POČETNA SAVETOVANJA PROPISI SOFTVER NARUČIVANJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

ZAGAĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE – IMA DA SE PLATI. VLASNICI VOZILA, PROIZVOĐAČI I TRGOVCI PLASTIČNIH KESA – TO VAŽI I ZA VAS

Taksa na zagadivanje zivotne sredine

Proizvodimo i odlažemo otpad, emitujemo razne gasove (štetne po životnu sredinu) i supstance koje oštećuju ozonski omotač, proizvodimo, uvozimo i stavljamo na tržište plastične kese, vozimo razna vozila na motorni pogon – jednom reči – ZAGAĐUJEMO ŽIVOTNU SREDINU. Neki bi rekli – moramo (daleko stanujem, moram da jedem, da perem, čistim, radim … a sve to PRAVI ĐUBRE). Pa kad je tako – samo se vozikajte, bacajte đubre i donosite stvari u plastičnim kesama i – platite naknadu! 

 

Shodno načelu odgovornosti i „plaćanja“ - Ministar životne sredine i prostornog planiranja utvrdio je visine naknada za zagađenje, pa vlasnici motornih vozila (pravna i fizička lica na čije se ime registruje motorno vozilo) PLAĆAJU NAKNADE, u visini utvrđenoj u Tabeli o visini naknade za zagađivanje životne sredine za pojedinačne vrste vozila na motorni pogon, koja je data u okviru Uredbe o vrstama zagađivanja, kriterijumima za obračun naknade za zagađivanje životne sredine i obveznicima, visini i načinu obračunavanja i plaćanja naknade ("Sl. glasnik RS", br. 113/05, 6/07, 8/10 i 102/10) (u daljem tekstu: Uredba) i Pravilnika o utvrđivanju usklađenih iznosa naknade za zagađivanje životne sredine ("Službeni glasnik RS", broj 7/2011)  (u daljem tekstu: Pravilnik). 

NAKNADA za vozila na motorni pogon obračunava se prema - vrsti vozila, vrsti motora i pogonskog goriva, radne zapremine motora i godina starosti.

Obračunavanje naknade za vozila na motorni pogon, vrši se prema podacima o vozilu i obvezniku plaćanja upisanom u ispravi vozila i plaća se Fondu - pre podnošenja zahteva za registraciju vozila, odnosno produženja važenja registracije vozila. 

Naknada se plaća - u jednokratnom iznosu, unapred za 12 meseci - obuhvatajući mesec u kome se vrši registracija, odnosno produženje važenja registracije.

 

Pa, tako, visina naknade za zagađenje za - PUTNIČKE AUTOMOBILE:

u zavisnosti od starosti i vrste motora

(dvotaktne, četvorotaktne, dizel, gas,

  Benzin, sa i bez oznake Euro IV)

Pri čemu važi pravilo – NOVIJI i savremeniji PLAĆA MANJE od starijih

(do 5 godina i sa oznakom Euro IV – najniža naknada, a

preko 20 godina, dvotaktni motori – najviša naknada)

 

- Zapremina motora od 126 – 700 cm3 - plaćaju …………………… od 148 do 893 din

- Zapremina motora od 701 – 1300 cm3 - plaćaju ………………… od 194 do 1191 din

- Zapremina motora od 1301 – 2000 cm3 - plaćaju ……………… od 250 do 1487 din

- Zapremina motora od 2001 – 3000 cm3 - plaćaju ……………… od 348 do 2083 din

- Zapremina motora preko 3000 cm3 - plaćaju ……………………… od 447 do 2677 din

 

Konkretno, za putničke automobile to izgleda ovako:

Redni

broj

Vrsta vozila

Zapremina motora cm3

Godine starosti

vozila

Iznos za uplatu

za dvotaktne motore benzin - dizel

Iznos za uplatu za četvorotak-tne i dizel motore

Benzin - dizel

Iznos za uplatu za motore na gas

(TNG) i motore sa oznakom

Euro IV

Iznos za uplatu za motore na bezolovni benzin i eurodizel, a nisu prema zahtevima

Euro IV

1

2

3

4

5

6

7

8

2. 

PUTNIČKI AUTOMOBILI 

Od 126 do 700 

Do 5 god. 

595 

299 

148 

239 

Od 6 do 10 god. 

670 

336 

167 

268 

Od 11 do 20 god. 

745 

372 

186 

299 

Preko 20 god. 

893 

447 

223 

357 

Od 701 do 1300 

Do 5 god. 

794 

398 

197 

319 

Od 6 do 10 god. 

893 

447 

223 

357 

Od 11 do 20 god. 

991 

496 

250 

398 

Preko 20 god. 

1.191 

595 

299 

475 

Od 1301 do 2000 

Do 5 god. 

991 

496 

250 

398 

Od 6 do 10 god. 

1.116 

559 

279 

447 

Od 11 do 20 god. 

1.240 

620 

309 

496 

Preko 20 god. 

1.487 

745 

372 

595 

Od 2001 do 3000 

Do 5 god. 

1.388 

696 

348 

555 

Od 6 do 10 god. 

1.563 

782 

390 

563 

Od 11 do 20 god. 

1.736 

870 

434 

696 

Preko 20 god. 

2.083 

1.041 

521 

835 

Preko 3000 

Do 5 god. 

1.786 

894 

447 

714 

Od 6 do 10 god. 

2.009 

1.005 

501 

803 

Od 11 do 20 god. 

2.232 

1.116 

559 

894 

Preko 20 god. 

2.677 

1.339 

670 

1.072 

 

U Tabeli su dati iznosi naknada i za – MOTOCIKLE, KOMBI VOZILA, AUTOBUSE, TERETNA VOZILA, SPECIJALNA - RADNA VOZILA, TEGLJAČE, VUČNA VOZILA I TRAKTORE (videti Pravilnik o utvrđivanju usklađenih iznosa naknade za zagađivanje životne sredine).

 

* * *

Što se tiče PLASTIČNIH KESA – Usklađeni iznos naknade za plastične kese iznosi za:

- plastične kese sa aditivima - 1.115 dinara po toni plastičnih kesa stavljenih na tržište Republike Srbije,

- plastične kese bez aditiva - 22.300 dinara po toni plastičnih kesa stavljenih na tržište Republike Srbije.

 

* * *

Rečeno je već da se zagađivanje vrši na razne načine (gore su detaljnije iznete samo dve vrste). Uredbom i Pravilnikom – propisana je naknada i za:

- emisije pojedinačnih izvora zagađivanja; 

- proizvedeni ili odloženi otpad; 

- supstance koje oštećuju ozonski omotač.

 

I Uredba i Pravilnik -  doneti su na osnovu Zakona o zaštiti životne sredine („Sl. glasnik RS“, br. 135/2004) (u daljem tekstu: Zakon).

Zakonom je uređen sistem zaštite životne sredine (u cilju obezbeđenja ostvarivanja prava čoveka na život i razvoj u zdravoj životnoj sredini i uravnoteženog odnosa privrednog razvoja i životne sredine u Republici Srbiji).  

 

Sistem zaštite životne sredine čine - mere, uslovi i instrumenti za:  

1) održivo upravljanje, očuvanje prirodne ravnoteže, celovitosti, raznovrsnosti i kvaliteta prirodnih vrednosti i uslova za opstanak svih živih bića;  

2) sprečavanje, kontrolu, smanjivanje i sanaciju svih oblika zagađivanja životne sredine. 

 

Pojmovi

- zagađivanje životne sredine jeste - unošenje zagađujućih materija ili energije u životnu sredinu, izazvano ljudskom delatnošću ili prirodnim procesima koje ima ili može imati štetne posledice na kvalitet životne sredine i zdravlje ljudi; 

- zagađujuće materije jesu - materije čije ispuštanje u životnu sredinu utiče ili može uticati na njen prirodni sastav, osobine i integritet;  

- zagađivač jeste - pravno ili fizičko lice koje svojom aktivnošću ili neaktivnošću zagađuje životnu sredinu; 

 

Subjekti sistema zaštite životne sredine  

U ostvarivanju sistema zaštite životne sredine - Republika Srbija, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave, pravna i fizička lica - odgovornI su za svaku aktivnost kojom menjaju ili mogu promeniti stanje i uslove u životnoj sredini, odnosno za nepreduzimanje mera zaštite životne sredine, u skladu sa zakonom. 

 

Obaveze subjekata 

Pravna i fizička lica dužna su da, u obavljanju svojih delatnosti obezbede:

 - racionalno korišćenje prirodnih bogatstava;

 - uračunavanje troškova zaštite životne sredine u okviru investicionih i proizvodnih troškova,

 - primenu propisa, odnosno preduzimanje mera zaštite životne sredine, u skladu sa zakonom. 

 

Vrste zagađivanja

 


Vrste zagađivanja, u smislu ove uredbe, jesu sva zagađivanja životne sredine koja potiču od sledećih izvora zagađivanja: 

- emisije pojedinačnih izvora zagađivanja; 

- proizvedeni ili odloženi otpad; 

- supstance koje oštećuju ozonski omotač; 

- vozila na motorni pogon; 

- plastične polietilenske kese tzv. treger kese - (u daljem tekstu: plastične kese). 

 

Načela zaštite životne sredine 

- Načelo integralnosti - državni organi, organi autonomne pokrajine i organi jedinice lokalne samouprave obezbeđuju integraciju zaštite i unapređivanja životne sredine u sve sektorske politike sprovođenjem međusobno usaglašenih planova i programa i primenom propisa kroz sistem dozvola, tehničkih i drugih standarda i normativa, finansiranjem, podsticajnim i drugim merama zaštite životne sredine. 

 

- Načelo prevencije i predostrožnosti - svaka aktivnost mora biti planirana i sprovedena na način da: prouzrokuje najmanju moguću promenu u životnoj sredini; predstavlja najmanji rizik po životnu sredinu i zdravlje ljudi; smanji opterećenje prostora i potrošnju sirovina i energije u izgradnji, proizvodnji, distribuciji i upotrebi; uključi mogućnost reciklaže; spreči ili ograniči uticaj na životnu sredinu na samom izvoru zagađivanja. 

Načelo predostrožnosti ostvaruje se procenom uticaja na životnu sredinu i korišćenjem najboljih raspoloživih i dostupnih tehnologija, tehnika i opreme. 

Nepostojanje pune naučne pouzdanosti ne može biti razlog za nepreduzimanje mera sprečavanja degradacije životne sredine u slučaju mogućih ili postojećih značajnih uticaja na životnu sredinu. 

 

- Načelo očuvanja prirodnih vrednosti - prirodne vrednosti koriste se pod uslovima i na način kojima se obezbeđuje očuvanje vrednosti geodiverziteta, biodiverziteta, zaštićenih prirodnih dobara i predela.  

Obnovljivi prirodni resursi koriste se pod uslovima koji obezbeđuju njihovu trajnu i efikasnu obnovu i stalno unapređivanje kvaliteta. 

Neobnovljivi prirodni resursi koriste se pod uslovima koji obezbeđuju njihovo dugoročno ekonomično i razumno korišćenje, uključujući ograničavanje korišćenja strateških ili retkih prirodnih resursa i supstituciju drugim raspoloživim resursima, kompozitnim ili veštačkim materijalima. 

 

- Načelo održivog razvoja - održivi razvoj je usklađeni sistem tehničko-tehnoloških, ekonomskih i društvenih aktivnosti u ukupnom razvoju u kojem se na principima ekonomičnosti i razumnosti koriste prirodne i stvorene vrednosti Republike Srbije sa ciljem da se sačuva i unapredi kvalitet životne sredine za sadašnje i buduće generacije. 

 

Održivi razvoj ostvaruje se donošenjem i sprovođenjem odluka kojima se obezbeđuje usklađenost interesa zaštite životne sredine i interesa ekonomskog razvoja.  

 

- Načelo odgovornosti zagađivača i njegovog pravnog sledbenika - pravno ili fizičko lice koje svojim nezakonitim ili neispravnim aktivnostima dovodi do zagađenja životne sredine odgovorno je u skladu sa zakonom.  

Zagađivač je odgovoran za zagađivanje životne sredine i u slučaju likvidacije ili stečaja preduzeća ili drugih pravnih lica, u skladu sa zakonom.  

Zagađivač ili njegov pravni sledbenik obavezan je da otkloni uzrok zagađenja i posledice direktnog ili indirektnog zagađenja životne sredine.  

Promene vlasništva preduzeća i drugih pravnih lica ili drugi oblici promene svojine obavezno uključuju procenu stanja životne sredine i određivanje odgovornosti za zagađenje životne sredine, kao i namirenje dugova (tereta) prethodnog vlasnika za izvršeno zagađivanje i/ili štetu nanetu životnoj sredini. 

 

- Načelo "zagađivač plaća" - zagađivač plaća naknadu za zagađivanje životne sredine kada svojim aktivnostima prouzrokuje ili može prouzrokovati opterećenje životne sredine, odnosno ako proizvodi, koristi ili stavlja u promet sirovinu, poluproizvod ili proizvod koji sadrži štetne materije po životnu sredinu. 

Zagađivač, u skladu sa propisima, snosi ukupne troškove mera za sprečavanje i smanjivanje zagađivanja koji uključuju troškove rizika po životnu sredinu i troškove uklanjanja štete nanete životnoj sredini.  

 

- Načelo "korisnik plaća" - svako ko koristi prirodne vrednosti dužan je da plati realnu cenu za njihovo korišćenje i rekultivaciju prostora. 

 

- Načelo supsidijarne odgovornosti - državni organi, u okviru svojih finansijskih mogućnosti, otklanjaju posledice zagađivanja životne sredine i smanjenja štete u slučajevima kada je zagađivač nepoznat, kao i kada šteta potiče usled zagađivanja životne sredine iz izvora van teritorije Republike Srbije. 

 

- Načelo primene podsticajnih mera - državni organi, odnosno organi autonomne pokrajine, odnosno organi jedinice lokalne samouprave preduzimaju mere očuvanja i održivog upravljanja kapacitetom životne sredine, posebno smanjenjem korišćenja sirovina i energije i sprečavanjem ili smanjenjem zagađivanja životne sredine, primenom ekonomskih instrumenata i drugih mera, izborom najboljih dostupnih tehnika, postrojenja i opreme koja ne zahteva prekomerne troškove i izborom proizvoda i usluga. 

 

- Načelo informisanja i učešća javnosti - u ostvarivanju prava na zdravu životnu sredinu svako ima pravo da bude obavešten o stanju životne sredine i da učestvuje u postupku donošenja odluka čije bi sprovođenje moglo da utiče na životnu sredinu.  

Podaci o stanju životne sredine su javni. 

 

- Načelo zaštite prava na zdravu životnu sredinu i pristupa pravosuđu - građanin ili grupe građana, njihova udruženja, profesionalne ili druge organizacije, pravo na zdravu životnu sredinu ostvaruju pred nadležnim organom, odnosno sudom, u skladu sa zakonom. 

 

 

Detaljnije - videti:

LJ.M.V. 

Objavljeno: 11.02.2011.

Da li imate komentar?

  • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 
Nepoznat
Ukupno: 2
Komentar

Komentar #2 objavljen : Thu February 24, 2011, 20:30:46
Čoveče, ala mi zagađujemo. A za cifre, nisam baš siguran. Ali, videćemo.

INTERMEX ONLINE
KLIKNITE da se ulogujete!

ISPROBAJTE BESPLATNO!


ARHIVA VESTI

(02.04.2021.)

http://www.politika.rs/sr/clanak/476554/Brojevi-bolji-mora-se-slusati-Krizni-stab

https://www.politika.rs/sr/clanak/476859/Kon-Medicinski-deo-Kriznog-staba-je-kocnicar-u-popustanju-mera

https://www.politika.rs/sr/clanak/477338/U-Kini-proizvode-100-miliona-doza-vakcine-Sputnjik-V

Postavljen spomenik despotu Stefanu Lazareviću

KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
REGISTAR PROPISA


FINANSIJE

BESPLATNI PROPISI
Službeni glasnik RS
Grad Beograd
Službeni glasnik RS (Međ. ugovori)
Stari propisi
PROPISI NA ENGLESKOM

Tekstovi važećih zakona
na engleskom jeziku

PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za april 2021.

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Objavljen Zakon o klimatskim promenama


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Prvi ugovori za čistiji vazduh u 31 gradu i opštini


VEŠTAČENJE

Veštačenje posledica povreda kičmenog stuba i karlice


UNUTRAŠNJI POSLOVI

Potpisan Sporazum o saradnji MUP-a i Udruženja osiguravača Srbije


IZ DRUGIH IZDANJA

Polemike posle predloga za promenu koncepta nužne odbrane - Suština je u tumačenju Zakona


SUDSKA PRAKSA - KRIVIČNO PRAVO

Primena instituta nužne odbrane


DRŽAVNA UPRAVA

NAJU najvažnija institucija za stručno usavršavanje državnih službenika


DIGITALIZACIJA

Digitalna pismenost i digitalna povezanost za sve građane


SUDSKA PRAKSA - NAKNADA ŠTETE

Podeljena odgovornost - doprinos u nastanku štete


RADNO PRAVO

Neke dileme povodom prestanka radnog odnosa zbog otvaranja stečajnog postupka


SUDSKA PRAKSA - RADNO PRAVO

Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji


RADNO PRAVO

Radno vreme


RADNO PRAVO

Komunalna delatnost - Kolektivni ugovor za zaposlene u komunalnoj delatnosti


OBLIGACIONO PRAVO

Ugovor o ortakluku u našem pravnom sistemu


VLADA

Popis stanovništva u oktobru ove godine


FINANSIJE

Agencija "Fič" potvrdila kreditni rejting Srbije na nivou od BB+


IZ DRUGIH IZDANJA

Gramatički i prirodni rod imenica


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)