POČETNA DNEVNA AŽURNOST PROPISI SOFTVER PUBLIKACIJE FINANSIJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

PRVI PUT U VAŠEM GRADU - KOMUNALNA POLICIJA

Komunalna policija

Od 23. januara 2010. godine, gradskim inspektorima i drugim organima grada (na njihov zahtev) u cilju izvršenja njihovih odluka - pomažu i komunalni policajci.


 

Narodna skupština Republike Srbije na sednici Osmog vanrednog zasedanja u 2009. godini, 8. jula 2009. godine, donela je Zakon o komunalnoj policiji (u daljem tekstu: Zakon), koji je objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 51/2009, od 14.07.2009.

Članom 50. Zakona, propisano je da Zakon stupa na snagu osmog dana (22.07.2009. g) od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a počinje da se primenjuje po isteku šest meseci od dana stupanju na snagu (23.01.2010. g).

KOMUNALNA POLICIJA je (shodno članu 2. Zakona) organizaciona jedinica u sastavu organa gradske uprave, konkretnije - obrazuje se kao unutrašnju organizacionu jedinicu u sastavu jedinstvenog organa gradske uprave, odnosno uprave obrazovane za pojedinu oblast.

SVRHA KOMUNALNE POLICIJE je (shodno članu 1. Zakona) obezbeđenje izvršavanja poslova koji su u nadležnosti grada.

BROJ komunalnih policajaca - mora da odgovara broju stanovnika grada prema poslednjem popisu, tako da na svakih pet hiljada stanovnika - ne može biti više od jednog komunalnog policajca (ovo je u skladu s načelom ekonomičnosti, kao i radi ujednačenog ostvarivanja svrhe komunalne policije u svim gradovima, pa pri obrazovanju i uređenju komunalne policije - grad obezbeđuje ovaj broj komunalnih policajaca).

Komunalnom policijom rukovodi načelnik komunalne policije.

Poslove komunalne policije obavljaju - komunalni policajci.

Načelnik komunalne policije i komunalni policajci u obavljanju poslova iz delokruga komunalne policije imaju posebna ovlašćenja utvrđena ovim zakonom, uključujući i ovlašćenja za upotrebu određenih sredstava prinude.

 

I - POSLOVI I OVLAŠĆENJA KOMUNALNE POLICIJE

 

- Pomoć u izvršenjima (asistencija)  

Komunalna policija pruža pomoć nadležnim organima grada, kao i preduzećima, organizacijama i ustanovama koje na osnovu odluke skupštine grada odlučuju o pojedinim pravima građana, pravnih lica ili drugih stranaka (u daljem tekstu: ovlašćene organizacije), kada - po oceni nadležnog organa grada ili ovlašćene organizacije postoje pretpostavke da sprovođenje njihove izvršne odluke neće biti moguće bez prisustva komunalnih policajaca ili upotrebe sredstava prinude (član 4. Zakona).

 

- Hitne mere i spasilačka funkcija   

Komunalna policija preduzima hitne mere - zaštite životne sredine,

  zaštite od elementarnih i drugih nepogoda,

  zaštite od požara i druge zaštite iz nadležnosti grada,

kad te mere ne mogu pravovremeno da preduzmu drugi nadležni organi grada i ovlašćene organizacije, o čemu odmah obaveštava te organe odnosno organizacije. Takođe, u slučaju opasnosti izazvanih gornjim nepogodama i ugrožavanjima - učestvuje u vršenju spasilačke funkcije i pruža pomoć drugim organima, pravnim i fizičkim licima na otklanjanju posledica (član 5. Zakona).

 

- Saradnja sa građanima

Komunalna policija u obavljanju poslova sarađuje sa građanima

 

Građani mogu komunalnoj policiji podnositi - prijave, peticije i predloge, na sledeće načine:

- pismenim putem,
- elektronskom poštom,

a u hitnim slučajevima - telefonom i neposrednim usmenim obraćanjem, o čemu komunalna policija pravi službenu zabelešku

- Saradnja sa gradskim inspekcijskim službama - (Član 7. Zakona)
- Saradnja sa policijom - (Član 8. Zakona) 

 

POSLOVI KOMUNALNE POLICIJE

- održavanje komunalnog (i drugog zakonom uređenog) reda od značaja za komunalnu delatnost;

- vršenje kontrole nad primenom zakona i drugih propisa i opštih akata iz oblasti komunalne i drugih delatnosti iz nadležnosti grada;

- Ostvarivanje nadzora u javnom gradskom, prigradskom i drugom lokalnom saobraćaju, u skladu sa zakonom i propisima grada;

- zaštita životne sredine, kulturnih dobara, lokalnih puteva, ulica i drugih javnih objekata od značaja za grad;

- podrška sprovođenju propisa kojima se obezbeđuje nesmetano odvijanje života u gradu, očuvanje gradskih dobara i izvršavanje drugih zadataka iz nadležnosti grada (u daljem tekstu: održavanje gradskog reda).

 

NAČIN OBAVLJANJA POSLOVA KOMUNALNE POLICIJE

Poslovi komunalne policije obavljaju se - organizovanim prisustvom komunalnih policajaca na mestima održavanja reda, preduzimanjem drugih preventivnih mera i primenom ovim zakonom predviđenih ovlašćenja komunalne policije.

 

Poslovi komunalne policije obavljaju se, a ovlašćenja primenjuju u skladu sa načelima:

- zakonitosti,
- profesionalizma,
- saradnje i
- srazmernosti.


U svom radu komunalni policajci se rukovode i - principom rada - sa najmanjim štetnim posledicama,
a, sredstva prinude - primenjuju se - samo kad je to apsolutno nužno i u meri koja je neophodna za izvršenje zadataka i bez nepotrebnih štetnih posledica.

 

OVLAŠĆENJA KOMUNALNE POLICIJE

U obavljanju poslova komunalne policije, komunalni policajac ima sledeća ovlašćenja:


upozorenje

Komunalni policajac upozoriće lice koje svojim ponašanjem, delovanjem ili propuštanjem određene radnje može da naruši zakonom i drugim propisima uređeni komunalni ili drugi red iz nadležnosti grada.

Upozorenje se daje - usmeno, pisano ili putem sredstava javnog informisanja.


usmeno naređenje

Usmenim naređenjem izdaju se - obavezna uputstva i zabranenalažu se - mere i radnje od kojih neposredno zavisi uspešno obavljanje poslova iz delokruga komunalne policije

Kad komunalna policija preduzima - hitne mere i vrši spasilačku funkciju - usmena naređenja izdaju samo dok te poslove ne preuzmu nadležni organi grada i to radi otklanjanja neposredne opasnosti za ljude i imovinu, kao i neodložne zaštite životne sredine i druge zaštite iz delokruga grada


provera identiteta  

Komunalni policajac može izvršiti proveru identiteta - lica čije ponašanje ili delovanje predstavlja kršenje propisa iz delokruga komunalne policije.

Proveru identiteta, komunalni policajac može izvršiti i na opravdan usmeni zahtev službenog lica nadležnog organa grada, odnosno ovlašćene organizacije

Provera identiteta, vrši se - uvidom u ličnu ispravu ili na osnovu izjave lica čiji je identitet proveren, a pre provere identiteta - komunalni policajac je dužan da upozna lice sa razlozima provere njegovog identiteta.


dovođenje

Ako komunalni policajac ne može da utvrdi identitet lica (proverom iz člana 19. Zakona), to lice će bez odlaganja dovesti nadležnom organu - radi utvrđivanja identiteta.


pregledanje lica i predmeta

Komunalni policajac može izvršiti pregled lica zatečenog u kršenju propisa iz delokruga komunalne policije, vozila i predmeta koji su u neposrednoj blizini ili pod nadzorom lica koje pregleda.

Pregled lica mora vršiti lice istog pola.


privremeno oduzimanje predmeta

Predmet koji je pribavljen, upotrebljen ili nastao kršenjem propisa iz delokruga komunalne policije - komunalni policajac će privremeno oduzeti, izdati potvrdu o privremeno oduzetim predmetima i predati ih nadležnom organu (odnosno - postupati sa tim predmetima u skladu sa nalogom tog organa). U slučaju kad se protiv lica od koga je predmet oduzet ne pokrene postupak pred nedležnim organom, predmeti će se odmah vratiti licu od koga su oduzeti.


video nadzor

U cilju sprečavanja kršenja propisa iz delokruga komunalne policije - određeni prostor i objekti mogu se obezbediti video nadzorom.

Uređaji za video nadzor moraju biti vidljivi, sa istaknutim natpisom da je prostor ili objekat obezbeđen video nadzorom.

upotreba sredstava prinude, i to:- fizičke snage;
- službene palice i
- sredstava za vezivanje.

 

Fizičku snagu i službenu palicu komunalni policajac može da upotrebi samo ako u obavljanju poslova na drugi način od sebe ili drugog ne može da odbije istovremeni protivpravni napad.

Službena palica ima tehnička obeležja utvrđena podzakonskim propisima policije o sredstvima prinude, odnosno o posebnoj opremi za obavljanje policijskih poslova.

Sredstva za vezivanje - komunalni policajac može, u skladu sa zakonom, da upotrebi protiv lica koje pruža otpor ili pokušava da pobegne.

Sredstvima za vezivanje smatraju se službene lisice, plastične zatege i druga za to namenjena sredstva prema Zakonu o policiji i sa tehničkim i drugim karakteristikama utvrđenim podzakonskim propisom o sredstvima prinude.

Obzirom na ovlašćenja (koja mogu zadirati u lična prava i slobode) zakonodavac je posebno pažnju posvetio ovom pitanju - detaljnije regulišući  pitanje kontrole primene ovih mera (Čl. 27. - 30. Zakona i Pravilnik o načinu i postupku vršenja kontrole komunalne policije). 

Komunalni policajac (u obavljanju službene dužnosti) ima status službenog lica i uživa krivičnopravnu zaštitu propisanu zakonom.

U Zakonu su predviđene kazne za prekršaj (od 10.000 do 50.000 dinara) za lica koja ometaju ili sprečavaju komunalnog policajca u obavljanju poslova komunalne policije.

 

Videti detaljnije - propise:

 

 

Pročitajte i povezan tekst:

JOŠ MALO O KOMUNALNOJ POLICIJI

 LJ.M.V


Objavljeno: 25.12.2009.

Da li imate komentar?

  • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 
Prva strana | Prethodna | Prikaz komentara 61 do 64 od ukupno 64
kaca
Ukupno: 64
Komentar

Komentar #4 objavljen : Wed February 23, 2011, 12:00:39
Prilikom prijave odredjenog komunalnog prekršaja da li je lice koje podnosi tu prijavu duzno da kaze svoje podatke, broj telefona ili l.k.?
Dragan Đorđević
Ukupno: 64
Komentar

Komentar #3 objavljen : Mon February 21, 2011, 11:33:58
Podržavam u potpunosti osnivanje i rad komunalne policije (KP).
Molio bih vas za odgovor na sledeća pitanja:
1. Da li se KP treba obratiti kad se neko vozilo parkira na kolski ulaz zgrade (taj prostor nije parking mesto u okviru zone za parkiranje), u čijem su dvorištu parkirana vozila koja se vide kroz rešetkastu kapiju zgrade? Šta je dužnost KP u tom slučaju?
2. Da li KP preduzima mere u slučaju da joj se pošalje DVD snimak vlasnika psa, koji nije uklonio izmet svog ljubimca sa ulice?
Prva strana | Prethodna | Prikaz komentara 61 do 64 od ukupno 64
 

INTERMEX ONLINE

NAJNOVIJE VESTI IZ MEDIJA
KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
KALENDAR PRAZNIKA

Uvećajte kalendar >

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
REGISTAR PROPISA


FINANSIJE

BESPLATNI PROPISI
Službeni glasnik RS
Grad Beograd
Službeni glasnik RS (Međ. ugovori)
Stari propisi
PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za decembar 2019.

KRIVIČNO PRAVO

Krivični zakonik    - početak primene izmene Zakonika 1. decembar 2019. godine


SUDSKA PRAKSA

Odluka Ustavnog suda - Rešenje Už-1982/2016, sa izdvojenim mišljenjem sudije na rešenje - Rehabilitacija


SUDSKA PRAKSA

Apelacioni sud u Novom Sadu - Krivično veće  - Krivična odgovornost i odmeravanje kazne 


SUDSKA PRAKSA

Prekršajni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - Prekršajni postupak


SUDSKA PRAKSA

Šteta nastala kao posledica krivičnog dela - Zastarelost


NOVI PROPISI

Zakon o putnim ispravama - Izmene i dopune Zakona


SUDSKA PRAKSA

Apelacioni sud u Beogradu - Naknada štete - Prouzrokovanje štete i odgovornost za štetu


SUDSKA PRAKSA

Viši sud u Beogradu - Parnični postupak


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE

Osporavanje potraživanja i upućivanje na parnicu


STVARNO PRAVO

Republički geodetski zavod - Pravni stavovi


PRAVNA ISTORIJA

Pravosudni sistem u državi Srba, Hrvata i Slovenaca


SUDSKA PRAKSA

Medijsko pravo


ZANIMLJIVO

Cirkumlokucije


ZANIMLJIVO

Priče o rečima


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)