POČETNA DNEVNA AŽURNOST PROPISI SOFTVER ARHIVA FINANSIJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

ZAŠTITA OD NASILJA U PORODICI - VRHOVNI KASACIONI SUD PRESUDIO (POTVRDIO PRESUDE OSNOVNOG I APELACIONOG SUDA)

Bakterije i virusi

Neprijavljivanje nasilja - ne isključuje postojanje nasilja, ali ni poremećeni porodični odnosi - ne dokazuju postojanje nasilja

Zaštita od nasilja u porodici - regulisana je (prvenstveno) Porodičnim zakonom (čl. 197. - 200.)

Nasilje u porodici, u smislu Porodičnog Zakona - jeste ponašanje kojim jedan član porodice ugrožava telesni integritet, duševno zdravlje ili spokojstvo drugog člana porodice.

Protiv člana porodice koji vrši nasilje - sud može odrediti jednu ili više mera zaštite od nasilja u porodici, kojom se privremeno zabranjuje ili ograničava održavanje ličnih odnosa sa drugim članom porodice.

Mere zaštite od nasilja u porodici jesu:

1. izdavanje naloga za iseljenje iz porodičnog stana ili kuće, bez obzira na pravo svojine odnosno zakupa nepokretnosti;

2. izdavanje naloga za useljenje u porodični stan ili kuću, bez obzira na pravo svojine odnosno zakupa nepokretnosti;

3. zabrana približavanja članu porodice na određenoj udaljenosti;

4. zabrana pristupa u prostor oko mesta stanovanja ili mesta rada člana porodice;

5. zabrana daljeg uznemiravanja člana porodice.

Mera zaštite od nasilja u porodici - može trajati najviše godinu dana, stim što se može produžavati (sve dok ne prestanu razlozi zbog kojih je mera bila određena), a može i prestati pre isteka vremena trajanja (ako prestanu razlozi zbog kojih je mera bila određena).

Presude na koje ovde skrećemo pažnju - donete su u skladu sa Porodičnim zakonom i Zakonom o parničnom postupku.

Zanimljive su jer se u oba slučaja radi o ZAŠTITI OD NASILJA (tužilje traže od suda da se proptiv tuženih odrede mere zaštite), ali (logično) sa različitim ishodima.

Naime - u jednom slučaju postoje dokazi o nasilju (koje su uvažili i osnovni i Apelacioni sud, kao i Vrhovni kasacioni sud) - Rev 1069/2016 od 13. jula 2016. god.

dok u drugom - ne postoje dokazi o nasilju (koje su utvrdili i osnovni i Apelacioni sud, kao i Vrhovni kasacioni sud) - Rev 1068/2016 od 14. jula 2016. god.

Presudom Vrhovnog kasacionog suda Rev 1069/2016 od 13. jula 2016. god. (kojom se ODBIJA, kao neosnovana revizija tuženog izjavljena protiv presude Apelacionog suda Gž2 117/16 od 10.03.2016. godine, kojom je odbijena žalba protiv presude Osnovnog suda P2 269/15 od 24.12.2015. godine):

“Po oceni Vrhovnog kasacionog suda, polazeći od mišljenja Centra za socijalni rad i postojećih okolnosti iz kojih proizilazi da postoji nasilje u porodici, pravilno su pobijanom odlukom određene adekvatne mere zaštite od nasilja u porodici u najdužem trajanju, koje su neophodne kako bi se tuženi objektivno sprečio u daljem ispoljavanju nasilničkog ponašanja i za tužilju obezbedili mir i spokojstvo za određeni vremenski period, život bez straha od ponovnog nasilja i oslobođenja od trauma. Izrečene mere: uzdržavanja od svakog zlonamernog i bezobzirnog ponašanja kojim se ugrožava telesni integritet, duševno zdravlje i spokojstvo tužilje i zabrana tuženom da se približava tužilji kao i prostoru oko njenog mesta stanovanja na udaljenosti manjoj od 300 metara, su određene pravilnom primenom člana 198. stav 1. i stav 2. tačka 3, 4. i 5. i člana 197. Porodičnog zakona srazmerno sadržini, intenzitetu i trajanju ispoljenog nasilja. Navodi revizije o pogrešnoj primeni materijalnog prava nisu osnovani.

Neosnovano se revizijom osporava nasilničko ponašanje tuženog. Neprijavljivanje nasilja u dužem periodu nadležnim organima ne isključuje automatski postojanje nasilja. Dugotrajno trpljenje tužilje kao žrtve proizilazi iz izvedenih dokaza i izveštaja Centra za socijalni rad, kao stručnog organa. Prema okolnostima konkretnog slučaja činjenica da se tužilja nije ranije obraćala za pomoć - ne može teretiti tužilju u ovom postupku, niti dovodi u sumnju postojanje dugogodišnjeg nasilničkog ponašanja tuženog. Za drugačiju odluku, suprotno navodima revizije - nije od značaja činjenica da tuženi nije krivično ni prekršajno kažnjavan, kao ni ishod tekućeg krivičnog postupka za nasilje u porodici.”

Videti detaljnije - PRESUDE I REŠENЈA VKS - GRAĐANSKA MATERIJA - Rev - PORODIČNO PRAVO - ZAŠTITA OD NASILJA U PORODICI - Prijavljivanja nasilja (neprijavljivanje - ne isključuje postojanje nasilja) - Određivanje mera zaštite (član 198. stav 1. i stav 2. tačka 3, 4. i 5. i član 197. Porodičnog zakona)

Presudom Vrhovnog kasacionog suda Rev 1068/2016 od 14. jula 2016. god. (kojom se ODBIJA, kao neosnovana revizija tužilje izjavljena protiv presude Apelacionog suda Gž2 94/16 od 01.03.2016. godine, kojom je odbijena žalba protiv presude Osnovnog suda P2 177/15 od 10.12.2015. godine):

U konkretnom slučaju i konkretnom prilikom na koju se odnosi tužba i tužbeni zahtev - nije dokazano postojanje ponašanja tužene prema tužilji koje bi se moglo smatrati drskim, bezobzirnim i zlonamernim ponašanjem, odnosno zlostavljanjem i nanošenjem fizičkih ozleda, u smislu zakonske definicije nasilja u porodici. Prema utvrđenom činjeničnom stanju tužilja je poklonila tuženoj nepokretnu imovinu, a tužena je za uzvrat nju obilazila i brinula o njenim potrebama. Njihov odnos i komunikacija su pod uticajem drugih bliskih lica ili bez njega, spontano pretrpeli promene. Očigledno nezadovoljna načinom na koji je tužena o njoj brinula, tužilja je pokrenula sudski spor u vezi sa ugovorom o poklonu. Naknadno je usledila i prijava za porodično nasilje koju je podneo punomoćnik tužilje u njeno ime. U ovoj parnici za zaštitu od porodičnog nasilja - nije dokazano postojanje ni pojedinačnog akta bezobzirnog ponašanja i fizičkog nasilja, ali ni dugotrajnog ugrožavanje tužiljinog duševnog zdravlja, spokojstva ili telesnog integriteta.

Imajući u vidu sve utvrđene okolnosti slučaja i stanja u spisima, Vrhovni kasacioni sud je prihvatio ocenu nižestepenih sudova o nepostojanju nasilničkog ponašanja tužene prema tužilji, a s tim u vezi ni uslova za izricanje traženih mera zaštite. Rizik opasnosti od eventualnih budućih akata porodičnog nasilja tužene prema tužilji izbegnut je nepostojanjem njihovog zajedničkog života, kao i boravka tužilje u domaćinstvu druge ćerke i u drugom mestu. Poremećeni porodični odnosi tužene sa tužiljom kao majkom i poklonodavcem, kao i drugim članovima šire porodice, povodom poklanjanja imovine i brige o majci, koji su rezultirali sudskim sporom u vezi sa ugovorom o poklonu, nisu dovoljni da se u posebnoj parnici prema tuženoj primene mere zaštite od nasilja u porodici. “

Videti detaljnije - PRESUDE I REŠENЈA VKS - GRAĐANSKA MATERIJA - Rev - PORODIČNO PRAVO - ZAŠTITA OD NASILJA U PORODICI - Ponašanje koje bi se moglo smatrati drskim, bezobzirnim i zlonamernim ponašanjem, odnosno zlostavljanjem i nanošenjem fizičkih ozleda (u smislu zakonske definicije nasilja u porodici) - Nepostojanje dokaza o nasilju i primena mera zaštite od zlostavljanja (poremećeni porodični odnosi i poseban sudski spor za poništaj ugovora o poklonu - nedovoljni za primenu mera zaštite)

Ne zaboraviti - u okviru Krivičnog zakonika propisan je niz krivičnih dela u vezi sa nasiljem u porodici (koji se procesuiraju primenom Zakonika o krivičnom postupku)

Dodajmo (na kraju) i činjenicu da je donet Zakon o sprečavanju nasilja u porodici (“Sl. glasnik RS”, br. 94/2016 od 24.11.2016) - koji POČINJE DA SE PRIMENJUJE - 1. juna 2017. godine.

Ovim zakonom uređuje se sprečavanje nasilja u porodici i postupanje državnih organa i ustanova u sprečavanju nasilja u porodici i pružanju zaštite i podrške žrtvama nasilja u porodici.

Cilj ovog zakona je - da na opšti i jedinstven način uredi organizaciju i postupanje državnih organa i ustanova i time omogući delotvorno sprečavanje nasilja u porodici i hitnu, blagovremenu i delotvornu zaštitu i podršku žrtvama nasilja u porodici.

 

 

LJ.M.V.

 

Objavljeno: 09.02.2017.

Da li imate komentar?

  • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 
INTERMEX ONLINE

ARHIVA VESTI
KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
KALENDAR PRAZNIKA

Uvećajte kalendar >

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
REGISTAR PROPISA


FINANSIJE

BESPLATNI PROPISI
Službeni glasnik RS
Grad Beograd
Službeni glasnik RS (Međ. ugovori)
Stari propisi
PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za jun 2020.

NOVE MERE VLADE

DONETE NAKON UKIDANJA VANREDOG STANJA


NOVE MERE MINISTRA ZDRAVLJA

ZABRANA OKUPLJANJA NA JAVNIM MESTIMA U ZATVORENOM I OTVORENOM PROSTORU,OGRANIČENJE KRETANJA NA PRILAZIMA PRIHVATNIH CENTARA ZA MIGRANTE I CENTARA ZA AZIL,ZABRANA POSETA I OGRANIČENJE KRETANJA U USTANOVAMA ZA SMEŠTAJ STARIH LICA


Sport u Srbiji se vraća u normalu

NORMALIZACIJA STANJA

Šalteri MUP-a od 11. maja - počinju sa radom


NORMALIZACIJA STANJA

SAOPŠTENJE NSZ - Informacija o postupanju Nacionalne službe za zapošljavanje po prestanku vanrednog stanja

RADNO PRAVO
SUDSKA PRAKSA - Apelacionog suda u Beogradu

RADNO PRAVO

AGENCIJSKO ZAPOŠLJAVANJE – Zakon o agencijskom zapošljavanju


NORMALIZACIJA STANJA

ZATEZNA KAMATA ZA VREME VANREDNOG STANJA


MINISTARSTVO FINANSIJA

Privrednici već podneli zahteve za skoro milijardu evra kredita


PORESKA UPRAVA

Rokovi za dostavljanje finansijskih izveštaja - Obaveštenje o pomeranju rokova


SUDSKA PRAKSA

VIŠI SUD U BEOGRADU


USTAVNI SUD

ODBAČENA INICIJATIVA za ocenu ustavnosti Odluke o proglašenju vanrednog stanja REŠENJE USTAVNOG SUDA – Broj IUo-42/2020  (sa izdvojenim mišljenjem sudije dr Jovana Ćirića na rešenje)


VISOKI SAVET SUDSTVA

Organizovanje rada sudova nakon ukidanja vanredog stanja


ZAŠTITA PRAVA PACIJENATA

PRAVNI POLOŽAJ SAVETNIKA ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA


IZBORI

RASPISANI IZBORI za narodne poslanike i odbornike skupština gradova i opština


KRIVIČNO PRAVO

POJEDINI ASPEKTI INSTITUTA DOBROVOLJNOG ODUSTANKA


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)