazne bolesti za sva lica, odnosno preporučena ili obavezna imunizacija za određene kategorije lica, ako se utvrdi opasnost od prenošenja te zarazne bolesti, kao i u slučaju unošenja u zemlju određene zarazne bolesti, u skladu sa planovima za odstranjivanje i održavanje statusa iskorenjivanja određenih zaraznih bolesti.

Članom 10. Izmena Zakona - definiše se da se posle člana 46. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti - dodaje član 46a sa podnaslovom „lična zaštita od infekcije”, koji definiše pojam lične zaštite od infekcije; dužnosti pravnih lica i preduzetnika radi preduzimanja radnji i aktivnosti, radi primene navedenih mera; ko vrši kontrolu nad sprovođenjem; kao i da sve vezano za navedeno propisuje Vlada.

Članom 11. Izmena Zakona - definiše se da se u članu 51. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti - kod mera koje se sprovode u slučaju vanredne situacije, dodaju kućna izolacija i karantin u kućnim uslovima i dodaje se mera lične zaštite od infekcije.

Članom 12. Izmena Zakona - definiše se da ministar može narediti i meru lične zaštite od infekcije (dodavanjem tačke đ u stavu 1. člana 52. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti -).

Članom 13. Izmena Zakona – propisuju se izmene u članu 53. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti - dodaje i tačka 4) koja definiše obavezan lekarski pregled, laboratorijsko ispitivanje ili podnošenje izveštaja o laboratorijskom ispitivanju prilikom ulaska u zemlju iz određenih zemalja, u skladu sa međunarodnim zdravstvenim pravilnikom.

Članom 14. Izmena Zakona - propisuje se da se posle člana 53. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti - dodaje član 53a, koji definiše koje mere može preduzeti Vlada u slučaju pojave pandemije ili epidemije zarazne bolesti od većeg epidemiološkog značaja, pojave nove ili nedovoljno poznate zarazne bolesti i u slučaju sumnje na upotrebu biološkog agensa i drugo, koji mogu da ugroze zdravlje i živote ljudi i u kojima postoji neposredna opasnost za masovno prenošenje zaraznih bolesti.

Članom 15. Izmena Zakona - definiše se da se član 67. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti - menja i propisuje da Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo odbrane pružaju pomoć Ministarstvu u granicama svojih nadležnosti u sprovođenju mera inspekcijskog nadzora kao i pri sprovođenju drugih mera propisanih ovim zakonom.

Članom 16. Izmena Zakona - propisuje se da se članu 70. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti - dodaje stav 2. koji propisuje da izuzetno, Vlada može odlučiti da se preporučena imunizacija iz člana 32. ovog zakona finansira iz sredstava budžeta Republike Srbije.

Članom 17. Izmena Zakona - definiše se da u članu 73. stav 2. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti - dodaje tačka 15. koja propisuje da sanitarni inspektor u vršenju inspekcijskog nadzora može izdati i prekršajni nalog. Takođe se posle stava 2. dodaju novi st. 3-7. koji propisuju da za slučaj proglašenja epidemije od većeg epidemiološkog značaja širih razmera, kao povereni posao vrši i jedinica lokalne samouprave preko komunalne inspekcije, a u jedinicama lokalne samouprave u kojima je obrazovana služba komunalne milicije, kontrolu nad primenom mera iz člana 46a ovog zakona, kao povereni posao jedinica lokalne samouprave, vrši i komunalna milicija.

Članom 18. Izmena Zakona - definiše se da se posle člana 75. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti - dodaje član 75a, koji definiše da za slučaj proglašenja epidemije od većeg epidemiološkog značaja širih razmera sprovodi hitan zajednički inspekcijski nadzor.

Članom 19. Izmena Zakona - definiše se da se u članu 85. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, koji propisuje novčane kazne za fizička lica, posle tačke 5) - dodaje tačka 6) koja propisuje da će se propisanim kaznama kazniti i lice koje odbije ili se ne pridržava karantina u kućnim uslovima.

Članom 20. Izmena Zakona - definiše se da se posle člana 85. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti - dodaje član 85a, kojim se propisuju prekršajne sankcije za nepostupanje pravnih i fizičkih lica po propisima, odlukama ili naredbama koje donose nadležni organi u skladu sa ovim zakonom, a kojima se određuju mere za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti.

Članom 21. Izmena Zakona - propisano je da propisi i opšti akti doneti do stupanja na snagu ovog zakona, ostaju na snazi u delu koji nije u suprotnosti sa odredbama ovog zakona do donošenja propisa i opštih akata u skladu sa ovim zakonom.

Članom 22. Izmena Zakona - propisano je da ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

 

VIDETI – NARODNA SKUPŠTINA – ZAŠTITA OD ZARAZNE BOLESTI – Usvojene izmene i dopune Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti

– NARODNA SKUPŠTINA – ZAŠTITA OD ZARAZNE BOLESTI – Novi pravni okvir za dalju borbu protiv COVID-19

– Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti

INTERMEX ONLINE
KLIKNITE da se ulogujete!

ISPROBAJTE BESPLATNO!


ARHIVA VESTI

(27.08.2020.)

http://www.politika.rs/sr/clanak/462160/Vucic-s-Putinom-o-situaciji-na-Balkanu-i-partnerstvu

(25.09.2020.)

(15.10.2020.)

http://www.politika.rs/sr/clanak/465694/Od-1-novembra-vlasnici-nekretnina-iz-nase-zemlje-mogu-u-Grcku

https://www.novosti.rs/vesti/drustvo/933630/novi-sastanak-kriznog-staba-razmatrace-stroze-mere-skok-broja-zarazenih-zabrinjavajuc

(14.11.2020.)

(16.11.2020.)

(20.11.2020.)

(25.11.2020.)

http://www.politika.rs/sr/clanak/468074/Grcka-opet-produzila-blokadu-za-jos-sedam-dana

http://www.politika.rs/sr/clanak/468241/Izrael-ima-snimak-govora-iranskog-naucnika-o-pet-bojevih-glava

(05.12.2020.)

Ruska vakcina nakon dve doze efikasna 96,2 odsto

http://www.politika.rs/sr/clanak/468539/Ruska-vakcina-nakon-dve-doze-efikasna-96-2-odsto

Zašto Viola „minira” Vašingtonski sporazum

http://www.politika.rs/sr/clanak/468994/Istraga-o-poreklu-koronavirusa

http://www.politika.rs/sr/clanak/469360/Dobrovoljcima-samo-prava-vakcina

(23.12.2020.)

(07.01.2021.)

http://www.politika.rs/sr/clanak/470436/Troje-mrtvih-u-lavini-u-skijalistu-u-Rusiji

(10.01.2021.)

Stamatović: Poseta Vučića početak dijaloga vlasti i opozicije

http://www.politika.rs/sr/clanak/470838/U-Turskoj-vakcinisano-vise-od-pola-miliona-ljudi-za-dva-dana

(16.01.2021.)

(18.01.2021.)

http://www.politika.rs/sr/clanak/471085/Svi-u-opstini-Vlasotince-imace-struju-za-sedam-do-deset-dana

https://www.novosti.rs/planeta/svet/956901/angela-merkel-zapretila-briselu-ako-evropska-unija-nece-nemacka-hoce

http://www.politika.rs/sr/clanak/471847/Evropska-komisija-objavila-ugovor-sa-Astra-Zenekom

http://www.politika.rs/sr/clanak/472015/Tuzbe-protiv-gradana-koji-su-branili-parkic-predstavljaju-progon

http://www.politika.rs/sr/clanak/472099/Sef-Bajonteka-Nije-tacno-da-kasnimo

(04.02.2021.)

(05.02.2021.)

http://www.politika.rs/sr/clanak/472602/Otkrivena-uloga-klimatskih-promena-u-pandemiji-koronavirusa

http://www.politika.rs/sr/clanak/472682/Kineski-festival-svetla-na-Sava-promenadi

(11.02.2021.)

http://www.politika.rs/sr/clanak/472857/Madarska-od-danas-prva-zemlja-EU-koja-koristi-Sputnjik-V

Zorićeva ostavka moralni čin pod žestokim pritiskom

http://www.politika.rs/sr/clanak/472910/Karim-Kan-novi-glavni-tuzilac-Medunarodnog-krivicnog-suda-u-Hagu

Vučić predao Zaevu vakcine koje Srbija donira Severnoj Makedoniji

(14.02.2021.)

2-16 - 4 - untitled.png

http://www.politika.rs/sr/clanak/473041/Jos-nije-vreme-za-vracanje-u-kolektive

U decembru 2020. izdate 2.172 građevinske dozvole, 8,3 odsto više nego u isto vreme 2019. godine

(17.02.2021.)

(18.02.2021.)

http://www.politika.rs/sr/clanak/473330/Rusija-registrovala-trecu-vakcinu-protiv-virusa-korona

(25.02.2021.)

http://www.politika.rs/sr/clanak/473749/Spasavali-zivotinje-sada-spas-treba-njima

http://www.politika.rs/sr/clanak/473911/Nova-luka-kod-Pupinovog-mosta-ili-u-Pancevu

Vučić: Ne mislim da smo blizu vanrednog stanja, ali…

http://www.politika.rs/sr/clanak/473991/Srbija-ne-sme-da-odustane-od-borbe-za-nacionalne-interese

(02.03.2021.)

KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
REGISTAR PROPISA


FINANSIJE

BESPLATNI PROPISI
Službeni glasnik RS
Grad Beograd
Službeni glasnik RS (Međ. ugovori)
Stari propisi
PROPISI NA ENGLESKOM

Tekstovi važećih zakona
na engleskom jeziku

PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za mart 2021.

ODLUKA USTAVNOG SUDA

Sloboda izražavanja i zaštita časti i ugleda - Ograničenje slobode u cilju zaštite - Uspostavljanje ravnoteže suprotstavljenih prava


NOVI PROPISI

Subvencije za podršku radu ugostiteljske i turističke privrede


SUDSKA PRAKSA

Odluke Ustavnog i Vrhovnog kasacionog suda - Sudski imunitet strane države


UNUTRAŠNJI POSLOVI

Odlučan obračun države sa organizovanim kriminalom


AUTENTIČNO TUMAČENJE 

Zakon o sprečavanju korupcije


PRAVOSUĐE

Međunarodna saradnja - donacije - Donacija opreme koja olakšava svedočenje žrtvama krivičnih dela


MIGRANTI

Azilni sistem Srbije jedan od najorganizovanijih u Evropi


GRANIČNA POLICIJA

Stanica granične policije Beograd među deset najboljih u Evropi


SPORT

Srbija lider u regionu u oblasti antidopinga


EKOLOGIJA

Trajno rešavanje ekoloških problema u 65 opština


DRŽAVNA UPRAVA

Za uspostavljanje jedinstvenih upravnih mesta 40 miliona dinara


RODNA RAVNOPRAVNOST

Rodna ravnopravnost i osnaživanje žena i kroz energetski sektor Ženama u nauci mesto na odlučujućim pozicijama


FINANSIJE

Program ekonomskih reformi važan za ekonomski dijalog sa EU


FINANSIJE - PENZIJE

U februaru prve uvećane penzije za 1,7 miliona penzionera


RADNO PRAVO

Povodom prava zaposlenog na naknadu umesto vraćanja na rad 


RADNO PRAVO

Preporuka Vlade poslodavcima - Omogućavanje zaposlenima iskorišćavanja neiskorišćenih godišnjih odmora


POREZI

Poreski tretman prihoda koje fizičko lice (rezident Republike Srbije) ostvari od nerezidenata


VLADA - FINANSIJE

Predlog Vlade radnicima na internetu za regulisanje poreskih obaveza


POREZI

Odlaganje plaćanja dugovanog poreza i doprinosa sa primerom


MIŠLJENJA

MINISTARSTVO FINANSIJA - Porez na dohodak građana


KULTURA 

Vraćanje statusa nacionalnim ustanovama kulture


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)