POČETNA SAVETOVANJA PROPISI SOFTVER NARUČIVANJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

Registar propisa - Mart 2016

Pravilnik o obrascima dozvola za upravljanje vučnim vozilom i za regulisanje železničkog saobraćaja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 22/16 - 1. januara 2017. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 71/99, strana: 3 od 10.12.1999.
"Službeni list SRJ", broj 27/01, strana: 2 od 08.06.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 22/16, strana: 104 od 04.03.2016.


Pravilnik o tehničkim normativima za laserske uređaje i sisteme

PRESTAJE DA VAŽI - sa 25/16 - 1. jula 2017. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 72/87, strana: 1704 od 06.11.1987.
"Službeni glasnik RS", broj 25/16, strana: 24 od 09.03.2016.


Autentično tumačenje odredbi člana 52. stav 1, člana 29. stav 1, člana 30. stav 2. i člana 50. stav 2. tačka 1) Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 83/14, 46/15 i 112/15)

"Službeni glasnik RS", broj 20/16, strana: 5 od 03.03.2016.


Etički kodeks članova Visokog saveta sudstva

"Službeni glasnik RS", broj 26/16, strana: 44 od 10.03.2016.


Indeksi potrošačkih cena za februara 2016. godine

"Službeni glasnik RS", broj 27/16, strana: 27 od 11.03.2016.


JAVNI POZIV za upis besplatnih akcija "Dnevnika" a.d. Novi Sad

"Službeni glasnik RS", broj 106/15, strana: 163 od 21.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 30/16, strana: 116 od 23.03.2016.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima i razrešenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 29/16, strana: 73 od 18.03.2016.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, postavljenjima, razrešenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 27/16, strana: 16 od 11.03.2016.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 22/16, strana: 37 od 04.03.2016.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 19/16, strana: 16 od 02.03.2016.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 31/16, strana: 12 od 25.03.2016.


Kolektivni ugovor za Javno preduzeće "Pošta Srbije", Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 14/15, strana: 178 od 04.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 28/16, strana: 41 od 15.03.2016.


Lista avio-prevozilaca kojima je zabranjeno letenje u Evropskoj uniji

"Službeni glasnik RS", broj 31/16, strana: 44 od 25.03.2016.


Lista avio-prevozilaca kojima je zabranjeno letenje u Evropskoj uniji

PRESTAJE DA VAŽI - sa 31/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 11/15, strana: 154 od 30.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 31/16, strana: 44 od 25.03.2016.


Lista sredstava za zaštitu bilja na osnovu izdatih rešenja o registraciji sredstava za zaštitu bilja

"Službeni glasnik RS", broj 32/16, strana: 113 od 30.03.2016.


Lista sredstava za zaštitu bilja na osnovu izdatih rešenja o registraciji sredstava za zaštitu bilja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 32/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 118/13, strana: 131 od 30.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 32/16, strana: 113 od 30.03.2016.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 19/16, strana: 34 od 02.03.2016.


Nacionalna strategija za procesuiranje ratnih zločina

"Službeni glasnik RS", broj 19/16, strana: 3 od 02.03.2016.


Naredba o vremenu otvorenosti aerodroma za odvijanje javnog avio-prevoza

PRESTAJE DA VAŽI - sa 28/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 87/15, strana: 79 od 19.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 28/16, strana: 41 od 15.03.2016.


Naredba o vremenu otvorenosti aerodroma za odvijanje javnog avio-prevoza

"Službeni glasnik RS", broj 28/16, strana: 41 od 15.03.2016.


Naredba o zabrani sakupljanja pojedinih zaštićenih vrsta divlje flore i faune u 2016. godini

"Službeni glasnik RS", broj 29/16, strana: 106 od 18.03.2016.


Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu studijskog programa osnovnih strukovnih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije na Akademiji za nacionalnu bezbednost

"Službeni glasnik RS", broj 31/16, strana: 12 od 25.03.2016.


Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje

"Službeni glasnik RS", broj 29/16, strana: 125 od 18.03.2016.


Odluka o davanju saglasnosti na odluke o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje

"Službeni glasnik RS", broj 31/16, strana: 42 od 25.03.2016.


Odluka o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti

"Službeni glasnik RS", broj 27/16, strana: 12 od 11.03.2016.


Odluka o imenovanju Komiteta za upravljanje javnim dugom i sredstvima finansijske imovine Republike Srbije pod upravljanjem

"Službeni glasnik RS", broj 28/16, strana: 11 od 15.03.2016.


Odluka o izboru člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije

"Službeni glasnik RS", broj 20/16, strana: 4 od 03.03.2016.


Odluka o izboru ministra odbrane

"Službeni glasnik RS", broj 19/16, strana: 3 od 02.03.2016.


Odluka o izboru predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge

"Službeni glasnik RS", broj 20/16, strana: 4 od 03.03.2016.


Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju

"Službeni glasnik RS", broj 20/16, strana: 3 od 03.03.2016.


Odluka o izmenama i dopunama osnivačkog akta Društvenog vodoprivrednog preduzeća "Hidrosrem" Sremska Mitrovica

"Službeni glasnik RS", broj 74/15, strana: 49 od 26.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 18/16, strana: 51 od 01.03.2016.


Odluka o izmenama i dopunama osnivačkog akta Instituta za standardizaciju Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 93/15, strana: 17 od 13.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 27/16, strana: 15 od 11.03.2016.


Odluka o izmeni Osnivačkog akta Privrednog društva za geološka istraživanja i projektovanje "Georad" d.o.o. Drmno

"Službeni glasnik RS", broj 28/16, strana: 45 od 15.03.2016.


Odluka o izmeni Osnivačkog akta Privrednog društva za održavanje i obezbeđivanje objekata "Kostolac - Usluge" d.o.o. Kostolac

"Službeni glasnik RS", broj 27/16, strana: 27 od 11.03.2016.


Odluka o izmeni Osnivačkog akta Privrednog društva za proizvodnju, remont i montažu mašina i opreme "PRIM" d.o.o. Kostolac

"Službeni glasnik RS", broj 28/16, strana: 42 od 15.03.2016.


Odluka o izmeni Osnivačkog akta Privrednog društva za transportne usluge, održavanje i opravku motornih vozila "Autotransport" d.o.o. Kostolac

"Službeni glasnik RS", broj 28/16, strana: 47 od 15.03.2016.


Odluka o izradi Prostornog plana područja posebne namene nove luke u Beogradu sa slobodnom zonom

"Službeni glasnik RS", broj 22/16, strana: 32 od 04.03.2016.


Odluka o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge

"Službeni glasnik RS", broj 43/11, strana: 60 od 14.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 85/11, strana: 64 od 16.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 49/12, strana: 199 od 15.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 57/12, strana: 12 od 08.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 67/12, strana: 4 od 13.07.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 98/12, strana: 10 od 12.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 140 od 17.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 80/13, strana: 14 od 11.09.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 17/14, strana: 30 od 14.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 27/14, strana: 37 od 07.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 62/14, strana: 52 od 13.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 82 od 14.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 48 od 12.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 24 od 10.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 71/15, strana: 27 od 14.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 78/15, strana: 45 od 11.09.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 29/16, strana: 119 od 18.03.2016.


Odluka o koordiniranom sprovođenju izbora za narodne poslanike Narodne skupštine i izbora za odbornike skupština jedinica lokalne samouprave raspisanih za 24. april 2016. godine

"Službeni glasnik RS", broj 24/16, strana: 38 od 08.03.2016.


Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 101/15, strana: 72 od 08.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 114/15, strana: 148 od 31.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 10/16, strana: 71 od 08.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 22/16, strana: 34 od 04.03.2016.


Odluka o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre

"Službeni glasnik RS", broj 119/13, strana: 25 od 30.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 67/14, strana: 16 od 02.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 138/14, strana: 44 od 17.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 45/15, strana: 326 od 22.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 106/15, strana: 131 od 21.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 32/16, strana: 170 od 30.03.2016.


Odluka o obrazovanju Komisije za dodelu podsticaja

"Službeni glasnik RS", broj 27/16, strana: 15 od 11.03.2016.


Odluka o obrazovanju Koordinacionog tela za usmeravanje aktivnosti na suzbijanju sive ekonomije

"Službeni glasnik RS", broj 140/14, strana: 18 od 22.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 24/15, strana: 4 od 06.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 5/16, strana: 19 od 25.01.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 29/16, strana: 73 od 18.03.2016.


Odluka o obrazovanju Odbora za realizaciju, praćenje i unapređenje Strategije razvoja vodnog saobraćaja Republike Srbije od 2015. do 2025. godine za period do 2020. godine

"Službeni glasnik RS", broj 27/16, strana: 15 od 11.03.2016.


Odluka o obrazovanju Projektnog saveta i Upravnog odbora Projekta za unapređenje zemljišne administracije u Srbiji

"Službeni glasnik RS", broj 75/15, strana: 9 od 31.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 32/16, strana: 3 od 30.03.2016.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za izradu Predloga programa za reformisanje Republičkog geodetskog zavoda

"Službeni glasnik RS", broj 105/15, strana: 14 od 18.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 27/16, strana: 16 od 11.03.2016.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za sprovođenje aktivnosti u cilju uspostavljanja jedinstvenog javnog registra administrativnih procedura i ostalih uslova poslovanja

"Službeni glasnik RS", broj 31/16, strana: 12 od 25.03.2016.


Odluka o obrazovanju Republičkog štaba za vanredne situacije

"Službeni glasnik RS", broj 26/16, strana: 41 od 10.03.2016.


Odluka o obrazovanju Tela za koordinaciju poslova informacione bezbednosti

"Službeni glasnik RS", broj 24/16, strana: 13 od 08.03.2016.


Odluka o obrazovanju Upravljačko-nadzornog odbora Projekta rehabilitacije puteva i unapređenja bezbednosti saobraćaja

"Službeni glasnik RS", broj 33/15, strana: 10 od 09.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 53/15, strana: 9 od 19.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 22/16, strana: 37 od 04.03.2016.


Odluka o određivanju boje glasačkog listića i boje kontrolnog lista za proveru ispravnosti glasačke kutije, za glasanje na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisanim za 24. april 2016. godine

"Službeni glasnik RS", broj 22/16, strana: 100 od 04.03.2016.


Odluka o prestaku funkcije člana Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

"Službeni glasnik RS", broj 20/16, strana: 5 od 03.03.2016.


Odluka o prestanku funkcije sudije porotnika

"Službeni glasnik RS", broj 28/16, strana: 22 od 15.03.2016.


Odluka o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 31/16, strana: 41 od 25.03.2016.


Odluka o prestanku sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 32/16, strana: 170 od 30.03.2016.


Odluka o preuzimanju osnivačkih prava nad Kliničko-bolničkim centrom "Bežanijska kosa"

"Službeni glasnik RS", broj 27/16, strana: 14 od 11.03.2016.


Odluka o preuzimanju osnivačkih prava nad Kliničko-bolničkim centrom "Dr Dragiša Mišović - Dedinje"

"Službeni glasnik RS", broj 27/16, strana: 13 od 11.03.2016.


Odluka o preuzimanju osnivačkih prava nad Kliničko-bolničkim centrom "Zemun"

"Službeni glasnik RS", broj 27/16 od 11.03.2016.


Odluka o preuzimanju osnivačkih prava nad Kliničko-bolničkim centrom "Zvezdara"

"Službeni glasnik RS", broj 27/16, strana: 13 od 11.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 32/16, strana: 9 od 30.03.2016.


Odluka o proglašenju elementarne nepogode

"Službeni glasnik RS", broj 24/16, strana: 13 od 08.03.2016.


Odluka o proglašenju elementarne nepogode na teritoriji Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 26/16, strana: 41 od 10.03.2016.


Odluka o proglašenju prestanka elementarne nepogode

"Službeni glasnik RS", broj 28/16, strana: 11 od 15.03.2016.


Odluka o proglašenju vanredne situacije za teritoriju Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 26/16, strana: 41 od 10.03.2016.


Odluka o promeni granice katastarskih opština Palić i Donji Grad

"Službeni glasnik RS", broj 18/16, strana: 50 od 01.03.2016.


Odluka o raspisivanju izbora za narodne poslanike

"Službeni glasnik RS", broj 21/16, strana: 22 od 04.03.2016.


Odluka o raspisivanju izbora za odbornike skupština gradova i skupština opština u Republici Srbiji

"Službeni glasnik RS", broj 23/16, strana: 3 od 07.03.2016.


Odluka o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Republičke izborne komisije

"Službeni glasnik RS", broj 51/14, strana: 3 od 12.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 94/15, strana: 4 od 17.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 20/16, strana: 4 od 03.03.2016.


Odluka o slučajevima i uslovima plaćanja, naplaćivanja, uplata i isplata u efektivnom stranom novcu

"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 20 od 12.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 53 od 15.01.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 29/16, strana: 119 od 18.03.2016.


Odluka o ukidanju vanredne situacije na teritoriji Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 28/16, strana: 11 od 15.03.2016.


Odluka o utvrđivanju iznosa naknada za upis u imenik, za izdavanje i obnavljanje licence, za izdavanje izvoda iz imenika, uverenja i potvrda iz evidencija Farmaceutske komore Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 4/15, strana: 116 od 16.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 95/15, strana: 117 od 20.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 30/16, strana: 116 od 23.03.2016.


Odluka o utvrđivanju Nacionalne kontrolne liste robe dvostruke namene

PRESTAJE DA VAŽI - sa 29/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 44/15, strana: 3 od 20.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 29/16, strana: 8 od 18.03.2016.


Odluka o utvrđivanju Nacionalne kontrolne liste robe dvostruke namene

"Službeni glasnik RS", broj 29/16, strana: 8 od 18.03.2016.


Odluka o visini članarine i nadoknada Komori biohemičara Srbije za 2016. godine

"Službeni glasnik RS", broj 30/16, strana: 115 od 23.03.2016.


Odluke o cenama prirodnog gasa

"Službeni glasnik RS", broj 18/16, strana: 69 od 01.03.2016.


Odluke o cenama prirodnog gasa za javno snabdevanje

"Službeni glasnik RS", broj 32/16, strana: 186 od 30.03.2016.


Odluke o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje

"Službeni glasnik RS", broj 31/16, strana: 49 od 25.03.2016.


Odluke o izboru sudija

"Službeni glasnik RS", broj 30/16, strana: 111 od 23.03.2016.


Odluke o prestanku sudijskih funkcija

"Službeni glasnik RS", broj 29/16, strana: 112 od 18.03.2016.


Odluke o razrešenju i prestanku funkcija predsednika sudova

"Službeni glasnik RS", broj 20/16, strana: 3 od 03.03.2016.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluka broj Už-2188/2013

"Službeni glasnik RS", broj 32/16, strana: 143 od 30.03.2016.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. IUz-55/2013, IUo-137/2014, IUo-265/2014

"Službeni glasnik RS", broj 29/16, strana: 107 od 18.03.2016.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 31/16, strana: 3 od 25.03.2016.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 30/16, strana: 5 od 23.03.2016.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 29/16, strana: 2 od 18.03.2016.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 27/16, strana: 1 od 11.03.2016.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 26/16, strana: 2 od 10.03.2016.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 28/16, strana: 2 od 15.03.2016.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 32/16, strana: 2 od 30.03.2016.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 22/16, strana: 104 od 04.03.2016.


Podaci o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u februaru 2016. godine

"Službeni glasnik RS", broj 31/16, strana: 44 od 25.03.2016.


Poseban kolektivni ugovor za delatnost putne privrede Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 3/15, strana: 97 od 14.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 22/16, strana: 37 od 04.03.2016.


Pravila o radu biračkih odbora za koordinirano sprovođenje izbora za narodne poslanike Narodne skupštine i izbora za odbornike skupština jedinica lokalne samouprave, raspisanih za 16. mart 2014. godine

PRESTAJU DA VAŽE - sa 25/16 - ZAMENJENA NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 15/14, strana: 8 od 11.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 25/16, strana: 71 od 09.03.2016.


Pravila o radu biračkih odbora za koordinirano sprovođenje izbora za narodne poslanike Narodne skupštine i izbora za odbornike skupština jedinica lokalne samouprave, raspisanih za 24. april 2016. godine

"Službeni glasnik RS", broj 25/16, strana: 71 od 09.03.2016.


Pravilnik o bližim kriterijumima za prepoznavanje oblika diskriminacije od strane zaposlenog, deteta, učenika ili trećeg lica u ustanovi obrazovanja i vaspitanja

"Službeni glasnik RS", broj 22/16, strana: 49 od 04.03.2016.


Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike

"Službeni glasnik RS", broj 2/11, strana: 14 od 18.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 23/16, strana: 4 od 07.03.2016.


Pravilnik o bližim uslovima, kao i načinu dodele i korišćenja sredstava iz godišnjeg programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za šume Republike Srbije i Budžetskog fonda za šume autonomne pokrajine

"Službeni glasnik RS", broj 17/13, strana: 17 od 21.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 20/16, strana: 15 od 03.03.2016.


Pravilnik o disciplinskom postupku protiv izvršitelja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 32/16 - 1. jula 2016. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 46/12, strana: 15 od 04.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 32/16, strana: 11 od 30.03.2016.


Pravilnik o disciplinskom postupku protiv javnih izvršitelja

PAŽNJA - primenjuje se od 1. jula 2016. godine
"Službeni glasnik RS", broj 32/16, strana: 11 od 30.03.2016.


Pravilnik o dozvolama kontrolora letenja, centrima za obuku i vazduhoplovno-medicinskim centrima

"Službeni glasnik RS", broj 83/15, strana: 32 od 03.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 18/16, strana: 69 od 01.03.2016.


Pravilnik o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona

PRESTAJE DA VAŽI - sa 25/16 - 1. jula 2017. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 13/10, strana: 53 od 12.03.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 25/16, strana: 24 od 09.03.2016.


Pravilnik o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona

PAŽNJA - primenjuje se od 1. jula 2017. godine
"Službeni glasnik RS", broj 25/16, strana: 24 od 09.03.2016.


Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti

PRESTAJE DA VAŽI - sa 25/16 - 1. jula 2017. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 13/10, strana: 48 od 12.03.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 25/16, strana: 16 od 09.03.2016.


Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti

PAŽNJA - primenjuje se od 1. jula 2017. godine
"Službeni glasnik RS", broj 25/16, strana: 16 od 09.03.2016.


Pravilnik o elementima registra dozvola za upravljanje vučnim vozilom i elementima registra dodatnih ovlašćenja

PAŽNJA - primenjuje se od 1. januara 2017. godine
"Službeni glasnik RS", broj 22/16, strana: 101 od 04.03.2016.


Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada osnovne škole za školsku 2015/2016. godinu

"Prosvetni glasnik", broj 4/15, strana: 1 od 01.06.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 6/15, strana: 363 od 23.07.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 2/16, strana: 1 od 28.03.2016.


Pravilnik o kriterijumima, merilima i postupku za ocenjivanje rada sudijskih pomoćnika

PAŽNJA - primenjuje se od 1. juna 2016. godine
"Službeni glasnik RS", broj 32/16, strana: 149 od 30.03.2016.


Pravilnik o letovima posebne namene za operativne potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova

"Službeni glasnik RS", broj 25/16, strana: 31 od 09.03.2016.


Pravilnik o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

"Službeni glasnik RS", broj 65/15, strana: 46 od 24.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 71/15, strana: 27 od 14.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 104/15, strana: 179 od 17.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 24/16, strana: 43 od 08.03.2016.


Pravilnik o merama za otkrivanje, sprečavanje širenja i suzbijanje štetnog organizma Xylella fastidiosa (Wells et al.), načinu određivanja granica zaraženog, ugroženog i područja bez štetnih organizama, uslovima za okončanje naloženih mera, kao i načinu obaveštavanja o preduzetim merama

"Službeni glasnik RS", broj 31/16, strana: 28 od 25.03.2016.


Pravilnik o načinu obavljanja poslova u službi za obezbeđenje u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija

"Službeni glasnik RS", broj 21/16, strana: 22 od 04.03.2016.


Pravilnik o načinu utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava i o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje podračuna kod Uprave za trezor

"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 60 od 20.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 8/14, strana: 24 od 29.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 24/16, strana: 36 od 08.03.2016.


Pravilnik o načinu vođenja i upisu u evidenciju predstavnika inostranih medija i dopisništava inostranih medija

PAŽNJA - stupa na snagu 1. maja 2016. godine
"Službeni glasnik RS", broj 21/16, strana: 27 od 04.03.2016.


Pravilnik o načinu vođenja i upisu u evidenciju predstavnika inostranih medija i dopisništava inostranih medija

PRESTAJE DA VAŽI - sa 21/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 126/14, strana: 11 od 19.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 21/16, strana: 27 od 04.03.2016.


Pravilnik o načinu vršenja službe obezbeđenja u ustanovama za izdržavanje kazne zatvora

PRESTAJE DA VAŽI - sa 21/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik SRS", broj 30/78, strana: 1740 od 08.07.1978.
"Službeni glasnik RS", broj 21/16, strana: 22 od 04.03.2016.


Pravilnik o načinu za pribavljanje saglasnosti upravljača železničke infrastrukture, sadržini tehničke dokumentacije i aktivnostima koje investitor komunalne infrastrukture treba da izvrši tokom pribavljanja saglasnosti upravljača železničke infrastrukture, izgradnje i eksploatacije kroz pružni pojas

"Službeni glasnik RS", broj 23/16, strana: 3 od 07.03.2016.


Pravilnik o nadzoru nad radom javnih izvršitelja

PAŽNJA - primenjuje se od 1. jula 2016. godine
"Službeni glasnik RS", broj 32/16, strana: 9 od 30.03.2016.


Pravilnik o nastavnom planu i programu opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada saobraćaj

"Prosvetni glasnik", broj 10/15, strana: 1 od 21.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 2/16, strana: 130 od 28.03.2016.


Pravilnik o nastavnom planu i programu srednjeg obrazovanja u trogodišnjem i četverogodišnjem trajanju za nagluve i gluve učenike

"Prosvetni glasnik", broj 9/96
"Prosvetni glasnik", broj 9/98
"Prosvetni glasnik", broj 2/09, strana: 76 od 17.02.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 2/16, strana: 314 od 28.03.2016.


Pravilnik o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada geodezija i građevinarstvo

"Prosvetni glasnik", broj 7/12, strana: 63 od 09.07.2012.
"Prosvetni glasnik", broj 3/14, strana: 5 od 24.04.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 8/14, strana: 126 od 15.08.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 13/15, strana: 202 od 26.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 18/15, strana: 5 od 11.09.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 2/16, strana: 1 od 28.03.2016.


Pravilnik o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada trgovina, ugostiteljstvo i turizam

"Prosvetni glasnik", broj 8/14, strana: 1 od 15.08.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 2/16, strana: 4 od 28.03.2016.


Pravilnik o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada zdravstvo i socijalna zaštita

"Prosvetni glasnik", broj 7/14, strana: 1 od 14.08.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 11/14, strana: 283 od 20.08.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 9/15, strana: 1 od 17.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 2/16, strana: 2 od 28.03.2016.


Pravilnik o obrascima dozvola za upravljanje vučnim vozilom i za regulisanje železničkog saobraćaja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 22/16 - 1. januara 2017. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 71/99, strana: 3 od 10.12.1999.
"Službeni list SRJ", broj 27/01, strana: 2 od 08.06.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 22/16, strana: 104 od 04.03.2016.


Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju (sa Obrascima: PPDG-1R, PPDG-2R)

"Službeni glasnik RS", broj 49/14, strana: 14 od 06.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 28/15, strana: 116 od 20.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 30/15, strana: 28 od 27.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 28/16, strana: 17 od 15.03.2016.


Pravilnik o obrascu dozvole za upravljanje vučnim vozilom, obrascu dodatnog ovlašćenja i obrascu dozvole za regulisanje železničkog saobraćaja

PAŽNJA - primenjuje se od 1. januara 2017. godine
"Službeni glasnik RS", broj 22/16, strana: 104 od 04.03.2016.


Pravilnik o obrascu godišnjeg izveštaja o ostvarivanju ciljeva uštede energije

"Službeni glasnik RS", broj 32/16, strana: 14 od 30.03.2016.


Pravilnik o obrascu i sadržini zahteva za dodeljivanje prava oplemenjivača biljne sorte i dokumentaciji koja se prilaže uz ovaj zahtev, kao i količini i načinu dostavljanja uzoraka reprodukcionog materijala sorte

"Službeni glasnik RS", broj 82/09, strana: 10 od 06.10.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 20/16, strana: 15 od 03.03.2016.


Pravilnik o obrascu upisnika čamaca i plutajućih objekata i pomoćnih knjiga

"Službeni glasnik RS", broj 29/16, strana: 96 od 18.03.2016.


Pravilnik o održavanju železničkih vozila

"Službeni glasnik RS", broj 101/15, strana: 130 od 08.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 24/16, strana: 43 od 08.03.2016.


Pravilnik o ortopedskim pomagalima vojnih invalida

"Službeni glasnik RS", broj 45/09, strana: 48 od 15.06.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 24/16, strana: 36 od 08.03.2016.


Pravilnik o Planu podračuna konsolidovanog računa trezora

"Službeni glasnik RS", broj 42/10, strana: 10 od 18.06.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 24/16, strana: 35 od 08.03.2016.


Pravilnik o podsticajima za očuvanje životinjskih genetičkih resursa

"Službeni glasnik RS", broj 83/13, strana: 17 od 20.09.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 35/15, strana: 115 od 17.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 28/16, strana: 21 od 15.03.2016.


Pravilnik o postupanju Poreske uprave i poreskog obveznika u postupku odlaganja plaćanja dugovanog poreza na rate

"Službeni glasnik RS", broj 28/16, strana: 14 od 15.03.2016.


Pravilnik o postupku i načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača

PRESTAJE DA VAŽI - sa 24/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 38/08, strana: 16 od 14.04.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 24/16, strana: 15 od 08.03.2016.


Pravilnik o postupku, načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača

"Službeni glasnik RS", broj 24/16, strana: 15 od 08.03.2016.


Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva

"Službeni glasnik RS", broj 5/10, strana: 46 od 05.02.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 47/11, strana: 134 od 29.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 32/16, strana: 59 od 30.03.2016.


Pravilnik o sadržaju i načinu obeležavanja spoljnjeg i unutrašnjeg pakovanja medicinskog sredstva, kao i sadržaju uputstva za upotrebu medicinskog sredstva

"Službeni glasnik RS", broj 64/11, strana: 18 od 31.08.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 31/16, strana: 40 od 25.03.2016.


Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Registra udruženja društava i saveza u oblasti sporta

"Službeni glasnik RS", broj 32/16, strana: 36 od 30.03.2016.


Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Registra udruženja, društava i saveza u oblasti sporta

PRESTAJE DA VAŽI - sa 32/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 43/11, strana: 29 od 14.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 32/16, strana: 36 od 30.03.2016.


Pravilnik o sadržini i načinu vršenja tehničkog pregleda objekta, sastavu komisije, sadržini predloga komisije o utvrđivanju podobnosti objekta za upotrebu, osmatranju tla i objekta u toku građenja i upotrebe i minimalnim garantnim rokovima za pojedine vrste objekata

"Službeni glasnik RS", broj 27/15, strana: 24 od 18.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 29/16, strana: 102 od 18.03.2016.


Pravilnik o sadržini izveštaja o bezbednosnoj istrazi, sadržini obaveštenja, sadržini i načinu vođenja baze podataka o bezbednosnoj istrazi nesreća i nezgoda u vodnom saobraćaju

"Službeni glasnik RS", broj 26/16, strana: 42 od 10.03.2016.


Pravilnik o sadržini, izgledu i načinu popunjavanja zahteva za izdavanje integrisane dozvole

"Službeni glasnik RS", broj 30/06, strana: 56 od 11.04.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 32/16, strana: 107 od 30.03.2016.


Pravilnik o sadržini, načinu izrade i formi bezbednosne analize i bezbednosnog izveštaja žičare

"Službeni glasnik RS", broj 22/16, strana: 53 od 04.03.2016.


Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi

"Prosvetni glasnik", broj 11/12, strana: 1 od 07.11.2012.
"Prosvetni glasnik", broj 15/13, strana: 9 od 30.08.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 2/16, strana: 1 od 28.03.2016.


Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za obeležavanje laserskih proizvoda, zatvorenih prostorija i terena

PRESTAJE DA VAŽI - sa 25/16 - 1. jula 2017. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 56/09, strana: 6 od 22.07.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 25/16, strana: 24 od 09.03.2016.


Pravilnik o tehničkim normativima za laserske uređaje i sisteme

PRESTAJE DA VAŽI - sa 25/16 - 1. jula 2017. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 72/87, strana: 1704 od 06.11.1987.
"Službeni glasnik RS", broj 25/16, strana: 24 od 09.03.2016.


Pravilnik o tehničkim uslovima za signalno-sigurnosne uređaje

"Službeni glasnik RS", broj 18/16, strana: 53 od 01.03.2016.


Pravilnik o troškovima koje snose treća lica pred Agencijom za privatizaciju

PRESTAJE DA VAŽI - sa 20/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 17/15, strana: 96 od 10.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 80/15, strana: 41 od 21.09.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 20/16, strana: 6 od 03.03.2016.


Pravilnik o troškovima privatizacije koje snose treća lica pred ministarstvom nadležnim za poslove privrede

"Službeni glasnik RS", broj 20/16, strana: 6 od 03.03.2016.


Pravilnik o uniformi, oznakama, naoružanju, specijalnim vozilima i drugoj opremi u Službi za obezbeđenje u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija

"Službeni glasnik RS", broj 29/16, strana: 84 od 18.03.2016.


Pravilnik o uniformi, oznakama, svečanom odelu, naoružanju, specijalnim vozilima i drugoj opremi u Službi za obezbeđenje

PRESTAJE DA VAŽI - sa 29/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 43/10, strana: 42 od 25.06.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 50/11, strana: 296 od 08.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 29/16, strana: 84 od 18.03.2016.


Pravilnik o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi Spomenika prirode "Dolina potoka Bigar"

"Službeni glasnik RS", broj 32/16, strana: 182 od 30.03.2016.


Pravilnik o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi Strogog rezervata prirode "Iznad Tatalije"

"Službeni glasnik RS", broj 32/16, strana: 178 od 30.03.2016.


Pravilnik o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi Strogog rezervata prirode "Tesne jaruge"

"Službeni glasnik RS", broj 32/16, strana: 175 od 30.03.2016.


Pravilnik o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi Strogog rezervata prirode "Zelenika"

"Službeni glasnik RS", broj 32/16, strana: 171 od 30.03.2016.


Pravilnik o upisniku i plovidbenoj dozvoli čamaca i plovećih postrojenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 29/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 111/07, strana: 14 od 04.12.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 29/16, strana: 96 od 18.03.2016.


Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku

"Službeni glasnik RS", broj 30/14, strana: 162 od 14.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 87/14, strana: 18 od 22.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 25/16, strana: 64 od 09.03.2016.


Pravilnik o uslovima za imenovanje energetskih menadžera u organima jedinica lokalne samouprave

"Službeni glasnik RS", broj 31/16, strana: 32 od 25.03.2016.


Pravilnik o utvrđivanju Godišnjeg programa osnovnih geoloških istraživanja za 2016. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 20/16, strana: 6 od 03.03.2016.


Pravilnik o utvrđivanju Programa mera zaštite zdravlja bilja za 2016. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 31/16, strana: 19 od 25.03.2016.


Pravilnik o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2016. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 25/16, strana: 56 od 09.03.2016.


Pravilnik o utvrđivanju Spiska psihoaktivnih kontrolisanih supstanci

"Službeni glasnik RS", broj 31/16, strana: 32 od 25.03.2016.


Pravilnik o utvrđivanju Spiska psihoaktivnih kontrolisanih supstanci

PRESTAJE DA VAŽI - sa 31/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 111/15, strana: 31 od 29.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 31/16, strana: 32 od 25.03.2016.


Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti fizičkih lica za držanje i nošenje oružja

"Službeni glasnik RS", broj 25/16, strana: 37 od 09.03.2016.


Pravilnik o visini naknada koje se plaćaju Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 28/16 - osim čl. 36, 37. i 38. - Tarifom taksi za pružanje usluga Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije
"Službeni glasnik RS", broj 13/11, strana: 58 od 01.03.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 28/16, strana: 25 od 15.03.2016.


Pravilnik o visini naknade za izdavanje dozvole za korišćenje železničkih vozila, delova i opreme za železnička vozila i uređaja, delova i opreme za železničku infrastrukturu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 24/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 117/05, strana: 86 od 30.12.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 92/09, strana: 7 od 07.11.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 24/16, strana: 42 od 08.03.2016.


Pravilnik o visini naknade za izdavanje sertifikata o bezbednosti za prevoz u železničkom saobraćaju

PRESTAJE DA VAŽI - sa 24/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 39/06, strana: 99 od 09.05.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 24/16, strana: 41 od 08.03.2016.


Pravilnik o visini takse za izdavanje dozvole za korišćenje strukturnih podsistema i za tip vozila

"Službeni glasnik RS", broj 24/16, strana: 42 od 08.03.2016.


Pravilnik o visini takse za izdavanje dozvole za upravljanje vučnim vozilom

"Službeni glasnik RS", broj 24/16, strana: 42 od 08.03.2016.


Pravilnik o visini takse za izdavanje sertifikata o bezbednosti za prevoz i sertifikata o bezbednosti industrijske železnice za prevoz

"Službeni glasnik RS", broj 24/16, strana: 41 od 08.03.2016.


Pravilnik o visini takse za izdavanje sertifikata o bezbednosti za upravljanje železničkom infrastrukturom industrijske železnice

"Službeni glasnik RS", broj 24/16, strana: 39 od 08.03.2016.


Pravilnik o visini takse za izdavanje sertifikata o verifikaciji podsistema ili njegovog dela, sertifikata o usaglašenosti elemenata podsistema i sertifikata o pogodnosti za upotrebu elemenata podsistema

"Službeni glasnik RS", broj 24/16, strana: 41 od 08.03.2016.


Pravilnik o visini takse za izdavanje sertifikata za obavljanje tehničkog pregleda vozila

"Službeni glasnik RS", broj 24/16, strana: 40 od 08.03.2016.


Pravilnik o visini takse za izdavanje sertifikata za održavanje gornjeg i donjeg stroja železničkih pruga

"Službeni glasnik RS", broj 24/16, strana: 41 od 08.03.2016.


Pravilnik o visini takse za izdavanje sertifikata za održavanje podsistema energija

"Službeni glasnik RS", broj 24/16, strana: 41 od 08.03.2016.


Pravilnik o visini takse za izdavanje sertifikata za održavanje signalno-sigurnosnih uređaja

"Službeni glasnik RS", broj 24/16, strana: 40 od 08.03.2016.


Pravilnik o visini takse za izdavanje sertifikata za održavanje železničke telekomunikacione mreže

"Službeni glasnik RS", broj 24/16, strana: 40 od 08.03.2016.


Pravilnik o visini takse za izdavanje sertifikata za radionice za održavanje vozila

"Službeni glasnik RS", broj 24/16, strana: 40 od 08.03.2016.


Program Fonda za razvoj Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 10/16, strana: 89 od 08.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 29/16, strana: 120 od 18.03.2016.


Rešenja Agencije za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 29/16, strana: 120 od 18.03.2016.


Rešenja Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije o davanju ovlašćenja za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od zračenja

"Službeni glasnik RS", broj 28/16, strana: 23 od 15.03.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 27/16, strana: 21 od 11.03.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 19/16, strana: 22 od 02.03.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 18/16, strana: 51 od 01.03.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 32/16, strana: 4 od 30.03.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 31/16, strana: 16 od 25.03.2016.


Rešenja o dodeli novčanih nagrada za sportske rezultate

"Službeni glasnik RS", broj 31/16, strana: 18 od 25.03.2016.


Rešenja o dodeli novčanih nagrada za sportske rezultate

"Službeni glasnik RS", broj 29/16, strana: 75 od 18.03.2016.


Rešenja o dodeli novčanih nagrada za sportske rezultate

"Službeni glasnik RS", broj 22/16, strana: 48 od 04.03.2016.


Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća (Loznica, Kragujevac)

"Službeni glasnik RS", broj 24/16, strana: 46 od 08.03.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima direktora javnih preduzeća (Paraćin)

"Službeni glasnik RS", broj 26/16, strana: 45 od 10.03.2016.


Rešenja o imenovanju direktora javnih preduzeća (Šabac)

"Službeni glasnik RS", broj 31/16, strana: 50 od 25.03.2016.


Rešenja o imenovanju sudskih veštaka

"Službeni glasnik RS", broj 28/16, strana: 21 od 15.03.2016.


Rešenja o imenovanju vršilaca dužnosti direktora javnih preduzeća i ustanova i imenovanjima i razrešenjima članova upravnih i nadzornih odbora

"Službeni glasnik RS", broj 28/16, strana: 12 od 15.03.2016.


Rešenja o postavljenjima i imenovanjima (Poverenik za zaštitu ravnopravnosti)

"Službeni glasnik RS", broj 31/16, strana: 43 od 25.03.2016.


Rešenja o postavljenjima i prestanku rada pomoćnika Poverenika za zaštitu ravnopravnosti

"Službeni glasnik RS", broj 20/16, strana: 23 od 03.03.2016.


Rešenja o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 32/16, strana: 112 od 30.03.2016.


Rešenja o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 25/16, strana: 65 od 09.03.2016.


Rešenja o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 31/16, strana: 41 od 25.03.2016.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 29/16, strana: 83 od 18.03.2016.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 31/16, strana: 16 od 25.03.2016.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 27/16, strana: 22 od 11.03.2016.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 24/16, strana: 14 od 08.03.2016.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 32/16, strana: 3 od 30.03.2016.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 27/16, strana: 24 od 11.03.2016.


Rešenje Agencije za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 28/16, strana: 22 od 15.03.2016.


Rešenje Agencije za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 32/16, strana: 170 od 30.03.2016.


Rešenje o davanju prethodne saglasnosti da poslovno ime privrednog društva sadrži naziv "Serbia"

"Službeni glasnik RS", broj 29/16, strana: 83 od 18.03.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja JP za gazdovanje šumama

"Službeni glasnik RS", broj 28/16, strana: 14 od 15.03.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog vodoprivrednog preduzeća "Srbijavode" za 2016. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 26/16, strana: 42 od 10.03.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti za proširenje područja Slobodne zone "Subotica" u Subotici

"Službeni glasnik RS", broj 24/16, strana: 14 od 08.03.2016.


Rešenje o dodeli mandata člana nacionalnog saveta radi popune upražnjenog mesta u Nacionalnom savetu vlaške nacionalne manjine

"Službeni glasnik RS", broj 18/16, strana: 52 od 01.03.2016.


Rešenje o imenovanju direktora javnog preduzeća (Ćuprija)

"Službeni glasnik RS", broj 28/16, strana: 50 od 15.03.2016.


Rešenje o ovlašćenju Javnog preduzeća "Pošta Srbije" da pruža usluge maloprodaje sudskih taksenih maraka

"Službeni glasnik RS", broj 22/16, strana: 46 od 04.03.2016.


Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti šefa Kabineta Poverenika za zaštitu ravnopravnosti

"Službeni glasnik RS", broj 29/16, strana: 122 od 18.03.2016.


Rešenje o produženju dozvole za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama

"Službeni glasnik RS", broj 104/15, strana: 47 od 17.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 18/16, strana: 51 od 01.03.2016.


Rešenje o razrešenju i imenovanju direktora javnog preduzeća (Paraćin)

"Službeni glasnik RS", broj 32/16, strana: 189 od 30.03.2016.


Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora javnog preduzeća (Inđija)

"Službeni glasnik RS", broj 25/16, strana: 77 od 09.03.2016.


Rešenje o upisu u Registar političkih stranaka

"Službeni glasnik RS", broj 29/16, strana: 106 od 18.03.2016.


Rešenje o upisu u Registar političkih stranaka

"Službeni glasnik RS", broj 28/16, strana: 21 od 15.03.2016.


Rešenje o upisu u Registar političkih stranaka

"Službeni glasnik RS", broj 27/16, strana: 26 od 11.03.2016.


Rešenje o upisu u Registar pravnih lica za obavljanje poslova veštačenja

"Službeni glasnik RS", broj 31/16, strana: 41 od 25.03.2016.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 22/16, strana: 48 od 04.03.2016.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 18/16, strana: 51 od 01.03.2016.


Rešenje o ustupanju robe bez naknade

"Službeni glasnik RS", broj 31/16, strana: 19 od 25.03.2016.


Rešenje o utvrđivanju liste označenih lica na osnovu liste Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u skladu sa rezolucijama 1267 i 1989

"Službeni glasnik RS", broj 69/15, strana: 8 od 07.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 202 od 14.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 42 od 28.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 114/15, strana: 148 od 31.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 8/16, strana: 54 od 01.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 15/16, strana: 52 od 25.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 29/16, strana: 76 od 18.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 32/16, strana: 6 od 30.03.2016.


Rokovi za vršenje izbornih radnji u postupku sprovođenja izbora za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisanih za 24. april 2016. godine

"Službeni glasnik RS", broj 22/16, strana: 54 od 04.03.2016.


Sažetak Redovnog godišnjeg izveštaja o radu 2015. godine (Poverenik za zaštitu ravnopravnosti)

"Službeni glasnik RS", broj 29/16, strana: 123 od 18.03.2016.


Sertifikati o akreditaciji zdravstvenih ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 19/16, strana: 34 od 02.03.2016.


Spisak srpskih standarda iz oblasti lične zaštitne opreme

PRESTAJE DA VAŽI - sa 19/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 59/14, strana: 6 od 05.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 19/16, strana: 23 od 02.03.2016.


Spisak srpskih standarda iz oblasti lične zaštitne opreme

"Službeni glasnik RS", broj 19/16, strana: 23 od 02.03.2016.


Statut Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije

"Službeni glasnik RS", broj 30/16, strana: 113 od 23.03.2016.


Statut Inženjerske komore Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 88/05, strana: 64 od 14.10.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 16/09, strana: 215 od 06.03.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 27/16, strana: 30 od 11.03.2016.


Statut Komore socijalne zaštite

"Službeni glasnik RS", broj 118/12, strana: 55 od 14.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 27/13, strana: 58 od 22.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 13/14, strana: 46 od 05.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 25/16, strana: 76 od 09.03.2016.


Statut Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge

"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 83 od 14.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 30/16, strana: 115 od 23.03.2016.


Strategija naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period od 2016. do 2020. godine - Istraživanja za inovacije

"Službeni glasnik RS", broj 25/16, strana: 3 od 09.03.2016.


Strategija za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2016. do 2025. godine

"Službeni glasnik RS", broj 26/16, strana: 4 od 10.03.2016.


Tarifa taksi za pružanje usluga Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 28/16, strana: 25 od 15.03.2016.


Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Liban, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Damasku

"Službeni glasnik RS", broj 29/16, strana: 3 od 18.03.2016.


Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Liban

"Službeni glasnik RS", broj 22/16, strana: 22 od 04.03.2016.


Ukaz o raspuštanju Narodne skupštine Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 21/16, strana: 22 od 04.03.2016.


Uputstvo za sprovođenje glasanja na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisanim za 24. april 2016. godine, na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija

"Službeni glasnik RS", broj 25/16, strana: 65 od 09.03.2016.


Uputstvo za sprovođenje izbora za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisanih za 16. mart 2014. godine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 22/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 12/14, strana: 3 od 03.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 22/16, strana: 55 od 04.03.2016.


Uputstvo za sprovođenje izbora za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisanih za 24. april 2016. godine

"Službeni glasnik RS", broj 22/16, strana: 55 od 04.03.2016.


Uredba o kriterijumima za obračun naknade za ambalažu ili upakovan proizvod i oslobađanje od plaćanja naknade, obveznicima plaćanja, visini naknade, kao i o načinu obračunavanja i plaćanja naknade

"Službeni glasnik RS", broj 8/10, strana: 10 od 24.02.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 22/16, strana: 31 od 04.03.2016.


Uredba o nacionalnim sportskim priznanjima i novčanim nagradama

"Službeni glasnik RS", broj 22/16, strana: 26 od 04.03.2016.


Uredba o Nacionalnom programu za palijativno zbrinjavanje dece u Republici Srbiji

"Službeni glasnik RS", broj 22/16, strana: 10 od 04.03.2016.


Uredba o Nacionalnom programu za unapređenje razvoja u ranom detinjstvu

"Službeni glasnik RS", broj 22/16, strana: 17 od 04.03.2016.


Uredba o namenskim transferima u socijalnoj zaštiti

"Službeni glasnik RS", broj 18/16, strana: 34 od 01.03.2016.


Uredba o postupku raspodele sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine

"Službeni glasnik RS", broj 22/16, strana: 29 od 04.03.2016.


Uredba o Programu zdravstvene zaštite stanovništva od zaraznih bolesti

"Službeni glasnik RS", broj 22/16, strana: 3 od 04.03.2016.


Uredba o rasporedu i korišćenju sredstava za subvencionisanje zaštićenih prirodnih dobara od nacionalnog interesa u 2016. godini

"Službeni glasnik RS", broj 16/16, strana: 22 od 26.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 18/16, strana: 23 od 01.03.2016.


Uredba o sertifikaciji lica koja obavljaju određene delatnosti u vezi sa supstancama koje oštećuju ozonski omotač i određenim fluorovanim gasovima sa efektom staklene bašte

"Službeni glasnik RS", broj 24/16, strana: 8 od 08.03.2016.


Uredba o uslovima i načinu dodele i korišćenja kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude

"Službeni glasnik RS", broj 22/16, strana: 30 od 04.03.2016.


Uredba o uslovima i načinu dodele i korišćenja kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude

PRESTAJE DA VAŽI - sa 22/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 22/13, strana: 3 od 08.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 68/13, strana: 14 od 01.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 30/15, strana: 6 od 27.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 22/16, strana: 30 od 04.03.2016.


Uredba o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija

PRESTAJE DA VAŽI - sa 27/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 28/15, strana: 3 od 20.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 27/16, strana: 3 od 11.03.2016.


Uredba o uslovima i načinu privlačenja ulaganja

"Službeni glasnik RS", broj 27/16, strana: 3 od 11.03.2016.


Uredba o uslovima, načinu i postupku sprovođenja prodaje kapitala velikih subjekata privatizacije metodom javnog prikupljanja ponuda

"Službeni glasnik RS", broj 56/15, strana: 4 od 26.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 31/16, strana: 11 od 25.03.2016.


Uredba o utvrđivanju Državnog programa obnove javnih objekata u javnoj svojini u sektorima obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite

"Službeni glasnik RS", broj 26/16, strana: 3 od 10.03.2016.


Uredba o utvrđivanju Državnog programa pomoći i obnove oštećenih porodičnih stambenih objekata

"Službeni glasnik RS", broj 24/16, strana: 4 od 08.03.2016.


Uredba o utvrđivanju Državnog programa pomoći i obnove privredne delatnosti na poplavljenom području

"Službeni glasnik RS", broj 24/16, strana: 3 od 08.03.2016.


Uredba o utvrđivanju Državnog programa pomoći i obnove registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu za otklanjanje posledica poplava na poplavljenim područjima

"Službeni glasnik RS", broj 24/16, strana: 6 od 08.03.2016.


Uredba o utvrđivanju Državnog programa pomoći i obnove za korisnike oštećenih porodičnih stambenih objekata

"Službeni glasnik RS", broj 24/16, strana: 5 od 08.03.2016.


Uredba o utvrđivanju Godišnjeg programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za šume Republike Srbije u 2016. godini

"Službeni glasnik RS", broj 29/16, strana: 3 od 18.03.2016.


Uredba o utvrđivanju graničnih vrednosti godišnje potrošnje energije na osnovu kojih se određuje koja privredna društva su obveznici sistema energetskog menadžmenta, godišnjih ciljeva uštede energije i obrasca prijave o ostvarenoj potrošnji energije

"Službeni glasnik RS", broj 18/16, strana: 38 od 01.03.2016.


Uredba o utvrđivanju Programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2016. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 31/16, strana: 6 od 25.03.2016.


Uredba o utvrđivanju Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za finansiranje aktivnosti i mera unapređenja i razvoja oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva u 2016. godini

"Službeni glasnik RS", broj 31/16, strana: 11 od 25.03.2016.


Uredba o utvrđivanju Programa korišćenja sredstava za rešavanje stambenih potreba i druge programe integracije izbeglica u 2016. godini

"Službeni glasnik RS", broj 24/16, strana: 7 od 08.03.2016.


Uredba o utvrđivanju Programa mera za sprovođenje odgajivačkog programa za 2016. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 29/16, strana: 4 od 18.03.2016.


Uredba o utvrđivanju Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2016. godini

"Službeni glasnik RS", broj 31/16, strana: 3 od 25.03.2016.


Uredba o utvrđivanju Programa podsticaja za sprovođenje mera i aktivnosti neophodnih za dostizanje utvrđenih ciljeva iz oblasti upravljanja migracijama u jedinicama lokalne samouprave, za 2016. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 18/16, strana: 36 od 01.03.2016.


Uredba o utvrđivanju Programa standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2016. godini koji se realizuju preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija

"Službeni glasnik RS", broj 28/16, strana: 3 od 15.03.2016.


Uredba o utvrđivanju Programa upravljanja vodama u 2016. godini

"Službeni glasnik RS", broj 28/16, strana: 6 od 15.03.2016.


Uredba o zdravstvenoj zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti

PRESTAJE DA VAŽI - sa 22/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 29/02, strana: 2 od 01.06.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 22/16, strana: 3 od 04.03.2016.


Zaključak o usvajanju IPARD programa za Republiku Srbiju za period 2014-2020. godine (instrumenti za pretpristupnu pomoć u oblasti podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju)

"Službeni glasnik RS", broj 30/16, strana: 3 od 23.03.2016.


Zakon o autorskom i srodnim pravima

"Službeni glasnik RS", broj 104/09, strana: 125 od 16.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 99/11, strana: 49 od 27.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 119/12, strana: 29 od 17.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 29/16, strana: 107 od 18.03.2016.


Zakon o kulturi

"Službeni glasnik RS", broj 72/09, strana: 3 od 03.09.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 13/16, strana: 3 od 19.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 30/16, strana: 3 od 23.03.2016.


Zakon o opštem upravnom postupku

PRESTAJE DA VAŽI - sa 18/16 - 1. juna 2017. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 33/97, strana: 1 od 11.07.1997.
"Službeni list SRJ", broj 31/01, strana: 1 od 27.06.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 30/10, strana: 140 od 07.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 18/16, strana: 10 od 01.03.2016.


Zakon o opštem upravnom postupku

PAŽNJA - primenjuje se od 1. jula 2017. godine, osim nekih odredaba (videti član 217. zakona)
"Službeni glasnik RS", broj 18/16, strana: 10 od 01.03.2016.


Zakon o privatizaciji

"Službeni glasnik RS", broj 83/14, strana: 3 od 05.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 46/15, strana: 3 od 28.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 112/15, strana: 40 od 30.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 20/16, strana: 5 od 03.03.2016.


Zakon o radnim odnosima u državnim organima

PRESTAJE DA SE PRIMENJUJE NA RADNE ODNOSE U DRŽAVNIM ORGANIMA - sa 79/05 - 1. jula 2006. godine - ZAMENJEN NOVIM, ali - shodno se primenjuje na radne odnose u organima autonomne pokrajine i lokalne samouprave do donošenja posebnog zakona, odnosno - do 1. decembra 2016. godine (videt: član 202. stav 1. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave)
"Službeni glasnik RS", broj 48/91, strana: 1988 od 05.08.1991.
"Službeni glasnik RS", broj 66/91, strana: 2756 od 06.11.1991.
"Službeni glasnik RS", broj 44/98, strana: 1057 od 08.12.1998.
"Službeni glasnik RS", broj 49/99, strana: 932 od 11.11.1999.
"Službeni glasnik RS", broj 34/01, strana: 1 od 18.06.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 39/02, strana: 1 od 05.07.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 49/05, strana: 6 od 10.06.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 79/05, strana: 12 od 16.09.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 23/13, strana: 39 od 13.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 21/16, strana: 3 od 04.03.2016.


Zakon o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru

PAŽNJA - primenjuje se od 1. januara 2017. godine, odnosno od 1. januara 2018. godine, osim čl. 10. i čl. 37-39. koji se primenjuju od osmog dana od dana objavljivanja (videti član 40)
"Službeni glasnik RS", broj 18/16, strana: 3 od 01.03.2016.


Zakon o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 129/07, strana: 3 od 29.12.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 18/16, strana: 32 od 01.03.2016.


Zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave

PAŽNJA - primenjuje se od 1. decembra 2016. godine, osim nekih odredaba koje se primenjuju narednog dana od dana stupanja na snagu (videti član 203. st. 1. do 3)
"Službeni glasnik RS", broj 21/16, strana: 3 od 04.03.2016.


Izmene i dopune konkursa za finansiranje projekata

"Službeni list APV", broj 16/16, strana: 610 od 23.03.2016.


Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za finansiranje realizacije projekata rekultivacije napuštenih kopova bez titulara

"Službeni list APV", broj 9/16, strana: 215 od 02.03.2016.


Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata energetski održivih farmi

"Službeni list APV", broj 9/16, strana: 210 od 02.03.2016.


Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja biomase za proizvodnju toplotne energije u javnim ustanovama

"Službeni list APV", broj 9/16, strana: 226 od 02.03.2016.


Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja solarne eneregije za pripremu tople potrošne vode u objektima javne namene

"Službeni list APV", broj 9/16, strana: 221 od 02.03.2016.


Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata primene solarne energije u zalivnim sistemima

"Službeni list APV", broj 9/16, strana: 204 od 02.03.2016.


Javni konkurs za dodelu sredstava preduzetnicima, mikro i malim pravnim licima za subvencionisanje troškova nabavke mašina i/ili opreme

"Službeni list APV", broj 13/16, strana: 568 od 16.03.2016.


Javni oglas za odobravanje i korišćenje podsticajnih sredstava za obradivo poljoprivredno zemljište dato u zakup za 2016. godinu

"Službeni list APV", broj 9/16, strana: 234 od 02.03.2016.


Javni poziv za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata primene toplotnih pumpi za zagrevanje/hlađenje objekata javne namene

"Službeni list APV", broj 9/16, strana: 232 od 02.03.2016.


Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata nevladinih organizacija neprofitnih institucija u 2016. godini, za unapređenje saznanja dece u predškolskim ustanovama, kao i učenika osnovnih i srednjih škola na području Autnomne pokrajine Vojvodine o efikasnom korišćenju energije

"Službeni list APV", broj 9/16, strana: 198 od 02.03.2016.


Javni pozivi i konkursi za finansiranje i dodelu bespovratnih sredstava i subvencija iz budžeta APV u 2016. godini

"Službeni list APV", broj 7/16, strana: 132 od 18.02.2016.


Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava kojima će se sufinansirati programske aktivnosti udruženja građana u 2016. godini na teritoriji AP Vojvodine, čija je delatnost u vezi s poljoprivrednom i stočarskom proizvodnjom

"Službeni list APV", broj 9/16, strana: 237 od 02.03.2016.


Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje stočarskih farmi u AP Vojvodini u 2016. godini

"Službeni list APV", broj 9/16, strana: 255 od 02.03.2016.


Konkurs za dodelu sredstava za nabavku elemenata sistema za zaštitu od vremenskih nepogoda na teritoriji AP Vojvodine za 2016. godinu

"Službeni list APV", broj 9/16, strana: 268 od 02.03.2016.


Konkurs za dodelu sredstava za održavanje tradicionalnih manifestacija u 2016. godini na teritoriji AP Vojvodine

"Službeni list APV", broj 16/16, strana: 608 od 23.03.2016.


Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji AP Vojvodine u 2016. godini

"Službeni list APV", broj 9/16, strana: 250 od 02.03.2016.


Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija za preradu voća, grožđa i povrća na teritoriji AP Vojvodine u 2016. godini

"Službeni list APV", broj 9/16, strana: 262 od 02.03.2016.


Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini i objekata fekalne kanalizacije u 2016. godini

"Službeni list APV", broj 9/16, strana: 244 od 02.03.2016.


Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru na teritoriji AP Vojvodine u 2016. godini

"Službeni list APV", broj 9/16, strana: 240 od 02.03.2016.


Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme za navodnjavanje i izgradnju eksploatacionih bunara na teritoriji AP Vojvodine u 2016. godini

"Službeni list APV", broj 9/16, strana: 273 od 02.03.2016.


Konkurs za finansiranje intenziviranja korišćenja poljoprivrednog zemljišta kojim raspolažu srednje poljoprivredne škole kroz nabavku opreme

"Službeni list APV", broj 16/16, strana: 604 od 23.03.2016.


Konkurs za realizaciju radova na uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta u 2016. godini

"Službeni list APV", broj 9/16, strana: 258 od 02.03.2016.


Konkursi za finansiranje i sufinansiranje projekata iz budžeta APV

"Službeni list APV", broj 8/16, strana: 172 od 24.02.2016.
"Službeni list APV", broj 13/16, strana: 568 od 16.03.2016.


Konkursi za sufinansiranje i finansiranje projekata iz budžeta APV

"Službeni list APV", broj 14/16, strana: 573 od 22.03.2016.


Konkursi za sufinansiranje programa i projekata u AP Vojvodini za 2016. godinu

"Službeni list APV", broj 11/16, strana: 529 od 07.03.2016.


Odluka o izmeni Odluke o imenovanju predsednika, članova i sekretara Pokrajinske izborne komisije i njihovih zamenika

"Službeni list APV", broj 10/16, strana: 524 od 04.03.2016.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za izradu godišnjeg plana obrazovanja odraslih u Autonomnoj pokrajini Vojvodini

"Službeni list APV", broj 7/16, strana: 126 od 18.02.2016.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za pripremu obrazloženog predloga akta o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i pripremu predloga akata o maksimalnom broju zaposlenih za svaki organizacioni oblik u sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 34/15, strana: 1573 od 14.08.2015.
"Službeni list APV", broj 2/16, strana: 14 od 20.01.2016.
"Službeni list APV", broj 8/16, strana: 157 od 24.02.2016.


Odluka o određivanju boje glasačkog listića i kontrolnog lista za proveru ispravnosti glasačke kutije za glasanje na izborima za poslanike u Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine, koji će se održati u 2016. godini

"Službeni list APV", broj 12/16, strana: 557 od 10.03.2016.


Odluka o određivanju poslova koje obavljaju radna tela Republičke izborne komisije na sprovođenju izbora za poslanike u Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine, raspisanih za 24. april 2016. godine

"Službeni list APV", broj 17/16, strana: 613 od 24.03.2016.


Odluka o postupku i kriterijumima o dodeli bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja solarne energije za pripremu tople potrošne vode u objektima javne namene u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2016. godini

"Službeni list APV", broj 8/16, strana: 163 od 24.02.2016.


Odluka o postupku i kriterijumima o dodeli bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata primene toplotnih pumpi za zagrevanje/hlađenje objekata javne namene u Autonomoj pokrajini Vojvodini u 2016. godini

"Službeni list APV", broj 8/16, strana: 160 od 24.02.2016.


Odluka o postupku i kriterijumima za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja biomase za proizvodnju toplotne energije u javnim ustanovama u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2016. godini

"Službeni list APV", broj 8/16, strana: 159 od 24.02.2016.


Odluka o postupku i kriterijumima za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova za podršku preduzetnicima, mikro i malim pravnim licima u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2016. godinu

"Službeni list APV", broj 7/16, strana: 125 od 18.02.2016.


Odluka o poveravanju poslova biračkih odbora biračkim odborima obrazovanim za izbore za narodne poslanike i izbore za odbornike skupština jedinica lokalne samouprave, raspisane za 24. april 2016. godine

"Službeni list APV", broj 17/16, strana: 613 od 24.03.2016.


Odluka o raspisivanju izbora za poslanike u Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 14/16, strana: 573 od 22.03.2016.


Odluka o ustupanju na korišćenje delova ribarskih područja "Bačka" "Banat" i "Srem" na 10 godina

"Službeni list APV", broj 8/16, strana: 177 od 24.02.2016.


Odluka o utvrđivanju Programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenih u Gradskoj upravi grada Subotice za 2016. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 6/16, strana: 2 od 12.02.2016.
"Službeni list grada Subotice", broj 7/16, strana: 51 od 25.02.2016.


Odluka o utvrđivanju projekata koje će Uprava za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine nastaviti da finansira u 2016. godini, a čija je realizacija započeta, odnosno nastavljena u 2015. godini iz sredstava Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 6/16, strana: 119 od 11.02.2016.
"Službeni list APV", broj 7/16, strana: 143 od 18.02.2016.


Odluke o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 10/16, strana: 524 od 04.03.2016.


Odluke o obustavi postupaka za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava iz budžeta APV

"Službeni list APV", broj 7/16, strana: 131 od 18.02.2016.


Pokrajinska skupštinska odluka o donošenju Prostornog plana područja posebne namene "Subotičke pustare i jezera"

"Službeni list APV", broj 10/16, strana: 340 od 04.03.2016.


Pokrajinska skupštinska odluka o donošenju Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora transportnog gasovoda, sabirna gasna stanica Tilva - Bela Crkva sa elementima detaljne regulacije

"Službeni list APV", broj 10/16, strana: 514 od 04.03.2016.


Pokrajinska skupštinska odluka o donošenju Prostornog plana područja posebne namene kulturnog predela Sremski Karlovci

"Službeni list APV", broj 10/16, strana: 519 od 04.03.2016.


Pokrajinska skupštinska odluka o donošenju Prostornog plana područja posebne namene predela izuzetnih odlika "Karaš-Nera"

"Službeni list APV", broj 10/16, strana: 504 od 04.03.2016.


Pokrajinska skupštinska odluka o donošenju Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode "Titelski breg"

"Službeni list APV", broj 10/16, strana: 442 od 04.03.2016.


Pokrajinska skupštinska odluka o Programu zaštite životne sredine Autonomne pokrajine Vojvodine za period 2016-2025. godine

"Službeni list APV", broj 10/16, strana: 281 od 04.03.2016.


Pokrajinska skupštinska odluka o Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljšta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2016. godini

"Službeni list APV", broj 54/15, strana: 2304 od 29.12.2015.
"Službeni list APV", broj 9/16, strana: 276 od 02.03.2016.


Pokrajinska uredba o građevinskom zemljištu u javnoj svojini Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 45/15, strana: 1935 od 28.10.2015.
"Službeni list APV", broj 13/16, strana: 561 od 16.03.2016.


Poslovnik Pokrajinske izborne komisije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 12/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list APV", broj 4/12, strana: 442 od 29.02.2012.
"Službeni list APV", broj 12/16, strana: 554 od 10.03.2016.


Poslovnik Pokrajinske izborne komisije

"Službeni list APV", broj 12/16, strana: 554 od 10.03.2016.


Pravilnik o dodeli bespovratnih podsticajnih sredstava za finansiranje realizacije projekata rekultivacije napuštenih kopova bez titulara

"Službeni list APV", broj 9/16, strana: 213 od 02.03.2016.


Pravilnik o dodeli bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata energetski održivih farmi

"Službeni list APV", broj 9/16, strana: 205 od 02.03.2016.


Pravilnik o dodeli bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja biomase za proizvodnju toplotne energije u javnim ustanovama

"Službeni list APV", broj 9/16, strana: 223 od 02.03.2016.


Pravilnik o dodeli bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja solarne energije za pripremu tople potrošne vode u objektima javne namene

"Službeni list APV", broj 9/16, strana: 217 od 02.03.2016.


Pravilnik o dodeli bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata primene solarne energije u zalivnim sistemima

"Službeni list APV", broj 9/16, strana: 201 od 02.03.2016.


Pravilnik o dodeli bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata primene solarne energije u zalivnim sistemima

PRESTAJE DA VAŽI - sa 9/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list APV", broj 50/15, strana: 2012 od 09.12.2015.
"Službeni list APV", broj 9/16, strana: 201 od 02.03.2016.


Pravilnik o dodeli bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata primene toplotnih pumpi za zagrevanje/hlađenje objekata javne namene

"Službeni list APV", broj 9/16, strana: 228 od 02.03.2016.


Pravilnik o dodeli bespovratnih sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata nevladinih organizacija i neprofitnih institucija u 2016. godini, za unapređenje saznanja dece u predškolskim ustanovama, kao i učenika osnovnih i srednjih škola na području Autonomne pokrajine Vojvodine o efikasnom korišćenju energije

"Službeni list APV", broj 9/16, strana: 195 od 02.03.2016.


Pravilnik o dodeli bespovratnih sredstava za finansiranje programskih aktivnosti udruženja građana u 2016. godini na teritoriji AP Vojvodine čija je delatnost u vezi sa poljoprivrednom i stočarskom proizvodnjom

"Službeni list APV", broj 9/16, strana: 235 od 02.03.2016.


Pravilnik o dodeli bespovratnih sredstava za nabavku elemenata sistema za zaštitu od vremenskih nepogoda na teritoriji AP Vojvodine za 2016. godinu

"Službeni list APV", broj 9/16, strana: 263 od 02.03.2016.


Pravilnik o dodeli bespovratnih sredstava za opremanje stočarskih farmi u AP Vojvodini u 2016. godini

"Službeni list APV", broj 9/16, strana: 252 od 02.03.2016.


Pravilnik o dodeli budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice za finansiranje i sufinansiranje aktivnosti, programa i projekata nacionalnih saveta nacionalnih manjina u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 9/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list APV", broj 36/15, strana: 1588 od 26.08.2015.
"Službeni list APV", broj 9/16, strana: 194 od 02.03.2016.


Pravilnik o dodeli budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu, nacionalne manjine - nacionalne zajednice za sufinansiranje programa i projekata u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja u APV

PRESTAJE DA VAŽI - sa 9/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list APV", broj 18/15, strana: 821 od 28.04.2015.
"Službeni list APV", broj 9/16, strana: 191 od 02.03.2016.


Pravilnik o dodeli podsticajnih sredstava putem konkursa za finansiranje intenziviranja korišćenja poljoprivrednog zemljišta kojim raspolažu srednje poljoprivredne škole kroz nabavku opreme

"Službeni list APV", broj 16/16, strana: 602 od 23.03.2016.


Pravilnik o dodeli sredstava Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu, nacionalne manjine - nacionalne zajednice za finansiranje i sufinansiranje aktivnosti, programa i projekata nacionalnih saveta nacionalnih manjina u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja

"Službeni list APV", broj 9/16, strana: 194 od 02.03.2016.


Pravilnik o dodeli sredstava Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu, nacionalne manjine - nacionalne zajednice za sufinansiranje programa i projekata u oblasti jačanja jezičkih kompetencija učenika osnovnih škola u AP Vojvodini

"Službeni list APV", broj 9/16, strana: 193 od 02.03.2016.


Pravilnik o dodeli sredstava Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu, nacionalne manjine - nacionalne zajednice za sufinansiranje programa i projekata u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja u Autonomnoj pokrajini Vojvodini

"Službeni list APV", broj 9/16, strana: 191 od 02.03.2016.


Pravilnik o dodeli sredstava za sufinansiranje investicija u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji AP Vojvodine u 2016. godini

"Službeni list APV", broj 9/16, strana: 246 od 02.03.2016.


Pravilnik o dodeli sredstava za sufinansiranje investicija za preradu voća, grožđa i povrća na teritoriji AP Vojvodine u 2016. godini

"Službeni list APV", broj 9/16, strana: 259 od 02.03.2016.


Pravilnik o dodeli sredstava za sufinansiranje izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini i objekata fekalne kanalizacije za 2016. godinu

"Službeni list APV", broj 9/16, strana: 242 od 02.03.2016.


Pravilnik o dodeli sredstava za sufinansiranje nabavke konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru na teritoriji AP Vojvodine u 2016. godini

"Službeni list APV", broj 9/16, strana: 238 od 02.03.2016.


Pravilnik o dodeli sredstava za sufinansiranje nabavke opreme za navodnjavanje i izgradnju eksploatacionih bunara na teritoriji AP Vojvodine u 2016. godini

"Službeni list APV", broj 9/16, strana: 270 od 02.03.2016.


Pravilnik o kriterijumima i načinu nagrađivanja darovitih učenika

"Službeni list APV", broj 8/16, strana: 171 od 24.02.2016.


Pravilnik o obrascu i sadržini identifikacione kartice poljoprivrednog savetodavca, kao i načinu njenog korišćenja, izdavanja i poništavanja

"Službeni list APV", broj 13/16, strana: 570 od 16.03.2016.


Pravilnik o školskom kalendaru za osnovne škole sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za školsku 2015/2016. godinu

"Službeni list APV", broj 24/15, strana: 906 od 27.05.2015.
"Službeni list APV", broj 12/16, strana: 553 od 10.03.2016.


Pravilnik za dodelu sredstava za održavanje tradicionalnih manifestacija u 2016. godini na teritoriji AP Vojvodine

"Službeni list APV", broj 16/16, strana: 606 od 23.03.2016.


Pravilnik za opredeljivanje podsticajnih sredstava putem konkursa za realizaciju radova na uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta u 2016. godini

"Službeni list APV", broj 9/16, strana: 256 od 02.03.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti

"Službeni list APV", broj 12/16, strana: 545 od 10.03.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti

"Službeni list APV", broj 9/16, strana: 186 od 02.03.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova u APV

"Službeni list APV", broj 7/16, strana: 127 od 18.02.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih ustanova

"Službeni list APV", broj 8/16, strana: 167 od 24.02.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke javnih ustanova

"Službeni list APV", broj 16/16, strana: 601 od 23.03.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke javnih ustanova i službi

"Službeni list APV", broj 13/16, strana: 564 od 16.03.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 12/16, strana: 545 od 10.03.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 8/16, strana: 166 od 24.02.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 7/16, strana: 128 od 18.02.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 9/16, strana: 185 od 02.03.2016.


Rešenja o odobravanju izdavanja udžbenika na jezicima nacionalnih manjina u APV

"Službeni list APV", broj 7/16, strana: 130 od 18.02.2016.


Rešenja o upotrebi sredstava stalne i tekuće budžetske rezerve

"Službeni list APV", broj 13/16, strana: 565 od 16.03.2016.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list APV", broj 7/16, strana: 128 od 18.02.2016.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list APV", broj 9/16, strana: 189 od 02.03.2016.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list APV", broj 12/16, strana: 552 od 10.03.2016.


Rešenje o prenosu sredstava u tekuću budžetsku rezervu

"Službeni list APV", broj 16/16, strana: 601 od 23.03.2016.


Rešenje o razrešenju stalnog sudskog tumača za nemački jezik

"Službeni list APV", broj 7/16, strana: 131 od 18.02.2016.


Uputstvo o uslovima i načinu korišćenja mobilnih telefona za službene potrebe

"Službeni list APV", broj 12/16, strana: 550 od 10.03.2016.


Uputstvo za sprovođenje izbora za poslanike u Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine, raspisanih za 24. april 2016. godine

"Službeni list APV", broj 15/16, strana: 581 od 22.03.2016.


Zaključak GIK-a broj 013-13/16-I/02

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/16, strana: 3 od 03.03.2016.


Cenovnik osnovnih pozicija usluga i radova na redovnom održavanju vodnih objekata (vodotoka i regulacionih građevina), uklanjanja plovnih objekata i posečenog drveta po sortimentima na teritoriji grada Beogada

"Službeni list grada Beograda", broj 6/16, strana: 1 od 26.02.2016.


Generalni plan Beograda 2021.

PRESTAJE DA VAŽI - sa 11/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 27/03, strana: 901 od 15.10.2003.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/05, strana: 1 od 21.04.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 25/05, strana: 1 od 25.10.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 24/06, strana: 1 od 30.11.2006.
"Službeni list grada Beograda", broj 34/07, strana: 1 od 17.10.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 63/09, strana: 1 od 31.12.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 70/14, strana: 1 od 18.09.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/16, strana: 1 od 07.03.2016.


Generalni urbanistički plan Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 11/16, strana: 1 od 07.03.2016.


Izveštaj o rezultatima referenduma održanog 28. februara 2016. godine na glasačkom mestu I/20 u gradskoj opštini Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 7/16, strana: 4 od 02.03.2016.


Kolektivni ugovor kod poslodavca Veterinarska ustanova "Veterina Beograd"

"Službeni list grada Beograda", broj 6/15, strana: 84 od 29.01.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/16, strana: 49 od 04.03.2016.


Obaveštenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 6/16, strana: 14 od 26.02.2016.


Odluka o budžetu gradske opštine Barajevo za 2016. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 88/15, strana: 33 od 29.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/16, strana: 79 od 07.03.2016.


Odluka o budžetu gradske opštine Grocka za 2016. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 86/15, strana: 18 od 29.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/16, strana: 13 od 04.03.2016.


Odluka o budžetu gradske opštine Sopot za 2016. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 89/15, strana: 57 od 30.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 7/16, strana: 6 od 02.03.2016.


Odluka o budžetu gradske opštine Surčin za 2016. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 87/15, strana: 62 od 29.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 7/16, strana: 28 od 02.03.2016.


Odluka o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora u gradu Beogradu

"Službeni list grada Beograda", broj 10/16, strana: 7 od 07.03.2016.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "Ciglana uz Batajnički put", gradska opština Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 17/15, strana: 12 od 06.04.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/16, strana: 22 od 07.03.2016.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije bloka između ulica Mihaila Abramovića i Joce Jovanovića, gradska opština Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 10/16, strana: 21 od 07.03.2016.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije dela bloka 12, gradska opština Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 10/16, strana: 22 od 07.03.2016.


Odluka o mesnim zajednicama i drugim oblicima mesne samouprave na teritoriji gradske opštine Mladenovac (prečišćen tekst - sa 3/2013)

"Službeni list grada Beograda", broj 36/10, strana: 47 od 08.11.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/12, strana: 40 od 16.03.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 68/12, strana: 51 od 24.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/13, strana: 18 od 31.01.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 58/15, strana: 144 od 09.10.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 7/16, strana: 4 od 02.03.2016.


Odluka o naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini gradske opštine Novi Beograd i platama izabranih, imenovanih i postavljenih lica

"Službeni list grada Beograda", broj 48/11, strana: 2 od 25.11.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 57/14, strana: 7 od 27.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 73/14, strana: 14 od 25.09.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/16, strana: 6 od 04.03.2016.


Odluka o naknadama i drugim troškovima vezanim za rad Izborne komisije GO Rakovica

"Službeni list grada Beograda", broj 8/16, strana: 10 od 04.03.2016.


Odluka o obliku i sadržaju obrazaca za pojedine radnje u postupku sprovođenja izbora za odbornike Skupštine gradske opštine Barajevo raspisanih za 24. april 2016. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 14/16, strana: 5 od 07.03.2016.


Odluka o obrazovanju robnih rezervi grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 10/16, strana: 1 od 07.03.2016.


Odluka o obrazovanju robnih rezervi grada Beograda

PRESTAJE DA VAŽI - sa 10/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 10/92, strana: 553 od 12.06.1992.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/16, strana: 1 od 07.03.2016.


Odluka o osnivanju "Humanitarne fondacije Novi Beograd"

"Službeni list grada Beograda", broj 49/13, strana: 15 od 06.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 73/13, strana: 5 od 24.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 22/14, strana: 5 od 21.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 84/14, strana: 25 od 14.11.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 56/15, strana: 34 od 30.09.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/16, strana: 6 od 04.03.2016.


Odluka o osnivanju privrednog društva za upravljanje slobodnom zonom Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 46/15, strana: 2 od 31.07.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 5/16, strana: 58 od 08.02.2016.


Odluka o podizanju spomen-obeležja Jeleni Šantić

"Službeni list grada Beograda", broj 10/16, strana: 24 od 07.03.2016.


Odluka o potvrđivanju mandata odborniku u Skupštini opštine Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 10/16, strana: 79 od 07.03.2016.


Odluka o privremenom finansiranju gradske opštine Mladenovac za period januar-mart 2016. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 93/15, strana: 44 od 31.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 14/16, strana: 39 od 07.03.2016.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća JKP "10. oktobar" Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 6/13, strana: 32 od 08.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 58/14, strana: 13 od 27.07.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 88/15, strana: 54 od 29.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/16, strana: 101 od 07.03.2016.


Odluka o pružanju finansijske pomoći porodiljama gradske opštine Palilula u 2016. godini

PRESTAJE DA VAŽI - sa 14/16 - Odlukom o stavljanju van snage Odluke
"Službeni list grada Beograda", broj 5/16, strana: 56 od 08.02.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 14/16, strana: 4 od 07.03.2016.


Odluka o pružanju pravne pomoći u gradskoj opštini Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 8/16, strana: 4 od 04.03.2016.


Odluka o raspisivanju izbora za odbornike skupština gradskih opština grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 9/16, strana: 3 od 07.03.2016.


Odluka o raspuštanju Skupštine gradske opštine Voždovac i obrazovanju Privremenog organa gradske opštine Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 9/16, strana: 1 od 07.03.2016.


Odluka o raspuštanju Skupštine gradske opštine Zemun i obrazovanju Privremenog organa gradske opštine Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 9/16, strana: 1 od 07.03.2016.


Odluka o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora JP "Vodovod i kanalizacija" Grocka

"Službeni list grada Beograda", broj 8/16, strana: 32 od 04.03.2016.


Odluka o studentskim stipendijama

PRESTAJE DA VAŽI - sa 10/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 89/14, strana: 1 od 28.11.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/16, strana: 3 od 07.03.2016.


Odluka o učeničkim i studentskim stipendijama

"Službeni list grada Beograda", broj 10/16, strana: 3 od 07.03.2016.


Odluka o Upravi gradske opštine Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 55/08, strana: 8 od 29.12.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 27/10, strana: 12 od 30.07.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 35/10, strana: 10 od 30.10.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 55/12, strana: 3 od 10.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 33/13, strana: 23 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 83/14, strana: 9 od 07.11.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 103/14, strana: 26 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/16, strana: 11 od 04.03.2016.


Odluka o Upravi gradske opštine Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 47/08, strana: 17 od 28.11.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/09, strana: 10 od 29.09.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 62/09, strana: 10 od 30.12.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 31/10, strana: 14 od 20.09.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 44/10, strana: 8 od 23.12.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 50/10, strana: 20 od 30.12.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/11, strana: 5 od 27.10.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 77/13, strana: 1 od 27.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 46/14, strana: 31 od 02.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 86/14, strana: 10 od 26.11.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/15, strana: 47 od 25.03.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 58/15, strana: 26 od 09.10.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 7/16, strana: 1 od 02.03.2016.


Odluka o uređivanju i održavanju groblja i sahranjivanju na teritoriji gradske opštine Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 40/13, strana: 11 od 09.09.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 75/14, strana: 9 od 03.10.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/16, strana: 101 od 07.03.2016.


Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine gradske opštine Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 8/16, strana: 4 od 04.03.2016.


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine gradske opštine Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 14/16, strana: 4 od 07.03.2016.


Odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju javnih preduzeća i radu mesnih zajednica na teritoriji GO Surčin

"Službeni list grada Beograda", broj 7/16, strana: 29 od 02.03.2016.


Plan detaljne regulacije kompleksa stanica za snabdevanje gorivom "Jakovo 1" i "Jakov 2" na orijentacionoj stacionaži km 573+000 auto-puta E-75 Beograd-Niš (deonica Dobanovci - Bubanj potok)

"Službeni list grada Beograda", broj 5/16, strana: 1 od 08.02.2016.


Plan detaljne regulacije za izgradnju elektorenergetskog voda 110 kV od planirane TS 110/10 kV "Autokomanda" do područja PPPPN "Beograd na vodi", gradske opštine Voždovac i Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 13/16, strana: 19 od 07.03.2016.


Plan detaljne regulacije za izgradnju fekalnog kolektora KCS "Mostar" - hitna pomoć, gradska opština Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 13/16, strana: 12 od 07.03.2016.


Plan generalne regulacije građevinskog područja naselja Ripanj - gradska opština Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 12/16, strana: 2 od 07.03.2016.


Plan generalne regulacije za izgradnju objekata i vodova sistema daljinskog grejanja u Beogradu (I faza, I etapa)

"Službeni list grada Beograda", broj 13/16, strana: 1 od 07.03.2016.


Plan kvaliteta vazduha u aglomeraciji Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 5/16, strana: 17 od 08.02.2016.


Pokazatelj povećanja potrošačkih cena u januaru 2016. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 6/16, strana: 10 od 26.02.2016.


Poslovnik Izborne komisije gradske opštine Rakovica

"Službeni list grada Beograda", broj 8/16, strana: 8 od 04.03.2016.


Poslovnik o radu Izborne komisije gradske opštine Čukarica

"Službeni list grada Beograda", broj 6/16, strana: 11 od 26.02.2016.


Poslovnik Opštinske izborne komisije (GO Čukarica)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 6/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 73/15, strana: 16 od 03.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 74/15, strana: 35 od 07.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/16, strana: 11 od 26.02.2016.


Pravilnik o uređivanju sadržine i načinu vođenja informacionog sistema energetike grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 5/12, strana: 1 od 13.02.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/16, strana: 1 od 04.03.2016.


Program kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 14/16, strana: 1 od 07.03.2016.


Program razvoja sporta na teritoriji gradske opštine Surčin za 2016. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 7/16, strana: 31 od 02.03.2016.


Program razvoja sporta u gradskoj opštini Lazarevac za period od 2016. do 2018. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 8/16, strana: 34 od 04.03.2016.


Program uređivanja i dodele građevinskog zemljišta za 2016. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 82/15, strana: 7 od 28.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/16, strana: 24 od 07.03.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti (GO Zvezdara)

"Službeni list grada Beograda", broj 7/16, strana: 3 od 02.03.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list grada Beograda", broj 4/16, strana: 24 od 08.02.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/16, strana: 50 od 04.03.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na programe poslovanja javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list grada Beograda", broj 8/16, strana: 48 od 04.03.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Novi Beograd)

"Službeni list grada Beograda", broj 8/16, strana: 7 od 04.03.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Savski venac)

"Službeni list grada Beograda", broj 8/16, strana: 11 od 04.03.2016.


Rešenja o prestanku funkcije, imenovanjima i razrešenjima (GO Zvezdara)

"Službeni list grada Beograda", broj 7/16, strana: 2 od 02.03.2016.


Rešenja o razrešenjima i imenovanjima članova školskih odbora

"Službeni list grada Beograda", broj 10/16, strana: 75 od 07.03.2016.


Rešenja o razrešenju i imenovanju zamenika člana Gradske izborne komisije

"Službeni list grada Beograda", broj 10/16, strana: 74 od 07.03.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti JVP "Beogradvode" na Cenovnik osnovnih pozicija usluga i radova

"Službeni list grada Beograda", broj 6/16, strana: 1 od 26.02.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik usluga Javnog vodoprivrednog preduzeća "Beogradvode", sa Cenovnikom

PRESTAJE DA VAŽI - sa 6/16 - ZAMENJEN NOVIM CENOVNIKOM
"Službeni list grada Beograda", broj 41/09, strana: 35 od 15.09.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/16, strana: 1 od 26.02.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na rebalans Programa poslovanja Direkcije za razvoj i izgradnju gradske opštine Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 10/16, strana: 102 od 07.03.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Turističke organizacije Savski venac u Beogradu

"Službeni list grada Beograda", broj 8/16, strana: 12 od 04.03.2016.


Rešenje o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Grocka u stalnom sastavu

"Službeni list grada Beograda", broj 86/15, strana: 49 od 29.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/16, strana: 34 od 04.03.2016.


Rešenje o imenovanju Izborne komisije gradske opštine Novi Beograd u stalnom sastavu

"Službeni list grada Beograda", broj 8/16, strana: 6 od 04.03.2016.


Rešenje o imenovanju Izborne komisije gradske opštine Palilula u stalnom sastavu

"Službeni list grada Beograda", broj 14/16, strana: 5 od 07.03.2016.


Rešenje o imenovanju Izborne komisije gradske opštine Rakovica

"Službeni list grada Beograda", broj 41/12, strana: 15 od 05.07.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 48/12, strana: 22 od 13.09.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 22/14, strana: 21 od 21.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 57/14, strana: 33 od 27.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 94/14, strana: 10 od 22.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 23/15, strana: 21 od 04.05.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 59/15, strana: 4 od 16.10.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 92/15, strana: 49 od 31.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/16, strana: 15 od 26.02.2016.


Rešenje o imenovanju Izborne komisije gradske opštine Sopot

"Službeni list grada Beograda", broj 7/16, strana: 23 od 02.03.2016.


Rešenje o imenovanju Izborne komisije gradske opštine Stari grad u stalnom sastavu

"Službeni list grada Beograda", broj 39/12, strana: 5 od 28.06.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 77/13, strana: 19 od 27.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 93/14, strana: 26 od 19.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/16, strana: 12 od 04.03.2016.


Rešenje o imenovanju Izborne komisije gradske opštine Surčin u stalnom sastavu

"Službeni list grada Beograda", broj 47/12, strana: 41 od 06.09.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 63/12, strana: 9 od 03.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 78/13, strana: 23 od 30.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 7/16, strana: 34 od 02.03.2016.


Rešenje o imenovanju Izborne komisije gradske opštine Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 77/13, strana: 5 od 27.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/15, strana: 53 od 25.03.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 58/15, strana: 27 od 09.10.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 85/15, strana: 22 od 29.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 7/16, strana: 1 od 02.03.2016.


Rešenje o imenovanju predsednika i članova Privremenog organa gradske opštine Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 9/16, strana: 2 od 07.03.2016.


Rešenje o imenovanju predsednika i članova Privremenog organa gradske opštine Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 9/16, strana: 2 od 07.03.2016.


Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Izborne komisije gradske opštine Novi Beograd

PRESTAJE DA VAŽI - sa 8/16 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 59/11, strana: 11 od 30.12.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 44/12, strana: 16 od 23.07.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 33/13, strana: 20 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 22/14, strana: 6 od 21.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/16, strana: 7 od 04.03.2016.


Rešenje o izmeni Rešenja o određivanju predstavnika grada Beograda u Skupštini Regionalne agencije za razvoj i evropske integracije Beograd DOO

"Službeni list grada Beograda", broj 10/16, strana: 74 od 07.03.2016.


Rešenje o obrazovanju komisija za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške detetu i učeniku

"Službeni list grada Beograda", broj 7/13, strana: 1 od 20.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 13/13, strana: 1 od 16.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 39/13, strana: 1 od 30.08.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 46/13, strana: 1 od 21.10.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 78/13, strana: 3 od 30.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/14, strana: 23 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 22/14, strana: 5 od 21.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 42/14, strana: 2 od 09.05.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 46/14, strana: 1 od 02.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 67/14, strana: 1 od 27.08.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 73/14, strana: 1 od 25.09.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/15, strana: 2 od 28.01.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 7/15, strana: 1 od 09.02.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/15, strana: 58 od 23.06.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 54/15, strana: 16 od 17.09.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 82/15, strana: 65 od 28.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/16, strana: 1 od 05.02.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/16, strana: 4 od 04.03.2016.


Rešenje o obrazovanju Komisije za imenovanje direktora JP "Vodovod i kanalizacija" Grocka

"Službeni list grada Beograda", broj 8/16, strana: 33 od 04.03.2016.


Rešenje o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije za teritoriju gradske opštine Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 46/14, strana: 43 od 02.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/15, strana: 53 od 25.03.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 7/16, strana: 2 od 02.03.2016.


Rešenje o određivanju biračkih mesta za izbor odbornika Skupštine gradske opštine Sopot

"Službeni list grada Beograda", broj 7/16, strana: 24 od 02.03.2016.


Rešenje o određivanju glasačkog mesta za sprovođenje glasanja na referendumu raspisanom za 28. februar 2016. godine radi potvrđivanja Odluke Skupštine gradske opštine o osnivanju Mesne zajednice Šljivice

"Službeni list grada Beograda", broj 5/16, strana: 57 od 08.02.2016.


Rešenje o postavljenju načelnika Uprave gradske opštine Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 10/16, strana: 102 od 07.03.2016.


Rešenje o prestanku funkcije pravobranioca gradske opštine Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 10/16, strana: 102 od 07.03.2016.


Rešenje o razrešenju i imenovanju Izborne komisije gradske opštine Lazarevac u stalnom sastavu

"Službeni list grada Beograda", broj 8/16, strana: 48 od 04.03.2016.


Rešenje o razrešenju i imenovanju Opštinske izborne komisije

"Službeni list grada Beograda", broj 10/16, strana: 101 od 07.03.2016.


Rešenje o razrešenju Izborne komisije gradske opštine Palilula u stalnom sastavu

"Službeni list grada Beograda", broj 14/16, strana: 4 od 07.03.2016.


Rešenje o utvrđivanju broja glasačkih listića za glasanje na referendumu raspisanom za 28. februar 2016. godine (GO Obrenovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 6/16, strana: 14 od 26.02.2016.


Zaključak o angažovanju eksterne revizije završnog računa budžeta grada Beograda za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 10/16, strana: 79 od 07.03.2016.


Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta grada Novog Sada za realizaciju projekata zdravstvenih ustanova u oblasti javnog zdravlja kojima se doprinosi promociji zdravlja i prevenciji bolesti za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/16, strana: 230 od 08.03.2016.


Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta grada Novog Sada za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/16, strana: 201 od 26.02.2016.


Odluka o pristupanju proširenju "Slobodne zone Novi Sad"

"Službeni list grada Novog Sada", broj 62/15, strana: 2200 od 29.12.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 17/16, strana: 275 od 24.03.2016.


Odluka o vrednosti koeficijenata za obračun visine naknade za licence za obavljanje energetskih delatnosti za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/16, strana: 218 od 07.03.2016.


Poslovnik Gradske izborne komisije

"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/08, strana: 209 od 20.03.2008.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/16, strana: 217 od 07.03.2016.


Pravilnik o pripremi, manipulaciji i radovima na sistemu javnog osvetljenja

"Službeni list grada Novog Sada", broj 15/16, strana: 237 od 10.03.2016.


Program investicionih aktivnosti škole za osnovno i srednje obrazovanje "Milan Petrović" sa domom učenika Novi Sad za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 17/16, strana: 271 od 24.03.2016.


Program investicionih aktivnosti Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Novi Sad za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 17/16, strana: 265 od 24.03.2016.


Program investicionih aktivnosti Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/16, strana: 211 od 07.03.2016.


Program korišćenja javnih saobraćajnih površina i posebnih prostora određenih za parkiranje motornih vozila, kao i uklanjanje i premeštanje parkiranih vozila i postavljanje uređaja kojima se sprečava odvoženje vozila po nalogu nadležnog organa u 2016. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/16, strana: 228 od 08.03.2016.


Program korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/16, strana: 225 od 08.03.2016.


Program korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji grada Novog Sada za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/16, strana: 209 od 07.03.2016.


Program za realizaciju sredstava Autonomne pokrajine Vojvodine u vezi sa nastavkom radova na izgradnji Žeželjevog mosta preko reke Dunav u Novom Sadu za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/16, strana: 165 od 12.02.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 15/16, strana: 240 od 10.03.2016.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 16/16, strana: 261 od 16.03.2016.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 17/16, strana: 274 od 24.03.2016.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/16, strana: 218 od 07.03.2016.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/16, strana: 203 od 26.02.2016.


Rešenja o odobravanju raspoređivanja sredstava iz budžeta i o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 17/16, strana: 271 od 24.03.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na Plan raskopavanja površina javne namene za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 17/16, strana: 273 od 24.03.2016.


Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Komisije za davanje mišljenja na Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Novog Sada za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/16, strana: 203 od 26.02.2016.


Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Saveta za zapošljavanje grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 17/16, strana: 273 od 24.03.2016.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Komisije za realizaciju mera zapošljavanja iz Akcionog plana zapošljavanja grada Novog Sada za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/16, strana: 198 od 22.02.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/16, strana: 229 od 08.03.2016.


Rešenje o obrazovanju Komisije za davanje mišljenja na Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Novog Sada za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/16, strana: 202 od 26.02.2016.


Rešenje o obrazovanju Saveta za zapošljavanje grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 51/12, strana: 1721 od 11.12.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 17/16, strana: 273 od 24.03.2016.


Rešenje o određivanju biračkih mesta na teritoriji grada Novog Sada za izbore koji će se održati 24. aprila 2016. godine

"Službeni list grada Novog Sada", broj 16/16, strana: 245 od 16.03.2016.


Rešenje o određivanju pravnih lica koja su u skladu sa svojom delatnošću osposobljena za zaštitu i spasavanje stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara u slučaju opasnosti izazvanih elementarnim nepogodama i drugim nesrećama na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 57/13, strana: 1286 od 21.10.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/16, strana: 212 od 07.03.2016.


Rešenje o otuđenju građevinskog zemljišta za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/16, strana: 79 od 10.02.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 16/16, strana: 259 od 16.03.2016.


Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za predškolsku ustanovu "Radosno detinjstvo" Novi Sad 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/16, strana: 214 od 07.03.2016.


Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za ustanove kulture čiji je osnivač grad Novi Sad za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 17/16, strana: 265 od 24.03.2016.


Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Komisije za sprovođenje postupka javnog konkursa za izbor projekata u kulturi, kao i projekata umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/16, strana: 229 od 08.03.2016.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/16, strana: 217 od 07.03.2016.


Rešenje o utvrđivanju iznosa sredstava iz budžeta grada Novog Sada za realizaciju programa rada i pojedinačnih programa Crvenog krsta Novog Sada - gradske organizacije u 2016. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/16, strana: 201 od 26.02.2016.


Rokovnik za vršenje izbornih radnji u postupku sprovođenja izbora za odbornike Skupštine grada Novog Sada koji su raspisani za 24. april 2016. godine

"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/16, strana: 232 od 08.03.2016.


Odluka o davanju poslovnog prostora u zakup

"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/15, strana: 140 od 27.11.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/16, strana: 98 od 29.02.2016.


Odluka o davanju prethodne saglasnosti Fudbalskom klubu "Radnički 1923" Kragujevac za promenu pravnog oblika i prenošenja osnivačkih prava na grad Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/16, strana: 82 od 29.02.2016.


Odluka o davanju saglasnosti na Finansijske planove mesnih zajednica za 2016. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/16, strana: 5 od 22.01.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/16, strana: 45 od 17.03.2016.


Odluka o eksternoj reviziji završnog računa budžeta grada Kragujevca za 2015. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/16, strana: 77 od 29.02.2016.


Odluka o funkcionisanju i radu Gradske izborne komisije u izborima 2016. godine

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/16, strana: 7 od 08.03.2016.


Odluka o izgledu i sadržini obrazaca i sadržini glasačkog listića za sprovođenje izbora za odbornike Skupštine grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/16, strana: 9 od 08.03.2016.


Odluka o izmenama Odluke gradskog veća broj 112-291/15-V

"Službeni list grada Kragujevca", broj 7/16, strana: 6 od 21.03.2016.


Odluka o komunalnom redu (prečišćen tekst - sa 18/14)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/13, strana: 88 od 21.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 50 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/14, strana: 64 od 30.05.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/14, strana: 51 od 17.11.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/15, strana: 155 od 26.03.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 44/15, strana: 78 od 25.12.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/16, strana: 97 od 29.02.2016.


Odluka o konverziji potraživanja grada Kragujevca u osnovni kapital Preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Šumadija" d.o.o. Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/16, strana: 83 od 29.02.2016.


Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave grada Kragujevca za 2015. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 44/15, strana: 60 od 25.12.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/16, strana: 102 od 29.02.2016.


Odluka o merama i aktivnostima za obezbeđivanje uslova za rad i funkcionisanje Gradske izborne komisije

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/16, strana: 1 od 03.03.2016.


Odluka o načinu utvrđivanja cene za otuđenje, zakupnine i doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta

"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/15, strana: 15 od 27.02.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/15, strana: 11 od 19.03.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/16, strana: 101 od 29.02.2016.


Odluka o naknadi dela troškova boravka dece u predškolskog ustanovi čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/16, strana: 78 od 29.02.2016.


Odluka o odobravanju godišnjih programa sportskih organizacija i određivanju visine sredstava za realizaciju odobrenih godišnjih programa sportskih organizacija na teritoriji grada Kragujevca u 2016. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/16, strana: 7 od 03.03.2016.


Odluka o određivanju boje glasačkog listića i boje kontrolnog lista za proveru ispravnosti glasačke kutije, za glasanje na izborima za odbornike Skupštine grada Kragujevca, raspisanim za 24. april 2016. godine

"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/16, strana: 1 od 17.03.2016.


Odluka o osnivanju privrednog društva "Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj" d.o.o. Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/16, strana: 78 od 29.02.2016.


Odluka o personalnom sastavu Komisije za koordinaciju rada odborničkih grupa i Skupštine grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 36/15, strana: 1 od 13.11.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/16, strana: 3 od 03.03.2016.


Odluka o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu grada Kragujevca besteretnim pravnim poslom - poklonom

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/16, strana: 122 od 29.02.2016.


Odluka o raspisivanju oglasa za drugi krug javnog nadmetanja za zauzeće javne površine za postavljanje bašte tipa "A"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 7/16, strana: 4 od 21.03.2016.


Odluka o raspisivanju oglasa za zauzeće javne površine za postavljanje bašte tipa "A" putem javnog nadmetanja

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/16, strana: 123 od 29.02.2016.


Odluka o socijalnoj zaštiti grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 16/11, strana: 1 od 24.06.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/16, strana: 100 od 29.02.2016.


Odluka o sprovođenju postupka licitacije za postavljanje dečijih automobila i objekata za dečiji zabavni park na javnoj površini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/16, strana: 4 od 03.03.2016.


Odluka o sprovođenju postupka nabavki u izbornom procesu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/16, strana: 2 od 03.03.2016.


Odluka o taksi prevozu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/15, strana: 133 od 23.10.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/16, strana: 98 od 29.02.2016.


Odluka o utvrđivanju liste kandidata predloženih za dodelu godišnje nagrade grada Kragujevca - Đurđevdanske nagrade

"Službeni list grada Kragujevca", broj 7/16, strana: 1 od 21.03.2016.


Odluka o zaduživanju grada Kragujevca za finansiranje deficita tekuće likvidnosti

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/16, strana: 77 od 29.02.2016.


Odluke o davanju saglasnosti na akte javnih ustanova i preduzeća u Kragujevcu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/16, strana: 83 od 29.02.2016.


Odluke o prestanku mandata odbornicima Skupštine grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/16, strana: 1 od 29.02.2016.


Plan detaljne regulacije "Radna zona Cvetojevac"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/16, strana: 2 od 29.02.2016.


Poslovnik o radu Gradske izborne komisije (prečišćen sa 8/2008 i 11/2012)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/08, strana: 1 od 28.03.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/12, strana: 1 od 12.03.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/12, strana: 1 od 13.03.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/16, strana: 1 od 03.03.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/16, strana: 1 od 08.03.2016.


Pravilnik o odobravanju i finansiranju programa i projekata udruženja iz oblasti privrede na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/16, strana: 33 od 22.01.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/16, strana: 137 od 29.02.2016.


Pravilnik o uslovima, postupku, kriterijumima i načinu dodele podsticajnih sredstava za otpočinjanje sopstvenog posla na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/16, strana: 11 od 03.03.2016.


Pravilnik o uslovima, postupku, kriterijumima i načinu dodele podsticajnih sredstava za razvoj seoskog turizma na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/16, strana: 35 od 17.03.2016.


Pravilnik o utvrđivanju kriterijuma za izbor poslovne ideje iz oblasti seoskog turizma za koju se dodeljuju finansijska sredstva iz budžeta Grada, za podsticaj razvoja seoskog turizma

PRESTAJE DA VAŽI - sa 6/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/14, strana: 3 od 08.08.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/16, strana: 35 od 17.03.2016.


Program mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje teritorije grada Kragujevca za 2016. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/16, strana: 1 od 17.03.2016.


Program raspodele sredstava budžeta grada Kragujevca, namenjenih za funkcionisanje javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji grada Kragujevca u 2016. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/16, strana: 127 od 29.02.2016.


Program raspodele sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Kragujevca u 2016. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/16, strana: 129 od 29.02.2016.


Program rasporeda sredstava dotacija nevladinim organizacijama u oblasti sporta za 2016. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/16, strana: 137 od 29.02.2016.


Program unapređenja socijalne zaštite za 2016. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/16, strana: 134 od 29.02.2016.


Program za podsticaj javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u 2016. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/16, strana: 35 od 17.03.2016.


Program za podsticaje privredi u 2016. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/16, strana: 63 od 08.02.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/16, strana: 126 od 29.02.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/16, strana: 106 od 29.02.2016.


Rešenje o imenovanju Gradske izborne komisije u stalnom sastavu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/16, strana: 105 od 29.02.2016.


Rešenje o obrazovanju Komisije za izbor programa, projekata i manifestacija u oblasti kulture koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Kragujevca u 2016. i 2017. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/16, strana: 138 od 29.02.2016.


Rešenje o obrazovanju Komisije za procenu projekata u oblasti omladinske politike koji se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta grada Kragujevca za 2016. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/16, strana: 15 od 03.03.2016.


Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje konkursa za dodelu podsticajnih sredstava za otpočinjanje sopstvenog posla na teritoriji grada Kragujevca za 2016. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/16, strana: 44 od 17.03.2016.


Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje konkursa za dodelu podsticajnih sredstava za razvoj seoskog turizma na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 7/16, strana: 6 od 21.03.2016.


Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje konkursa za prijavu predloga projekata udruženja u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja u cilju dodele sredstava iz budžeta grada Kragujevca za 2016. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/16, strana: 41 od 17.03.2016.


Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje konkursa za prijavu predloga projekata udruženja u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja u cilju podele sredstava iz budžeta grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/16, strana: 42 od 17.03.2016.


Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta i poljoprivrednih objekata u državnoj svojini u gradu Kragujevcu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 43/15, strana: 23 od 21.12.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/16, strana: 43 od 17.03.2016.


Rešenje o određivanju stalnih i sezonskih linija u javnom prevozu putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/15, strana: 13 od 26.06.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/16, strana: 43 od 17.03.2016.


Rešenje o razrešenju Gradske izborne komisije u stalnom sastavu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/16, strana: 103 od 29.02.2016.


Rokovnik za vršenje izbornih radnji u postupku sprovođenja izbora za odbornike Skupštine grada Kragujevca, raspisanih za 24. april 2016. godine

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/16, strana: 39 od 08.03.2016.


Zaključak o davanju saglasnosti na Program rada Centra za razvoj usluga socijalne zaštite "Kneginja Ljubica" Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/16, strana: 125 od 29.02.2016.


Zaključak o pokretanju Inicijative za izradu Plana detaljne regulacije "Dela gradskog centra" uz ulicu Bore Stankovića

"Službeni list grada Kragujevca", broj 43/15, strana: 11 od 21.12.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/16, strana: 126 od 29.02.2016.


Zaključak o pokretanju inicijative za izradu Plana detaljne regulacije akumulacije "DREZGA"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/16, strana: 40 od 17.03.2016.


Zaključak o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2015. godinu Gradskog štaba za vanredne situacije grada Kragujevca o sprovedenim aktivnostima u 2015. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/16, strana: 91 od 29.02.2016.


Zaključak o usvajanju Plana rada Gradskog štaba za vanredne situacije grada Kragujevca za 2016. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/16, strana: 95 od 29.02.2016.


Zaključak o utvrđivanju oznake obrazaca za sprovođenje izbora za odbornike Skupštine grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/16, strana: 36 od 08.03.2016.


Zaključak o vremenu i načinu stavljanja na raspolaganje obrazaca za kandidovanje za odbornike Skupštine grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/16, strana: 36 od 08.03.2016.


Zaključak RIK-a o tome šta se smatra grupom građana u smislu predlagača kandidata za odbornike Skupštine grada Kragujevca na izborima 2016. godine

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/16, strana: 37 od 08.03.2016.


Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta grada Zrenjanina za 2015. godinu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/16, strana: 87 od 26.02.2016.


Odluka o boravišnoj taksi

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/11, strana: 120 od 02.06.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/16, strana: 85 od 26.02.2016.


Odluka o davanju saglasnosti Agenciji za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije da izda garanciju JKP "Vodovod i kanalizacija" Zrenjanin kao obezbeđenje za izvršavanje usluga prečišćavanja pijaće vode

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/16, strana: 96 od 26.02.2016.


Odluka o donošenju Plana generalne regulacije "Mužlja" u Zrenjaninu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/16, strana: 27 od 26.02.2016.


Odluka o Generalnom planu Zrenjanina 2006-2026. godine

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 19/07, strana: 251 od 20.12.2007.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 1/08, strana: 20 od 06.02.2008.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 24/08, strana: 339 od 30.09.2008.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 17/09, strana: 349 od 10.12.2009.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 8/15, strana: 57 od 27.02.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/16, strana: 26 od 26.02.2016.


Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije "Berbersko - bolnica" u Zrenjaninu, sa Rešenjem o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/16, strana: 24 od 26.02.2016.


Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za organizacione oblike u sistemu grada Zrenjanina za 2015. godinu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 33/15, strana: 1060 od 30.12.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 1/16, strana: 2 od 05.01.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/16, strana: 85 od 26.02.2016.


Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Zrenjaninska objedinjena naplata" Zrenjanin

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 25/14, strana: 522 od 17.10.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/16, strana: 87 od 26.02.2016.


Odluka o prestaku pružanja medijske usluge Radija Zrenjanin čiji je izdavač JP "Radio Zrenjanin" Zrenjanin

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/16, strana: 95 od 26.02.2016.


Odluka o uvođenju samodoprinosa na teritoriji Mesne zajednice "Klek" Klek za period od 01.03.2016. do 28.02.2026. godine, sa Odlukom o proglašenju Odluke

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/16, strana: 80 od 26.02.2016.


Odluka o uvođenju samodoprinosa na teritoriji Mesne zajednice "Zlatica" Lazarevo za period od 01.03.2016. do 28.02.2021. godine, sa Odlukom o proglašenju Odluke

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/16, strana: 82 od 26.02.2016.


Pravilnik o izboru, angažovanju i finansiranju ličnog pratioca deteta i učenika kojima je potrebna dodatna podrška

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 4/16, strana: 14 od 25.02.2016.


Pravilnik o kriterijumima za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć za vantelesnu oplodnju u gradu Zrenjaninu u 2016. godini

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 4/16, strana: 12 od 25.02.2016.


Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Stručnoj službi Zaštitnika građana

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/16, strana: 110 od 26.02.2016.


Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Stručnoj službi Zaštitnika građana grada Zrenjanina, sa Rešenjem o davanju saglasnosti

PRESTAJE DA VAŽI - sa 5/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 18/14, strana: 347 od 12.06.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/16, strana: 110 od 26.02.2016.


Predlog odluke o uvođenju samodoprinosa na teritoriji Mesne zajednice "Belo Blato" Belo Blato za period od 01.06.2016. do 31.05.2021. godine, sa Odlukom o raspisivanju referenduma

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/16, strana: 88 od 26.02.2016.


Predlog odluke o uvođenju samodoprinosa na teritoriji Mesne zajednice "Lukićevo" Lukićevo za period od 01.07.2016. do 30.06.2021. godine, sa Odlukom o raspisivanju referenduma

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/16, strana: 92 od 26.02.2016.


Rešenja o imenovanjima članova školskih odbora u Zrenjaninu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/16, strana: 105 od 26.02.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/16, strana: 104 od 26.02.2016.


Rešenja o imenovanju komisija za sprovođenje referenduma za uvođenje samodoprinosa

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/16, strana: 112 od 26.02.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada komunalne policije grada Zrenjanina za 2016. godinu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/16, strana: 96 od 26.02.2016.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju predsednika, članova, sekretara i njihovih zamenika Gradske izborne komisije u stalnom sastavu u Zrenjaninu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/16, strana: 100 od 26.02.2016.


Rešenje o određivanju osposobljenih pravnih lica za zaštitu i spasavanje na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 4/16, strana: 9 od 25.02.2016.


Rešenje o određivanju osposobljenih pravnih lica za zaštitu i spasavanje na teritoriji grada Zrenjanina

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/16 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 33/13, strana: 619 od 20.11.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 4/16, strana: 9 od 25.02.2016.


Rešenje o razrešenju predsednika, članova, sekretara i njihovih zamenika Gradske izborne komisije u stalnom sastavu u Zrenjaninu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/16, strana: 97 od 26.02.2016.


Rešenje o visini zakupnine za površine javne namene radi postavljanja kioska za 2016. godinu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 4/16, strana: 22 od 25.02.2016.


Rokovnik za vršenje izbornih radnji u postupku sprovođenja izbora za odbornike u Skupštini grada Zrenjanina, raspisanih za 24.04.2016. godine

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 6/16, strana: 116 od 10.03.2016.


Zaključak o usvajanju Programa monitoringa kvaliteta vazduha na teritoriji grada Zrenjanina u toku 2016. i 2017. godine

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 4/16, strana: 19 od 25.02.2016.


Zaključak u vezi obavezivanja JKP "Čistoća i zelenilo" Zrenjanin na kupovinu sadnica za ozelenjavanje javne površine

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 6/16, strana: 123 od 10.03.2016.


Odluka o dodeli sredstava za finansiranje programa udruženja građana iz oblasti poljoprivrede

"Službeni list grada Subotice", broj 7/16, strana: 53 od 25.02.2016.


Odluka o mreži dečjih vrtića u ustanovama na teritoriji grada Subotice

PRESTAJE DA VAŽI - sa 7/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Subotice", broj 38/15, strana: 326 od 12.11.2015.
"Službeni list grada Subotice", broj 7/16, strana: 34 od 25.02.2016.


Odluka o mreži dečjih vrtića u ustanovama na teritoriji grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 7/16, strana: 34 od 25.02.2016.


Odluka o obrascima za sprovođenje pojedinih izbornih radnji u postupku izbora odbornika Skupštine grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 8/16, strana: 3 od 07.03.2016.


Odluka o određivanju načina dodeljivanja, korišćenja i drugim pitanjima u vezi sa taksi stajalištima na teritoriji grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 7/16, strana: 47 od 25.02.2016.


Odluka o ostvarivanju prava na besplatnu užinu

"Službeni list grada Subotice", broj 56/12, strana: 56 od 27.12.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 7/16, strana: 34 od 25.02.2016.


Odluka o potvrđivanju mandata odbornika u Skupštini grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 7/16, strana: 1 od 25.02.2016.


Odluka o raspisivanju konkursa za formiranje rang liste Stambeno-kreditnog pronatalitetnog fonda grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 15/16, strana: 2 od 30.03.2016.


Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja za 2016. godinu za grad Suboticu

"Službeni list grada Subotice", broj 7/16, strana: 2 od 25.02.2016.


Odluka Ustavnog suda broj IUo-137/2014

"Službeni list grada Subotice", broj 12/16, strana: 1 od 21.03.2016.


Pravila Stambeno-kreditnog pronatalitetnog fonda Grada Subotice (prečišćen tekst - sa 14/16)

"Službeni list grada Subotice", broj 21/13, strana: 1 od 10.07.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 24/14, strana: 58 od 15.07.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 8/15, strana: 2 od 16.03.2015.
"Službeni list grada Subotice", broj 14/16, strana: 1 od 22.03.2016.


Pravilnik o merama u slučaju docnje korisnika sredstava Fonda (prečišćen tekst - sa 14/16)

"Službeni list grada Subotice", broj 9/15, strana: 2 od 26.03.2015.
"Službeni list grada Subotice", broj 4/16, strana: 1 od 26.01.2016.
"Službeni list grada Subotice", broj 4/16, strana: 3 od 26.01.2016.
"Službeni list grada Subotice", broj 14/16, strana: 5 od 22.03.2016.


Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na obezbeđenje učešća za bankarski stambeni kredit (prečišćen tekst - sa 14/16)

"Službeni list grada Subotice", broj 21/13, strana: 4 od 10.07.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 2/14, strana: 1 od 28.01.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 28/14, strana: 8 od 06.08.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 35/14, strana: 1 od 06.10.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 43/14, strana: 243 od 28.11.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 45/14, strana: 301 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 9/15, strana: 1 od 26.03.2015.
"Službeni list grada Subotice", broj 4/16, strana: 1 od 26.01.2016.
"Službeni list grada Subotice", broj 5/16, strana: 113 od 04.02.2016.


Program korišćenja sredstava Fonda za zaštitu životne sredine grada Subotice za 2016. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 7/16, strana: 44 od 25.02.2016.


Program o optimalnom organizovanju taksi prevoza za period 2016-2020. godine

"Službeni list grada Subotice", broj 7/16, strana: 49 od 25.02.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti

"Službeni list grada Subotice", broj 7/16, strana: 38 od 25.02.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih ustanova

"Službeni list grada Subotice", broj 15/16, strana: 1 od 30.03.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih ustanova i fondova

"Službeni list grada Subotice", broj 8/16, strana: 26 od 07.03.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na pravilnike o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u javnim ustanovama u Subotici

"Službeni list grada Subotice", broj 9/16, strana: 2 od 11.03.2016.


Rešenja o proglašavanju izbornih lista za izbor odbornika Skupštine grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 10/16, strana: 1 od 12.03.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na predlog pravilnika o radu privrednog društva

"Službeni list grada Subotice", broj 12/16, strana: 4 od 21.03.2016.


Rešenje o imenovanju direktora ustanove Istorijski arhiv Subotica - Szabadkai Tortenelmi Leveltar - Povijesni arhiv Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 7/16, strana: 38 od 25.02.2016.


Rešenje o obrazovanju Komisije za popis nezakonito izgrađenih objekata

"Službeni list grada Subotice", broj 4/16, strana: 2 od 26.01.2016.
"Službeni list grada Subotice", broj 7/16, strana: 54 od 25.02.2016.


Rešenje o obrazovanju Saveta za bezbednost grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 9/16, strana: 1 od 11.03.2016.


Rešenje o utvrđivanju proširenog sastava Izborne komisije grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 9/16, strana: 2 od 11.03.2016.


Rešenje o utvrđivanju proširenog sastava Izborne komisije grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 13/16, strana: 1 od 21.03.2016.


Rešenje o utvrđivanju proširenog sastava Izborne komisije grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 11/16, strana: 1 od 18.03.2016.


Rokovnik za vršenje izbornih radnji u postupku sprovođenja izbora za odbornike Skupštine grada Subotice koji su raspisani za 24. april 2016. godine

"Službeni list grada Subotice", broj 8/16, strana: 1 od 07.03.2016.


Zaključak o prestanku mandata odbornika Skupštine grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 7/16, strana: 1 od 25.02.2016.

 

INTERMEX ONLINE
KLIKNITE da se ulogujete!

ISPROBAJTE BESPLATNO!


ARHIVA VESTI

Sankt Peterburg se od 30. oktobra zatvara na sedam dana

KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA