POČETNA SAVETOVANJA PROPISI SOFTVER NARUČIVANJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

VANREDNO STANJE MERE VLADE NOVA UREDBA

VANREDNO STANJE

 MERE VLADE

 NOVA UREDBA

   

 

U “Sl. glasniku RS”, br. 53/2020, od 9. aprila 2020. godine, objavljena je DOPUNA Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja, kojom su FAKTIČKI SJEDINJENA četiri pojedinačna propisa u okviru jednog (Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja), dok su ostala tri (- Naredba o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije;

 - Uredba o prekršaju za kršenje Naredbe ministra unutrašnjih poslova o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije;

 - Odluka o privremenom ograničavanju kretanja tražilaca azila i iregularnih migranata smeštenih u centrima za azil i prihvatnim centrima u Republici Srbiji)

PRESTALA DA VAŽE (član 6. Uredbe o dopunama Uredbe).

Dakle, DOPUNAMA Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja, propisano je sledeće:

- Posle člana 1. - dodati su čl. 1a i 1b, koji su (suštinski) “preneti” iz Naredbe o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije

- Posle člana 4g – dodat je član 4d, čije su odredbe (suštinski) “prenete” iz Uredbe o prekršaju za kršenje Naredbe ministra unutrašnjih poslova o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije

- U članu 3. - dodati su st. 2. i 3, koji su (suštinski) “preneti” iz Odluke o privremenom ograničavanju kretanja tražilaca azila i iregularnih migranata smeštenih u centrima za azil i prihvatnim centrima u Republici Srbiji

Na kraju, u nastavku dajemo VAŽEĆU Uredbu o merama za vreme vanrednog stanja – u celosti.

“ Na osnovu člana 200. stav 6. Ustava Republike Srbije,

Vlada, uz supotpis predsednika Republike, donosi

 

UREDBU

o merama za vreme vanrednog stanja

  

Član 1.

 

Ovom uredbom propisuju se mere kojima se odstupa od Ustavom zajemčenih ljudskih i manjinskih prava za vreme vanrednog stanja.

Član 1a

 

Radi suzbijanja i sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19 i zaštite stanovništva od te bolesti, za vreme vanrednog stanja zabranjuje se kretanje na javnim mestima, odnosno van stanova, prostorija i objekata za stanovanje u stambenim zgradama i izvan domaćinstva (okućnica):

1) licima sa navršenih 70 godina - u naseljenim mestima do 5000 stanovnika, izuzev petkom od 04 do 07 časova;

2) licima sa navršenih 65 godina - u naseljenim mestima preko 5000 stanovnika, izuzev petkom od 04 do 07 časova;

3) licima koja nisu navršila 65 godina - od 17 do 05 časova radnim danima, kao i od petka od 17 časova do ponedeljka do 05 časova.

Zabrana iz stava 1. ovog člana ne odnosi se na:

1) zdravstvene radnike - sa licencom;

2) pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva odbrane, Vojske Srbije i službi bezbednosti, koji su na zadatku;

3) lica kojima Ministarstvo unutrašnjih poslova izda dozvolu za kretanje;

4) članove posade teretnih motornih vozila, teretnih brodova, vozopratno osoblje železničkih vozila, posade i kabinsko osoblje vazduhoplova, kojima se obavlja međunarodni prevoz u drumskom, železničkom, vodnom i vazdušnom saobraćaju;

5) lica kojima je neodložno potrebna zdravstvena pomoć i najviše dva lica u pratnji tog lica.

Radi izvođenja kućnih ljubimaca, kretanje je, izuzetno, u vreme zabrane, dozvoljeno licima koja nisu navršila 65 godina, u periodu od 23 časa do 01 čas narednog dana, kao i subotom i nedeljom od 08 do 10 časova, u trajanju od 20 minuta, najviše do 200 m udaljenosti od mesta prebivališta, odnosno boravišta.

U vreme kada je, u skladu sa st. 1. i 3. ovog člana, izlazak lica dozvoljen, zabranjuje se da se više od dva lica zajedno kreću ili zadržavaju na javnom mestu na otvorenom prostoru.

Zabrana iz stava 4. ovog člana ne odnosi se na maloletnu decu i njihove roditelje, odnosno staratelje i hranitelje.

  

Član 1b

 

Zabranjuje se kretanje u svim parkovima i na javnim površinama namenjenim za rekreaciju i sport.

Prilikom održavanja sahrana zabranjuje se prisustvo više od 10 lica, uz obavezno poštovanje međusobne udaljenosti prisutnih od 2 m.

 

Član 2.

 

Ministarstvo unutrašnjih poslova, u saglasnosti sa Ministarstvom zdravlja, može privremeno da ograniči ili zabrani kretanje licima na javnim mestima, kao i da naredi pojedinim licima ili grupama lica koja su zaražena ili se sumnja da su zaražena zaraznom bolesti COVID-19 da borave na adresi svog prebivališta, odnosno boravišta, sa obavezom javljanja nadležnoj zdravstvenoj ustanovi, do otklanjanja sumnje, odnosno do dobijanja rezultata testiranja na prisustvo virusa SARS-CoV-2.

 

Član 3.

 

Ministarstvo unutrašnjih poslova može da naredi da se izvrši zatvaranje svih prilaza otvorenom prostoru ili objektu i onemogući napuštanje tog prostora ili objekta bez posebnog odobrenja, kao i da naredi obavezan boravak određenim licima ili grupama lica na određenom prostoru i određenim objektima (prihvatni centri za migrante i sl.).

 

U cilju sprečavanja nekontrolisanog kretanja lica koja mogu biti nosioci virusa i samovoljnog napuštanja centara za azil i prihvatnih centara, privremeno se ograničava kretanje tražilaca azila i iregularnih migranata smeštenih u centre za azil i prihvatne centre u Republici Srbiji i uspostavlja se pojačan nadzor i obezbeđenje tih objekata.

 

Tražiocima azila i iregularnim migrantima, izuzetno i u opravdanim slučajevima (odlazak kod lekara ili iz drugih opravdanih razloga), biće omogućeno napuštanje centara za azil i prihvatnih centara uz posebno odobrenje Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije, koje će biti vremenski ograničeno, u skladu sa razlogom zbog koga se izdaje.

  

Član 3a

 

Radi obezbeđivanja nedostajućih kapaciteta za izolaciju i lečenje lica obolelih od zarazne bolesti COVID-19 ili inficiranih virusom SARS-CoV-2, odlukom Vlade mogu se obrazovati privremene bolnice, organizovati njihov rad i utvrditi materijalna obaveza subjektima čija je delatnost od značaja za funkcionisanje privremenih bolnica, iako nisu ispunjeni uslovi propisani čl. 31-33. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni glasnik RS", broj 25/19).

Zdravstveni radnici, zdravstveni saradnici i druga lica zaposlena u zdravstvenim ustanovama iz Plana mreže zdravstvenih ustanova, vojnim zdravstvenim ustanovama, državnim organima i pravnim licima osnovanim sredstvima u javnoj svojini za koje je posebnim zakonom predviđeno da obavljaju i poslove zdravstvene delatnosti (u daljem tekstu: javne zdravstvene ustanove), mogu biti upućeni na izvršavanje radne obaveze u bilo koju javnu zdravstvenu ustanovu ili u privremenu bolnicu, kojoj nedostaje potreban broj izvršilaca, na osnovu usmenog naloga svog rukovodioca, a u skladu sa planom popune zdravstvenih ustanova i drugim odlukama Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19.

Lica iz stava 2. ovog člana radnu obavezu izvršavaju obavljanjem poslova i zadataka u javnoj zdravstvenoj ustanovi ili privremenoj bolnici, u koju su upućena na rad, a prava iz radnog odnosa ostvaruju u ustanovi u kojoj su zaposlena (iz koje su upućena), bez zaključivanja posebnih ugovora ili aneksa ugovora o radu.

Licu iz stava 2. ovog člana koje odbije da postupi po usmenom nalogu o upućivanju na izvršavanje radne obaveze u drugu javnu zdravstvenu ustanovu, u skladu sa planom popune i drugim odlukama Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, rukovodilac izdaje rešenje o radnoj obavezi. Obvezniku radne obaveze, koji ne postupi po rešenju svog rukovodioca o upućivanju na izvršavanje radne obaveze u drugu javnu zdravstvenu ustanovu, prestaje radni odnos.

 

Član 4.

 

Zabranjuje se sazivanje i održavanje zborova i svih drugih okupljanja građana na otvorenom prostoru.

U zatvorenom prostoru zabranjuju se sva okupljanja (sportske, kulturne i druge manifestacije) osim okupljanja koja su od posebnog interesa za rad i funkcionisanje državnih organa i službi, za čije održavanje posebno odobrenje u skladu sa ovom odlukom izdaje ministar unutrašnjih poslova.

Odlukom Vlade, u zavisnosti od epidemiološke situacije, mogu se predvideti izuzeci od pravila iz st. 1. i 2. ove uredbe.

Zabranjuje se privrednom društvu, drugom pravnom licu i preduzetniku da na teritoriji Republike Srbije, dok traje vanredno stanje, obavlja delatnost pružanja frizerskih i kozmetičkih usluga, pedikira, manikira, usluga fitnes klubova i teretana, aktivnosti turskih kupatila, sauna i parnih kupatila, solarijuma, salona za mršavljenje, salona za masažu i drugih usluga nege, održavanja i ulepšavanje lica i tela kod kojih je priroda delatnosti pružanja usluge takva da zahteva blizak kontakt između pružaoca i korisnika usluge, kao i korisnika usluge međusobno, čime se povećava opasnost od prenošenja zarazne bolesti COVID-19.

 

Član 4a

 

Zabranjuje se sletanje na aerodrome i poletanje sa aerodroma u Republici Srbiji svim vazduhoplovima koji vrše prevoz putnika u međunarodnom vazdušnom saobraćaju, radi zaštite od unošenja i širenja zaraznih bolesti na teritoriji Republike Srbije.

 

Zabrana iz stava 1. ovog člana ne primenjuje se na letove za:  

 

1) prevoz robe i pošte;

2) traganje i spasavanje;

3) letove koji se obavljaju u humanitarne svrhe;

4) hitan medicinski prevoz;

5) tehničko sletanje i pozicioniranje vazduhoplova upisanih u Registar vazduhoplova Republike Srbije;

6) sletanje vazduhoplova u slučaju nužde;

7) državne vazduhoplove i letove posebne namene.

Odlukom ministra nadležnog za poslove saobraćaja, u zavisnosti od epidemiološke situacije, mogu se predvideti izuzeci od pravila iz st. 1. i 2. ovog člana.

  

Član 4b

 

Radi zaštite od širenja zaraznih bolesti, na teritoriji Republike Srbije zabranjuje se obavljanje:

 

1) javnog prevoza putnika u drumskom saobraćaju autobusima, osim posebnog linijskog prevoza, koje će privredni subjekti obavljati isključivo radi realizacije radnih zadataka zaposlenih;

2) međunarodnog i unutrašnjeg železničkog saobraćaja za prevoz putnika,

3) međunarodnog i domaćeg vodnog saobraćaja za prevoz putnika.

Zabrana iz stava 1. tačka 1) ovog člana ne odnosi se na međumesni prevoz i vanlinijski prevoz u drumskom saobraćaju, kao i na prevoz iz stava 1. tač. 2) i 3) ovog člana za koji je, u skladu sa epidemiološkom situacijom, dobijena dozvola ministra nadležnog za poslove saobraćaja.

Zabrana iz stava 1. tačka 1) ovog člana, koja se odnosi na gradski i prigradski prevoz, ne odnosi se na prevoz za koji je, u skladu sa epidemiološkom situacijom, uz prethodnu saglasnost ministra nadležnog za poslove saobraćaja, dobijena dozvola jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se prevoz obavlja.

Zahtev za prevoz iz stava 3. ovog člana podnosi se jedinici lokalne samouprave na čijoj teritoriji se prevoz obavlja.

Svi zahtevi, dozvole i prethodne saglasnosti se podnose, odnosno izdaju u elektronskoj formi, preko zvanične mejl adrese nadležnih organa.  

Zahtev jedinice lokalne samouprave za dobijanje prethodne saglasnosti iz stava 3. ovog člana podnosi se ministarstvu nadležnom za poslove saobraćaja odmah po dobijanju zahteva, a najkasnije u roku od jednog sata od momenta prijema elektronskog zahteva. 

 

Član 4v

 

Novčanom kaznom od 1.500.000,00 do 2.000.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

1) dozvoli ili izvrši sletanje na aerodrome i poletanje sa aerodroma u Republici Srbiji vazduhoplova koji vrše prevoz putnika u međunarodnom vazdušnom saobraćaju, suprotno odredbi člana 4a ove uredbe.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 50.000,00 do 150.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka iz stava 1. ovog člana, podnosi inspektor nadležan za vazdušni saobraćaj.

U slučaju da inspektor iz stava 3. ovog člana ne podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, a da ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja sazna da je izvršen prekršaj iz stava 1. ovog člana, zahtev za pokretanje prekršajnog postupka podneće to ministarstvo.

Kazna izrečena za učinjeni prekršaj iz stava 1. ovog člana ne utiče na visinu odštetnog zahteva koji Republika Srbija, preko nadležnih organa u oblasti vazdušnog saobraćaja, može zahtevati od pravnog lica koje je prekršilo zabranu iz člana 4a ove uredbe zbog pričinjene štete ili neizvršene obaveze ili drugih troškova nastalih usled izvršenog prekršaja.

 

Član 4g

 

Novčanom kaznom od 1.500.000,00 do 2.000.000,00 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

1) obavlja javni prevoz putnika autobusima, suprotno članu 4b ove uredbe;

2) obavlja međunarodni i unutrašnji železnički saobraćaj za prevoz putnika, suprotno članu 4b ove uredbe;

3) obavlja međunarodni i domaći vodni saobraćaj za prevoz putnika, suprotno članu 4b ove uredbe.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 50.000,00 do 150.000,00 dinara.

Novčanom kaznom od 300.000,00 do 1.000.000,00 dinara kazniće se preduzetnik ako obavlja javni prevoz putnika autobusima, suprotno članu 4b ove uredbe.

Novčanom kaznom od 50.000,00 do 150.000,00 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako obavlja međunarodni i domaći vodni saobraćaj za prevoz putnika, suprotno članu 4b ove uredbe.

Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka iz stava 1. ovog člana, podnosi inspektor nadležan za drumski, odnosno železnički ili vodni saobraćaj. 

 

Član 4d

 

Novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj lice koje prekrši zabranu iz čl. 1a i 1b ove uredbe.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana može se pokrenuti i dovršiti prekršajni postupak, i u slučaju da je protiv učinioca pokrenut ili je u toku krivični postupak za krivično delo koje obuhvata obeležja tog prekršaja, bez obzira na zabranu iz člana 8. stav 3. Zakona o prekršajima ("Službeni glasnik RS", br. 65/13, 13/16 i 98/16 - US). 

 

Član 5.

 

Stupanjem na snagu ove uredbe prekidaju se sve izborne radnje u sprovođenju izbora za narodne poslanike, poslanike Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine i odbornike skupština opština i gradova, koji su raspisani za 26. april 2020. godine.

Zadužuju se nadležne izborne komisije da obezbede i čuvaju postojeću izbornu dokumentaciju do nastavka sprovođenja izbornih radnji i izbora.

Sprovođenje izbornih radnji nastaviće se od dana prestanka vanrednog stanja.

 

Član 6. (Osnovnog teksta Uredbe)

 

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Član 6. (Uredbe o dopunama Uredbe – 53/2020)

 

Danom stupanja na snagu ove uredbe (Uredbe o dopunama Uredbe) - prestaju da važe Uredba o prekršaju za kršenje Naredbe ministra unutrašnjih poslova o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", broj 39/20), Odluka o privremenom ograničavanju kretanja tražilaca azila i iregularnih migranata smeštenih u centrima za azil i prihvatnim centrima u Republici Srbiji ("Službeni glasnik RS", broj 32/20) i Naredba o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 34/20, 39/20, 40/20, 46/20 i 50/20).

Prekršajni postupci započeti po Uredbi iz stava 1. ovog člana, okončaće se u skladu sa tom uredbom.

INTERMEX ONLINE
KLIKNITE da se ulogujete!

ISPROBAJTE BESPLATNO!


ARHIVA VESTI

Sankt Peterburg se od 30. oktobra zatvara na sedam dana

KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
PROPISI NA ENGLESKOM

Tekstovi važećih zakona
na engleskom jeziku

PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za oktobar 2023.

BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA

Izmene i dopune Zakona – NOVA VOZILA – Lako električno vozilo i autonomno vozilo


SUDSKA PRAKSA – PREKRŠAJNA PRAKSA

Bezbednost saobraćaja – Odgovornost pravnog lica


KRIVIČNI POSTUPAK

Posebne dokazne radnje


SUDSKA PRAKSA – KRIVIČNI POSTUPAK

Slučajni nalaz – Odgovornost pravnog lica


PARNIČNI POSTUPAK

Ostvarivanje naknade troškova Krivičnog postupka u parničnom postupku


SUDSKA PRAKSA – ESLJP – ČETVRTO ODELJENJE

Samoubistvo u pritvoru


IZ DRUGIH IZDANJA

Benefiti korišćenja e-pravosuđa u krivičnim stvarima


JAVNA RASPRAVA

Medijski zakoni – Nacrti zakona o javnom informisanju i medijima i o elektronskim medijima


NARODNA BANKA – UPOZORENJE

Prevare u vezi s lažnim anketama banaka na društvenim mrežama


NARODNA BANKA

Privremeno ograničenje kamatnih stopa na stambene kredite


MIŠLJENJA

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti


LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA

Ratifikacijom Opcionog protokola Srbija potvrdila posvećenost vrednostima UN


BRIGA O PORODICI

Srbija odlučna u sprečavanju i ukidanju dečijih brakova


MEĐUNARODNI SPORAZUMI

Srbija pristupila Programu jedinstvenog tržišta EU


REGIONALNA SARADNJA

Regionalna saradnja od izuzetne važnosti za Srbiju


SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA

Potpisan Ugovorni sporazum za projektovanje i izgradnju depoa Makiš


TURIZAM

Srbiju prošle godine posetilo 3,87 miliona turista


OBRAZOVANJE

Školama upućeno Stručno uputstvo za nadarene učenike


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)