POČETNA SAVETOVANJA PROPISI SOFTVER NARUČIVANJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I JAVNO ZDRAVLJE - OPŠTI INTERES CELOG DRUŠTVA - Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o javnom zdravlju

Zdravstvena zastita

Zdravstvena zaštita – koncipirana je u našem pravnom sistemu kao -  organizovana i sveobuhvatna delatnost društva, sa osnovnim ciljem - da se ostvari najviši mogući nivo očuvanja zdravlja građana i porodice.

Pod zdravljem se podrazumeva – NE SAMO odsustvo bolesti ili nesposobnosti, već - stanje potpunog fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja i sve mere i aktivnosti usmerene u tom pravcu (očuvanja i unapređenja zdravlja stanovništva) – predstavljaju opšti interes celokupnog društva.

Ova pitanja su regulisana sa dva ključna zakona - Zakon o zdravstvenoj zaštiti i - Zakon o javnom zdravlju

Zakonom o zdravstvenoj zaštiti - uređuje se sistem zdravstvene zaštite, organizacija zdravstvene službe, društvena briga za zdravlje stanovništva, opšti interes u zdravstvenoj zaštiti, prava i obaveze pacijenata, zdravstvena zaštita stranaca, osnivanje Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije, nadzor nad sprovođenjem ovog zakona, kao i druga pitanja od značaja za organizaciju i sprovođenje zdravstvene zaštite.

Zdravstvena zaštita, kao organizovana i sveobuhvatna delatnost društva, obuhvata:

- sprovođenje mera za očuvanje i unapređenje zdravlja građana,

- sprečavanje, suzbijanje i rano otkrivanje bolesti, povreda i drugih poremećaja zdravlja i

- blagovremeno i efikasno lečenje i rehabilitaciju.

Učesnici u zdravstvenoj zaštiti

U obezbeđivanju i sprovođenju zdravstvene zaštite u Republici, učestvuju:

- građani, porodica, poslodavci,

- obrazovne i druge ustanove,

- humanitarne, verske, sportske i druge organizacije,

- udruženja,

- zdravstvena služba,

- organizacija za zdravstveno osiguranje, kao i

- opštine, gradovi, autonomne pokrajine i Republika.

Zdravstvenu službu u Republici čine:

- zdravstvene ustanove i drugi oblici zdravstvene službe (u daljem tekstu: privatna praksa), koji se osnivaju radi sprovođenja i obezbeđivanja zdravstvene zaštite, kao i

-zdravstveni radnici, odnosno zdravstveni saradnici, koji obavljaju zdravstvenu delatnost, u skladu sa ovim zakonom.

Društvena briga za zdravlje stanovništva

Društvena briga za zdravlje stanovništva ostvaruje se na nivou

- Republike,

- autonomne pokrajine,

- opštine, odnosno grada,

- poslodavca i

- pojedinca.

U okviru društvene brige za zdravlje - obezbeđuje se zdravstvena zaštita koja obuhvata:

- očuvanje i unapređenje zdravlja, otkrivanje i suzbijanje faktora rizika za nastanak oboljenja, sticanje znanja i navika o zdravom načinu života;

- sprečavanje, suzbijanje i rano otkrivanje bolesti;

- pravovremenu dijagnostiku, blagovremeno lečenje, rehabilitaciju obolelih i povređenih;

- informacije koje su stanovništvu ili pojedincu potrebne za odgovorno postupanje i za ostvarivanje prava na zdravlje.

Pojedinac – obaveze u pogledu zdravlja

- Pojedinac je dužan da se, u granicama svojih znanja i mogućnosti - uključi u društvenu brigu za zdravlje, kao i da povređenom ili bolesnom u hitnom slučaju pruži prvu pomoć i omogući mu dostupnost do hitne medicinske službe.

- Pojedinac je dužan da čuva sopstveno zdravlje, zdravlje drugih ljudi, kao i životnu i radnu sredinu.

- Pojedinac je dužan da se podvrgne obaveznoj vakcinaciji u međunarodnom saobraćaju protiv određenih zaraznih bolesti utvrđenih zakonom kojim se uređuje oblast zaštite stanovništva od zaraznih bolesti, kao i da snosi troškove vakcinacije nastale u postupku sprovođenja te mere.

Obezbeđivanje opšteg interesa u zdravstvenoj zaštiti

Republika kao opšti interes u zdravstvenoj zaštiti obezbeđuje:

- praćenje i proučavanje uslova života i rada i zdravstvenog stanja stanovništva, odnosno pojedinih grupacija stanovništva, uzroka pojava, širenja i načina sprečavanja i suzbijanja bolesti i povreda od većeg socijalno-medicinskog značaja;

- promociju zdravlja u skladu sa programima zdravstvene zaštite i obezbeđivanje uslova za sprovođenje posebnih programa za očuvanje i unapređenje zdravlja;

- sprovođenje epidemiološkog nadzora i organizovanje i sprovođenje posebnih mera za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti, sprovođenje vanrednih mera utvrđenih u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast zaštite stanovništva od zaraznih bolesti, kao i sprovođenje programa za sprečavanje, suzbijanje, odstranjivanje i iskorenjivanje zaraznih bolesti, u skladu sa zakonom;

- sprečavanje, suzbijanje i gašenje epidemija zaraznih bolesti;

- praćenje i sprečavanje hroničnih masovnih nezaraznih bolesti i bolesti zavisnosti;

- epidemiološko i higijensko sistematsko praćenje, kao i sistematsko praćenje i ispitivanje uticaja zagađenja životne sredine na zdravlje ljudi, kao i sistematsko ispitivanje zdravstvene ispravnosti životnih namirnica, predmeta opšte upotrebe i vode za piće;

- hitnu medicinsku pomoć osobama nepoznatog prebivališta, kao i drugim licima koja pravo na hitnu medicinsku pomoć ne ostvaruju na drugačiji način u skladu sa zakonom;

- zdravstvenu zaštitu lica koja se nalaze na izdržavanju kazne zatvora koja im se pruža van zavoda za izdržavanje zavodskih sankcija, izvršavanje mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi, obaveznog psihijatrijskog lečenja na slobodi, obaveznog lečenja alkoholičara i narkomana;

- sprečavanje i otklanjanje zdravstvenih posledica prouzrokovanih elementarnim i drugim nepogodama i vanrednim prilikama;

- organizovanje i razvoj integrisanog zdravstvenog informacionog sistema prikupljanjem, obradom i analizom zdravstveno-statističkih i drugih podataka i informacija o zdravstvenom stanju i zdravstvenim potrebama stanovništva, kao i praćenje podataka o funkcionisanju zdravstvene službe u pogledu obezbeđenosti prostora, kadrova, opreme i lekova, kao i praćenje pokazatelja izvršenja rada;

- praćenje i stalno unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite i sprovođenje i kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite;

- organizovanje i sprovođenje provere kvaliteta stručnog rada;

- vanrednu kontrolu kvaliteta lekova, kao i kontrolu slučajnih uzoraka lekova koji se upotrebljavaju u humanoj medicini, po programu ministarstva nadležnog za poslove zdravlja (u daljem tekstu: Ministarstvo);

- podsticanje aktivnosti za unapređivanje racionalne farmakoterapije u lečenju obolelih i povređenih;

- podsticanje aktivnosti na omasovljavanju dobrovoljnog davalaštva krvi i sprovođenje programa prikupljanja krvi, kao i davanja i primanja organa i tkiva za presađivanje;

- obezbeđivanje uslova za rad republičkih stručnih komisija, kao i komisije za procenu zdravstvenih tehnologija;

- podsticanje aktivnosti humanitarnih i stručnih organizacija, saveza i udruženja na poslovima koji su kao prioritet predviđeni Planom razvoja, odnosno posebnim programima zdravstvene zaštite;

- učešće u obezbeđivanju sredstava za ujednačavanje uslova za ravnomerno ostvarivanje zdravstvene zaštite na celoj teritoriji Republike, a posebno na primarnom nivou zdravstvene zaštite u opštinama sa nepovoljnim demografskim karakteristikama i nedovoljno razvijenim opštinama, u skladu sa prioritetima;

- sredstva za izgradnju i opremanje zdravstvenih ustanova u državnoj svojini čiji je osnivač Republika, koje obuhvata: investiciono ulaganje, investiciono - tekuće održavanje prostorija, medicinske i nemedicinske opreme i prevoznih sredstava, odnosno vrši nabavku medicinske i druge opreme neophodne za rad zdravstvenih ustanova i prevoznih sredstava, obezbeđivanje sredstava, odnosno nabavku opreme za razvoj integrisanog zdravstvenog informacionog sistema, kao i obezbeđivanje sredstava za druge obaveze određene zakonom i aktom o osnivanju;

- finansiranje primenjenih istraživanja u oblasti zdravstvene zaštite;

- primenu mera Vlade u elementarnim i drugim nepogodama i vanrednim prilikama u skladu sa zakonom kojim se uređuje postupanje u vanrednim situacijama;

- obezbeđivanje sredstava za obavljanje poslova iz člana 124. stav 2. tač. 1) - 7) ovog zakona, kao i za postupak utvrđivanja nivoa jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja u oblasti zdravstvene zaštite od strane zavoda za medicinu rada osnovanog za teritoriju Republike Srbije.

Finansiranje zdravstvene zaštite

Sredstva za sprovođenje zdravstvene zaštite, kao i za rad i razvoj zdravstvene službe, obezbeđuju se u skladu sa zakonom.

Sredstva za ostvarivanje opšteg interesa u zdravstvenoj zaštiti - obezbeđuju se u budžetu Republike.

Zakonom o javnom zdravlju - uređuju se oblasti delovanja javnog zdravlja, nadležnosti, planiranje, sprovođenje aktivnosti u vezi sa očuvanjem i unapređenjem zdravlja stanovništva, kao i način finansiranja. Cilj ovog zakona je - ostvarivanje javnog interesa, stvaranjem uslova za očuvanje i unapređenje zdravlja stanovništva putem sveobuhvatnih aktivnosti društva.

Javno zdravlje - je skup znanja, veština i aktivnosti usmerenih na unapređenje zdravlja, sprečavanje i suzbijanje bolesti, produženje i poboljšanje kvaliteta života putem organizovanih mera društva

Sistem javnog zdravlja - je sistem koji obezbeđuje uslove za očuvanje i unapređenje zdravlja stanovništva, kroz aktivnosti nosilaca i učesnika u javnom zdravlju;

Zakonom o javnom zdravlju je (dakle) regulisan „širi spektar”, odnosno oblasti delovanja javnog zdravlja su funkcije javnog zdravlja - aktivnosti (skupovi aktivnosti i usluga) koje su prevashodno namenjene populaciji kao celini i čijim se sprovođenjem izvršavaju glavni zadaci javnog zdravlja, i to:

- nadzor nad zdravljem i blagostanjem populacije;

- praćenje i odgovor na opasnosti po zdravlje i vanredne situacije, zaštita zdravlja, uključujući bezbednost životne sredine i radne okoline, hrane i drugo;

- promocija zdravlja, uključujući aktivnosti usmerene na društvene odrednice zdravlja i nejednakosti u zdravlju;

- sprečavanje i suzbijanje zaraznih i nezaraznih bolesti, uključujući rano otkrivanje;

- obezbeđivanje dobrog upravljanja za zdravlje i blagostanje;

- obezbeđivanje kompetentnih javno-zdravstvenih kadrova;

- obezbeđivanje održive organizacione strukture i finansiranja;

- zastupanje, komunikacija i društvena mobilizacija za zdravlje i unapređenje javno-zdravstvenih istraživanja za politiku i praksu zasnovanu na dokazima

Pročitajte - 

Kako da na vreme sprečite bolesti srca (26.07.2016)

EU bi mogla da zabrani tetoviranje, jer je opasno (25.07.2016)

Srbija na sedativima i hipnoticima (25.07.2016)

DEVOJČICA POVREĐENA IGRAJUĆI POKEMONE (24.07.2016.)

Lov na Pokemone do kraja sveta - i nema nazad (23.07.2016.)

Komarci nisu preneli zika virus u Srbiju (23.07.2016.)

Internet slabi imunitet (22.07.2016)

ALARMANTNO: Ultrazvuk srca kasni šest meseci (21.07.2016.)

Bolnice teško priznaju nemoć (20.07.2016.)

SRBIJA PUNA DROGE Ovi gradovi su stecišta narkotika (17.07.2016.)

Svi smo pomalo meteoropate (17.07.2016)

 

LJ.M.V.

 

Objavljeno: 26.07.2016.

Da li imate komentar?

  • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 
INTERMEX ONLINE
KLIKNITE da se ulogujete!

ISPROBAJTE BESPLATNO!


ARHIVA VESTI

(02.04.2021.)

http://www.politika.rs/sr/clanak/476554/Brojevi-bolji-mora-se-slusati-Krizni-stab

https://www.politika.rs/sr/clanak/476859/Kon-Medicinski-deo-Kriznog-staba-je-kocnicar-u-popustanju-mera

https://www.politika.rs/sr/clanak/477338/U-Kini-proizvode-100-miliona-doza-vakcine-Sputnjik-V

Postavljen spomenik despotu Stefanu Lazareviću

KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
REGISTAR PROPISA


FINANSIJE

BESPLATNI PROPISI
Službeni glasnik RS
Grad Beograd
Službeni glasnik RS (Međ. ugovori)
Stari propisi
PROPISI NA ENGLESKOM

Tekstovi važećih zakona
na engleskom jeziku

PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za april 2021.

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Objavljen Zakon o klimatskim promenama


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Prvi ugovori za čistiji vazduh u 31 gradu i opštini


VEŠTAČENJE

Veštačenje posledica povreda kičmenog stuba i karlice


UNUTRAŠNJI POSLOVI

Potpisan Sporazum o saradnji MUP-a i Udruženja osiguravača Srbije


IZ DRUGIH IZDANJA

Polemike posle predloga za promenu koncepta nužne odbrane - Suština je u tumačenju Zakona


SUDSKA PRAKSA - KRIVIČNO PRAVO

Primena instituta nužne odbrane


DRŽAVNA UPRAVA

NAJU najvažnija institucija za stručno usavršavanje državnih službenika


DIGITALIZACIJA

Digitalna pismenost i digitalna povezanost za sve građane


SUDSKA PRAKSA - NAKNADA ŠTETE

Podeljena odgovornost - doprinos u nastanku štete


RADNO PRAVO

Neke dileme povodom prestanka radnog odnosa zbog otvaranja stečajnog postupka


SUDSKA PRAKSA - RADNO PRAVO

Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji


RADNO PRAVO

Radno vreme


RADNO PRAVO

Komunalna delatnost - Kolektivni ugovor za zaposlene u komunalnoj delatnosti


OBLIGACIONO PRAVO

Ugovor o ortakluku u našem pravnom sistemu


VLADA

Popis stanovništva u oktobru ove godine


FINANSIJE

Agencija "Fič" potvrdila kreditni rejting Srbije na nivou od BB+


IZ DRUGIH IZDANJA

Gramatički i prirodni rod imenica


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)