POČETNA SAVETOVANJA PROPISI SOFTVER NARUČIVANJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

ZATAMNJENA STAKLA NA VOZILU - MOŽE - NE MOŽE, PITANJE JE SAD

Zatamnjena stakla na vozilimaŠta se može,  a šta nije dozvoljeno po zakonu. Kakva je i kolika kazna za prekršaj? Zakon nalaže - VETROBRAN SE NE SME NAKNADNO zatamnjivati, bočna okna u ravni vozača mogu biti naknadno zatamnjena tako da ukupna vrednost prigušenja svetla ne prelazi 30%. a ostala stakla MOGU biti naknadno zatamnjena bez ograničenja ukupne vrednosti prigušenja svetla pri čemu na vozilu moraju biti ugrađena dva bočna retrovizora.


Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima (u daljem tekstu: Zakon) regulisano je (odredbama čl. 246. do 252.) pitanje - vozila u saobraćaju na putu, kao sredstva koje je po konstrukciji, uređajima, sklopovima i opremi - namenjeno i osposobljeno za kretanje po putu.

Članom 7. Zakona – definisano je, između ostalog i – motorno vozilo – kao vozilo koje se pokreće snagom sopstvenog motora, koje je po konstrukciji, uređajima, sklopovima i opremi namenjeno i osposobljeno za prevoz lica, odnosno stvari, za obavljanje radova, odnosno za vuču priključnog vozila, osim šinskih vozila.


Vetrobran i spoljna prozorska okna kabine i karoserije – spadaju u UREĐAJE koji NA MOTORNIM VOZILIMA (i to u - uređaje koji omogućavaju NORMALNU VIDLJIVOST), a njihov izgled i kvalitet detaljnije je regulisan Pravilnikom o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima (u daljem tekstu: Pravilnik o vozilima)


Shodno Pravilniku o vozilima (čl. 71. i 72.), situacija je sledeća: 

  • VETROBRAN NE SME NAKNADNO DA “SE DIRA”, što znači kakav je kupljen automobil – takav je (to vam je – što vam je, nema naknadno, pazite kad kupujete).
  • bočna okna u ravni vozača - mogu biti naknadno zatamnjena - tako da ukupna vrednost prigušenja svetla ne prelazi 30%.
  • OSTALA STAKLA - SMEJU DA SE ZATAMNJUJU - bez ograničenja ukupne vrednosti prigušenja svetla, pri čemu na vozilu moraju biti ugrađena dva bočna retrovizora.
  • Gornja ograničenja se ne odnose se na vozila koja su proizvedena, odnosno prvi put registrovana - pre 1. aprila 1971. godine (član 72. stav 5. Pravilnika o vozilima), kao ni na vozila državnih organa (član 72. stav 4. Pravilnika o vozilima).
  • VETROBRAN I SVA OSTALA STAKLA – na motornom vozilu, moraju biti - homologovani i ugrađeni u skladu sa odredbama jednoobraznih tehničkih uslova.
  • Vetrobrani moraju biti - slojeviti - laminirani, odnosno ne smeju biti od kaljenog stakla (sa oznakom u znaku homologacije "TOUGHENED" ili "TEMPERED") ni kada se naknadno zamenjuju (osim za vozila čija najveća brzina ne prelazi 40 km/h).


Toliko – “o staklima na vozilu – po propisu”.

Pitanje (koje sledi) je – ko to kontroliše, kako i (naravno) “gde to piše” (odnosno, po kom je to propisu)”.


Vraćamo se Zakonu.

Članom 246 - Zakona, propisano je da – VOZILO U SAOBRAĆAJU na putu mora da ispunjava propisane tehničke uslove, tehničke propise i da bude tehnički ispravno (a vozilo je tehnički ispravno - ako ima ispravne sve propisane uređaje i opremu i ako zadovoljava sve tehničke normative za vozilo, čime se detaljnije bavi Pravilnik o vozilima).

Radi utvrđivanja tehničke ispravnosti motornih i priključnih vozila vrši se tehnički pregled tih vozila (čl. 254. do 267.). Na tehničkom pregledu se utvrđuje da li je motorno, odnosno priključno vozilo tehnički ispravno i da li ispunjava druge tehničke propise i uslove za učešće u saobraćaju. Tehnički pregledi vozila - mogu biti: redovni, vanredni i kontrolni.

 

U saobraćaju na putu mogu da učestvuju samo motorna i priključna vozila za koje je izdata - saobraćajna dozvola, registarske tablice i registraciona nalepnica. Motorno i priključno vozilo ne sme da učestvuje u saobraćaju na putu nakon isteka roka važenja registracione nalepnice.

Podsećanje (član 7. stav 2. tač. 93. do 95):

- saobraćajna dozvola je javna isprava (rešenje) koja sa registracionom nalepnicom - daje pravo na korišćenje vozila u saobraćaju za vreme važenja registracione nalepnice;
- registarska tablica je oznaka na vozilu kojom se označava da je vozilo upisano u jedinstveni registar vozila;
- registraciona nalepnica je oznaka kojom se određuje da vozilo može da učestvuje u saobraćaju u određenom vremenskom roku 

 

Kontrolu i neposredno regulisanje saobraćaja na putevima vrši - Ministarstvo unutrašnjih poslova - Uprava saobraćajne policije i područne policijske uprave (član 2. Zakona).

Zakonom su propisana (čl. 278. do 296.) i – POSEBNA OVLAŠĆENJA i mere, koje se preduzimaju se radi - sprečavanja ugrožavanja bezbednosti učesnika u saobraćaju, odnosno omogućavanja odvijanja saobraćaja. Ova ovlašćenja (za preduzimanje, odnosno nalaganje) su data (pre svega) - policijskom službeniku prilikom kontrole saobraćaja, odnosno teritorijalno nadležnoj organizacionoj jedinici Ministarstva unutrašnjih poslova.


Posebne mere, odnosno ovlašćenja su:

a) u vezi sa vozačem (i njegovim radnjama u saobraćaju):

- isključenje vozača iz saobraćaja (detaljnije - član 279. Zakona),
- zadržavanje vozača (detaljnije – čl. 283. i 284. Zakona),
- upućivanje vozača na kontrolni lekarski pregled,
- utvrđivanje prisustva alkohola i/ili psihoaktivnih supstanci kod učesnika u saobraćaju (detaljnije – čl. 280. i 281. Zakona),

b) u vezi sa vozilom:

- isključenje vozila iz saobraćaja (detaljnije – čl. 289. – 293. Zakona),
- upućivanje na kontrolni tehnički pregled vozila (detaljnije – čl. 287. i 288. Zakona),
- merenje osovinskog opterećenja vozila i ukupne mase vozila(detaljnije – čl. 287. i 288. Zakona),
- uklanjanje, odnosno premeštanje vozila, kao i postavljanje uređaja kojima se sprečava odvoženje vozila (detaljnije - član 282. i 296. Zakona),

c) Ostalo:

- zaustavljanje, odnosno upućivanje radi zaustavljanja vozila na bezbednom mestu ili uključivanja na put za tu vrstu ili kategoriju vozila (detaljnije - član 290. Zakona),
- nalaganje mera radi otklanjanja, odnosno sprečavanja nastanka opasnosti na putu (detaljnije - član 294. Zakona),
- snimanje saobraćaja i učesnika u saobraćaju korišćenjem odgovarajućih sredstava kao i dokumentovanje prekršaja i drugih delikta u saobraćaju (detaljnije - član 286. Zakona),
- privremeno oduzimanje predmeta prekršaja (detaljnije - član 295. Zakona),
- oduzimanje obrasca strane vozačke dozvole kada vozač poseduje više od jedne vozačke dozvole (detaljnije - član 285. Zakona).


Osim što su ove mere regulisane i pojedinačno (odredbama čl. 279. do 296. Zakona), zakonodavac je propisao (članom 278 stav 6.) i da će “Ministar unutrašnjih poslova propisati način, postupak i sredstva sprovođenja kao i vođenje obaveznih evidencija o primeni posebnih mera i ovlašćenja”, što je učinjeno donošenjem Pravilnika o načinu vršenja kontrole i neposrednog regulisanja saobraćaja na putevima i vođenju obaveznih evidencija o primeni posebnih mera i ovlašćenja (u daljem tekstu:  Pravilnik o vršenju kontrole i regulisanju saobraćaja).

 

O ovom Pravilniku o vršenju kontrole i regulisanju saobraćaja – već je bilo reči (videti - SAOBRAĆAJ, POLICIJA I MI  - PRAVILA PONAŠANJA)

 

Rečeno je već da - Vršenje poslova KONTROLE (shodno Pravilniku) podrazumeva:

- kontrolu saobraćaja na putevima
- kontrolu nad vozačima i
- kontrolu nad vozilima

 

Nas sada zanima – KONTROLA NAD VOZILIMA.

 

Kontrolom vozila utvrđuje se:

- da li je upisano u jedinstveni registar vozila i da li ima ispravu o vozilu (saobraćajna dozvola, potvrda o privremenoj registraciji, registarske tablice, registraciona nalepnica) i da li joj je istekao rok važenja;
- da li ima propisane uređaje i opremu i da li su ispravni;
- da li ispunjava propisane uslove u pogledu dimenzija, sa ili bez tereta, ukupne mase, najveće dozvoljene ukupne mase i osovinskog opterećenja, kao i druge posebne uslove - ako se oni traže za dato vozilo.

Shodno članu 20. Pravilnika o vršenju kontrole i regulisanju saobraćaja – radi utvrđivanja da li vozila u saobraćaju na putu u pogledu tehničke ispravnosti i opreme odgovaraju propisanim uslovima, policijski službenik vrši pregled uređaja na vozilu:

- neposrednim opažanjem,
- korišćenjem uređaja i tehničkih sredstava i sl. ili
- upućuje vozilo na kontrolni tehnički pregled kod privrednog društva ovlašćenog za tehnički pregled vozila.


A kako STAKLA (vetrobran i spoljna prozorska okna kabine i karoserije) spadaju (kao što je već rečeno) u UREĐAJE koji omogućuju normalnu vidljivost NA MOTORNIM VOZILIMA – to znači da ONI PREDSTAVLJAJU (zakonski dozvoljen) “objekt kontrole”. Konkretnije (shodno predmetu ovog teksta) – policijski službenici imaju pravo da (u okviru kontrole saobraćaja) kontrolišu i “zatamnjenost stakala” na vozilu, kao i da, shodno situaciji – NALOŽE (vozaču ili vlasniku vozila) IZVRŠENJE ODREĐENE RADNJE.


Radnja koju ovlašćeno lice može naložiti vozaču ili vlasniku vozila (i koju ovaj mora izvršiti) – propisana je, takođe, Zakonom i podzakonskim propisima i u nastavku pozabavićemo se time.

 

- ISKLJUČENJE IZ SAOBRAĆAJA I ODUZIMANJE TABLICA

a) Razlozi

Kao što je rečeno, Zakonom je dato (po posebnom ovlašćenju) pravo da policijski službenik isključi iz saobraćaja vozilo, ali je takođe i taksativno navedeno u kojim slučajevima ima pravo da to učini (član 289.), a to su:

vozilo kod koga je tehnički neispravan uređaj za upravljanje ili uređaj za zaustavljanje, odnosno kod koga su u tolikoj meri tehnički neispravni i drugi uređaji i oprema, da mogu ugroziti bezbednost saobraćaja i životnu sredinu.

Članom 48. Pravilnika o vršenju kontrole i regulisanju saobraćaja – detaljnije je propisano šta se smatra - Tehnički neispravnim uređajem za upravljanje, odnosno zaustavljanje, odnosno tehničkom neispravnošću drugih uređaja i opreme, a to su: 

1) neispravnost koja je pri vršenju kontrolnog tehničkog pregleda okarakterisana kao "opasna neispravnost" (ON);
2) opšte stanje vozila, odnosno kombinacija neispravnosti pojedinih uređaja (uređaja za osvetljavanje puta i svetlosna signalizacija, karoserija, pneumatici, uređaji koji omogućavaju normalnu vidljivost i dr.) koje ukazuje na stepen opasne neispravnosti i to u slučaju kada nije moguće uputiti vozilo na kontrolni tehnički pregled, prilikom čega policijski službenik sačinjava odgovarajuću foto dokumentaciju.
2) vozilo koje ima nepropisno smešten, obeležen ili pričvršćen teret,
3) vozilo koje je opterećeno preko svoje nosivosti za više od 5%,
4) ako se ne obavlja vanredni prevoz u skladu sa uslovima navedenim u odobrenju o vanrednom prevozu,
5) vozilo kojim se vrši probna vožnja suprotno uslovima datim u dozvoli,
6) vozilo koje se vuče na nepropisan način,
7) vozilo koje ne ispunjava uslove u pogledu dimenzija, najveće dozvoljene ukupne mase ili osovinskog opterećenja, odnosno koje sa teretom premašuje najveće dozvoljene dimenzije (dužina, širina i visina) za pojedine vrste vozila, odnosno kada nema odgovarajuću posebnu dozvolu,
8) vozilo koje ima, suprotno odredbama ovog zakona, ugrađene uređaje za davanje posebnih svetlosnih i zvučnih znakova, a vozač uređaje ne ukloni u roku kojim mu je to određeno naredbom policijskog službenika,
9) vozilo koje nije upisano u jedinstveni registar vozila ili mu je istekao rok važenja registracione nalepnice, odnosno potvrde o korišćenju tablica za privremeno označavanje,
10) vozilo koje je umesto registarskim tablicama označeno nepropisnim tablicama,
11) vozilo kojim se obavlja probna vožnja bez dozvole,
12) vozilo koje je registrovano u inostranstvu, a nije osigurano u skladu sa propisima Republike Srbije o obaveznom osiguranju vozila,
13) vozilo koje nije podvrgnuto kontrolnom tehničkom pregledu na koji je upućen,
14) vozilo koje nije podvrgnuto merenju osovinskog opterećenja, odnosno ukupne mase na koje je upućeno,
15) vozilo koje je pojedinačno proizvedeno ili prepravljeno, a nije izvršeno ispitivanje i izdato uverenje o ispitivanju,
16) vozilo koje je prethodno isključeno iz saobraćaja za vreme dok isključenje traje.

 

Takođe, članom 175. Zakona – propisano je da - ukoliko su na vozilu koje je učestvovalo u saobraćajnoj nezgodi - očigledno neispravni sklopovi i uređaji vozila bitni za bezbedno kretanje vozila, odnosno ukoliko vozilo nije u voznom stanju - ovlašćeno službeno lice će isključiti vozilo iz saobraćaja i oduzeti registarske tablice (i izdati mu potvrdu o privremeno oduzetim registarskim tablicama). Isključenje vozila iz saobraćaja (po ovom osnovu) traje dok se nadležnom organu ne dostavi dokaz da je vozilo tehnički ispravno

 

b) Postupak

Shodno članu 48. Pravilnika o vršenju kontrole i regulisanju saobraćaja, Policijski službenik će isključiti iz saobraćaja vozilo u slučajevima iz člana 289. Zakona, na sledeći način (st. 3-5):

Policijski službenik će uručiti vozaču potvrdu o izdatom naređenju o isključenju vozila iz saobraćaja, kojom se nalaže vozaču da vozilo ukloni sa kolovoza, ili da odveze vozilo, pod nadzorom policijskog službenika, do najbližeg pogodnog mesta, s tim da sa tog mesta vozilo ne sme produžiti vožnju dok traju razlozi zbog kojih je isključeno, odnosno na vozilo će postaviti uređaje kojima se sprečava odvoženje vozila.  

Potvrda o izdatom naređenju sadrži najmanje sledeće podatke: 

- organ koji je izdao potvrdu,
- ime i prezime vozača,
- podaci o vozilu,
- datum izdavanja potvrde,
- broj službene značke,
- mesto za pečat,
- ime i prezime, odnosno potpis policijskog službenika. 

Policijski službenik (odmah po uručenju potvrde o izdatom naređenju iz stava 3. člana 48. Pravilnika) - unosi podatke o isključenju vozila u odgovarajući informacioni sistem Ministarstva ili podatke prenosi teritorijalno nadležnoj organizacionoj jedinici Ministarstva ili ovlašćenom licu radi upisivanja u odgovarajuću evidenciju o isključenju iz saobraćaja. 

 

Dakle

VETROBRAN i spoljna prozorska okna kabine i karoserije – NE SPADAJU U UREĐAJE ZA UPRAVLJANJE ILI ZAUSTAVLJANJE (kao što je rečeno – to su uređaji koji omogućuju normalnu vidljivost), te shodno tome – prekršaj u nivou zatamnjenja (odnosno ukupne vrednosti prigušenja svetla) – NE PREDSTAVLJA pravni osnov za isključenje vozila iz saobraćaja, shodno članu 289. Zakona (ni za oduzimanje registarskih tablica - shodno članu 292. Zakona)

 

- KAZNENE ODREDBE

Zakonom je propisano (član 246. st. 1. i 2.) da vozila na putu moraju da ispunjava propisane tehničke uslove, tehničke propise i da budu tehnički ispravna (a vozilo je tehnički ispravno - ako ima ispravne sve propisane uređaje i opremu i ako zadovoljava sve tehničke normative za vozilo, čime se detaljnije bavi Pravilnik o vozilima), a članom 333. stav 1. tačka 95) propisano je da će se KAZNITI novčanom kaznom u iznosu - od 5.000 dinara, - za prekršaj fizičko lice koje postupi suprotno odredbama člana 246. stav 1. (i to ako se radi o neispunjavanju tehničkih uslova i propisa uređaja koji NE PREDSTAVLJAJU uređaje za zaustavljanje, za upravljanje, pneumatike, uređaje za spajanje vučnog i priključnog vozila, tahografe i graničnike brzine – a što se kažnjava po odredbama člana 332. u iznosu od 6.000 do 20.000 dinara). Vetrobranska i druga spoljna prozorska okna vozila, ukoliko su tehnički neispravna – “potpadaju” pod kaznene odredbe člana 333. Zakona (odnosno vozač ili vlasnik – fizičko lice podleže kažnjavanju).

 

Pročitajte i povezane tekstove:

SAOBRAĆAJ, POLICIJA I MI (PRAVILA PONAŠANJA)

VOZAČI - PAZITE I NA KVALITET VOZILA I OPREME

KACIGA GLAVU ČUVA

VOZAČI - NEMA VIŠE TELEFONIRANJA, GLASNE MUZIKE, NASILNIČKE VOŽNJE

 


LJ.M.V.

Objavljeno: 14.03.2011.

Da li imate komentar?

  • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 
Prikaz komentara 1 do 10 od ukupno 11 | Sledeća | Poslednja strana
Dragan
Ukupno: 10
Komentar
A šta ako..?
Komentar #11 objavljen : Wed January 20, 2016, 12:04:17
Obzirom da je Zakon precizan i da nalaže sledeće, bar samo tako pročitao u vašem tekstu:"...a ostala stakla MOGU biti naknadno zatamnjena bez ograničenja ukupne vrednosti prigušenja svetla pri čemu na vozilu moraju biti ugrađena dva bočna retrovizora.", smatram da ostala stakla ne spadaju pod ATEST jer je Zakon izričit za prednja stakla i vetrobran za koje tačno propisuje maksimalno procentualno zatamnjenje. Da li to onda znači da ona putnička vozila koja imaju zatamnjena samo zadnja stakla ne moraju da atestiraju stakla??? hmmm??? Ovo je još jedna vazdušarina koja se naplaćuje!
Boris
Ukupno: 10
Komentar
oni su sve rekli a nista
Komentar #10 objavljen : Wed December 02, 2015, 10:26:01
sta znace ovi clanovi i pravilnici... postoje neke granice zatamljenja i to je jedina konkretna informacija...pricaju kako van-ovi imaju nazad komplet masku il reklame tako da mozes i do 100% tamniti... dal to znaci da ako samo nazad tamnis ne treba ti atest ILI KAD VAN-ovi FARBICKI IMAJU NAZAD LIMOVE GDE SU PREDVIDJENI PROZORI DA CE PLACATI 200E DRZAVI ??? bitno da ima morona u plavom, cast izuzetcima... skidaju il pred atest plina teraju ljude da vracaju auto do poslednje tacke u fabricko stanje samim tim i da ne mogu zavrsiti monstuozni atest plina koji su vec platili 200e zato sto uredjaj nikad nije komplet ispravan do sledeceg atesta nego bajo moj skidaj sve PA JOS I NA TO SKIDAJ FOLIJE SA STAKLA, SKIDAJ NALEPNICE KOJE SU ZANEMARLJIVE I KOJE POSTAVLJAJU PO CELOM SVETU, POSTAVLJATI FABRICKE FAROVE I STOPOVE ITD... ALLLOOOOOOOOOOOOOO BREEEEEEEEEEEE oce li da uzimaju pare pa nek naprave kompletne zakone i skladne uplatama ljudi, moze da kostaju atesti do 30e al preko... nismo preko !!!
Brankica
Ukupno: 10
Komentar
gubitak tablice
Komentar #9 objavljen : Tue May 21, 2013, 13:27:48
Molim za odgovor, Izgubila sam prednju tablicu verovatno zbog rupa po putevima. Da li mogu da vozi sa jednom tablicom ili sta da radim
admin
Ukupno: 1
Komentar
nepoznat
Komentar #8 objavljen : Wed August 15, 2012, 10:59:11
Iz Trstenika sam i prošle godine sam zanamtio sva stakla osim šoferke naravno iz ličnih razloga Lumar folijom od 25% jer sam čuo da je 25% maksimalno dozvoljeno i od kako je ovaj zakon stupio na snagu pre neki dan, okrenuo sam bezbroj brojeva telefona da se raspitam šta i kako oko atesta, išao lično na mašinski fakultet u Kragujevcu, kažu da nemaju uredjaj, išao u AMSS, oni kažu da im nije stigao nikakav dopis i da nemaju uredjaj za merenje, raspitao se u policiji, oni kažu da mora atest i opet mi pominju mašinski fakultet i AMSS u kojima im ja kažem da sam lično bio i da nemaju uredjaj Sve ovo me ne bi bunilo, da nisam informisan da su sva stakla na svakom automobilu fabrički pritamnjena oko 25% i da kada se sabere ta folija koja je postavljena na moj auto to ispada skupa preko 60% Šta da preduzmem na kraju povodom ovog zakona?
dragan
Ukupno: 10
Komentar
novi zakon je nakaradno uradjen
Komentar #7 objavljen : Sat July 28, 2012, 18:23:05
novi zakon je los, ima mnogo clanova koji nemaju nikakvog smisla, kao npr, nova saobracajna dozvola gde ne mozes da vidis ni preko citaca, do kada vazi registracija na vozilu. to mozes ustanoviti samo preko obicne nalepnice na prednjem staklu. da ne komentarisem ostalo... nadam se da ce to neko ispraviti jer je strasan problem gradjanima tako sklepana saobracajna dozvola.
STEVO
Ukupno: 10
Komentar
zatamnjena stakla
Komentar #6 objavljen : Tue June 21, 2011, 12:07:29
Ako mi sa naknadno zatamnjenim staklima ugrozavamo saobracaj, da li ce i strance sa naknadno zatamnjenim staklima kaznjavati???
KAMIONDZIJA
Ukupno: 10
Komentar
Tesko nama
Komentar #5 objavljen : Mon May 23, 2011, 17:12:48
kolege vozaci na drumu je harac.otimacina i drzave i dragih nam gospodina u plavom.pored patrole kamionom nemozes da prodjes bez zaustavljanja i ako ne kazne makar malog dara za svaki slucaj.sto da se sada nerviram "PLACI VOLJENA ZEMLJO"
Petar
Ukupno: 10
Komentar
zatmnjena stakla
Komentar #4 objavljen : Tue April 26, 2011, 11:23:57
Jedna od stvari koje mi nisu jasne, a doduše ima ih kod nas koliko hoćeš, je ta formulacija da stakla ne mogu biti NAKNADNO zatamnjena .... što ukazuje na to da je fabrički zatamnjeno staklo dozvoljeno. Jel ta fabrička zatamnjenja ne ugrožavaju bezbednost saobraćaja za razliku od naknadno zatamnjenih stakala? Nekako mi liči na diskriminaciju manje imućnih vozače u odnosu na one bogatije koji kupuju novije i skuplje azutomobile. A pravimo se važni kako imamo zakon protiv diskriminacije. Izgleda da imamo i zakon protiv logike samio što nije zvanično stupio na snagu.
Nepoznat
Ukupno: 10
Komentar
Zatamnjena stakla
Komentar #3 objavljen : Tue March 22, 2011, 21:54:11
Vozim automobil sa zatamnjenim staklima po čitavoj Evropi i nikada nisam upozoren niti kažnjen.Iz moga iskustva mogu potvrditi da je vožnja automobila sa zatamnjenim staklima daleko bezbijednija za učesnike u saobraćaju(nema gledanja sa strane,upotrebe sirene kada vidite poznanika itd.)a o termo izolaciji u vrelim danima da se i ne govori,što sve obezbijeđuje povoljnije uslove za vožnju.
sale
Ukupno: 10
Komentar
neznanje
Komentar #2 objavljen : Sun March 20, 2011, 20:57:08
kad bi ovo mogli da procitaju i da razumeju policijski sluzbenici u pozarevcu mislim da bi svi napredovali za po jedan cin na gore,ali ono sto su uradili po gradu zasluzuje da se svi pokaznjavaju ali sta ces don kihot i borba sa vetrenjacom doce skoro nemoguca
Prikaz komentara 1 do 10 od ukupno 11 | Sledeća | Poslednja strana
 

INTERMEX ONLINE
KLIKNITE da se ulogujete!

ISPROBAJTE BESPLATNO!


ARHIVA VESTI

(02.04.2021.)

http://www.politika.rs/sr/clanak/476554/Brojevi-bolji-mora-se-slusati-Krizni-stab

https://www.politika.rs/sr/clanak/476859/Kon-Medicinski-deo-Kriznog-staba-je-kocnicar-u-popustanju-mera

https://www.politika.rs/sr/clanak/477338/U-Kini-proizvode-100-miliona-doza-vakcine-Sputnjik-V

Postavljen spomenik despotu Stefanu Lazareviću

KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
REGISTAR PROPISA


FINANSIJE

BESPLATNI PROPISI
Službeni glasnik RS
Grad Beograd
Službeni glasnik RS (Međ. ugovori)
Stari propisi
PROPISI NA ENGLESKOM

Tekstovi važećih zakona
na engleskom jeziku

PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za april 2021.

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Objavljen Zakon o klimatskim promenama


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Prvi ugovori za čistiji vazduh u 31 gradu i opštini


VEŠTAČENJE

Veštačenje posledica povreda kičmenog stuba i karlice


UNUTRAŠNJI POSLOVI

Potpisan Sporazum o saradnji MUP-a i Udruženja osiguravača Srbije


IZ DRUGIH IZDANJA

Polemike posle predloga za promenu koncepta nužne odbrane - Suština je u tumačenju Zakona


SUDSKA PRAKSA - KRIVIČNO PRAVO

Primena instituta nužne odbrane


DRŽAVNA UPRAVA

NAJU najvažnija institucija za stručno usavršavanje državnih službenika


DIGITALIZACIJA

Digitalna pismenost i digitalna povezanost za sve građane


SUDSKA PRAKSA - NAKNADA ŠTETE

Podeljena odgovornost - doprinos u nastanku štete


RADNO PRAVO

Neke dileme povodom prestanka radnog odnosa zbog otvaranja stečajnog postupka


SUDSKA PRAKSA - RADNO PRAVO

Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji


RADNO PRAVO

Radno vreme


RADNO PRAVO

Komunalna delatnost - Kolektivni ugovor za zaposlene u komunalnoj delatnosti


OBLIGACIONO PRAVO

Ugovor o ortakluku u našem pravnom sistemu


VLADA

Popis stanovništva u oktobru ove godine


FINANSIJE

Agencija "Fič" potvrdila kreditni rejting Srbije na nivou od BB+


IZ DRUGIH IZDANJA

Gramatički i prirodni rod imenica


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)