POČETNA DNEVNA AŽURNOST PROPISI SOFTVER PUBLIKACIJE FINANSIJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

Registar propisa - Mart 2017

Pravilnik o obrascu putnog lista za domaćeg prevoznika

PRESTAJE DA VAŽI - sa 19/17 - 1. maja 2017. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 46/00, strana: 19 od 14.09.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 19/17, strana: 5 od 08.03.2017.


Pravilnik o zdravstvenim uslovima koje moraju ispunjavati železnički radnici

PRESTAJE DA VAŽI - sa 24/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 3/00, strana: 6 od 21.01.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 47 od 17.03.2017.


Cenovnik osnovnih proizvoda šumarstva - drvnih sortimenata

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 107 od 06.03.2017.


Indeksi potrošačkih cena za februar 2017. godine

"Službeni glasnik RS", broj 23/17, strana: 34 od 13.03.2017.


Javnobeležnička tarifa

"Službeni glasnik RS", broj 91/14, strana: 174 od 29.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 33 od 25.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 138/14, strana: 43 od 17.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 183 od 12.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 69 od 06.03.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, postavljenjima, razrešenjima i prestanku dužnosti

"Službeni glasnik RS", broj 23/17, strana: 8 od 13.03.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 26/17, strana: 13 od 20.03.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 29/17, strana: 4 od 24.03.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 3 od 17.03.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o razrešenju i imenovanju

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 47 od 06.03.2017.


Kodeks policijske etike

PRESTAJE DA VAŽI - sa 17/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 92/06, strana: 7 od 24.10.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 51 od 06.03.2017.


Kodeks policijske etike

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 51 od 06.03.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 16/17, strana: 75 od 02.03.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 30/17, strana: 223 od 31.03.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 19/17, strana: 156 od 08.03.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 72 od 17.03.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 23/17, strana: 36 od 13.03.2017.


Memorandum između Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije i Ministarstva održivog razvoja i turizma Crne Gore o saradnji u oblasti turizma

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 1/17, strana: 6 od 15.03.2017.


Memorandum o razumevanju u oblasti digitalizacije javne uprave između Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije i Ministarstva za javnu upravu Republike Slovenije (na srpskom, engleskom i slovenačkom jeziku)

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 1/17, strana: 4 od 15.03.2017.


Metodologija za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje

"Službeni glasnik RS", broj 75/14, strana: 56 od 21.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 105/16, strana: 49 od 26.12.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 108/16, strana: 75 od 29.12.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 29/17, strana: 112 od 24.03.2017.


Metodologija za određivanje cene pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa

"Službeni glasnik RS", broj 105/16, strana: 49 od 26.12.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 29/17, strana: 112 od 24.03.2017.


Naredba o vremenu otvorenosti aerodroma za odvijanje javnog avio-prevoza

"Službeni glasnik RS", broj 26/17, strana: 23 od 20.03.2017.


Naredba o vremenu otvorenosti aerodroma za odvijanje javnog avio-prevoza

PRESTAJE DA VAŽI - sa 26/17 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 84/16, strana: 25 od 12.10.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 26/17, strana: 23 od 20.03.2017.


Naredba o zabrani sakupljanja pojedinih zaštićenih vrsta divlje flore i faune u 2017. godini

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 67 od 06.03.2017.


Obaveštenja o stupanju međunarodnih ugovora, sporazuma, protokola i memoranduma na snagu

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 1/17, strana: 9 od 15.03.2017.


Odluka o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini, a čiji je režim izdavanja na recept

"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 28 od 14.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 90/15, strana: 21 od 30.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 62 od 12.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 33/16, strana: 5 od 01.04.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 48/16, strana: 3 od 25.05.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 63/16, strana: 9 od 15.07.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 84/16, strana: 8 od 12.10.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 95/16, strana: 13 od 30.11.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 2/17, strana: 15 od 13.01.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 23/17, strana: 3 od 13.03.2017.


ODLUKA Evropskog suda za ljudska prava - Odluka po predstavci broj 4159/15 (na srpskom i engleskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 28/17, strana: 3 od 23.03.2017.


ODLUKA Evropskog suda za ljudska prava - po Predstavci broj 52210/09 (na srpskom i engleskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 25/17, strana: 3 od 18.03.2017.


Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu studjskih programa Master akademskih studija kriminalistike, forenzičkog inženjerstva i informatike i računarstva koji se finansiraju iz budžeta na Kriminalističko-policijskoj akademiji za školsku 2017/2018. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 29/17, strana: 3 od 24.03.2017.


Odluka o broju sudija u sudovima

"Službeni glasnik RS", broj 88/15, strana: 110 od 23.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 6/16, strana: 88 od 28.01.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 11/16, strana: 156 od 11.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 48/16, strana: 32 od 25.05.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 73/16, strana: 46 od 31.08.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 104/16, strana: 160 od 23.12.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 66 od 17.03.2017.


Odluka o broju za upis u prvu godinu studijskih programa Osnovnih akademskih studija kriminalistike, forenzičkog inženjerstva, informatike i računarstva i studijskog programa Osnovnih strukovnih studija kriminalistike koji se finansiraju iz budžeta na Kriminalističko-policijskoj akademiji za školsku 2017/2018. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 29/17, strana: 3 od 24.03.2017.


Odluka o izboru zamenika javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 29/17, strana: 108 od 24.03.2017.


Odluka o izboru zamenika predsednika Ustavnog suda

"Službeni glasnik RS", broj 21/17, strana: 23 od 10.03.2017.


Odluka o izmeni osnivačkog akta Društva s ograničenom odgovornošću Park prirode "Mokra gora"

"Službeni glasnik RS", broj 26/17, strana: 9 od 20.03.2017.


Odluka o izradi Prostornog plana područja posebne namene sliva akumulacije Prvonek

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 43 od 06.03.2017.


Odluka o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene arheološkog nalazišta Belo brdo na životnu sredinu

"Službeni glasnik RS", broj 21/17, strana: 20 od 10.03.2017.


Odluka o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene planine Cer na životnu sredinu

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 68 od 06.03.2017.


Odluka o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene Predela izuzetnih odlika "Ovčarsko-kablarska klisura" na životnu sredinu

"Službeni glasnik RS", broj 21/17, strana: 21 od 10.03.2017.


Odluka o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene sliva akumulacije Vrutci na životnu sredinu

"Službeni glasnik RS", broj 15/17, strana: 27 od 02.03.2017.


Odluka o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode "Jerma" na životnu sredinu

"Službeni glasnik RS", broj 21/17, strana: 19 od 10.03.2017.


Odluka o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge

"Službeni glasnik RS", broj 43/11, strana: 60 od 14.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 85/11, strana: 64 od 16.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 49/12, strana: 199 od 15.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 57/12, strana: 12 od 08.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 67/12, strana: 4 od 13.07.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 98/12, strana: 10 od 12.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 140 od 17.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 80/13, strana: 14 od 11.09.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 17/14, strana: 30 od 14.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 27/14, strana: 37 od 07.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 62/14, strana: 52 od 13.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 82 od 14.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 48 od 12.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 24 od 10.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 71/15, strana: 27 od 14.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 78/15, strana: 45 od 11.09.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 29/16, strana: 119 od 18.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 54/16, strana: 19 od 10.06.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 76/16, strana: 15 od 09.09.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 85/16, strana: 10 od 14.10.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 67 od 17.03.2017.


Odluka o objavljivanju ukupnog broja birača u Republici Srbiji

"Službeni glasnik RS", broj 25/17, strana: 24 od 18.03.2017.


Odluka o obrascima za podnošenje predloga kandidata za predsednika Republike

"Službeni glasnik RS", broj 16/17, strana: 68 od 02.03.2017.


Odluka o obrazovanju Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava

"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 12 od 20.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 23/17, strana: 7 od 13.03.2017.


Odluka o obrazovanju Koordinacionog tela za unapređenje adresnog registra

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 45 od 06.03.2017.


Odluka o obrazovanju Koordinacionog tela za uspostavljanje i razvoj Centralnog registra stanovništva Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 26/17, strana: 7 od 20.03.2017.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za realizaciju projekta "Beograd - Južni Jadran" E-763, deonice: Preljina-Požega i Požega-Boljare

"Službeni glasnik RS", broj 23/17, strana: 7 od 13.03.2017.


Odluka o obrazovanju Saveta za inovaciono preduzetništvo i informacione tehnologije

"Službeni glasnik RS", broj 77/16, strana: 8 od 14.09.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 26/17, strana: 8 od 20.03.2017.


Odluka o određivanju vremena početka i završetka glasanja na biračkim mestima u inostranstvu

"Službeni glasnik RS", broj 25/17, strana: 24 od 18.03.2017.


Odluka o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje projektima u javnom sektoru

"Službeni glasnik RS", broj 51/10, strana: 8 od 27.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 72/13, strana: 14 od 14.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 15 od 28.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 65/14, strana: 6 od 27.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 110/16, strana: 122 od 30.12.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 26/17, strana: 8 od 20.03.2017.


Odluka o osnivanju Koordinacionog tela za praćenje realizacije Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2016. do 2025. godine

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 46 od 06.03.2017.


Odluka o otvaranju Konzulata Republike Srbije u Albufeiri, Republika Portugalija

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 47 od 06.03.2017.


Odluka o poništavanju svih pravnih posledica akata i radnji privremenih institucija samouprave u Prištini koji se odnose na neosnovano oduzimanje imovine Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 26/17, strana: 6 od 20.03.2017.


Odluka o prestanku funkcije zamenika predsednika Ustavnog suda

"Službeni glasnik RS", broj 21/17, strana: 23 od 10.03.2017.


Odluka o prestanku sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 30/17, strana: 89 od 31.03.2017.


Odluka o raspisivanju izbora za predsednika Republike

"Službeni glasnik RS", broj 15/17, strana: 3 od 02.03.2017.


Odluka o rasporedu i korišćenju sredstava za podršku unapređenja poslovne infrastrukture za 2017. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 21/17, strana: 18 od 10.03.2017.


Odluka o slučajevima i uslovima plaćanja, naplaćivanja, uplata i isplata u efektivnom stranom novcu

"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 20 od 12.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 53 od 15.01.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 29/16, strana: 119 od 18.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 91/16, strana: 49 od 10.11.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 68 od 17.03.2017.


Odluka o utvrđivanju i objavljivanju konačnog broja birača u Republici Srbiji

"Službeni glasnik RS", broj 30/17, strana: 91 od 31.03.2017.


Odluka o utvrđivanju visine taksi u 2018. godini (Antidoping agencija)

"Službeni glasnik RS", broj 23/17, strana: 35 od 13.03.2017.


Odluka o visini naknada za izdavanje izvoda, uverenja i potvrda (Lekarska komora Srbije)

"Službeni glasnik RS", broj 29/17, strana: 124 od 24.03.2017.


Odluka o visini naknade za članarinu (Lekarska komora Srbije)

"Službeni glasnik RS", broj 29/17, strana: 123 od 24.03.2017.


Odluka o visini naknade za izdavanje licence, privremene licence i obnavljanje licence (Lekarska komora Srbije)

"Službeni glasnik RS", broj 29/17, strana: 124 od 24.03.2017.


Odluka o visini naknade za upis u Imenik Komore (Lekarska komora Srbije)

"Službeni glasnik RS", broj 29/17, strana: 124 od 24.03.2017.


Odluka o vrsti, visini i načinu plaćanja takse za usluge carinskog organa

"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 12 od 20.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 23/17, strana: 3 od 13.03.2017.


ODLUKA Ustavnog suda - Odluka broj IUo-194/2013

"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 60 od 17.03.2017.


Odluke o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti

"Službeni glasnik RS", broj 110/16, strana: 109 od 30.12.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 29/17, strana: 4 od 24.03.2017.


Odluke o imenovanjima u Disciplinskoj komisiji Visokog saveta sudstva

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 70 od 06.03.2017.


Odluke o prestanku sudijskih funkcija

"Službeni glasnik RS", broj 29/17, strana: 111 od 24.03.2017.


Odluke o prestanku sudijskih funkcija i funkcije sudije porotnika

"Službeni glasnik RS", broj 26/17, strana: 21 od 20.03.2017.


Odluke o prestanku sudijskih funkcija i prestanku funkcije sudije porotnika

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 70 od 06.03.2017.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluka broj IUo-235/2016

"Službeni glasnik RS", broj 30/17, strana: 86 od 31.03.2017.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 29/17, strana: 4 od 24.03.2017.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 30/17, strana: 8 od 31.03.2017.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 26/17, strana: 4 od 20.03.2017.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 16/17, strana: 76 od 02.03.2017.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 10 od 06.03.2017.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 19/17, strana: 4 od 08.03.2017.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 21/17, strana: 10 od 10.03.2017.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 7 od 17.03.2017.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 23/17, strana: 2 od 13.03.2017.


Plan zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Republici Srbiji za 2017. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 109/16, strana: 155 od 30.12.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 19/17, strana: 156 od 08.03.2017.


Podatak o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u februaru 2017. godine

"Službeni glasnik RS", broj 29/17, strana: 112 od 24.03.2017.


Poslovnik o radu Državnog veća tužilaca

"Službeni glasnik RS", broj 29/17, strana: 101 od 24.03.2017.


Poslovnik o radu Državnog veća tužilaca

PRESTAJE DA VAŽI - sa 29/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 55/09, strana: 80 od 21.07.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 43/15, strana: 35 od 15.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 4/16, strana: 105 od 22.01.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 29/17, strana: 101 od 24.03.2017.


Poslovnik o radu Visokog saveta sudstva

"Službeni glasnik RS", broj 29/13, strana: 51 od 29.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 4/16, strana: 104 od 22.01.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 91/16, strana: 46 od 10.11.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 65 od 17.03.2017.


Pravila o radu biračkih odbora za sprovođenje izbora za predsednika Republike, raspisanih za 2. april 2017. godine

"Službeni glasnik RS", broj 18/17, strana: 81 od 07.03.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 71 od 17.03.2017.


Pravilnik o bezbednosti liftova

"Službeni glasnik RS", broj 15/17, strana: 8 od 02.03.2017.


Pravilnik o bezbednosti liftova

PRESTAJE DA VAŽI - sa 15/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 101/10, strana: 268 od 29.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 15/17, strana: 8 od 02.03.2017.


Pravilnik o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane

PAŽNJA - primenjuje se od 15. juna 2018. godine
"Službeni glasnik RS", broj 19/17, strana: 10 od 08.03.2017.


Pravilnik o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane

PRESTAJE DA VAŽI - sa 19/17 - osim člana 47. - 15. juna 2018. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 85/13, strana: 34 od 27.09.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 101/13, strana: 21 od 20.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 19/17, strana: 10 od 08.03.2017.


Pravilnik o dodeli sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja

"Službeni glasnik RS", broj 13/16, strana: 27 od 19.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 21/17, strana: 8 od 10.03.2017.


Pravilnik o dozvolama i centrima za obuku vazduhoplovno-tehničkog osoblja kontrole letenja

"Službeni glasnik RS", broj 25/17, strana: 24 od 18.03.2017.


Pravilnik o društvenom standardu korisnika penzija Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 33/16, strana: 54 od 01.04.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 39/16, strana: 189 od 15.04.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 11/17, strana: 25 od 17.02.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 16/17, strana: 75 od 02.03.2017.


Pravilnik o evidenciji i obrascu sertifikata o profesionalnoj osposobljenosti lica odgovornog za poslove upravljanja prevozom putnika

"Službeni glasnik RS", broj 16/17, strana: 5 od 02.03.2017.


Pravilnik o graničniku brzine

"Službeni glasnik RS", broj 16/17, strana: 14 od 02.03.2017.


Pravilnik o ispitu za tehničara u radionici za tahografe

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 98 od 06.03.2017.


Pravilnik o javnobeležničkoj kancelariji i radnom vremenu javnog beležnika

"Službeni glasnik RS", broj 31/12, strana: 17 od 12.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 87/14, strana: 18 od 22.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 15/17, strana: 27 od 02.03.2017.


Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom "van dohvata ruke" za 2017. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 21/17, strana: 6 od 10.03.2017.


Pravilnik o kriterijumima za izbor kandidata za polaznike stručnog osposobljavanja

"Službeni glasnik RS", broj 72/07, strana: 10 od 31.07.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 21/09, strana: 80 od 27.03.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 48/10, strana: 25 od 16.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 8/11, strana: 51 od 11.02.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 58 od 28.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 57 od 06.03.2017.


Pravilnik o kvalitetu usitnjenog mesa, poluproizvoda od mesa i proizvoda od mesa

PAŽNJA - sa 19/2017 - PRESTAJU DA VAŽE ODREDBE u delu koji se odnosi na SADRŽAJ KOLAGENA u proteinima usitnjenog mesa - danom početka primene - Pravilnika o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane - 15. juna 2018. godine
"Službeni glasnik RS", broj 94/15, strana: 13 od 17.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 104/15, strana: 50 od 17.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 19/17, strana: 10 od 08.03.2017.


Pravilnik o listi POPs materija, načinu i postupku za upravljanje POPs otpadom i graničnim vrednostima koncentracije POPs materija koje se odnose na odlaganje otpada koji sadrži ili je kontaminiran POPs materijama

"Službeni glasnik RS", broj 65/11, strana: 21 od 02.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 64 od 06.03.2017.


Pravilnik o Listi zabranjenih doping sredstava za konje

PRESTAJE DA VAŽI - sa 23/17 - ZAMENJEN NOVI
"Službeni glasnik RS", broj 139/14, strana: 102 od 18.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 23/17, strana: 34 od 13.03.2017.


Pravilnik o Listi zabranjenih doping sredstava za konje

"Službeni glasnik RS", broj 23/17, strana: 34 od 13.03.2017.


Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje i o hrani i hrani za životinje za koju se utvrđuju maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja

"Službeni glasnik RS", broj 29/14, strana: 3 od 13.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 37/14, strana: 6 od 02.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 39/14, strana: 93 od 09.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 72/14, strana: 30 od 14.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 80/15, strana: 42 od 21.09.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 84/15, strana: 99 od 06.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 35/16, strana: 7 od 05.04.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 81/16, strana: 18 od 05.10.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 21/17, strana: 8 od 10.03.2017.


Pravilnik o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

"Službeni glasnik RS", broj 52/12, strana: 9 od 22.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 62/12, strana: 32 od 26.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 73/12, strana: 8 od 27.07.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 1/13, strana: 432 od 04.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 7/13, strana: 44 od 28.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 112/14, strana: 37 od 16.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 114/14, strana: 29 od 23.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 18/15, strana: 105 od 13.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 19/17, strana: 93 od 08.03.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 29/17, strana: 113 od 24.03.2017.


Pravilnik o merama pružanja pomoći u lukama i na brodovima licima sa invaliditetom i licima sa smanjenom pokretljivošću

"Službeni glasnik RS", broj 29/17, strana: 90 od 24.03.2017.


Pravilnik o metodama rada u oblasti geomagnetizma i aeronomije

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 75 od 06.03.2017.


Pravilnik o nacionalnim evidencijama u oblasti sporta

"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 44 od 17.03.2017.


Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza (sa PRILOGOM: OBRASCI - PII, SNPDV, LNPDV)

"Službeni glasnik RS", broj 120/12, strana: 171 od 21.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 40/15, strana: 68 od 07.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 82/15, strana: 20 od 28.09.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 215 od 14.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 11/16, strana: 3 od 11.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 21/17, strana: 4 od 10.03.2017.


Pravilnik o načinu i programu za sticanje osnovnih znanja o higijeni hrane i ličnoj higijeni

PRESTAJE DA VAŽI - sa 15/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 87/10, strana: 161 od 19.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 15/17, strana: 24 od 02.03.2017.


Pravilnik o načinu nošenja uniforme policijskih službenika

PRESTAJE DA VAŽI - sa 27/17 - ZAMENJEN UREDBOM
"Službeni glasnik RS", broj 64/13, strana: 11 od 24.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 27/17, strana: 3 od 22.03.2017.


Pravilnik o načinu pakovanja, deklarisanja i obeležavanja mirnog vina, nekih specijalnih vina i drugih proizvoda u proizvodnji i prometu

"Službeni glasnik RS", broj 38/12, strana: 21 od 25.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 50/15, strana: 18 od 09.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 62/16, strana: 14 od 13.07.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 56 od 17.03.2017.


Pravilnik o načinu vođenja evidencije i izrečenim vaspitnim merama i kazni maloletničkog zatvora

PRESTAJE DA VAŽI - sa 24/17 - Odlukom Ustavnog suda
"Službeni glasnik RS", broj 63/06, strana: 19 od 21.07.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 60 od 17.03.2017.


Pravilnik o načinu vođenja, sadržaju i obrascu evidencije o prekursorima i drugim supstancama koje mogu biti upotrebljene za nedozvoljenu proizvodnju opojnih droga i psihotropnih supstanci

"Službeni glasnik RS", broj 21/17, strana: 10 od 10.03.2017.


Pravilnik o načinu, programu i postupku sprovođenja ispita o profesionalnoj osposobljenosti, obrascu sertifikata o profesionalnoj osposobljenosti, postupku izdavanja sertifikata o profesionalnoj osposobljenosti, kao i načinu vođenja evidencije o održanim ispitima i izdatim i oduzetim sertifikatima o profesionalnoj osposobljenosti

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 53 od 06.03.2017.


Pravilnik o nadzoru koji sprovodi Komisija za hartije od vrednosti

"Službeni glasnik RS", broj 68/16, strana: 18 od 11.08.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 15/17, strana: 32 od 02.03.2017.


Pravilnik o Nomenklaturi laboratorijskih zdravstvenih usluga na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite

"Službeni glasnik RS", broj 59/12, strana: 3 od 15.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 56 od 17.03.2017.


Pravilnik o obrascu Dokumenta o kretanju opasnog otpada, obrascu prethodnog obaveštavanja, načinu njegovog dostavljanja i uputstvu za njihovo popunjavanje

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 57 od 06.03.2017.


Pravilnik o obrascu Dokumenta o kretanju otpada i uputstvu za njegovo popunjavanje

PRESTAJE DA VAŽI - sa 17/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 114/13, strana: 177 od 23.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 57 od 06.03.2017.


Pravilnik o obrascu putnog lista za domaćeg prevoznika

PRESTAJE DA VAŽI - sa 19/17 - 1. maja 2017. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 46/00, strana: 19 od 14.09.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 19/17, strana: 5 od 08.03.2017.


Pravilnik o obrascu svedočanstva kojim se potvrđuje da su osiguranje ili drugo finansijsko jemstvo na snazi u odnosu na pomorski brod radi pokrića odgovornosti za štetu zbog smrti ili telesne povrede putnika

"Službeni glasnik RS", broj 23/17, strana: 31 od 13.03.2017.


Pravilnik o odobrenju dokumenata potrebnih radi primene izuzetaka od obaveza objavljivanja prospekta

PRESTAJE DA VAŽI - sa 15/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 89/11, strana: 201 od 25.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 15/17, strana: 28 od 02.03.2017.


Pravilnik o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenja određenih postupaka

"Službeni glasnik RS", broj 94/10, strana: 24 od 10.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 1/11, strana: 16 od 14.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 25/11, strana: 24 od 12.04.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 66/11, strana: 47 od 07.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 94/11, strana: 25 od 14.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 54/12, strana: 131 od 29.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 12/13, strana: 36 od 05.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 18/13, strana: 31 od 26.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 56/13, strana: 27 od 28.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 76/13, strana: 19 od 29.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 104/13, strana: 73 od 27.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 72 od 28.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 97 od 23.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 11 od 20.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 112/14, strana: 33 od 16.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 6/15, strana: 9 od 22.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 15/15, strana: 96 od 06.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 24/15, strana: 61 od 06.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 33/15, strana: 32 od 09.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 45/15, strana: 321 od 22.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 36/16, strana: 74 od 08.04.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 44/16, strana: 42 od 29.04.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 59/16, strana: 20 od 28.06.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 95/16, strana: 44 od 30.11.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 7/17, strana: 36 od 31.01.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 57 od 06.03.2017.


Pravilnik o određivanju slučajeva u kojima je potrebno pribaviti vodnu dozvolu

"Službeni glasnik RS", broj 30/17, strana: 69 od 31.03.2017.


Pravilnik o označavanju energetske efikasnosti električnih pećnica

PRESTAJE DA VAŽI - sa 19/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 106 od 28.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 19/17, strana: 23 od 08.03.2017.


Pravilnik o označavanju energetske efikasnosti mašina za sušenje veša sa bubnjem za domaćinstvo

"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 29 od 17.03.2017.


Pravilnik o označavanju energetske efikasnosti pećnica i napa za domaćinstvo

"Službeni glasnik RS", broj 19/17, strana: 23 od 08.03.2017.


Pravilnik o označavanju energetske efikasnosti usisivača

"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 14 od 17.03.2017.


Pravilnik o podacima o brodu i otpadu koje je domaći brod dužan da preda nadležnom organu države luke

"Službeni glasnik RS", broj 16/17, strana: 14 od 02.03.2017.


Pravilnik o podsticajima programima za diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku malim poljoprivrednicima

"Službeni glasnik RS", broj 29/17, strana: 23 od 24.03.2017.


Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje

"Službeni glasnik RS", broj 29/17, strana: 47 od 24.03.2017.


Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novog traktora

"Službeni glasnik RS", broj 29/17, strana: 57 od 24.03.2017.


Pravilnik o podsticajima za investicije u poljoprivredi za unapređenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta kroz podršku u primarnu proizvodnju biljnih kultura

"Službeni glasnik RS", broj 38/16, strana: 12 od 13.04.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 29/17, strana: 47 od 24.03.2017.


Pravilnik o podsticajima za investicije u poljoprivredi za unapređenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta kroz podršku u primarnu stočarsku proizvodnju

"Službeni glasnik RS", broj 38/16, strana: 3 od 13.04.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 29/17, strana: 47 od 24.03.2017.


Pravilnik o podsticajima za investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda ribarstva za nabavku opreme u sektoru mleka, mesa, voća, povrća i grožđa

"Službeni glasnik RS", broj 29/17, strana: 68 od 24.03.2017.


Pravilnik o poreskoj prijavi za porez po odbitku (sa OBRASCIMA: PPP-PD, PPP-PO)

"Službeni glasnik RS", broj 74/13, strana: 3 od 21.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 118/13, strana: 76 od 30.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 66/14, strana: 21 od 29.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 71/14, strana: 29 od 11.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 14/16, strana: 44 od 22.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 21/17, strana: 6 od 10.03.2017.


Pravilnik o posebnim uslovima za proizvodnju, odnosno promet prekursora prve kategorije

"Službeni glasnik RS", broj 21/17, strana: 10 od 10.03.2017.


Pravilnik o postupcima koji se mogu smatrati zloupotrebom tržišta i obaveza u cilju sprečavanja i otkrivanja zloupotrebe tržišta

PRESTAJE DA VAŽI - sa 15/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 89/11, strana: 213 od 25.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 15/17, strana: 28 od 02.03.2017.


Pravilnik o postupku, načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača

"Službeni glasnik RS", broj 24/16, strana: 15 od 08.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 21/17, strana: 12 od 10.03.2017.


Pravilnik o pregledima liftova u upotrebi

"Službeni glasnik RS", broj 15/17, strana: 3 od 02.03.2017.


Pravilnik o primeni izuzetaka od obaveze objavljivanja prospekta

"Službeni glasnik RS", broj 15/17, strana: 28 od 02.03.2017.


Pravilnik o pripravnosti za rad

"Službeni glasnik RS", broj 16/17, strana: 3 od 02.03.2017.


Pravilnik o programu i načinu polaganja ispita za tehničara u radionici za tahografe

PRESTAJE DA VAŽI - sa 17/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 99/11, strana: 80 od 27.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 98 od 06.03.2017.


Pravilnik o programu obuke za sticanje osnovnih znanja o ličnoj higijeni i merama zaštite od zaraznih bolesti, načinu njegovog sprovođenja, visini troškova, naknadi za rad komisija i ostalim pitanjima

"Službeni glasnik RS", broj 15/17, strana: 24 od 02.03.2017.


Pravilnik o putnom listu za domaći vanlinijski prevoz putnika

"Službeni glasnik RS", broj 16/17, strana: 10 od 02.03.2017.


Pravilnik o putnom listu za međunarodni vanlinijski prevoz putnika

PAŽNJA - primenjuje se od 1. maja 2017. godine
"Službeni glasnik RS", broj 19/17, strana: 5 od 08.03.2017.


Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja matičnih evidencija u oblasti sporta

PRESTAJE DA VAŽI - sa 24/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 74/11, strana: 28 od 05.10.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 44 od 17.03.2017.


Pravilnik o sadržaju zahteva za dobijanje dozvole za proizvodnju, odnosno promet prekursora prve, druge ili treće kategorije

"Službeni glasnik RS", broj 21/17, strana: 11 od 10.03.2017.


Pravilnik o sadržini i načinu sprovođenja Godišnjeg programa monitoringa kvaliteta derivata nafte i biogoriva za 2016. godinu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 30/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 35/16, strana: 3 od 05.04.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 30/17, strana: 70 od 31.03.2017.


Pravilnik o sadržini i načinu sprovođenja Godišnjeg programa monitoringa kvaliteta derivata nafte i biogoriva za 2017. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 30/17, strana: 70 od 31.03.2017.


Pravilnik o sadržini i načinu vođenja stručnog nadzora

"Službeni glasnik RS", broj 22/15, strana: 110 od 27.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 57 od 17.03.2017.


Pravilnik o sadržini obrasca reda vožnje i sadržini i načinu vođenja registra i overe reda vožnje u međumesnom i međurepubličkom prevozu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 19/17 - 15. juna 2017. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 20/96, strana: 648 od 08.05.1996.
"Službeni glasnik RS", broj 20/04, strana: 31 od 02.03.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 19/17, strana: 3 od 08.03.2017.


Pravilnik o sadržini obrasca reda vožnje, sadržini i načinu vođenja registra i načinu overe reda vožnje u međumesnom prevozu

PAŽNJA - Primenjuje se od 15. juna 2017. godine
"Službeni glasnik RS", broj 19/17, strana: 3 od 08.03.2017.


Pravilnik o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava

"Službeni glasnik RS", broj 14/12, strana: 31 od 27.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 5/15, strana: 288 od 20.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 71 od 17.03.2017.


Pravilnik o seminaru unapređenja znanja za tehničara u radionici za tahografe

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 96 od 06.03.2017.


Pravilnik o Službenom registru informacija

"Službeni glasnik RS", broj 22/17, strana: 47 od 13.03.2017.


Pravilnik o standardima za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za smeštaj

"Službeni glasnik RS", broj 83/16, strana: 3 od 10.10.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 30/17, strana: 80 od 31.03.2017.


Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi

"Prosvetni glasnik", broj 11/12, strana: 1 od 07.11.2012.
"Prosvetni glasnik", broj 15/13, strana: 9 od 30.08.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 2/16, strana: 1 od 28.03.2016.
"Prosvetni glasnik", broj 10/16, strana: 275 od 15.08.2016.
"Prosvetni glasnik", broj 11/16, strana: 552 od 26.08.2016.
"Prosvetni glasnik", broj 2/17, strana: 1 od 13.03.2017.


Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama

"Prosvetni glasnik", broj 8/15, strana: 1 od 13.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 11/16, strana: 544 od 26.08.2016.
"Prosvetni glasnik", broj 13/16, strana: 10 od 06.12.2016.
"Prosvetni glasnik", broj 2/17, strana: 2 od 13.03.2017.


Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika koji izvode obrazovno-vaspitni rad iz izbornih predmeta u osnovnoj školi

"Prosvetni glasnik", broj 11/12, strana: 7 od 07.11.2012.
"Prosvetni glasnik", broj 15/13, strana: 10 od 30.08.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 10/16, strana: 275 od 15.08.2016.
"Prosvetni glasnik", broj 11/16, strana: 552 od 26.08.2016.
"Prosvetni glasnik", broj 2/17, strana: 1 od 13.03.2017.


Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika u osnovnoj muzičkoj školi

"Prosvetni glasnik", broj 18/13, strana: 1 od 30.12.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 2/17, strana: 6 od 13.03.2017.


Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u gimnaziji

"Prosvetni glasnik", broj 15/13, strana: 1 od 30.08.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 11/16, strana: 545 od 26.08.2016.
"Prosvetni glasnik", broj 2/17, strana: 2 od 13.03.2017.


Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada ekonomija, pravo i administracija

"Prosvetni glasnik", broj 16/15, strana: 177 od 28.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 11/16, strana: 545 od 26.08.2016.
"Prosvetni glasnik", broj 2/17, strana: 5 od 13.03.2017.


Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada elektrotehnika

"Prosvetni glasnik", broj 8/15, strana: 41 od 13.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 11/16, strana: 550 od 26.08.2016.
"Prosvetni glasnik", broj 2/17, strana: 4 od 13.03.2017.


Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada hemija, nemetali i grafičarstvo

"Prosvetni glasnik", broj 21/15, strana: 1 od 29.12.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 11/16, strana: 550 od 26.08.2016.
"Prosvetni glasnik", broj 2/17, strana: 4 od 13.03.2017.


Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada kultura, umetnost i javno informisanje

"Prosvetni glasnik", broj 16/15, strana: 201 od 28.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 11/16, strana: 548 od 26.08.2016.
"Prosvetni glasnik", broj 2/17, strana: 3 od 13.03.2017.


Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada mašinstvo i obrada metala

"Prosvetni glasnik", broj 16/15, strana: 195 od 28.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 11/16, strana: 546 od 26.08.2016.
"Prosvetni glasnik", broj 13/16, strana: 9 od 06.12.2016.
"Prosvetni glasnik", broj 2/17, strana: 3 od 13.03.2017.


Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane

"Prosvetni glasnik", broj 5/15, strana: 9 od 26.06.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 10/16, strana: 267 od 15.08.2016.
"Prosvetni glasnik", broj 2/17, strana: 2 od 13.03.2017.


Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada saobraćaj

"Prosvetni glasnik", broj 16/15, strana: 215 od 28.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 2/17, strana: 6 od 13.03.2017.


Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada šumarstvo i obrada drveta

"Prosvetni glasnik", broj 16/15, strana: 184 od 28.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 11/16, strana: 545 od 26.08.2016.
"Prosvetni glasnik", broj 2/17, strana: 5 od 13.03.2017.


Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada tekstilstvo i kožarstvo

"Prosvetni glasnik", broj 8/15, strana: 36 od 13.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 19/15, strana: 23 od 08.10.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 2/17, strana: 3 od 13.03.2017.


Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada trgovina, ugostiteljstvo i turizam

"Prosvetni glasnik", broj 5/15, strana: 1 od 26.06.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 16/15, strana: 230 od 28.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 19/15, strana: 25 od 08.10.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 11/16, strana: 546 od 26.08.2016.
"Prosvetni glasnik", broj 2/17, strana: 5 od 13.03.2017.


Pravilnik o stručnom usavršavanju matičara

"Službeni glasnik RS", broj 105/16, strana: 38 od 26.12.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 21/17, strana: 23 od 10.03.2017.


Pravilnik o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2017. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 109/16, strana: 90 od 30.12.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 19/17, strana: 41 od 08.03.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 29/17, strana: 112 od 24.03.2017.


Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja podsticaja za unapređenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta kroz podršku investicijama u preradu i marketing u sektoru mleka, mesa, voća i povrća i grožđa

PRESTAJE DA VAŽI - sa 29/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 73/14, strana: 9 od 16.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 45/15, strana: 316 od 22.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 111/15, strana: 84 od 29.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 29/17, strana: 68 od 24.03.2017.


Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja sredstava Fonda za solidarnu pomoć

"Službeni glasnik RS", broj 26/17, strana: 18 od 20.03.2017.


Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla

PRESTAJE DA VAŽI - sa 16/17 - Pravilnikom o prestanku važenja Pravilnika
"Službeni glasnik RS", broj 46/15, strana: 45 od 28.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 111/15, strana: 83 od 29.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 14/16, strana: 67 od 22.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 16/17, strana: 21 od 02.03.2017.


Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla

"Službeni glasnik RS", broj 26/17, strana: 16 od 20.03.2017.


Pravilnik o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

"Službeni glasnik RS", broj 16/17, strana: 14 od 02.03.2017.


Pravilnik o uslovima i postupku usaglašavanja predloga redova vožnje u međumesnom prevozu

PAŽNJA - primenjuje se od 1. januara 2018. godine
"Službeni glasnik RS", broj 16/17, strana: 7 od 02.03.2017.


Pravilnik o uslovima koje treba da ispuni kontrolna organizacija, kao i načinu i postupku rada kontrolne organizacije

"Službeni glasnik RS", broj 30/17, strana: 4 od 31.03.2017.


Pravilnik o uslovima za promet na veliko lekova i medicinskih sredstava, podacima koji se upisuju u Registar izdatih dozvola za promet na veliko lekova i medicinskih sredstava, kao i načinu upisa

"Službeni glasnik RS", broj 10/12, strana: 25 od 10.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 67 od 06.03.2017.


Pravilnik o uslovima za razvrstavanje i utvrđivanje kvaliteta sredstava za ishranu bilja, odstupanjima sadržaja hranljivih materija i minimalnim i maksimalnim vrednostima dozvoljenog odstupanja sadržaja hranljivih materija i o sadržini deklaracije i načinu obeležavanja sredstava za ishranu bilja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 30/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 78/09, strana: 53 od 23.09.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 30/17, strana: 13 od 31.03.2017.


Pravilnik o uslovima za razvrstavanje i utvrđivanje kvaliteta sredstava za ishranu bilja, odstupanjima sadržaja hranljivih materija i minimalnim i maksimalnim vrednostima dozvoljenog odstupanja sadržaja hranljivih materija i o sadržini deklaracije i načinu obeležavanja sredstava za ishranu bilja

"Službeni glasnik RS", broj 30/17, strana: 13 od 31.03.2017.


Pravilnik o utvrđivanju Godišnjeg programa formiranja i održavanja obaveznih rezervi nafte i derivata nafte za 2017. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 23/17, strana: 30 od 13.03.2017.


Pravilnik o utvrđivanju Godišnjeg programa osnovnih geoloških istraživanja za 2017. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 29/17, strana: 91 od 24.03.2017.


Pravilnik o utvrđivanju Plana izdavanja prigodnih poštanskih maraka i vrednosnica i motiva redovnih izdanja poštanskih maraka i vrednostnica

"Službeni glasnik RS", broj 91/16, strana: 40 od 10.11.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 29/17, strana: 100 od 24.03.2017.


Pravilnik o utvrđivanju prevoznih sredstava za svrhu određivanja mesta prometa usluga iznajmljivanja tih sredstava, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost

PAŽNJA - primenjuje se od 1. aprila 2017. godine
"Službeni glasnik RS", broj 21/17, strana: 4 od 10.03.2017.


Pravilnik o utvrđivanju Spiska supstanci koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci

"Službeni glasnik RS", broj 21/17, strana: 8 od 10.03.2017.


Pravilnik o utvrđivanju Spiska supstanci koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci

PRESTAJE DA VAŽI - sa 21/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 101/09, strana: 14 od 04.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 21/17, strana: 8 od 10.03.2017.


Pravilnik o utvrđivanju usluga predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta za svrhu određivanja mesta prometa usluga, u smislu Zakona o porez na dodatu vrednost

PAŽNJA - primenjuje se od 1. aprila 2017. godine
"Službeni glasnik RS", broj 21/17, strana: 3 od 10.03.2017.


Pravilnik o utvrđivanju usluga u vezi sa nepokretnostima za svrhu određivanja mesta prometa usluga, u smislu Zakona o porez na dodatu vrednost

PAŽNJA - primenjuje se od 1. aprila 2017. godine
"Službeni glasnik RS", broj 21/17, strana: 3 od 10.03.2017.


Pravilnik o vazduhoplovnom tehničkom osoblju pružalaca usluga u vazdušnoj plovidbi i centrima za obuku

PRESTAJE DA VAŽI - sa 25/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 2/11, strana: 177 od 18.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 25/17, strana: 24 od 18.03.2017.


Pravilnik o visini stipendije profesionalnom pripadniku Vojske Srbije za vreme školovanja u inostranstvu

"Službeni glasnik RS", broj 101/09, strana: 13 od 04.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 47/11, strana: 134 od 29.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 61/11, strana: 57 od 19.08.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 102/13, strana: 96 od 22.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 56 od 17.03.2017.


Pravilnik o vrstama posebnih usluga diplomatsko-konzularnih predstavništava, iznosu troškova za posebne usluge i načinu evidentiranja prihoda po osnovu naplaćenih konzularnih taksi

"Službeni glasnik RS", broj 102/10, strana: 152 od 30.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 89/13, strana: 7 od 10.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 23/17, strana: 33 od 13.03.2017.


Pravilnik o vrsti stručne spreme nastavnika, stručnih saradnika i saradnika u nastavi u Školi za osnovno i srednje obrazovanje "Vožd" u Beogradu

"Prosvetni glasnik", broj 11/97
"Prosvetni glasnik", broj 3/05, strana: 6 od 12.05.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 4/09, strana: 10 od 21.05.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 2/17, strana: 6 od 13.03.2017.


Pravilnik o zdravstvenim uslovima koje moraju ispunjavati železnički radnici

PRESTAJE DA VAŽI - sa 24/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 3/00, strana: 6 od 21.01.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 47 od 17.03.2017.


Pravilnik o zdravstvenim uslovima koje moraju ispunjavati železnički radnici

"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 47 od 17.03.2017.


Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda

"Službeni glasnik RS", broj 30/17, strana: 3 od 31.03.2017.


Pravilnik o zloupotrebama na tržištu, odobrenju trgovanja tokom perioda zabrane trgovanja i istraživanju tržišta

"Službeni glasnik RS", broj 15/17, strana: 28 od 02.03.2017.


PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava - po Predstavci broj 28181/11 (na srpskom i engleskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 25/17, strana: 5 od 18.03.2017.


PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava - Presuda po predstavci br. 34661/07

"Službeni glasnik RS", broj 18/17, strana: 59 od 07.03.2017.


Program kulturne saradnje između Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Ministarstva kulture Republike Albanije za period 2017-2021

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 1/17, strana: 7 od 15.03.2017.


Rešenja Agencije za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 106 od 06.03.2017.


Rešenja o davanju dozvola za pružanje platnih usluga

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 73 od 06.03.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 29/17, strana: 20 od 24.03.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 26/17, strana: 15 od 20.03.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova i na uspostavljanje saradnje između opština na nivou lokalne samouprave

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 49 od 06.03.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih ustanova i preduzeća i davanju saglasnosti na uspostavljanje saradnje između opština i gradova na lokalnom nivou

"Službeni glasnik RS", broj 23/17, strana: 28 od 13.03.2017.


Rešenja o dodeli mandata članovima nacionalnih saveta radi popune upražnjenih mesta u nacionalnim savetima

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 74 od 06.03.2017.


Rešenja o dodeli novčanih nagrada za sportske rezultate

"Službeni glasnik RS", broj 23/17, strana: 25 od 13.03.2017.


Rešenja o dodeli novčanih nagrada za sportske rezultate

"Službeni glasnik RS", broj 29/17, strana: 19 od 24.03.2017.


Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća (Kladovo)

"Službeni glasnik RS", broj 26/17, strana: 24 od 20.03.2017.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima direktora javnih preduzeća (Beograd, Čačak)

"Službeni glasnik RS", broj 23/17, strana: 37 od 13.03.2017.


Rešenja o imenovanju direktora javnih preduzeća (Sjenica)

"Službeni glasnik RS", broj 28/17, strana: 21 od 23.03.2017.


Rešenja o imenovanju direktora javnih preduzeća i ustanova (Novi Sad, Užice)

"Službeni glasnik RS", broj 30/17, strana: 223 od 31.03.2017.


Rešenja o imenovanju sudskih veštaka

"Službeni glasnik RS", broj 21/17, strana: 22 od 10.03.2017.


Rešenja o postavljenju stalnih sudskih tumača

"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 57 od 17.03.2017.


Rešenja o razvrstavanju u cigarilose i cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 30/17, strana: 85 od 31.03.2017.


Rešenja o upisu u nesagorevajući duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 69 od 06.03.2017.


Rešenja o upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 29/17, strana: 101 od 24.03.2017.


Rešenja o upisu u Registar pravnih lica za obavljanje poslova veštačenja

"Službeni glasnik RS", broj 21/17, strana: 21 od 10.03.2017.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 29/17, strana: 18 od 24.03.2017.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 47 od 06.03.2017.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 23/17, strana: 24 od 13.03.2017.


Rešenja o utvrđivanju eksproprijacije, odnosno administrativnog prenosa nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 11 od 17.03.2017.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 48 od 06.03.2017.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 29/17, strana: 16 od 24.03.2017.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 26/17, strana: 14 od 20.03.2017.


Rešenje Agencije za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 28/17, strana: 20 od 23.03.2017.


Rešenje o davanju saglasnosti na kandidaturu Saveza Srbije za bodi bilding, fitnes, bodi fitnes i aerobik, za organizovanje Svetskog prvenstva

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 50 od 06.03.2017.


Rešenje o imenovanju direktora javnog preduzeća (Čoka)

"Službeni glasnik RS", broj 16/17, strana: 75 od 02.03.2017.


Rešenje o izdavanju Operativne dozvole broj 012 (Direktorat civilnog vazduhoplovstva)

"Službeni glasnik RS", broj 30/17, strana: 221 od 31.03.2017.


Rešenje o odbijanju zahteva za dodelu novčane nagrade i nacionalnog sportskog priznanja za ostvareni sportski rezultat

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 50 od 06.03.2017.


Rešenje o određivanju biračkih mesta za glasanje na izborima za predsednika Republike, raspisanim za 2. april 2017. godine, sa Dopunskim rešenjem

"Službeni glasnik RS", broj 20/17, strana: 1 od 09.03.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 22/17, strana: 28 od 13.03.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 69 od 17.03.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 26/17, strana: 23 od 20.03.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 28/17, strana: 20 od 23.03.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 29/17, strana: 111 od 24.03.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 30/17, strana: 220 od 31.03.2017.


Rešenje o razrešenju sudskog veštaka

"Službeni glasnik RS", broj 29/17, strana: 100 od 24.03.2017.


Rešenje o upisu u Registar političkih stranaka

"Službeni glasnik RS", broj 16/17, strana: 21 od 02.03.2017.


Rešenje o utvrđivanju broja glasačkih listića za glasanje na izborima za predsednika Republike, raspisanim za 2. april 2017. godine

"Službeni glasnik RS", broj 25/17, strana: 24 od 18.03.2017.


Rešenje o utvrđivanju Liste kandidata za izbor predsednika Republike

"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 69 od 17.03.2017.


Rešenje o utvrđivanju liste označenih lica na osnovu liste Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u skladu sa rezolucijama 1267 i 1989

"Službeni glasnik RS", broj 69/15, strana: 8 od 07.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 202 od 14.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 42 od 28.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 114/15, strana: 148 od 31.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 8/16, strana: 54 od 01.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 15/16, strana: 52 od 25.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 29/16, strana: 76 od 18.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 32/16, strana: 6 od 30.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 47/16, strana: 18 od 18.05.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 50/16, strana: 26 od 03.06.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 65/16, strana: 17 od 28.07.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 31 od 30.09.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 86/16, strana: 22 od 21.10.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 92/16, strana: 9 od 14.11.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 95/16, strana: 26 od 30.11.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 98/16, strana: 61 od 08.12.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 106/16, strana: 53 od 28.12.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 3/17, strana: 136 od 18.01.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 8/17, strana: 89 od 03.02.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 9/17, strana: 22 od 10.02.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 13/17, strana: 17 od 24.02.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 23/17, strana: 28 od 13.03.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 29/17, strana: 20 od 24.03.2017.


Rokovnik za vršenje izbornih radnji u postupku sprovođenja izbora za predsednika Republike, raspisanih za 2. april 2017. godine

"Službeni glasnik RS", broj 16/17, strana: 22 od 02.03.2017.


Spisak srpskih standarda iz oblasti mašina

"Službeni glasnik RS", broj 22/17, strana: 3 od 13.03.2017.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Ujedinjenih nacija o Centralnoj kancelariji Projekta Trans-evropske železnice (na srpskom i engleskom jeziku)

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 1/17, strana: 1 od 15.03.2017.


Statut Instituta za standardizaciju Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 29/17, strana: 113 od 24.03.2017.


Statut Instituta za standardizaciju Srbije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 29/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 6/11, strana: 23 od 04.02.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 29/17, strana: 113 od 24.03.2017.


Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije pri Svetoj Stolici u Vatikanu

"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 3 od 17.03.2017.


Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Kraljevini Belgiji

"Službeni glasnik RS", broj 29/17, strana: 3 od 24.03.2017.


Ukazi o opozivu sa dužnosti i postavljenju na dužnost izvanrednih i opunomoćenih ambasadora Republike Srbije (Republika Estonija, na nerezidencijalnoj osnovi sa sedištem u Helsinkiju; Republika Slovenija)

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 3 od 06.03.2017.


Uputstvo o Metodologiji za izradu procene ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća i planova zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama

"Službeni glasnik RS", broj 18/17, strana: 3 od 07.03.2017.


Uputstvo za sprovođenje glasanja na izborima za predsednika Republike raspisanim za 2. april 2017. godine, na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija

"Službeni glasnik RS", broj 28/17, strana: 12 od 23.03.2017.


Uputstvo za sprovođenje izbora za predsednika Republike, raspisanih za 2. april 2017. godine

"Službeni glasnik RS", broj 16/17, strana: 23 od 02.03.2017.


Uredba o disciplinskoj odgovornosti u Ministarstvu unutrašnjih poslova

PRESTAJE DA VAŽI - sa 26/17 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 8/06, strana: 9 od 27.01.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 26/17, strana: 4 od 20.03.2017.


Uredba o izgledu uniforme i oznaka policijskih službenika

PRESTAJE DA VAŽI - sa 27/17 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 54/13, strana: 3 od 21.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 27/17, strana: 3 od 22.03.2017.


Uredba o načelima za unutrašnje uređenje Ministarstva unutrašnjih poslova

"Službeni glasnik RS", broj 8/06, strana: 10 od 27.01.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 14/09, strana: 106 od 20.02.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 119/13, strana: 9 od 30.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 11/17, strana: 3 od 17.02.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 10 od 06.03.2017.


Uredba o načinu sprovođenja disciplinskog postupka u Ministarstvu unutrašnjih poslova

"Službeni glasnik RS", broj 26/17, strana: 4 od 20.03.2017.


Uredba o načinu sprovođenja ocenjivanja usaglašenosti, sadržaju isprave o usaglašenosti, kao i obliku, izgledu i sadržaju znaka usaglašenosti

"Službeni glasnik RS", broj 98/09, strana: 8 od 30.11.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 23/17, strana: 3 od 13.03.2017.


Uredba o ocenjivanju policijskih službenika i drugih zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 10 od 06.03.2017.


Uredba o rasporedu i korišćenju sredstava za subvencionisanje zaštićenih prirodnih dobara od nacionalnog intreresa u 2017. godini

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 9 od 06.03.2017.


Uredba o uniformi, oznakama i opremi policijskih službenika

"Službeni glasnik RS", broj 27/17, strana: 3 od 22.03.2017.


Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2017. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 97/16, strana: 1 od 07.12.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 41 od 06.03.2017.


Uredba o utvrđivanju Državnog programa obnove infrastrukture koja je u nadležnosti jedinice lokalne samouprave

"Službeni glasnik RS", broj 100/16, strana: 3 od 13.12.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 26/17, strana: 6 od 20.03.2017.


Uredba o utvrđivanju Programa podsticaja za sprovođenje mera i aktivnosti neophodnih za dostizanje utvrđenih ciljeva iz oblasti upravljanja migracijama za 2017. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 26/17, strana: 3 od 20.03.2017.


Uredba o utvrđivanju Programa upravljanja vodama u 2017. godini

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 4 od 06.03.2017.


Godišnji program osnovnih geoloških istraživanja na teritoriji AP Vojvodine za 2017. godinu

"Službeni list APV", broj 12/17, strana: 317 od 01.03.2017.


Ispravka konkursa koje je objavio Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice

"Službeni list APV", broj 9/17, strana: 259 od 14.02.2017.


Javni konkurs za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za finansije u 2017. godini za učešće u sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije

"Službeni list APV", broj 13/17, strana: 345 od 08.03.2017.


Javni konkurs za regresiranje prevoza studenata u APV za 2017. godinu

"Službeni list APV", broj 12/17, strana: 311 od 01.03.2017.


Javni konkurs za sufinansiranje tekućih popravki i održavanje zgrada, objekata i opreme ustanova studentskog standarda čiji je osnivač APV za 2017. godinu

"Službeni list APV", broj 12/17, strana: 310 od 01.03.2017.


Javni oglas za dodelu sredstava iz budžeta APV u 2017. godini za decu i porodicu

"Službeni list APV", broj 10/17, strana: 273 od 21.02.2017.


Konkurs za finansiranje projekata podrške osnivanja i osnaživanja rada kancelarija za mlade

"Službeni list APV", broj 13/17, strana: 370 od 08.03.2017.


Konkurs za izbor predsednika i članova stručnih saveta

"Službeni list APV", broj 13/17, strana: 348 od 08.03.2017.


Konkursi za finansiranje, sufinansiranje i dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta APV za 2017. godinu

"Službeni list APV", broj 12/17, strana: 318 od 01.03.2017.


Odluka o dodeli sredstava Pokrajinskog sekretarijata za finansije u 2017. godini za učešće u sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije

"Službeni list APV", broj 12/17, strana: 289 od 01.03.2017.


Odluka o prestanku mandata poslanika u Skupštini APV

"Službeni list APV", broj 10/17, strana: 273 od 21.02.2017.


Odluka o sadržini i formi obrasca za izradu akcionog plana za sprovođenje projekta koji se finansira iz sredstava Uprave za kapitalna ulaganja APV

"Službeni list APV", broj 9/17, strana: 262 od 14.02.2017.


Odluke o imenovanju i razrešenju u Nadzornom odboru Garancijskog fonda APV

"Službeni list APV", broj 10/17, strana: 272 od 21.02.2017.


Pokrajinska skupštinska odluka o dodeli budžetskih sredstava za finansiranje i sufinansiranje programskih aktivnosti i projekata u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja i učeničkog standarda u Autonomnoj pokrajini Vojvodini

"Službeni list APV", broj 14/15, strana: 210 od 08.04.2015.
"Službeni list APV", broj 10/17, strana: 271 od 21.02.2017.


Pokrajinska skupštinska odluka o osnivanju Razvojne agencije Vojvodine

"Službeni list APV", broj 10/17, strana: 269 od 21.02.2017.


Pokrajinska skupštinska odluka o prestanku rada Fonda za podršku investicija u Vojvodini "Vojvodina Investment Promotino - VIP"

"Službeni list APV", broj 10/17, strana: 269 od 21.02.2017.


Pravilnik o dodeli bespovratnih sredstava za nabavku elemenata sistema za zaštitu od vremenskih nepogoda na teritoriji AP Vojvodine, sa Konkursom

"Službeni list APV", broj 13/17, strana: 363 od 08.03.2017.


Pravilnik o dodeli budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice za finansiranje i sufinansiranje modernizacije infrastrukture predškolskih ustanova na teritoriji AP Vojvodine, sa Konkursom

"Službeni list APV", broj 14/17, strana: 379 od 15.03.2017.


Pravilnik o dodeli podsticajnih sredstava putem konkursa za uklanjanje divljih deponija s poljoprivrednog zemljišta, odnosno privođenje nameni poljoprivrednog zemljišta na teritoriji AP Vojvodine u 2017. godini, sa Konkursom

"Službeni list APV", broj 14/17, strana: 381 od 15.03.2017.


Pravilnik o dodeli sredstava za sufinansiranje investicija u pčelarstvo na teritoriji APV u 2017. godini, sa Konkursom

"Službeni list APV", broj 14/17, strana: 395 od 15.03.2017.


Pravilnik o dodeli sredstava za sufinansiranje nabavke konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru na teritoriji AP Vojvodine u 2017. godini, sa Konkursom

"Službeni list APV", broj 13/17, strana: 349 od 08.03.2017.


Pravilnik o dodeli sredstava za sufinansiranje nabavke opreme za navodnjavanje i izgradnju eksploatacionih bunara na teritoriji AP Vojvodine u 2017. godini, sa Konkursom

"Službeni list APV", broj 13/17, strana: 355 od 08.03.2017.


Pravilnik o kriterijumima za dodelu sredstava za darovite studente ustanovama visokog obrazovanja čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina, sa Javnim konkursom

"Službeni list APV", broj 12/17, strana: 306 od 01.03.2017.


Pravilnik o kriterijumima za sufinansiranje nabavke mašina i opreme u ustanovama visokog obrazovanja čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina, sa Javnim konkursom

"Službeni list APV", broj 12/17, strana: 303 od 01.03.2017.


Pravilnik o kriterijumima za sufinansiranje obrazovnih programa/projekata ustanova visokog obrazovanja čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina, sa Javnim konkursom

"Službeni list APV", broj 12/17, strana: 308 od 01.03.2017.


Pravilnik o kriterijumima za sufinansiranje organizovanja naučno-stručnih skupova, sa Javnim konkursom

"Službeni list APV", broj 12/17, strana: 313 od 01.03.2017.


Pravilnik o kriterijumima za sufinansiranje tekućih popravki i održavanje zgrada, objekata i opreme ustanova visokog obrazovanja čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina, sa Javnim konkursom

"Službeni list APV", broj 12/17, strana: 301 od 01.03.2017.


Pravilnik o kriterijumima za sufinansiranje učešća na naučnim skupovima u inostranstvu naučnoistraživačkih radnika i studenata koji su pokazali posebne rezultate, sa Javnim konkursom

"Službeni list APV", broj 12/17, strana: 311 od 01.03.2017.


Pravilnik o stručnim savetima

"Službeni list APV", broj 13/17, strana: 347 od 08.03.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti

"Službeni list APV", broj 13/17, strana: 333 od 08.03.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti

"Službeni list APV", broj 11/17, strana: 277 od 24.02.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti

"Službeni list APV", broj 9/17, strana: 253 od 14.02.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list APV", broj 12/17, strana: 296 od 01.03.2017.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 14/17, strana: 373 od 15.03.2017.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 11/17, strana: 277 od 24.02.2017.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 9/17, strana: 253 od 14.02.2017.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 13/17, strana: 334 od 08.03.2017.


Rešenja o prestanku mandata i postavljenju na dužnost službenika, imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 12/17, strana: 291 od 01.03.2017.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list APV", broj 9/17, strana: 258 od 14.02.2017.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list APV", broj 12/17, strana: 299 od 01.03.2017.


Rešenje o odobravanju udžbenika

"Službeni list APV", broj 14/17, strana: 381 od 15.03.2017.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list APV", broj 11/17, strana: 285 od 24.02.2017.


Rešenje o utvrđivanju nominalnog iznosa sufinansiranja troškova za biomedicinski potpomognuto oplođenje za drugo, treće i svako naredno dete za 2017. godinu

"Službeni list APV", broj 9/17, strana: 253 od 14.02.2017.


Uputstvo o pripremi i dostavi neophodne dokumentacije koju korisnik sredstava dostavlja radi realizacije programa i projekata koje finansira Uprava za kapitalna ulaganja APV

"Službeni list APV", broj 9/17, strana: 260 od 14.02.2017.


Javni konkurs za finansiranje programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u 2017. godini (GO Barajevo)

"Službeni list grada Beograda", broj 11/17, strana: 27 od 09.03.2017.


Obaveštenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

April 13, 2016 00:00

"Službeni list grada Beograda", broj 28/16, strana: 72 od 13.04.2016.


Odluka o budžetu gradske opštine Novi Beograd za 2017. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 132/16, strana: 55 od 29.12.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/17, strana: 2 od 09.03.2017.


Odluka o budžetu gradske opštine Obrenovac za 2017. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 133/16, strana: 30 od 29.12.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/17, strana: 35 od 27.02.2017.


Odluka o budžetu gradske opštine Palilula za 2017. godinu

December 30, 2016 00:00

"Službeni list grada Beograda", broj 135/16, strana: 8 od 30.12.2016.


Odluka o budžetu gradske opštine Stari grad za 2017. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 133/16, strana: 1 od 29.12.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 7/17, strana: 1 od 17.02.2017.


Odluka o budžetu gradske opštine Zvezdara za 2017. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 132/16, strana: 2 od 29.12.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/17, strana: 2 od 23.02.2017.


Odluka o cenovniku usluga prevoza skelom preko Dunava (GO Grocka)

"Službeni list grada Beograda", broj 9/17, strana: 34 od 27.02.2017.


Odluka o dodeli odborničkih mandata (GO Čukarica)

"Službeni list grada Beograda", broj 11/17, strana: 27 od 09.03.2017.


Odluka o držanju domaćih životinja na teritoriji gradske opštine Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 67/12, strana: 7 od 24.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 74/14, strana: 3 od 30.09.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/17, strana: 33 od 27.02.2017.


Odluka o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 50/14, strana: 92 od 23.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 96/14, strana: 177 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/15, strana: 2 od 09.06.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 81/15, strana: 127 od 28.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 125/16, strana: 115 od 29.12.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/17, strana: 108 od 26.01.2017.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/17, strana: 50 od 23.02.2017.


Odluka o načinu finansiranja projekata, aktivnosti ili programa unapređenja poljoprivrede na teritoriji gradske opštine Mladenovac iz budžeta gradske opštine Mladenovac (prečišćen tekst - sa 8/17)

"Službeni list grada Beograda", broj 3/13, strana: 12 od 31.01.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/16, strana: 52 od 05.02.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 31/16, strana: 2 od 14.04.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 79/16, strana: 66 od 25.07.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 5/17, strana: 26 od 03.02.2017.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/17, strana: 47 od 23.02.2017.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/17, strana: 6 od 13.03.2017.


Odluka o načinu, merilima i kriterijumima finansiranja i sufinansiranja projekata u oblasti kulture (likovna i primenjena umetnost, književnost, pozorište i muzika) sredstvima budžeta gradske opštine Čukarica

"Službeni list grada Beograda", broj 11/17, strana: 24 od 09.03.2017.


Odluka o nekategorisanim putevima na području gradske opštine Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 9/17, strana: 31 od 27.02.2017.


Odluka o organizaciji Uprave gradske opštine Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 105/16, strana: 14 od 09.11.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 132/16, strana: 77 od 29.12.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/17, strana: 20 od 09.03.2017.


Odluka o osnivanju "Starogradske fondacije" (GO Stari grad)

"Službeni list grada Beograda", broj 13/17, strana: 14 od 16.03.2017.


Odluka o podršci novorođenoj deci sa teritorije gradske opštine Mladenovac dodelom dečijih autosedišta kategorije 0/0+/1/2 (kategorija autosedišta namenjena deci težine 0-25 kg)

"Službeni list grada Beograda", broj 12/17, strana: 9 od 13.03.2017.


Odluka o podršci novorođenoj deci sa teritorije gradske opštine Mladenovac dodelom dečijih autosedišta kategorije 0+

PRESTAJE DA VAŽI - sa 12/17 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 1/16, strana: 2 od 15.01.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 24/16, strana: 3 od 05.04.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/17, strana: 9 od 13.03.2017.


Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 11/17, strana: 1 od 09.03.2017.


Odluka o preuzimanju potraživanja JP "Poslovni prostor" opština Novi Beograd u likvidaciji

"Službeni list grada Beograda", broj 11/17, strana: 21 od 09.03.2017.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Obrenovac" iz Obrenovca

"Službeni list grada Beograda", broj 85/16, strana: 18 od 05.09.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/17, strana: 63 od 27.02.2017.


Odluka o upotrebi grba i zastave gradske opštine Stari grad

"Službeni list grada Beograda", broj 56/09, strana: 1 od 14.12.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/13, strana: 27 od 30.09.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 63/13, strana: 5 od 10.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 48/14, strana: 23 od 20.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/15, strana: 40 od 02.04.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 13/17, strana: 13 od 16.03.2017.


Odluka o uređivanju, održavanju grobalja i sahranjivanju na području gradske opštine Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 9/17, strana: 28 od 27.02.2017.


Odluka o uređivanju, održavanju groblja i sahranjivanju na području gradske opštine Palilula

PRESTAJE DA VAŽI - sa 9/17 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 59/11 od 30.12.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 74/14, strana: 4 od 30.09.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/17, strana: 28 od 27.02.2017.


Odluka o usvajanju Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou

"Službeni list grada Beograda", broj 13/17, strana: 15 od 16.03.2017.


Odluka o usvajanju početnog likvidacionog izveštaja JP "Poslovni prostor Zvezdara" - u likvidaciji

"Službeni list grada Beograda", broj 8/17, strana: 23 od 23.02.2017.


Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine gradske opštine Stari grad

"Službeni list grada Beograda", broj 7/17, strana: 1 od 17.02.2017.


Odluka o zadovoljavanju potreba i interesa građana u oblasti sporta na teritoriji gradske opštine Barajevo

PRESTAJE DA VAŽI - sa 7/17 - ZAMENJENA PRAVILNIKOM
"Službeni list grada Beograda", broj 26/14, strana: 6 od 28.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 7/17, strana: 21 od 17.02.2017.


Odluka o zaštitniku građana u gradskoj opštini Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 8/17, strana: 17 od 23.02.2017.


Odluke o izdvajanju budžetskih sredstava za nabavku opreme (GO Zvezdara)

"Službeni list grada Beograda", broj 8/17, strana: 22 od 23.02.2017.


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine gradske opštine Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 8/17, strana: 1 od 23.02.2017.


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornicima u Skupštini gradske opštine Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 9/17, strana: 1 od 27.02.2017.


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Čukarica

"Službeni list grada Beograda", broj 11/17, strana: 23 od 09.03.2017.


Odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora javnih preduzeća (GO Obrenovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 9/17, strana: 63 od 27.02.2017.


Plan detaljne regulacije naselja Savska i Jezerska terasa, opština Čukarica

"Službeni list grada Beograda", broj 10/17, strana: 1 od 06.03.2017.


Pokazatelj potrošačkih cena u februaru 2017. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 13/17, strana: 13 od 16.03.2017.


Pokazatelj povećanja potrošačkih cena u januaru 2017. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 10/17, strana: 65 od 06.03.2017.


Poslovnik o radu Skupštine gradske opštine Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 47/08, strana: 6 od 28.11.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 52/09, strana: 12 od 25.11.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/10, strana: 5 od 14.05.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 39/12, strana: 2 od 28.06.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 28/15, strana: 39 od 05.06.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/17, strana: 1 od 23.02.2017.


Poslovnik Skupštine opštine Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 48/08, strana: 11 od 02.12.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/17, strana: 1 od 27.02.2017.


Pravilnik o kategorizaciji sportskih organizacija (GO Barajevo)

"Službeni list grada Beograda", broj 7/17, strana: 15 od 17.02.2017.


Pravilnik o kriterijumima, uslovima i načinu finansiranja beogradskih sportskih organizacija za učešće i postignute rezultate u evropskim i regionalnim klupskim takmičenjima

"Službeni list grada Beograda", broj 8/14, strana: 8 od 07.02.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 49/15, strana: 1 od 01.09.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 92/16, strana: 3 od 16.09.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/17, strana: 1 od 09.03.2017.


Pravilnik o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u gradskoj opštini Barajevo u oblasti sporta

"Službeni list grada Beograda", broj 7/17, strana: 21 od 17.02.2017.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/17, strana: 66 od 06.03.2017.


Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u upravi i Opštinskom pravobranilaštvu gradske opštine Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 109/16, strana: 1 od 28.11.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/17, strana: 4 od 13.03.2017.


Pravilnik o tarifnom sistemu u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda

PRESTAJE DA VAŽI - sa 13/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 54/15, strana: 1 od 17.09.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 13/17, strana: 1 od 16.03.2017.


Pravilnik o tarifnom sistemu u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 13/17, strana: 1 od 16.03.2017.


Program korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Beograda za 2017. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 10/17, strana: 62 od 06.03.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti na cenovnike (GO Lazarevac)

"Službeni list grada Beograda", broj 7/17, strana: 110 od 17.02.2017.


Rešenja o imenovanjima (GO Stari grad)

"Službeni list grada Beograda", broj 13/17, strana: 15 od 16.03.2017.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Palilula)

"Službeni list grada Beograda", broj 9/17, strana: 33 od 27.02.2017.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Stari grad)

"Službeni list grada Beograda", broj 7/17, strana: 13 od 17.02.2017.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Zvezdara)

"Službeni list grada Beograda", broj 8/17, strana: 47 od 23.02.2017.


Rešenja o imenovanjima, razrešenjima i prestanku funkcije (GO Novi Beograd)

"Službeni list grada Beograda", broj 11/17, strana: 20 od 09.03.2017.


Rešenja o promeni naziva ulica na teritoriji gradske opštine Grocka

"Službeni list grada Beograda", broj 11/17, strana: 28 od 09.03.2017.


Rešenja o razrešenjima i imenovanjima (GO Čukarica)

"Službeni list grada Beograda", broj 11/17, strana: 26 od 09.03.2017.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Toplovod" Obrenovac o dopuni Cenovnika osnovnih i ostalih komunalnih usluga

"Službeni list grada Beograda", broj 12/17, strana: 10 od 13.03.2017.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja ustanove kulture GO Stari grad "Parobrod" za 2017. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 12/17, strana: 6 od 13.03.2017.


Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu plana detaljne regulacije dela bloka uz ulicu Grge Jankesa u naselju Mirijevo, gradska opština Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 12/17, strana: 3 od 13.03.2017.


Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za blok između ulica: Džordža Vašingtona, Bulevara despota Stefana i Cetinjske, GO Stari grad

"Službeni list grada Beograda", broj 12/17, strana: 1 od 13.03.2017.


Rešenje o obrazovanju Komisije za davanje stručnog mišljenja o upotrebi imena, grba i zastave opštine (GO Čukarica)

"Službeni list grada Beograda", broj 10/17, strana: 65 od 06.03.2017.


Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje javnog konkursa za izbor direktora javnih i javnih komunalnih preduzeća čiji je osnivač gradska opština Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 85/16, strana: 69 od 05.09.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/17, strana: 68 od 27.02.2017.


Rešenje o obrazovanju Saveta za bezbednost (GO Obrenovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 9/17, strana: 68 od 27.02.2017.


Rešenje o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Stari grad

"Službeni list grada Beograda", broj 70/16, strana: 52 od 08.07.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 111/16, strana: 21 od 29.11.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 133/16, strana: 16 od 29.12.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 13/17, strana: 15 od 16.03.2017.


Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu plana detaljne regulacije naselja Kusadak, MZ Šopići, gradska opština Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 12/17, strana: 2 od 13.03.2017.


Statut Advokatske komore Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 93/16, strana: 84 od 30.09.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 30/17, strana: 86 od 31.03.2017.


Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta JP Sportski centar "Novi Beograd"

"Službeni list grada Beograda", broj 11/17, strana: 21 od 09.03.2017.


Akcioni plan zapošljavanja grada Novog Sada za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/17, strana: 67 od 07.02.2017.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/17, strana: 195 od 07.03.2017.


Izveštaj Zaštitnika građana grada Novog Sada za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/17, strana: 297 od 24.03.2017.


Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta grada Novog Sada za finansiranje ili sufinansiranje programa udruženja građana u oblasti socijalne zaštite, koji su od interesa za grad Novi Sad, za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 10/17, strana: 191 od 27.02.2017.


Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta grada Novog Sada za realizaciju projekata pronatalitetne populacione politike za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 10/17, strana: 193 od 27.02.2017.


Odluka o davanju na korišćenje motornih vozila i motocikala ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije, Direkciji policije, Policijskoj upravi Novi Sad

"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/17, strana: 179 od 09.03.2017.


Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije naseljenog mesta Veternik

"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/17, strana: 319 od 24.03.2017.


Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije zone rekonstrukcije u nasleđenim ambijentalnim celinama u Novom Sadu (lokalitet na parceli broj 8550/1 KO Novi Sad I), sa Rešenjem o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/17, strana: 320 od 24.03.2017.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije radne zone u Rumenki, sa Rešenjem o izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/17, strana: 177 od 09.03.2017.


Odluka o konverziji potraživanja grada Novog Sada u udeo grada Novog Sada u kapitalu preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "DES" DOO Novi Sad

"Službeni list grada Novog Sada", broj 77/16, strana: 2790 od 14.12.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/17, strana: 322 od 24.03.2017.


Odluka o materijalnoj podršci građanima naseljenog mesta Kovilj na ime naknade za upotrebu dela Auto-puta E-75

"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/17, strana: 318 od 24.03.2017.


Odluka o načinu, postupku i kriterijumima za uspostavljanje prava službenosti na građevinskom zemljištu u javnoj svojini grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/17, strana: 313 od 24.03.2017.


Odluka o obrazovanju Odbora za sprovođenje Odluke o postavljanju spomen-ploče Milici Tomić u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/17, strana: 322 od 24.03.2017.


Odluka o određivanju organa nadležnog za odlučivanje o otuđenju pokretnih stvari iz javne svojine grada Novog Sada

PRESTAJE DA VAŽI - sa 14/17 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2237 od 30.12.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/17, strana: 315 od 24.03.2017.


Odluka o određivanju organa nadležnog za odlučivanje o raspolaganju pokretnim stvarima u javnoj svojini grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/17, strana: 315 od 24.03.2017.


Odluka o osnivanju Kulturnog centra "Rumenka", Rumenka

"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/17, strana: 151 od 09.03.2017.


Odluka o poveravanju poslova vršenja inženjerskih delatnosti JKP "Informatika" Novi Sad

"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/17, strana: 317 od 24.03.2017.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća "Novi Sad" Novi Sad za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 81/16, strana: 2995 od 29.12.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 15/17, strana: 362 od 30.03.2017.


Odluka o Programu izgradnje objekta Zavoda za hitnu medicinsku pomoć u Novom Sadu za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 81/16, strana: 2984 od 29.12.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/17, strana: 213 od 14.03.2017.


Odluka o Programu mera za unapređenje uslova života u naseljenim mestima Ledinci i Stari Ledinci za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/17, strana: 95 od 13.02.2017.


Odluka o ravnopravosti polova grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/17, strana: 312 od 24.03.2017.


Odluka o taksi prevozu putnika

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/16, strana: 2141 od 17.10.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 74/16, strana: 2714 od 30.11.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 81/16, strana: 3005 od 29.12.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/17, strana: 155 od 09.03.2017.


Odluka o usklađivanju Odluke o organizovanju komunalne radne organizacije "Čistoća" u Novom Sadu, kao javnog komunalnog preduzeća

"Službeni list grada Novog Sada", broj 47/16, strana: 1853 od 23.07.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/17, strana: 155 od 09.03.2017.


Odluka o usvajanju Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou

"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/17, strana: 312 od 24.03.2017.


Plan detaljne regulacije bloka pravosudnih organa u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 31/10, strana: 831 od 28.06.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/17, strana: 169 od 09.03.2017.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/17, strana: 212 od 14.03.2017.


Plan detaljne regulacije opštegradskog centra uz Institutski put u Sremskoj Kamenici

"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/17, strana: 156 od 09.03.2017.


Plan detaljne regulacije područja Telepa u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 29/07, strana: 903 od 25.07.2007.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 31/13, strana: 748 od 21.06.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 52/13, strana: 1162 od 27.09.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/14, strana: 211 od 29.03.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 28/14, strana: 436 od 13.06.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/16, strana: 2016 od 02.09.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/17, strana: 175 od 09.03.2017.


Plan održavanja sednica Skupštine grada Novog Sada u 2017. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 82/16, strana: 3048 od 30.12.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 3/17, strana: 39 od 26.01.2017.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/17, strana: 344 od 24.03.2017.


Pravilnik o metodologiji formiranja cene usluge dnevnog boravka za decu i mlade koji su u sukobu sa zakonom, roditeljima, školom ili zajednicom, i učešću korisnika u troškovima usluge

"Službeni list grada Novog Sada", broj 8/17, strana: 133 od 23.02.2017.


Pravilnik o metodologiji formiranja cene usluge smeštaja u prihvatilište za decu i mlade žrtve porodičnog nasilja, zlostavljanja, zanemarivanja i trgovine ljudima, kao i decu i mlade u skitnji, bez pratnje i u drugim kriznim situacijama

"Službeni list grada Novog Sada", broj 8/17, strana: 134 od 23.02.2017.


Pravilnik o načinu i postupku dodele sredstava iz budžeta grada Novog Sada za programe sportskih udruženja na teritoriji grada Novog Sada

PRESTAJE DA VAŽI - sa 13/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 1/16, strana: 1 od 11.01.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/17, strana: 262 od 22.03.2017.


Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava putem dotacija iz budžeta grada Novog Sada za realizaciju programa manifestacija i promocija iz oblasti privrede od značaja za grad Novi Sad

PRESTAJE DA VAŽI - sa 12/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/10, strana: 118 od 01.03.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/17, strana: 199 od 14.03.2017.


Pravilnik o načinu, merilima i kriterijumima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 28/10, strana: 659 od 18.06.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 37/10, strana: 1085 od 03.09.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 44/11, strana: 1172 od 26.11.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/12, strana: 89 od 08.03.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 25/12, strana: 681 od 18.06.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 35/15, strana: 1340 od 17.07.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 42/15, strana: 1420 od 09.09.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/17, strana: 114 od 13.02.2017.


Pravilnik o uslovima i kriterijumima za dodelu sredstava - dotacija iz budžeta grada Novog Sada za realizaciju programa manifestacija i događaja iz oblasti privrede od značaja za grad Novi Sad

"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/17, strana: 199 od 14.03.2017.


Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja stanova i porodičnih stambenih zgrada namenjenih za privremeno stanovanje dece i omladine bez roditeljskog staranja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 8/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 44/10, strana: 1220 od 28.10.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 8/17, strana: 131 od 23.02.2017.


Pravilnik o uslovima i standardima za pružanje usluge dnevnog boravka deci i omladini sa smetnjama u razvoju i deci i omladini sa poremećajima u ponašanju, metodologiji formiranja cene usluge dnevnog boravka i učešću korisnika u troškovima usluge dnevnog boravka

"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/13, strana: 195 od 07.03.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 8/17, strana: 133 od 23.02.2017.


Pravilnik o uslovima za korišćenje usluge stanovanja uz podršku dece i mladih bez roditeljskog staranja u stanovima i porodičnim stambenim zgradama kojima raspolaže grad Novi Sad i metodologiji formiranja cene usluge stanovanja uz podršku

"Službeni list grada Novog Sada", broj 8/17, strana: 131 od 23.02.2017.


Program investicionih aktivnosti apoteke Novi Sad za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/17, strana: 119 od 22.02.2017.


Program investicionih aktivnosti Centra za socijalni rad grada Novog Sada za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/17, strana: 278 od 22.03.2017.


Program investicionih aktivnosti i tekućeg održavanja Doma zdravlja "Novi Sad" Novi Sad za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/17, strana: 120 od 22.02.2017.


Program investicionih aktivnosti i tekućeg održavanja Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/17, strana: 122 od 22.02.2017.


Program investicionih aktivnosti i tekućeg održavanja Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Novi Sad za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/17, strana: 121 od 22.02.2017.


Program investicionih aktivnosti Škole za osnovno i srednje obrazovanje "Milan Petrović" sa domom učenika Novi Sad za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/17, strana: 279 od 22.03.2017.


Program investicionih aktivnosti Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/17, strana: 121 od 22.02.2017.


Program korišćenja javnih saobraćajnih površina i posebnih prostora određenih za parkiranje motornih vozila, kao i uklanjanje i premeštanje parkiranih vozila i postavljanje uređaja kojima se sprečava odvoženje vozila po nalogu nadležnog organa u 2017. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/17, strana: 125 od 22.02.2017.


Program korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 15/17, strana: 353 od 30.03.2017.


Program korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji grada Novog Sada za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/17, strana: 112 od 13.02.2017.


Program održavanja javnog osvetljenja na teritoriji grada Novog Sada za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/17, strana: 110 od 13.02.2017.


Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja na teritoriji grada Novog Sada za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/17, strana: 324 od 24.03.2017.


Program pronatalitetne populacione politike za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/17, strana: 125 od 22.02.2017.


Program sprovođenja mera tehničke zaštite objekata u sastavu prostorno kulturno-istorijske celine Gornja i donja Tvrđava sa podgrađem u Petrovaradinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/17, strana: 323 od 24.03.2017.


Program unapređenja socijalne zaštite grada Novog Sada u 2017. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/17, strana: 108 od 13.02.2017.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/17, strana: 126 od 22.02.2017.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/17, strana: 293 od 22.03.2017.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 15/17, strana: 361 od 30.03.2017.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/17, strana: 117 od 13.02.2017.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 8/17, strana: 148 od 23.02.2017.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/17, strana: 211 od 14.03.2017.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/17, strana: 197 od 07.03.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti

"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/17, strana: 210 od 14.03.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/17, strana: 123 od 22.02.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih službi i ustanova

"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/17, strana: 115 od 13.02.2017.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/17, strana: 180 od 09.03.2017.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/17, strana: 124 od 22.02.2017.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/17, strana: 211 od 14.03.2017.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 15/17, strana: 357 od 30.03.2017.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/17, strana: 344 od 24.03.2017.


Rešenje o davanju nepokretnosti u javnoj svojini na korišćenje

"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/17, strana: 180 od 09.03.2017.


Rešenje o davanju saglasnosti

"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/17, strana: 180 od 09.03.2017.


Rešenje o davanju saglasnosti na broj i strukturu zaposlenih u Centru za socijalni rad Grada Novog Sada koji se finansiraju iz budžeta Grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 48/16, strana: 1957 od 29.07.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/17, strana: 196 od 07.03.2017.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Muzeju grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/17, strana: 197 od 07.03.2017.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program upravljanja spomenikom prirode "Futoški park" za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/17, strana: 292 od 22.03.2017.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program upravljanja spomenikom prirode "Kamenički park" za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/17, strana: 293 od 22.03.2017.


Rešenje o dodeli sredstava za upravljanje projektom "Omladinska prestonica Evrope Novi Sad 2019.", u 2017. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/17, strana: 290 od 22.03.2017.


Rešenje o imenovanju Komisije za izbor najboljih ideja za unapređenje efikasnosti javnih servisa na bazi otvorenih podataka putem mobilnih aplikacija u oblastima ekologije, kulture, turizma i saobraćaja

"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/17, strana: 209 od 14.03.2017.


Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika, članova i sekretara Komisije za stručnu procenu programa udruženja građana u oblasti socijalne zaštite koji su od interesa za grad Novi Sad

"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/17, strana: 116 od 13.02.2017.


Rešenje o imenovanju u Službi za internu reviziju

"Službeni list grada Novog Sada", broj 8/17, strana: 148 od 23.02.2017.


Rešenje o obrazovanju Gradskog štaba za zaštitu od požara strnih useva i žetve u 2017. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 15/17, strana: 359 od 30.03.2017.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju članova Komisije za utvrđivanje objekata čija izgradnja je od značaja za privredni razvoj grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 15/17, strana: 353 od 30.03.2017.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju Komisije za sprovođenje postupka otuđenja mobilnih telefona iz javne svojine grada Novog Sada bez naknade

"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/17, strana: 210 od 14.03.2017.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Komisije za realizaciju mera zapošljavanja iz Akcionog plana zapošljavanja grada Novog Sada za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/17, strana: 291 od 22.03.2017.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju Radne grupe za kapitalne infrastrukturne projekte u okviru realizacije Projekta "Novi Sad 2021 - Evropska prestonica kulture"

"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/17, strana: 195 od 07.03.2017.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju Radne grupe za očuvanje Petrovaradinske tvrđave

"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/17, strana: 291 od 22.03.2017.


Rešenje o obrazovanju Komisije za davanje mišljenja na Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Novog Sada za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 15/17, strana: 357 od 30.03.2017.


Rešenje o obrazovanju Komisije za izbor najboljih ideja za unapređenje efikasnosti javnih servisa na bazi otvorenih podataka putem mobilnih aplikacija u oblastima ekologije, kulture, turizma i saobraćaja

"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/17, strana: 208 od 14.03.2017.


Rešenje o obrazovanju Komisije za stručnu procenu i izbor programa kojima se obezbeđuju posebni oblici socijalne zaštite

PRESTAJE DA VAŽI - sa 6/17 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 17/10, strana: 310 od 22.04.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/14, strana: 50 od 25.02.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/17, strana: 116 od 13.02.2017.


Rešenje o obrazovanju Komisije za stručnu procenu Programa udruženja građana u oblasti socijalne zaštite koji su od interesa za grad Novi Sad

"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/17, strana: 116 od 13.02.2017.


Rešenje o odobravanju sredstava za realizaciju godišnjih programa sportskih organizacija sa teritorije grada Novog Sada za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 8/17, strana: 135 od 23.02.2017.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/17, strana: 279 od 22.03.2017.


Rešenje o odobrenju godišnjeg programa za predškolski i školski sport na teritoriji grada Novog Sada za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/17, strana: 123 od 22.02.2017.


Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za osnovne škole za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/17, strana: 98 od 13.02.2017.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/17, strana: 274 od 22.03.2017.


Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za predškolsku ustanovu "Radosno detinjstvo" Novi Sad za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/17, strana: 105 od 13.02.2017.


Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za srednje škole za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/17, strana: 103 od 13.02.2017.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 15/17, strana: 360 od 30.03.2017.


Rešenje o utvrđivanju broja učenika i studenata koji ostvaruju pravo na pomoć u školovanju i nominalni iznos pomoći za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/17, strana: 208 od 14.03.2017.


Rešenje o utvrđivanju iznosa roditeljskog dodatka za prvo dete, novogodišnje novčane pomoći, novogodišnjeg poklona i novčane pomoći za trojke, za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/17, strana: 208 od 14.03.2017.


Rešenje o utvrđivanju rasporeda korišćenja nepokretnosti školskih objekata (fiskulturnih sala) na teritoriji grada Novog Sada, za realizovanje programa "Sport u škole i školska sportska takmičenja" za decu školskog uzrasta od 6 do 14 godina, za period od 21. februara do 23. decembra 2017. godine

"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/17, strana: 201 od 14.03.2017.


Uputstvo o bližem uređivanju načela za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mesta

"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/17, strana: 96 od 13.02.2017.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/17, strana: 290 od 22.03.2017.


Uputstvo o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u gradskim upravama, posebnim organizacijama i službama i uslovima za sticanje zvanja zaposlenih

PRESTAJE DA VAŽI - sa 6/17 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/09, strana: 201 od 24.03.2009.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/17, strana: 96 od 13.02.2017.


Odluka o dodeljivanju prostora za rad Odborničkoj grupi "Jaka Šumadija"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 7/17, strana: 2 od 17.03.2017.


Odluka o dodeljivanju prostora za rad Srpskoj narodnoj partiji

"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/17, strana: 1 od 08.03.2017.


Odluka o eksternoj reviziji završnog računa budžeta grada Kragujevca za 2016. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/17, strana: 1 od 24.02.2017.


Odluka o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 46/12, strana: 27 od 07.12.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 53/12, strana: 16 od 31.12.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 41/15, strana: 75 od 11.12.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/17, strana: 47 od 24.02.2017.


Odluka o načinu utvrđivanja cene za otuđenje, zakupnine i doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta

"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/15, strana: 15 od 27.02.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/15, strana: 11 od 19.03.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/16, strana: 101 od 29.02.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 43/16, strana: 3 od 30.12.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/17, strana: 80 od 24.02.2017.


Odluka o određivanju osposobljenih pravnih lica za zaštitu i spasavanje na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 7/17, strana: 4 od 17.03.2017.


Odluka o ostvarivanju prava na finansijsku pomoć za vantelesnu oplodnju

"Službeni list grada Kragujevca", broj 41/15, strana: 68 od 11.12.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/16, strana: 59 od 22.07.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/17, strana: 47 od 24.02.2017.


Odluka o prestanku prava na obezbeđenje prostora za rad Srpskoj narodnoj partiji

"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/17, strana: 1 od 08.03.2017.


Odluka o preuzimanju prava i dužnosti osnivača nad ustanovom Narodni muzej u Kragujevcu (prečišćen tekst - sa 33/09)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/94
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/05 od 14.03.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/08, strana: 34 od 10.10.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 33/09, strana: 29 od 10.11.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/10, strana: 25 od 24.12.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/17, strana: 71 od 24.02.2017.


Odluka o pristupanju izradi Programa kapitalnih investicija grada Kragujevca za period 2017-2019. godine

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/17, strana: 80 od 24.02.2017.


Odluka o pristupanju izradi Strategije održivog razvoja grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/17, strana: 81 od 24.02.2017.


Odluka o snabdevanju grada Kragujevca toplotnom energijom (prečišćen tekst - sa 18/14)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 5/17 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/09, strana: 25 od 08.04.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/10, strana: 17 od 19.11.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 49 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/14, strana: 41 od 30.05.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/17, strana: 49 od 24.02.2017.


Odluka o uslovima i načinu proizvodnje, distribucije i snabdevanja toplotnom energijom

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/17, strana: 49 od 24.02.2017.


Odluka o utvrđivanju liste kandidata predloženih za dodelu godišnje nagrade grada Kragujevca - Đurđevdanske nagrade

"Službeni list grada Kragujevca", broj 7/17, strana: 1 od 17.03.2017.


Odluke i rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća

"Službeni list grada Kragujevca", broj 7/17, strana: 3 od 17.03.2017.


Odluke o davanju saglasnosti na akte javnih ustanova i javnih preduzeća

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/17, strana: 72 od 24.02.2017.


Program raspodele sredstava za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama grada Kragujevca u 2017. godini - JKP "Čistoća" Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 7/17, strana: 7 od 17.03.2017.


Program sprovođenja društvene brige za zdravlje na teritoriji grada Kragujevca za 2017. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/17, strana: 15 od 20.01.2017.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/17, strana: 4 od 08.03.2017.


Program unapređenja socijalne zaštite za 2017. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/17, strana: 2 od 08.03.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke i akte javnih ustanova i preduzeća

"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/17, strana: 4 od 08.03.2017.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/17, strana: 93 od 24.02.2017.


Rešenje o imenovanju Gradske izborne komisije u stalnom sastavu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/17, strana: 91 od 24.02.2017.


Rešenje o obrazovanju Komisije za koordinaciju inspekcijskog nadzora nad poslovima iz izborne nadležnosti grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 41/15, strana: 76 od 11.12.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/16, strana: 62 od 22.07.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/17, strana: 89 od 24.02.2017.


Rešenje o razrešenju Gradske izborne komisije u stalnom sastavu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/17, strana: 90 od 24.02.2017.


Rešenje o utvrđivanju Cenovnika usluga komunalnog održavanja za 2017. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/17, strana: 95 od 24.02.2017.


Zaključak o pokretanju inicijative za izradu Izmene i dopune Plana detaljne regulacije "Dela gradskog centra" u Kragujevcu (urbanističke celine 6 i 7 - Crkva i Branko Radičević)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/17, strana: 94 od 24.02.2017.


Zaključak o usvajanju Godišnjeg izveštaja Gradskog štaba za vanredne situacije grada Kragujevca o sprovedenim aktivnostima u 2016. godini, sa Godišnjim izveštajem

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/17, strana: 82 od 24.02.2017.


Zaključak o usvajanju Plana rada Gradskog štaba za vanredne situacije grada Kragujevca za 2017. godinu, sa Planom rada

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/17, strana: 88 od 24.02.2017.


Zaključci o prihvatanju planova rada javnih ustanova za 2017. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/17, strana: 76 od 24.02.2017.


Kadrovski plan Gradske uprave grada Zrenjanina za 2017. godinu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 10/17, strana: 114 od 24.03.2017.


Odluka o parkiranju vozila

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/17, strana: 20 od 14.02.2017.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 8/17, strana: 99 od 09.03.2017.


Odluka o promeni Osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Pijace i parkinzi" Zrenjanin (prečišćen tekst - sa 7/2017)

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/13, strana: 78 od 15.03.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/16, strana: 416 od 12.07.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 27/16, strana: 577 od 31.10.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/17, strana: 43 od 14.02.2017.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 7/17, strana: 91 od 28.02.2017.


Rešenje o obrazovanju Žalbene komisije

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 25/16, strana: 546 od 29.09.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 6/17, strana: 90 od 21.02.2017.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 8/17, strana: 100 od 09.03.2017.


Statut Istorijskog arhiva Zrenjanin (prečišćen tekst)

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/17, strana: 101 od 14.03.2017.


Zaključak o usvajanju Programa korišćenja sredstava budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine grada Zrenjanina u 2017. godini, sa Programom

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/17, strana: 109 od 14.03.2017.


Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Konsolidovanog završnog računa grada Subotice za 2016. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 9/17, strana: 4 od 27.02.2017.


Odluka o davanju u zakup poslovnih prostora

"Službeni list grada Subotice", broj 10/17, strana: 1 od 03.03.2017.


Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave grada Subotice za 2015. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 5/16, strana: 8 od 04.02.2016.
"Službeni list grada Subotice", broj 47/16, strana: 2 od 20.10.2016.
"Službeni list grada Subotice", broj 9/17, strana: 4 od 27.02.2017.


Odluka o naknadama za upotrebu lokalnih puteva na teritoriji grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 12/17, strana: 7 od 17.03.2017.


Odluka o opštinskim putevima, ulicama i nekategorisanim putevima

"Službeni list grada Subotice", broj 6/17, strana: 2 od 14.02.2017.
"Službeni list grada Subotice", broj 9/17, strana: 28 od 27.02.2017.


Odluka o osnivanju Fonda za razvoj poljoprivrede grada Subotice

PRESTAJE DA VAŽI - sa 9/17 - Odlukom o prestanku rada Fonda
"Službeni list grada Subotice", broj 27/04 od 06.07.2004.
"Službeni list grada Subotice", broj 5/05 od 17.03.2005.
"Službeni list grada Subotice", broj 26/09, strana: 46 od 17.12.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 27/09, strana: 25 od 30.12.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 32/11, strana: 219 od 15.06.2011.
"Službeni list grada Subotice", broj 9/17, strana: 14 od 27.02.2017.


Odluka o platama izabranih i postavljenih lica u organima Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 33/08, strana: 6 od 18.12.2008.
"Službeni list grada Subotice", broj 2/09, strana: 18 od 19.02.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 40/12, strana: 4 od 10.07.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 9/17, strana: 4 od 27.02.2017.


Odluka o prestanku rada Fonda za razvoj poljoprivrede grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 9/17, strana: 14 od 27.02.2017.


Odluka o prihvatanju nacrta Aneksa broj 1 Trilateralnog ugovora o korišćenju sredstava zajma namenjenih programu "Rehabilitacija sistema daljinskog grejanja u Srbiji - faza IV"

"Službeni list grada Subotice", broj 9/17, strana: 14 od 27.02.2017.


Odluka o promeni naziva ulica

"Službeni list grada Subotice", broj 9/17, strana: 28 od 27.02.2017.


Odluka o uslovima i postupku ustanovljenja prava službenosti i visini i uslovima plaćanja naknade za ustanovljenje prava službenosti na nepokretnostima u javnoj svojini grada Subotice radi izgradnje ili postavljanja elektronskih komunikacionih mreža i pripadajućih sredstava

PRESTAJE DA VAŽI - sa 9/17 - Odlukom o stavljanju van snage Odluke
"Službeni list grada Subotice", broj 53/16, strana: 203 od 24.11.2016.
"Službeni list grada Subotice", broj 9/17, strana: 13 od 27.02.2017.


Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja za 2017. godinu za grad Suboticu

"Službeni list grada Subotice", broj 9/17, strana: 27 od 27.02.2017.


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornicima u Skupštini grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 9/17, strana: 3 od 27.02.2017.


Pravilnik o načinu, kriterijumima i merilima za izbor programa i projekata u kulturi koji se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta grada Subotice

PRESTAJE DA VAŽI - sa 9/17 - Pravilnikom o prestanku važenja Pravilnika
"Službeni list grada Subotice", broj 45/14, strana: 221 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 46/15, strana: 126 od 29.12.2015.
"Službeni list grada Subotice", broj 9/17, strana: 18 od 27.02.2017.


Pravilnik o stručnom osposobljavanju i usavršavanju zaposlenih

"Službeni list grada Subotice", broj 40/13, strana: 1 od 30.12.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 7/17, strana: 14 od 20.02.2017.
"Službeni list grada Subotice", broj 12/17, strana: 12 od 17.03.2017.


Program korišćenja sredstava Fonda za zaštitu životne sredine grada Subotice za 2017. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 9/17, strana: 15 od 27.02.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih organizacija i ustanova

"Službeni list grada Subotice", broj 7/17, strana: 14 od 20.02.2017.
"Službeni list grada Subotice", broj 12/17, strana: 2 od 17.03.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list grada Subotice", broj 13/17, strana: 1 od 22.03.2017.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Subotice", broj 5/17, strana: 2 od 08.02.2017.
"Službeni list grada Subotice", broj 11/17, strana: 1 od 07.03.2017.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Subotice", broj 9/17, strana: 1 od 27.02.2017.


Rešenje o obrazovanju Komisije za koordinaciju inspekcijskog nadzora nad poslovima iz izvorne nadležnosti grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 58/16, strana: 181 od 28.12.2016.
"Službeni list grada Subotice", broj 9/17, strana: 18 od 27.02.2017.


Rešenje o obrazovanju Komisije za realizaciju Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grada Subotice u 2017. godini

"Službeni list grada Subotice", broj 13/17, strana: 4 od 22.03.2017.


Rešenje o obrazovanju Žalbene komisije

"Službeni list grada Subotice", broj 5/17, strana: 2 od 08.02.2017.
"Službeni list grada Subotice", broj 8/17, strana: 1 od 24.02.2017.
"Službeni list grada Subotice", broj 11/17, strana: 1 od 07.03.2017.


Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Socijalno-ekonomskog saveta opštine Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 12/17, strana: 2 od 17.03.2017.


Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana rada Gradskog štaba za vanredne situacije za 2017. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 9/17, strana: 19 od 27.02.2017.

INTERMEX ONLINE

NAJNOVIJE VESTI IZ MEDIJA
KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
KALENDAR PRAZNIKA

Uvećajte kalendar >

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
REGISTAR PROPISA


FINANSIJE

BESPLATNI PROPISI
Službeni glasnik RS
Grad Beograd
Službeni glasnik RS (Međ. ugovori)
Stari propisi
BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)