POČETNA DNEVNA AŽURNOST PROPISI SOFTVER ARHIVA FINANSIJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

ZAŠTITA OD NASILJA U PORODICI - VRHOVNI KASACIONI SUD PRESUDIO (POTVRDIO PRESUDE OSNOVNOG I APELACIONOG SUDA)

Bakterije i virusi

Neprijavljivanje nasilja - ne isključuje postojanje nasilja, ali ni poremećeni porodični odnosi - ne dokazuju postojanje nasilja

Zaštita od nasilja u porodici - regulisana je (prvenstveno) Porodičnim zakonom (čl. 197. - 200.)

Nasilje u porodici, u smislu Porodičnog Zakona - jeste ponašanje kojim jedan član porodice ugrožava telesni integritet, duševno zdravlje ili spokojstvo drugog člana porodice.

Protiv člana porodice koji vrši nasilje - sud može odrediti jednu ili više mera zaštite od nasilja u porodici, kojom se privremeno zabranjuje ili ograničava održavanje ličnih odnosa sa drugim članom porodice.

Mere zaštite od nasilja u porodici jesu:

1. izdavanje naloga za iseljenje iz porodičnog stana ili kuće, bez obzira na pravo svojine odnosno zakupa nepokretnosti;

2. izdavanje naloga za useljenje u porodični stan ili kuću, bez obzira na pravo svojine odnosno zakupa nepokretnosti;

3. zabrana približavanja članu porodice na određenoj udaljenosti;

4. zabrana pristupa u prostor oko mesta stanovanja ili mesta rada člana porodice;

5. zabrana daljeg uznemiravanja člana porodice.

Mera zaštite od nasilja u porodici - može trajati najviše godinu dana, stim što se može produžavati (sve dok ne prestanu razlozi zbog kojih je mera bila određena), a može i prestati pre isteka vremena trajanja (ako prestanu razlozi zbog kojih je mera bila određena).

Presude na koje ovde skrećemo pažnju - donete su u skladu sa Porodičnim zakonom i Zakonom o parničnom postupku.

Zanimljive su jer se u oba slučaja radi o ZAŠTITI OD NASILJA (tužilje traže od suda da se proptiv tuženih odrede mere zaštite), ali (logično) sa različitim ishodima.

Naime - u jednom slučaju postoje dokazi o nasilju (koje su uvažili i osnovni i Apelacioni sud, kao i Vrhovni kasacioni sud) - Rev 1069/2016 od 13. jula 2016. god.

dok u drugom - ne postoje dokazi o nasilju (koje su utvrdili i osnovni i Apelacioni sud, kao i Vrhovni kasacioni sud) - Rev 1068/2016 od 14. jula 2016. god.

Presudom Vrhovnog kasacionog suda Rev 1069/2016 od 13. jula 2016. god. (kojom se ODBIJA, kao neosnovana revizija tuženog izjavljena protiv presude Apelacionog suda Gž2 117/16 od 10.03.2016. godine, kojom je odbijena žalba protiv presude Osnovnog suda P2 269/15 od 24.12.2015. godine):

“Po oceni Vrhovnog kasacionog suda, polazeći od mišljenja Centra za socijalni rad i postojećih okolnosti iz kojih proizilazi da postoji nasilje u porodici, pravilno su pobijanom odlukom određene adekvatne mere zaštite od nasilja u porodici u najdužem trajanju, koje su neophodne kako bi se tuženi objektivno sprečio u daljem ispoljavanju nasilničkog ponašanja i za tužilju obezbedili mir i spokojstvo za određeni vremenski period, život bez straha od ponovnog nasilja i oslobođenja od trauma. Izrečene mere: uzdržavanja od svakog zlonamernog i bezobzirnog ponašanja kojim se ugrožava telesni integritet, duševno zdravlje i spokojstvo tužilje i zabrana tuženom da se približava tužilji kao i prostoru oko njenog mesta stanovanja na udaljenosti manjoj od 300 metara, su određene pravilnom primenom člana 198. stav 1. i stav 2. tačka 3, 4. i 5. i člana 197. Porodičnog zakona srazmerno sadržini, intenzitetu i trajanju ispoljenog nasilja. Navodi revizije o pogrešnoj primeni materijalnog prava nisu osnovani.

Neosnovano se revizijom osporava nasilničko ponašanje tuženog. Neprijavljivanje nasilja u dužem periodu nadležnim organima ne isključuje automatski postojanje nasilja. Dugotrajno trpljenje tužilje kao žrtve proizilazi iz izvedenih dokaza i izveštaja Centra za socijalni rad, kao stručnog organa. Prema okolnostima konkretnog slučaja činjenica da se tužilja nije ranije obraćala za pomoć - ne može teretiti tužilju u ovom postupku, niti dovodi u sumnju postojanje dugogodišnjeg nasilničkog ponašanja tuženog. Za drugačiju odluku, suprotno navodima revizije - nije od značaja činjenica da tuženi nije krivično ni prekršajno kažnjavan, kao ni ishod tekućeg krivičnog postupka za nasilje u porodici.”

Videti detaljnije - PRESUDE I REŠENЈA VKS - GRAĐANSKA MATERIJA - Rev - PORODIČNO PRAVO - ZAŠTITA OD NASILJA U PORODICI - Prijavljivanja nasilja (neprijavljivanje - ne isključuje postojanje nasilja) - Određivanje mera zaštite (član 198. stav 1. i stav 2. tačka 3, 4. i 5. i član 197. Porodičnog zakona)

Presudom Vrhovnog kasacionog suda Rev 1068/2016 od 14. jula 2016. god. (kojom se ODBIJA, kao neosnovana revizija tužilje izjavljena protiv presude Apelacionog suda Gž2 94/16 od 01.03.2016. godine, kojom je odbijena žalba protiv presude Osnovnog suda P2 177/15 od 10.12.2015. godine):

U konkretnom slučaju i konkretnom prilikom na koju se odnosi tužba i tužbeni zahtev - nije dokazano postojanje ponašanja tužene prema tužilji koje bi se moglo smatrati drskim, bezobzirnim i zlonamernim ponašanjem, odnosno zlostavljanjem i nanošenjem fizičkih ozleda, u smislu zakonske definicije nasilja u porodici. Prema utvrđenom činjeničnom stanju tužilja je poklonila tuženoj nepokretnu imovinu, a tužena je za uzvrat nju obilazila i brinula o njenim potrebama. Njihov odnos i komunikacija su pod uticajem drugih bliskih lica ili bez njega, spontano pretrpeli promene. Očigledno nezadovoljna načinom na koji je tužena o njoj brinula, tužilja je pokrenula sudski spor u vezi sa ugovorom o poklonu. Naknadno je usledila i prijava za porodično nasilje koju je podneo punomoćnik tužilje u njeno ime. U ovoj parnici za zaštitu od porodičnog nasilja - nije dokazano postojanje ni pojedinačnog akta bezobzirnog ponašanja i fizičkog nasilja, ali ni dugotrajnog ugrožavanje tužiljinog duševnog zdravlja, spokojstva ili telesnog integriteta.

Imajući u vidu sve utvrđene okolnosti slučaja i stanja u spisima, Vrhovni kasacioni sud je prihvatio ocenu nižestepenih sudova o nepostojanju nasilničkog ponašanja tužene prema tužilji, a s tim u vezi ni uslova za izricanje traženih mera zaštite. Rizik opasnosti od eventualnih budućih akata porodičnog nasilja tužene prema tužilji izbegnut je nepostojanjem njihovog zajedničkog života, kao i boravka tužilje u domaćinstvu druge ćerke i u drugom mestu. Poremećeni porodični odnosi tužene sa tužiljom kao majkom i poklonodavcem, kao i drugim članovima šire porodice, povodom poklanjanja imovine i brige o majci, koji su rezultirali sudskim sporom u vezi sa ugovorom o poklonu, nisu dovoljni da se u posebnoj parnici prema tuženoj primene mere zaštite od nasilja u porodici. “

Videti detaljnije - PRESUDE I REŠENЈA VKS - GRAĐANSKA MATERIJA - Rev - PORODIČNO PRAVO - ZAŠTITA OD NASILJA U PORODICI - Ponašanje koje bi se moglo smatrati drskim, bezobzirnim i zlonamernim ponašanjem, odnosno zlostavljanjem i nanošenjem fizičkih ozleda (u smislu zakonske definicije nasilja u porodici) - Nepostojanje dokaza o nasilju i primena mera zaštite od zlostavljanja (poremećeni porodični odnosi i poseban sudski spor za poništaj ugovora o poklonu - nedovoljni za primenu mera zaštite)

Ne zaboraviti - u okviru Krivičnog zakonika propisan je niz krivičnih dela u vezi sa nasiljem u porodici (koji se procesuiraju primenom Zakonika o krivičnom postupku)

Dodajmo (na kraju) i činjenicu da je donet Zakon o sprečavanju nasilja u porodici (“Sl. glasnik RS”, br. 94/2016 od 24.11.2016) - koji POČINJE DA SE PRIMENJUJE - 1. juna 2017. godine.

Ovim zakonom uređuje se sprečavanje nasilja u porodici i postupanje državnih organa i ustanova u sprečavanju nasilja u porodici i pružanju zaštite i podrške žrtvama nasilja u porodici.

Cilj ovog zakona je - da na opšti i jedinstven način uredi organizaciju i postupanje državnih organa i ustanova i time omogući delotvorno sprečavanje nasilja u porodici i hitnu, blagovremenu i delotvornu zaštitu i podršku žrtvama nasilja u porodici.

 

 

LJ.M.V.

 

Objavljeno: 09.02.2017.

Da li imate komentar?

  • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 
INTERMEX ONLINE

ARHIVA VESTI
KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
KALENDAR PRAZNIKA

Uvećajte kalendar >

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
REGISTAR PROPISA


FINANSIJE

BESPLATNI PROPISI
Službeni glasnik RS
Grad Beograd
Službeni glasnik RS (Međ. ugovori)
Stari propisi
PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za mart 2020.

Agencijsko zapošljavanje - Novi i fleksibilniji način

PRAVNA POMOĆ

Povodom Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći

SUDSKA PRAKSA - Apelacioni sud u Beogradu

Softver - nezakonito korišćenje, neovlašćeno umnožavanje, zloupotreba aplikacije

Suđenje u razumnom roku

SUDSKA PRAKSA - Privredni apelacioni sud

Parnični postupak - dozvoljenost tužbe, odbacivanje tužbe

IZVRŠNI POSTUPAK

Skraćeni izvršni postupak pred Privrednim sudom

SUDSKA PRAKSA - OBLIGACIONO PRAVO

Opasna stvar i odgovornost za štetu


VELIKANI PRAVNE MISLI

Prof. dr Radomir Lukić - Tumačenje prava - Pojam, značaj i pravna praznina - Analogija, argumentum a contrario i usko tumačenje izuzetaka


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)