POČETNA DNEVNA AŽURNOST PROPISI SOFTVER PUBLIKACIJE FINANSIJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

PCC - Interakta Radni odnosi - gotovi modeli akata i ugovora

 • Ugovori - opšta akta » Kliknite za uvecanje ->

  Ugovori - opšta akta

 • Odluke, rešenja i druga akta » Kliknite za uvecanje ->

  Odluke, rešenja i druga akta

 • Sačuvani modeli ugovora » Kliknite za uvecanje ->

  Sačuvani modeli ugovora

 • Primer ugovora » Kliknite za uvecanje ->

  Primer ugovora

 • Spisak ugovora, štampanje » Kliknite za uvecanje ->

  Spisak ugovora, štampanje

 

 

Cena softvera: 19000 Din.

 

Gotovi modeli svih obaveznih akata sa Komentarom prema novom Zakonu o radu
 
Zarade, Višak zaposlenih, Aneksi - Rešite se dilema oko osnovne zarade, Sa preko 120 gotovih modela SVIH opštih i pojedinačnih obaveznih akata iz oblasti radnih odnosa + gotovi modeli svih obaveznih akata iz oblasti BEZBEDNOSTI NA RADU.
CD priredila: Paraskeva Mihajlović

NOVO U ZAKONU I INTERAKTIMA

PREVAGA KOLEKTIVNOG UGOVORA (u vezi regulisanja prava, obaveza i odgovornosti zaposlenih)

U ODNOSU NA PRAVILNIK O RADU

NOVA - PRAVA I OBAVEZE ZAPOSLENOG

NOVE - OBAVEZE POSLODAVCA

    - prilikom zapošljavanja
    -
u vezi organizacije i raspodele radnog vremena
   
- u vezi zaštite na radu
    -
posebna zaštita (materinstva, omladine, invalida)
    -
zabrana otkaza
    -
u vezi odsustva i odmora (duže vreme)
   
- obračuna i isplate zarada i drugih primanja
    -
višak zaposlenih (Program rešenja viška)
   
- otkaz (razlozi, konsultacije sa Sindikatom, uručenje, rokovi)

PRAVA ZAPOSLENIH KOD PROMENE POSLODAVCA

PRAVA ZAPOSLENIH PRILIKOM STEČAJA

    - osnivanje Fonda solidarnosti

ZABRANA DISKRIMINACIJE

ORGANIZOVANJE ZAPOSLENIH I POSLODAVACA

   - sindikat zaposlenih
   -
udruženje

POTPUNO NOVA OBAVEZNA AKTA

(Usaglasite svoja akta sa Novim Zakonom)

KOLEKTIVNI UGOVOR KOD POSLODAVCA

PRAVILNIK O RADU

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA

UGOVOR O RADU (NA ODREĐENO, NA NEODREĐENO, SA DIREKTOROM - RAZNE VARIJANTE)

UGOVORI

- ZA RAD VAN RADNOG ODNOSA
-
ZA OBAVLJANJE PRIVREMENIH I POVREMENIH POSLOVA
-
O DELU
- O ZASTUPANJU ILI POSREDOVANJU
-
O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU I USAVRŠAVANJU
-
O DOPUNSKOM RADU

Katalog sadrži oko 100 GOTOVIH MODELA obaveznih akata i urađen je po NOVOM ZAKONU O RADU u redakciji proverenog eksperta, Paraskeve Mihajlović, dugogodišnjeg stručnjaka za praksu iz ove oblasti i autora prethodnog izdanja INTERAKATA - RADNI ODNOSI.

Naš NOVI program INTERAKTA - RADNI ODNOSI sadrži sve navedene modele akata. Brzo i lako pronalaženje, pregled, popunjavanje i štampanje akata su samo neke od prednosti programa. Gotove modele akata možete kopirati u Microsoft Word i ostale programe za obradu teksta, ili koristiti NOVI ugrađeni EDITOR - LATINICA i ĆIRILICA.

IZ SADRŽAJA:

 

I deo - Opšta akta iz RADNIH ODNOSA

KOMENTAR - Napomene o opštim aktima kojima se uređuju prava, obaveze i odgovornosti po osnovu rada kod poslodavca

Kolektivni ugovor; Pravilnik o radu; Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova; Pravilnik o zaštiti na radu.

 

II deo - Pojedinačna akta iz RADNIH ODNOSA

a Ugovori o radu

KOMENTAR - Napomene o ugovorima o radu

Ugovor o radu kada je zaključen kolektivni ugovor ili donet Pravilnik o radu; Ugovor o radu kada nije zaključen kolektivni ugovor i nije donet pravilnik o radu; Ugovor o uređivanju prava, obaveza i odgovornosti zaposlenog sa kojim je radni odnos zasnovan rešenjem nadležnog organa; Obaveštenje o razlozima za ponudu za zaključivanje aneksa ugovora; Aneks ugovora o radu - izmena ugovorenih uslova; Aneks ugovora o radu - izmena ugovorenih uslova - radi premeštaja na drugi posao, odnosno drugo mesto rada; Aneks ugovora o radu - izmena ugovorenih uslova - radi upućivanja na rad kod drugog poslodavca; Aneks ugovora o radu - izmena ugovorenih uslova - obezbeđivanje ostvarivanja prava zaposlenom koji je višak; Ugovor  o radu sa direktorom (koji zasniva radni odnos); Ugovor o pravima i obavezama direktora koji nije zasnovao radni odnos; Ugovor o obavljanju poslova van prostorija poslodavca; Ugovor  sa kućnim pomoćnim osobljem; Ugovor o radu sa pripravnikom; Ugovor o privremenim i povremenim poslovima; Ugovor  o privremenim i  povremenim poslovima sa članom omladinske ili studentske zadruge; Ugovor  o stručnom osposobljavanju; Ugovor  o stručnom usavršavanju; Ugovor  o delu; Ugovor  o dopunskom radu; Ugovor  o posredovanju; Ugovor  o zastupanju.

 

b Odluke, rešenja i druga pojedinačna akta

KOMENTAR - Napomene o pojedinačnim aktima

Odluka o potrebi zasnivanja radnog odnosa sa novim zaposlenim, putem oglasa; Odluka o potrebi  zasnivanja radnog odnosa, bez javnog oglašavanja; Odluka o obrazovanju komisije za prethodnu proveru radnih sposobnosti prijavljenih kandidata na objavljen oglas; Mišljenje Komisije za proveru radnih sposobnosti prijavljenih kandidata na objavljen oglas; Odluka o izboru kandidata; Obaveštenje o rezultatima izbora kandidata po oglasu; Odluka o obrazovanju Komisije za praćenje probnog rada zaposlenog; Mišljenje Komisije za praćenje probnog rada; Rešenje o otkazu ugovora o radu zaposlenom koji nije zadovoljio na probnom radu; Odluka o potrebi prijema pripravnika i obrazovanju Komisije za polaganje stručnog ispita pripravnika; Izveštaj komisije za polaganje stručnog ispita pripravnika; Rešenje kojim se pripravniku koji nije položio stručni ispit, otkazuje ugovor o radu; Rešenje o otkazu  ugovora o radu pripravniku na određeno vreme Rešenje o skraćenom radnom vremenu; Rešenje o prekovremenom radu; Odluka  o rasporedu radnog vremena; Plan korišćenja godišnjeg odmora; Rešenje o korišćenju godišnjeg odmora; Obaveštenje o izmeni vremena za korišćenje godišnjeg odmora; Rešenje o plaćenom  odsustvu; Rešenje o neplaćenom odsustvu; Rešenje o mirovanju radnog odnosa; Rešenje o porodiljskom odsustvu sa rada radi nege deteta; Rešenje o odsustvu sa rada radi posebne nege deteta; Rešenje o odsustvu sa rada radi nege deteta smeštenog u usvojiteljsku, hraniteljsku ili starateljsku porodicu; Rešenje o skraćenom radnom vremenu radi staranja o osobi oštećenoj cerebralnom paralizom i...; Rešenje o odsustvu sa rada jednog od roditelja dok dete ne navrši tri godine života; Rešenje o obavljanju poslova prema preostaloj radnoj sposobnosti invalida; Rešenje o obavljanju poslova na poslovima na kojima postoji opasnost od nastanka invalidnosti; Zahtev za pokretanje postupka za naknadu štete; Odluka o obrazovanju komisije za utvrđivanje štete prouzrokovane poslodavcu; Zapisnik o utvrđivanju štete pruzrokovane poslodavcu; Odluka o naknadi štete prouzrokovane poslodavcu; Odluka o naknadi štete isplaćene trećem licu; Zahtev zaposlenog za naknadu štete; Sporazum o naknadi štete zaposlenom; Tužba za naknadu štete pričinjene od strane zaposlenog; Rešenje o udaljenju zaposlenog sa rada; Rešenje o udaljenju zaposlenog sa rada; Rešenje o udaljenju zaposlenog sa rada bez naknade zarade; Rešenje o prestanku radnog odnosa na određeno vreme; Rešenje o prestanku radnog odnosa zbog navršenja godina života; Rešenje o prestanku

radnog odnosa zbog gubitka radne sposobnosti; Rešenje o prestanku radnog odnosa zbog zabrane bavljenja određenim poslovima; Rešenje o prestanku radnog odnosa zbog izdržavanja kazne zatvora; Rešenje o prestanku radnog odnosa zbog izrečene mere bezbednosti, vaspitne ili zaštitne mere; Rešenje o prestanku radnog odnosa u slučaju prestanka rada poslodavca; Sporazumni prestanak radnog odnosa; Obaveštenje u smislu  člana 177. stav 2. Zakona o radu; Rešenje o prestanku radnog odnosa zbog neostvarivanja rezultata rada, odnosno ne posedovanja potrebnih znanja i sposobnosti; Zahtev (predloga) za utvrđivanje povrede radne obaveze; Rešenje o prestanku radnog odnosa zbog povrede radne obaveze; Rešenje o prestanku radnog odnosa zbog nepoštovanja radne discipline, odnosno nedozvoljenog ponašanja; Rešenje o prestanku radnog odnosa zbog učinjenog krivičnog dela na radu ili u vezi sa radom; Rešenje o prestanku radnog odnosa zbog nevraćanja na rad u roku utvrđenom zakonom; Rešenje o prestanku radnog odnosa zbog zloupotrebe bolovanja; Upozorenje u smislu člana 180. Zakona o radu; Rešenje o prestanku radnog odnosa zbog odbijanja da potpiše aneks ugovora o radu u smislu člana 171. stav 1. tač. 1. do 4. i člana 33. stav 1. tačka 10; Beleška o nemogućnosti dostavljanja rešenja; Odluka o prenošenju ovlašćenja  na drugo lice.

 

c) Višak zaposlenih

KOMENTAR - Napomene o programima za rešavanje viška zaposlenih

Program rešavanja viška zaposlenih; Odluka o prestanku potrebe za obavljanjem određenih poslova; Rešenje o prestanku radnog odnosa zaposlenog zbog prestanka potrebe za njegovim radom.

 

III Deo - MALI VODIČ KROZ ZAKON O RADU

- Indeks pojmova - Svi INSTITUTI sa upućivanjem na članove Zakona
-
Zakon o radu, sa komentarom

 

Naručivanje proizvoda

Ako želite odmah da naručite neki od naših proizvoda, zakažete prezentaciju ili samo dobijete više informacija, popunite narudžbenicu vašim podacima i poslaćemo vam račun, kontaktirati radi dogovora ili poslati dodatni materijal.

Vaši podaci

 

Naziv firme

 

Služba-sektor

 

Ime i prezime

 

Funkcija

 

PIB

 
     

Poštanski broj i mesto

 

Adresa - ulica i broj

 

 

 
     

Telefon

 

Fax

 

E-mail

 

Komentar

 

 
 

Želim da naručim izabran proizvod, pošaljite mi račun 
Kontaktirajte me radi zakazivanja prezentacije
Pošaljite mi materijal sa dodatnim informacijama

Upišite tekst sa slike:

verifikacioni kod

 

 

 

INTERMEX ONLINE

NAJNOVIJE VESTI IZ MEDIJA
KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
KALENDAR PRAZNIKA

Uvećajte kalendar >

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
REGISTAR PROPISA


FINANSIJE

BESPLATNI PROPISI
Službeni glasnik RS
Grad Beograd
Službeni glasnik RS (Međ. ugovori)
Stari propisi
PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za jul-avgust 2015.

Podanstvo i građanstvo - odnos pojedinaca i državne vlasti

Slobodan Jovanović - iz knjige - Osnovi pravne teorije o državi, udžbenik za pravni fakultet, izdavač - Geca Kon, Beograd, 1914. godina


Mladi i bunt

Dr Jovan Ćirić, naučni savetnik, Institut za uporedno pravo, Beograd


Rad u javnom interesu i kriterijum odabira osuđenika

Cveta Kajević Grubišić, Mr. sc. Med. spec. neuropishijatrije, Đurđev dr Branislav, spec. sudske psihijatrije


Specifična javnobeležnička ovlašćenja u posebnom postupku rekognicije i u posebnim slučajevima overe potpisa

Prof. dr Nebojša Šarkić, Mr Vladimir Crnjanski Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu


Društvene norme i pravo - Pojam, odnos norme i stvarnosti, vrste društvenih normi

Radomir Lukić - iz knjige - Uvod u pravo, udžbenik za Pravni fakultet, izdavač - Naučna knjiga, Beograd, 1975. godina


Prikaz Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku

Anja Bezbradica, dipl. pravnik, masterand na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu


Kratki izvodi iz rada Komisije za izradu Građanskog zakonika Republike Srbije

Prof. dr Slobodan Perović, Predsednik Vladine Komisije za izradu Građanskog zakonika Republike Srbije


Dokumentarni akreditiv kao instrument plaćanja i obezbeđenja potraživanja

Prof. dr Vladimir Kozar, specijalni savetnik u advokatskoj kancelariji "Aleksić sa saradnicima" u Novom Sadu, vanredni profesor na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu


Uloga sindikata u zaštiti pojedinačnih prava zaposlenih prema izmenama i dopunama Zakona o radu

Mr Vesna Bilbija, Javno preduzeće "Pošta Srbije"


Osvrt na misao Živojina Perića, klasika prava

Dr Tomica Delibašić


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)