POČETNA SAVETOVANJA PROPISI SOFTVER NARUČIVANJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

ZAŠTITA OD POPLAVA

PROGRAM POMOĆI 

Doneta – Uredba o utvrđivanju

Državnog programa pomoći i obnove

porušenih porodičnih stambenih objekata u svojini građana

usled dejstva poplava u junu 2020. godine

U “Sl. glasniku RS”, br. 151/2020, od 15. decembra 2020. godine, objavljena je - Uredba o utvrđivanju Državnog programa pomoći i obnove porušenih porodičnih stambenih objekata u svojini građana usled dejstva poplava u junu 2020. godine, kojom je utvrđen Državni program pomoći i obnove porušenih porodičnih stambenih objekata u svojini građana usled dejstva poplava u junu 2020. godine, koji je odštampan je uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo, a koji glasi:

1. Oblast u kojoj se sprovode mere i

teritorija na kojoj se sprovode mere

Program se odnosi na obnovu porodičnih stambenih objekata u svojini građana, koji su kategorisani u objekte šeste kategorije oštećenja, u skladu sa Uputstvom o jedinstvenoj metodologiji za procenu štete od elementarnih nepogoda ("Službeni list SFRJ", broj 27/87) i na objekte koji su srušeni usled dejstva poplava u junu 2020. godine.

Mere utvrđene ovim programom sprovode se na delu teritorije Republike Srbije u jedinicama lokalne samouprave obuhvaćenim - Odlukom o proglašenju elementarne nepogode ("Službeni glasnik RS", broj 91/20), koju je Vlada donela na sednici od 26. juna 2020. godine. 

2. Analiza zatečenog stanja i nastale štete

i sagledavanje mogućih daljnih štetnih posledica

Na osnovu izveštaja nadležnih organa jedinica lokalne samouprave procenjuje se da je oštećen izvestan broj porodičnih stambenih objekata u svojini građana, koji su razvrstani u šestu kategoriju oštećenja, u skladu sa Uputstvom o jedinstvenoj metodologiji za procenu štete od elementarnih nepogoda, odnosno koji su srušeni usled dejstva poplava u junu 2020. godine. 

3. Mere koje treba preduzeti

Mera koja se utvrđuje ovim programom jeste davanje bespovratnih novčanih sredstava u cilju obnove oštećenih, odnosno porušenih porodičnih stambenih objekata, koji su razvrstani u šestu kategoriju oštećenja, i to u iznosu od:

- 2.000.000 dinara (dva miliona dinara), za domaćinstva od jednog do dva člana;

- 2.500.000 dinara (dva i po miliona dinara), za domaćinstva od tri do četiri člana;

- 3.000.000 dinara (tri miliona dinara), za domaćinstva od pet i više članova. 

4. Način i obim sprovođenja mera i kriterijumi za sprovođenje mera

Postupak za pružanje pomoći pokreće se prijavom štete u skladu sa Zakonom o obnovi nakon elementarne i druge nepogode ("Sl. glasnik RS", broj 112/15 - u daljem tekstu: Zakon).

Postupak kojim se utvrđuje pravo na pomoć vodi se u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje opšti upravni postupak, ukoliko Zakonom nije drugačije određeno.

Jedinica lokalne samouprave bez odlaganja obrazuje potreban broj komisija koje vrše procenu štete nastale nakon elementarne i druge nepogode na porodičnim stambenim objektima u svojini građana, u skladu sa Uputstvom o jedinstvenoj metodologiji za procenu štete od elementarnih nepogoda.

Jedinica lokalne samouprave bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana proglašenja prestanka elementarne nepogode, poziva građane da prijave nastalu štetu u roku koji ne može biti kraći od 15 dana ni duži od 60 dana od dana objavljivanja poziva.

Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima (u daljem tekstu: Kancelarija) vrši verifikaciju procene štete, koju su izvršile komisije koje je obrazovala jedinica lokalne samouprave, u skladu sa Zakonom.

Po prijavi štete, izvršenom utvrđivanju, proceni i verifikaciji štete organ jedinice lokalne samouprave nastavlja postupak za utvrđivanje prava na državnu pomoć, pozivom stranci da se izjasni o verifikovanom zapisniku o proceni štete i drugim relevantnim okolnostima od značaja za utvrđivanje prava na državnu pomoć.

Ukoliko se stranka koja je uredno pozvana ne odazove pozivu, a ne opravda svoj izostanak, smatraće se da je saglasna sa verifikovanim zapisnikom.

Prvostepeno rešenje o pravu na pomoć, po sprovedenom postupku, primenom kriterijuma i merila iz ovog državnog programa pomoći i obnove, donosi nadležni organ jedinice lokalne samouprave i dostavlja ga podnosiocu zahteva.

Jedinica lokalne samouprave dostavlja rešenje i Kancelariji, kao i organu nadležnom za pravnu zaštitu imovinskih prava i interesa Republike Srbije, elektronskim putem, sa svim spisima predmeta.

Prilikom odlučivanja o pravu na pomoć građanima, nadležni organi će uzeti u obzir uslove propisane Zakonom, koji moraju biti kumulativno ispunjeni, i to:

1) da je nastala šteta neposredna posledica elementarne i druge nepogode;

2) da je šteta prijavljena u skladu sa Zakonom;

3) da je štetu pretrpelo lice iz člana 1. Zakona;

4) da je oštećena ili uništena stvar koja služi i neophodna je za zadovoljenje osnovnih životnih potreba, te je kao takva bila u svakodnevnoj ili redovnoj upotrebi;

5) da je stvar čuvana sa pažnjom i na propisan način, kao i da su preduzete sve mere radi smanjenja rizika od elementarne i druge nepogode;

6) da su ispunjeni drugi uslovi u skladu sa Zakonom.

Prilikom odlučivanja o visini državne pomoći, organ će uzeti u obzir kao kriterijum broj članova porodičnog domaćinstva, pa će tako za domaćinstva koja imaju jednog ili dva člana utvrditi iznos od 2.000.000 dinara, za domaćinstva koja imaju tri ili četiri člana utvrditi iznos od 2.500.000 dinara, a za domaćinstva koja imaju pet ili više članova utvrditi iznos od 3.000.000 dinara.

Prvostepeni organ koji donosi rešenje će izvesti sve potrebne dokaze radi utvrđivanja činjenice u vezi sa brojem članova porodičnog domaćinstva. 

5. Redosled sprovođenja mera

Kancelarija će po prijemu konačnih rešenja o državnoj pomoći vršiti isplatu primaocu pomoći na njegov tekući račun naveden u prvostepenom rešenju jedinice lokalne samouprave koje se dostavlja Kancelariji.

6. Organi državne uprave nadležni za koordinaciju, odnosno nosioci pojedinih mera i aktivnosti

Nosioci sprovođenja ovog programa su jedinice lokalne samouprave utvrđene odgovarajućim aktom Vlade o proglašenju elementarne nepogode, Kancelarija i Komisija za utvrđivanje štete od elementarnih nepogoda. 

7. Procena potrebnih finansijskih sredstava i izvor finansiranja

Sredstva za sprovođenje ove uredbe u iznosu od 30.000.000 dinara obezbeđena su na izvoru finansiranja 11 - Primanja od inostranih zaduživanja i raspoređena u okviru Razdela 3 - Vlada, Glava 3.19 - Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, Program 1511 - Obnova i izgradnja objekata javne namene i saniranje posledica elementarne nepogode, Funkcija 110 - Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi, Izvor finansiranja 11 - Primanja od inostranih zaduživanja, Programska aktivnost 0002 - Koordinacija poslova obnove i izgradnje objekata javne namene, aproprijacija ekonomska klasifikacija 484 - naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka.

INTERMEX ONLINE
KLIKNITE da se ulogujete!

ISPROBAJTE BESPLATNO!


ARHIVA VESTI

Sankt Peterburg se od 30. oktobra zatvara na sedam dana

KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
PROPISI NA ENGLESKOM

Tekstovi važećih zakona
na engleskom jeziku

PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za oktobar 2023.

BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA

Izmene i dopune Zakona – NOVA VOZILA – Lako električno vozilo i autonomno vozilo


SUDSKA PRAKSA – PREKRŠAJNA PRAKSA

Bezbednost saobraćaja – Odgovornost pravnog lica


KRIVIČNI POSTUPAK

Posebne dokazne radnje


SUDSKA PRAKSA – KRIVIČNI POSTUPAK

Slučajni nalaz – Odgovornost pravnog lica


PARNIČNI POSTUPAK

Ostvarivanje naknade troškova Krivičnog postupka u parničnom postupku


SUDSKA PRAKSA – ESLJP – ČETVRTO ODELJENJE

Samoubistvo u pritvoru


IZ DRUGIH IZDANJA

Benefiti korišćenja e-pravosuđa u krivičnim stvarima


JAVNA RASPRAVA

Medijski zakoni – Nacrti zakona o javnom informisanju i medijima i o elektronskim medijima


NARODNA BANKA – UPOZORENJE

Prevare u vezi s lažnim anketama banaka na društvenim mrežama


NARODNA BANKA

Privremeno ograničenje kamatnih stopa na stambene kredite


MIŠLJENJA

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti


LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA

Ratifikacijom Opcionog protokola Srbija potvrdila posvećenost vrednostima UN


BRIGA O PORODICI

Srbija odlučna u sprečavanju i ukidanju dečijih brakova


MEĐUNARODNI SPORAZUMI

Srbija pristupila Programu jedinstvenog tržišta EU


REGIONALNA SARADNJA

Regionalna saradnja od izuzetne važnosti za Srbiju


SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA

Potpisan Ugovorni sporazum za projektovanje i izgradnju depoa Makiš


TURIZAM

Srbiju prošle godine posetilo 3,87 miliona turista


OBRAZOVANJE

Školama upućeno Stručno uputstvo za nadarene učenike


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)