POČETNA SAVETOVANJA PROPISI SOFTVER NARUČIVANJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

VANREDNO STANJE U PROPISIMA

 

VANREDNO STANJE U PROPISIMA

 

 

Predsednik Srbije 15. marta 2020. godine, proglasio je vanredno stanje na teritoriji Republike Srbije. Odluka o proglašenju vanrednog stanja (“Sl. glasnik RS, br. 29/2020”), doneta je na osnovu Ustava Republike Srbije (član 200. stav 5.), a koju su doneli predsednik Republike Srbije, predsednik Narodne skupštine i predsednik Vlade. Ova odluka stupila je na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

 

 

Članom 105. stav 2. tačka 2. Ustava Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006), predviđeno je da Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika proglašava i ukida vanredno stanje.

U slučaju da Narodna skupština nije u mogućnosti da se sastane, odluku o proglašenju vanrednog stanja donose zajedno predsednik Republike, predsednik Narodne skupštine i predsednik Vlade, pod istim uslovima kao i Narodna skupština (shodno članu 200. stav 5. Ustava RS i člana 10. stav 1. tačka 3. Zakona o odbrani.)

Takođe, prema Zakonu o odbrani ("Sl. glasnik RS", br. 116/2007, 88/2009, 104/2009, 10/2015, 36/2018), kada Narodna skupština na osnovu zajedničkog predloga predsednika Republike i Vlade utvrdi da su ispunjeni uslovi, donosi odluku o proglašenju vanrednog stanja.  Uslučaju da Narodna skupština nije u mogućnosti da se sastane mere kojima se odstupa od ljudskih i manjinskih prava u vanrednom stanju može propisati Vlada, uredbom, uz supotpis predsednika Republike (član 10. Zakona).

Zajednički predlog za proglašenje vanrednog stanja utvrđuje se na osnovu procene rizika i pretnji po bezbednost Republike i njenih građana. Procena koju ministar odbrane istovremeno dostavlja predsedniku Republike i predsedniku Vlade, sadrži ocenu ugroženosti i posledice koje su usled toga nastupile ili mogu nastupiti. Proglašenje vanrednog stanja može se predložiti i na delu teritorije Republike Srbije (član 88. Zakona o odbrani).

Shodno članu 2. Zakona o Vojsci Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 116/2007, 88/2009, 101/2010, 10/2015, 88/2015 - Odluka Ustavnog suda, 36/2018, 94/2019) predsednik Republike ili ministar odbrane, po ovlašćenju predsednika Republike može odlučiti da Vojska Srbije nadležnom državnom organu, odnosno organizaciji, organu autonomnih pokrajina i organu jedinica lokalne samouprave, na njihov zahtev, pruži pomoć radi zaštite života i bezbednosti ljudi i imovine, zaštite životne sredine ili iz drugih razloga utvrđenih zakonom.

U nastavku slede izvodi iz relevantnih propisa Republike Srbije, a koji se odnose na vanredno stanje.

 

  1.  

Ustav Republike Srbije "Službeni glasnik RS", broj 98/06, strana: 3 od  10.11.2006.

 

UREĐENJE VLASTI

 

1. Narodna skupština

 

Način odlučivanja u Narodnoj skupštini

 

Član 105.

 

Narodna skupština donosi odluke većinom glasova narodnih poslanika na sednici na kojoj je prisutna većina narodnih poslanika.

 

Većinom glasova svih narodnih poslanika Narodna skupština:

 

1. daje amnestiju za krivična dela,

 

2. proglašava i ukida vanredno stanje,

 

3. propisuje mere odstupanja od ljudskih i manjinskih prava u ratnom i vanrednom stanju,

 

4. donosi zakon kojim Republika Srbija poverava autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave pojedina pitanja iz svoje nadležnosti,

 

5. daje prethodnu saglasnost na statut autonomne pokrajine,

 

6. odlučuje o Poslovniku o svom radu,

 

7. ukida imunitet narodnim poslanicima, predsedniku Republike, članovima Vlade i Zaštitniku građana,

 

8. usvaja budžet i završni račun,

 

9. bira članove Vlade i odlučuje o prestanku mandata Vlade i ministara,

 

10. odlučuje o odgovoru na interpelaciju,

 

11. bira sudije Ustavnog suda i odlučuje o njihovom razrešenju i prestanku mandata,

 

12. bira predsednika Vrhovnog kasacionog suda, predsednike sudova, Republičkog javnog tužioca i javne tužioce i odlučuje o prestanku njihove funkcije;

 

13. bira sudije i zamenike javnih tužilaca, u skladu s Ustavom;

 

14. bira i razrešava guvernera Narodne banke Srbije, Savet guvernera i Zaštitnika građana,

 

15. vrši i druge izborne nadležnosti Narodne skupštine.

 

Većinom glasova svih narodnih poslanika Narodna skupština odlučuje o zakonima kojima se uređuju:

 

1. referendum i narodna inicijativa,

 

2. uživanje individualnih i kolektivnih prava pripadnika nacionalnih manjina,

 

3. plan razvoja i prostorni plan,

 

4. javno zaduživanje,

 

5. teritorija autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave,

 

6. zaključivanje i potvrđivanje međunarodnih ugovora,

 

7. druga pitanja određena Ustavom.

 

 

2. Predsednik Republike

 

Položaj predsednika Republike

 

Član 111.

 

Predsednik Republike izražava državno jedinstvo Republike Srbije.

 

Nadležnost

 

Član 112.

 

Predsednik Republike:

 

1. predstavlja Republiku Srbiju u zemlji i inostranstvu,

 

2. ukazom proglašava zakone, u skladu s Ustavom,

 

3. predlaže Narodnoj skupštini kandidata za predsednika Vlade, pošto sasluša mišljenje predstavnika izabranih izbornih lista,

 

4. predlaže Narodnoj skupštini nosioce funkcija, u skladu sa Ustavom i zakonom,

 

5. postavlja i opoziva ukazom ambasadore Republike Srbije na osnovu predloga Vlade,

 

6. prima akreditivna i opozivna pisma stranih diplomatskih predstavnika,

 

7. daje pomilovanja i odlikovanja,

 

8. vrši i druge poslove određene Ustavom.

 

Predsednik Republike, u skladu sa zakonom, komanduje Vojskom i postavlja, unapređuje i razrešava oficire Vojske Srbije.

 

 

3. Vlada

 

Položaj Vlade

 

Član 122.

 

Vlada je nosilac izvršne vlasti u Republici Srbiji.

 

 

Nadležnost

 

Član 123.

Vlada:

 

1. utvrđuje i vodi politiku,

 

2. izvršava zakone i druge opšte akte Narodne skupštine,

 

3. donosi uredbe i druge opšte akte radi izvršavanja zakona,

 

4. predlaže Narodnoj skupštini zakone i druge opšte akte i daje o njima mišljenje kad ih podnese drugi predlagač,

 

5. usmerava i usklađuje rad organa državne uprave i vrši nadzor nad njihovim radom,

 

6. vrši i druge poslove određene Ustavom i zakonom.

 

 

Odgovornost Vlade

 

Član 124.

 

Vlada je odgovorna Narodnoj skupštini za politiku Republike Srbije, za izvršavanje zakona i drugih opštih akata Narodne skupštine i za rad organa državne uprave.

 

 

OSMI DEO

 

USTAVNOST I ZAKONITOST

 

 

Vanredno stanje

 

Član 200.

 

Kada javna opasnost ugrožava opstanak države ili građana, Narodna skupština proglašava vanredno stanje.

 

Odluka o vanrednom stanju važi najduže 90 dana. Po isteku ovog roka, Narodna skupština odluku o vanrednom stanju može produžiti za još 90 dana, većinom od ukupnog broja narodnih poslanika.

 

Za vreme vanrednog stanja, Narodna skupština se sastaje bez posebnog poziva i ne može biti raspuštena.

 

Proglašavajući vanredno stanje Narodna skupština može propisati mere kojima se odstupa od Ustavom zajemčenih ljudskih i manjinskih prava.

 

Kad Narodna skupština nije u mogućnosti da se sastane, odluku o proglašenju vanrednog stanja donose zajedno predsednik Republike, predsednik Narodne skupštine i predsednik Vlade, pod istim uslovima kao i Narodna skupština.

 

Kad Narodna skupština nije u mogućnosti da se sastane, mere kojima se odstupa od ljudskih i manjinskih prava može propisati Vlada, uredbom, uz supotpis predsednika Republike.

 

Mere odstupanja od ljudskih i manjinskih prava koje propišu Narodna skupština ili Vlada važe najduže 90 dana, a po isteku ovog roka mogu se obnoviti pod istim uslovima.

 

Kad odluku o vanrednom stanju nije donela Narodna skupština, Narodna skupština je potvrđuje u roku od 48 sati od njenog donošenja, odnosno čim bude u mogućnosti da se sastane. Ako Narodna skupština ne potvrdi ovu odluku, odluka prestaje da važi završetkom prve sednice Narodne skupštine održane po proglašenju vanrednog stanja.

 

Kad mere kojima se odstupa od ljudskih i manjinskih prava nije propisala Narodna skupština, Vlada je dužna da uredbu o merama odstupanja od ljudskih i manjinskih prava podnese na potvrdu Narodnoj skupštini u roku od 48 sati od njenog donošenja, odnosno čim Narodna skupština bude u mogućnosti da se sastane. U suprotnom, mere odstupanja prestaju da važe 24 sata od početka prve sednice Narodne skupštine održane po proglašenju vanrednog

 

* * *

 

2.

 Zakon o odbrani "Službeni glasnik RS", broj 116/07, strana: 3 od 11.12.2007."Službeni glasnik RS", broj 88/09, strana: 3 od 28.10.2009."Službeni glasnik RS", broj 88/09, strana: 35 od 28.10.2009."Službeni glasnik RS", broj 104/09, strana: 13 od 16.12.2009."Službeni glasnik RS", broj 10/15, strana: 3 od 29.01.2015."Službeni glasnik RS", broj 36/18, strana: 11 od 10.05.2018.

Glava I

 

OSNOVNE ODREDBE

 

Član 4.

 

Osnovni pojmovi koji se koriste u ovom zakonu imaju sledeća značenja:

 

6) vanredno stanje je stanje javne opasnosti u kojem je ugrožen opstanak države ili građana, a posledica je vojnih ili nevojnih izazova, rizika i pretnji bezbednosti;

 

Glava VIII

 

POSEBNI POSTUPCI I MERE

 

Član 10.

 

Kada Narodna skupština nije u mogućnosti da se sastane:

 

1) odluku o proglašenju ratnog stanja donose zajedno predsednik Republike, predsednik Narodne skupštine i predsednik Vlade;

 

2) mere odstupanja od Ustavom zajemčenih ljudskih i manjinskih prava u ratnom stanju zajedno utvrđuju predsednik Narodne skupštine, predsednik Republike i predsednik Vlade;

 

3) odluku o proglašenju vanrednog stanja donose zajedno predsednik Republike, predsednik Narodne skupštine i predsednik Vlade, pod istim uslovima kao i Narodna skupština;

 

4) mere kojima se odstupa od ljudskih i manjinskih prava u vanrednom stanju može propisati Vlada, uredbom, uz supotpis predsednika Republike.

 

 Predlog za proglašenje ratnog ili vanrednog stanja

 

Član 87.

 

Kada Narodna skupština na osnovu zajedničkog predloga predsednika Republike i Vlade utvrdi da su ispunjeni uslovi, donosi odluku o proglašenju ratnog ili vanrednog stanja.

 

Član 88.

 

Zajednički predlog za proglašenje ratnog ili vanrednog stanja utvrđuje se na osnovu procene rizika i pretnji po bezbednost Republike i njenih građana.

 

Procena iz stava 1. ovog člana koju ministar odbrane istovremeno dostavlja predsedniku Republike i predsedniku Vlade, sadrži ocenu ugroženosti i posledice koje su usled toga nastupile ili mogu nastupiti.

 

Proglašenje vanrednog stanja može se predložiti i na delu teritorije Republike Srbije.

 

Odluka o proglašenju ratnog ili vanrednog stanja

 

Član 89.

 

Odluka o proglašenju ratnog ili vanrednog stanja objavljuje se u skladu sa zakonom i istovremeno dostavlja predsedniku Republike i Vladi.

 

Odlukom o proglašenju vanrednog stanja utvrđuje se područje Republike Srbije na kojem se proglašava vanredno stanje, ako se ono proglašava na delu ugrožene teritorije Republike Srbije.

 

Sprovođenje planova odbrane u ratnom i vanrednom stanju

 

Član 90.

 

Posle donošenja odluke Narodne skupštine o proglašenju ratnog ili vanrednog stanja, predsednik Republike naređuje sprovođenje Plana odbrane Republike Srbije.

 

Član 91.

 

U ratnom i vanrednom stanju može se narediti odstupanje od Ustavom zajemčenih ljudskih i manjinskih prava samo u meri i obimu koje propiše Narodna skupština.

 

Predsednik Republike može narediti i druge mere za koje je ovlašćen zakonom.

 

Član 92.

 

Po izdavanju naređenja predsednika Republike o sprovođenju Plana odbrane Republike Srbije:

 

1) građani, državni organi, privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici postupaju u skladu s obavezama utvrđenim planovima mobilizacije na izvršavanju zadataka odbrane i odlukama Narodne skupštine i Vlade;

 

2) državni organi, privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici preduzimaju mere i radnje za rad i vršenje svojih delatnosti u uslovima ratnog ili vanrednog stanja;

 

3) Vojska Srbije postupa u skladu s Planom mobilizacije Vojske, Planom upotrebe Vojske i odlukama predsednika Republike.

 

Odluka o ukidanju ratnog ili vanrednog stanja

 

Član 93.

 

Kada prestanu uslovi zbog kojih je proglašeno ratno ili vanredno stanje, predsednik Republike i predsednik Vlade podnose Narodnoj skupštini predlog za donošenje odluke o ukidanju ratnog ili vanrednog stanja.

 

Donošenjem odluke iz stava 1. ovog člana prestaju da važe i naredbe i druga akta za preduzimanje naloženih mera.

 

Naredbe i druga akta iz stava 2. ovog člana predsednik Republike može staviti van snage i pre donošenja odluke o ukidanju ratnog ili vanrednog stanja.

 

Mere pripravnosti i mobilizacije

 

Član 94.

 

Radi sprečavanja i otklanjanja opasnosti koje ugrožavaju bezbednost Republike Srbije i njenih građana, predsednik Republike naređuje mere pripravnosti i mobilizaciju.

 

Vlada naređuje preduzimanje mera i radnji potrebnih za izvršavanje obaveza Republike Srbije preuzetim članstvom u Ujedinjenim nacijama i potvrđenim međunarodnim ugovorima u oblasti odbrane.

 

Član 95.

 

U slučaju napada na zemlju, svi građani u zemlji i inostranstvu, komande, jedinice i ustanove Vojske Srbije i predstavnici državnih organa i pravnih lica dužni su da odmah po saznanju, ne čekajući poziv ili naređenje, postupe po svom utvrđenom rasporedu i obavezama utvrđenim Planom odbrane Republike Srbije.

 

Član 96.

 

Na teritoriji na kojoj je proglašeno vanredno stanje, svi subjekti odbrane dužni su da za vreme vanrednog stanja preduzimaju mere iz okvira svojih nadležnosti, u skladu s naredbama i drugim aktima predsednika Republike, Vlade i drugih nadležnih organa.

 

Član 97.

 

Mobilizacijom subjekti sistema odbrane iz mirnodopske organizacije i stanja prelaze na organizaciju za rad u ratnom i vanrednom stanju i uslove rada u ratnom i vanrednom stanju.

 

Mobilizacija po obimu može biti opšta ili delimična, a saopštava se javnim oglašavanjem ili pojedinačnim pozivom.

 

Mobilizacija se sprovodi prema Planu odbrane Republike Srbije.

 

Član 98.

 

Opšta mobilizacija obuhvata sve subjekte sistema odbrane kojima su definisane obaveze u odbrani, kao i materijalna sredstva potrebna za odbranu zemlje.

 

Član 99.

 

Delimična mobilizacija obuhvata potreban deo subjekata sistema odbrane kojima su definisane obaveze u odbrani, kao i materijalna sredstva potrebna za odgovor na izazove, rizike i pretnje.

 

Član 100.

 

Delimična mobilizacija subjekata sistema odbrane i materijalnih sredstava za potrebe odbrane zemlje može se narediti radi provere spremnosti za izvršenje mobilizacije, u okviru planiranih vežbi i kontrole organizovanja priprema za odbranu.

 

Mobilizaciju iz stava 1. ovog člana za građane, državne organe, privredna društva, druga pravna lica i preduzetnike, kao i za materijalna sredstva naređuje predsednik Vlade, a za komande, jedinice i ustanove Vojske Srbije i vojne obveznike raspoređene u Vojsci Srbije - starešine na komandnim dužnostima u Vojsci Srbije koje ovlasti predsednik Republike.

 

Član 101.

 

Sprovođenje mobilizacije Vlada uređuje posebnim propisom.

 

* * *

3.

 

Zakon o Vojsci Srbije "Službeni glasnik RS", broj 116/07, strana: 17 od 11.12.2007."Službeni glasnik RS", broj 88/09, strana: 5 od 28.10.2009."Službeni glasnik RS", broj 101/10, strana: 246 od 29.12.2010."Službeni glasnik RS", broj 10/15, strana: 10 od 29.01.2015."Službeni glasnik RS", broj 88/15, strana: 80 od 23.10.2015."Službeni glasnik RS", broj 36/18, strana: 13 od 10.05.2018."Službeni glasnik RS", broj 94/19, strana: 3 od 27.12.2019.

 

2. Položaj i nadležnost Vojske Srbije

 

Član 2.

 

Vojska Srbije je organizovana oružana snaga koja brani zemlju od oružanog ugrožavanja spolja i izvršava druge misije i zadatke, u skladu sa Ustavom, zakonom i principima međunarodnog prava koji regulišu upotrebu sile.

 

Predsednik Republike ili ministar odbrane, po ovlašćenju predsednika Republike može odlučiti da Vojska Srbije nadležnom državnom organu, odnosno organizaciji, organu autonomnih pokrajina i organu jedinica lokalne samouprave, na njihov zahtev, pruži pomoć radi zaštite života i bezbednosti ljudi i imovine, zaštite životne sredine ili iz drugih razloga utvrđenih zakonom.

 

Upotreba Vojske Srbije van granica Republike Srbije uređuje se zakonom.

 

Takođe, videti :

 

-       Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama"Službeni glasnik RS", broj 87/18, strana: 3 od 13.11.2018.

-       Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti"Službeni glasnik RS", broj 15/16, strana: 31 od 25.02.2016.

-       Nacionalna strategija zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama"Službeni glasnik RS", broj 86/11, strana: 3 od 18.11.2011.

 

Videti i :

- Sajt Vlade Republike Srbije - https://www.srbija.gov.rs/

  

 

 

INTERMEX ONLINE
KLIKNITE da se ulogujete!

ISPROBAJTE BESPLATNO!


ARHIVA VESTI

Sankt Peterburg se od 30. oktobra zatvara na sedam dana

KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
PROPISI NA ENGLESKOM

Tekstovi važećih zakona
na engleskom jeziku

PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za oktobar 2023.

BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA

Izmene i dopune Zakona – NOVA VOZILA – Lako električno vozilo i autonomno vozilo


SUDSKA PRAKSA – PREKRŠAJNA PRAKSA

Bezbednost saobraćaja – Odgovornost pravnog lica


KRIVIČNI POSTUPAK

Posebne dokazne radnje


SUDSKA PRAKSA – KRIVIČNI POSTUPAK

Slučajni nalaz – Odgovornost pravnog lica


PARNIČNI POSTUPAK

Ostvarivanje naknade troškova Krivičnog postupka u parničnom postupku


SUDSKA PRAKSA – ESLJP – ČETVRTO ODELJENJE

Samoubistvo u pritvoru


IZ DRUGIH IZDANJA

Benefiti korišćenja e-pravosuđa u krivičnim stvarima


JAVNA RASPRAVA

Medijski zakoni – Nacrti zakona o javnom informisanju i medijima i o elektronskim medijima


NARODNA BANKA – UPOZORENJE

Prevare u vezi s lažnim anketama banaka na društvenim mrežama


NARODNA BANKA

Privremeno ograničenje kamatnih stopa na stambene kredite


MIŠLJENJA

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti


LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA

Ratifikacijom Opcionog protokola Srbija potvrdila posvećenost vrednostima UN


BRIGA O PORODICI

Srbija odlučna u sprečavanju i ukidanju dečijih brakova


MEĐUNARODNI SPORAZUMI

Srbija pristupila Programu jedinstvenog tržišta EU


REGIONALNA SARADNJA

Regionalna saradnja od izuzetne važnosti za Srbiju


SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA

Potpisan Ugovorni sporazum za projektovanje i izgradnju depoa Makiš


TURIZAM

Srbiju prošle godine posetilo 3,87 miliona turista


OBRAZOVANJE

Školama upućeno Stručno uputstvo za nadarene učenike


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)