POČETNA DNEVNA AŽURNOST PROPISI SOFTVER PUBLIKACIJE FINANSIJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

PRVI PUT U VAŠEM GRADU - KOMUNALNA POLICIJA

Komunalna policija

Od 23. januara 2010. godine, gradskim inspektorima i drugim organima grada (na njihov zahtev) u cilju izvršenja njihovih odluka - pomažu i komunalni policajci.


 

Narodna skupština Republike Srbije na sednici Osmog vanrednog zasedanja u 2009. godini, 8. jula 2009. godine, donela je Zakon o komunalnoj policiji (u daljem tekstu: Zakon), koji je objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 51/2009, od 14.07.2009.

Članom 50. Zakona, propisano je da Zakon stupa na snagu osmog dana (22.07.2009. g) od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a počinje da se primenjuje po isteku šest meseci od dana stupanju na snagu (23.01.2010. g).

KOMUNALNA POLICIJA je (shodno članu 2. Zakona) organizaciona jedinica u sastavu organa gradske uprave, konkretnije - obrazuje se kao unutrašnju organizacionu jedinicu u sastavu jedinstvenog organa gradske uprave, odnosno uprave obrazovane za pojedinu oblast.

SVRHA KOMUNALNE POLICIJE je (shodno članu 1. Zakona) obezbeđenje izvršavanja poslova koji su u nadležnosti grada.

BROJ komunalnih policajaca - mora da odgovara broju stanovnika grada prema poslednjem popisu, tako da na svakih pet hiljada stanovnika - ne može biti više od jednog komunalnog policajca (ovo je u skladu s načelom ekonomičnosti, kao i radi ujednačenog ostvarivanja svrhe komunalne policije u svim gradovima, pa pri obrazovanju i uređenju komunalne policije - grad obezbeđuje ovaj broj komunalnih policajaca).

Komunalnom policijom rukovodi načelnik komunalne policije.

Poslove komunalne policije obavljaju - komunalni policajci.

Načelnik komunalne policije i komunalni policajci u obavljanju poslova iz delokruga komunalne policije imaju posebna ovlašćenja utvrđena ovim zakonom, uključujući i ovlašćenja za upotrebu određenih sredstava prinude.

 

I - POSLOVI I OVLAŠĆENJA KOMUNALNE POLICIJE

 

- Pomoć u izvršenjima (asistencija)  

Komunalna policija pruža pomoć nadležnim organima grada, kao i preduzećima, organizacijama i ustanovama koje na osnovu odluke skupštine grada odlučuju o pojedinim pravima građana, pravnih lica ili drugih stranaka (u daljem tekstu: ovlašćene organizacije), kada - po oceni nadležnog organa grada ili ovlašćene organizacije postoje pretpostavke da sprovođenje njihove izvršne odluke neće biti moguće bez prisustva komunalnih policajaca ili upotrebe sredstava prinude (član 4. Zakona).

 

- Hitne mere i spasilačka funkcija   

Komunalna policija preduzima hitne mere - zaštite životne sredine,

  zaštite od elementarnih i drugih nepogoda,

  zaštite od požara i druge zaštite iz nadležnosti grada,

kad te mere ne mogu pravovremeno da preduzmu drugi nadležni organi grada i ovlašćene organizacije, o čemu odmah obaveštava te organe odnosno organizacije. Takođe, u slučaju opasnosti izazvanih gornjim nepogodama i ugrožavanjima - učestvuje u vršenju spasilačke funkcije i pruža pomoć drugim organima, pravnim i fizičkim licima na otklanjanju posledica (član 5. Zakona).

 

- Saradnja sa građanima

Komunalna policija u obavljanju poslova sarađuje sa građanima

 

Građani mogu komunalnoj policiji podnositi - prijave, peticije i predloge, na sledeće načine:

- pismenim putem,
- elektronskom poštom,

a u hitnim slučajevima - telefonom i neposrednim usmenim obraćanjem, o čemu komunalna policija pravi službenu zabelešku

- Saradnja sa gradskim inspekcijskim službama - (Član 7. Zakona)
- Saradnja sa policijom - (Član 8. Zakona) 

 

POSLOVI KOMUNALNE POLICIJE

- održavanje komunalnog (i drugog zakonom uređenog) reda od značaja za komunalnu delatnost;

- vršenje kontrole nad primenom zakona i drugih propisa i opštih akata iz oblasti komunalne i drugih delatnosti iz nadležnosti grada;

- Ostvarivanje nadzora u javnom gradskom, prigradskom i drugom lokalnom saobraćaju, u skladu sa zakonom i propisima grada;

- zaštita životne sredine, kulturnih dobara, lokalnih puteva, ulica i drugih javnih objekata od značaja za grad;

- podrška sprovođenju propisa kojima se obezbeđuje nesmetano odvijanje života u gradu, očuvanje gradskih dobara i izvršavanje drugih zadataka iz nadležnosti grada (u daljem tekstu: održavanje gradskog reda).

 

NAČIN OBAVLJANJA POSLOVA KOMUNALNE POLICIJE

Poslovi komunalne policije obavljaju se - organizovanim prisustvom komunalnih policajaca na mestima održavanja reda, preduzimanjem drugih preventivnih mera i primenom ovim zakonom predviđenih ovlašćenja komunalne policije.

 

Poslovi komunalne policije obavljaju se, a ovlašćenja primenjuju u skladu sa načelima:

- zakonitosti,
- profesionalizma,
- saradnje i
- srazmernosti.


U svom radu komunalni policajci se rukovode i - principom rada - sa najmanjim štetnim posledicama,
a, sredstva prinude - primenjuju se - samo kad je to apsolutno nužno i u meri koja je neophodna za izvršenje zadataka i bez nepotrebnih štetnih posledica.

 

OVLAŠĆENJA KOMUNALNE POLICIJE

U obavljanju poslova komunalne policije, komunalni policajac ima sledeća ovlašćenja:


upozorenje

Komunalni policajac upozoriće lice koje svojim ponašanjem, delovanjem ili propuštanjem određene radnje može da naruši zakonom i drugim propisima uređeni komunalni ili drugi red iz nadležnosti grada.

Upozorenje se daje - usmeno, pisano ili putem sredstava javnog informisanja.


usmeno naređenje

Usmenim naređenjem izdaju se - obavezna uputstva i zabranenalažu se - mere i radnje od kojih neposredno zavisi uspešno obavljanje poslova iz delokruga komunalne policije

Kad komunalna policija preduzima - hitne mere i vrši spasilačku funkciju - usmena naređenja izdaju samo dok te poslove ne preuzmu nadležni organi grada i to radi otklanjanja neposredne opasnosti za ljude i imovinu, kao i neodložne zaštite životne sredine i druge zaštite iz delokruga grada


provera identiteta  

Komunalni policajac može izvršiti proveru identiteta - lica čije ponašanje ili delovanje predstavlja kršenje propisa iz delokruga komunalne policije.

Proveru identiteta, komunalni policajac može izvršiti i na opravdan usmeni zahtev službenog lica nadležnog organa grada, odnosno ovlašćene organizacije

Provera identiteta, vrši se - uvidom u ličnu ispravu ili na osnovu izjave lica čiji je identitet proveren, a pre provere identiteta - komunalni policajac je dužan da upozna lice sa razlozima provere njegovog identiteta.


dovođenje

Ako komunalni policajac ne može da utvrdi identitet lica (proverom iz člana 19. Zakona), to lice će bez odlaganja dovesti nadležnom organu - radi utvrđivanja identiteta.


pregledanje lica i predmeta

Komunalni policajac može izvršiti pregled lica zatečenog u kršenju propisa iz delokruga komunalne policije, vozila i predmeta koji su u neposrednoj blizini ili pod nadzorom lica koje pregleda.

Pregled lica mora vršiti lice istog pola.


privremeno oduzimanje predmeta

Predmet koji je pribavljen, upotrebljen ili nastao kršenjem propisa iz delokruga komunalne policije - komunalni policajac će privremeno oduzeti, izdati potvrdu o privremeno oduzetim predmetima i predati ih nadležnom organu (odnosno - postupati sa tim predmetima u skladu sa nalogom tog organa). U slučaju kad se protiv lica od koga je predmet oduzet ne pokrene postupak pred nedležnim organom, predmeti će se odmah vratiti licu od koga su oduzeti.


video nadzor

U cilju sprečavanja kršenja propisa iz delokruga komunalne policije - određeni prostor i objekti mogu se obezbediti video nadzorom.

Uređaji za video nadzor moraju biti vidljivi, sa istaknutim natpisom da je prostor ili objekat obezbeđen video nadzorom.

upotreba sredstava prinude, i to:- fizičke snage;
- službene palice i
- sredstava za vezivanje.

 

Fizičku snagu i službenu palicu komunalni policajac može da upotrebi samo ako u obavljanju poslova na drugi način od sebe ili drugog ne može da odbije istovremeni protivpravni napad.

Službena palica ima tehnička obeležja utvrđena podzakonskim propisima policije o sredstvima prinude, odnosno o posebnoj opremi za obavljanje policijskih poslova.

Sredstva za vezivanje - komunalni policajac može, u skladu sa zakonom, da upotrebi protiv lica koje pruža otpor ili pokušava da pobegne.

Sredstvima za vezivanje smatraju se službene lisice, plastične zatege i druga za to namenjena sredstva prema Zakonu o policiji i sa tehničkim i drugim karakteristikama utvrđenim podzakonskim propisom o sredstvima prinude.

Obzirom na ovlašćenja (koja mogu zadirati u lična prava i slobode) zakonodavac je posebno pažnju posvetio ovom pitanju - detaljnije regulišući  pitanje kontrole primene ovih mera (Čl. 27. - 30. Zakona i Pravilnik o načinu i postupku vršenja kontrole komunalne policije). 

Komunalni policajac (u obavljanju službene dužnosti) ima status službenog lica i uživa krivičnopravnu zaštitu propisanu zakonom.

U Zakonu su predviđene kazne za prekršaj (od 10.000 do 50.000 dinara) za lica koja ometaju ili sprečavaju komunalnog policajca u obavljanju poslova komunalne policije.

 

Videti detaljnije - propise:

 

 

Pročitajte i povezan tekst:

JOŠ MALO O KOMUNALNOJ POLICIJI

 LJ.M.V


Objavljeno: 25.12.2009.

Da li imate komentar?

  • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 
Prva strana | Prethodna | Prikaz komentara 11 do 20 od ukupno 64 | Sledeća | Poslednja strana
Marija
Ukupno: 64
Komentar
Buka u zgradi
Komentar #54 objavljen : Sat June 02, 2012, 00:06:33
Da li je u nadleznosti komunalne policije problem buke,zbog preglasne muzike u jednom stanu u zgradi. Nekada je preglasna muzika u vremenu od 13-17h,a nekada posle.Ali,problem je i van perioda kucnog reda,jer sigurno prelazi cak i 80 decibela. Kome se tada obratiti? Hvala
grupa građana
Ukupno: 64
Komentar
LOZNICA kafić BRODOLOM centar Pašićeva
Komentar #53 objavljen : Fri April 06, 2012, 10:10:03
To nije kafić to je "sakupljač" omladine za koju roditelji nisu svesni šta u tom kafiću rade.Sve sem da sede pristojno.Mesta u njemu ima za oko 20-30 gostiju a tokom noći se skupi od 100-150 omladinaca a pošto je kafić u zgradi gde su galerijski ulazi omladina koristi otvoreno stepenište za svoj bal ostavljajuči iza sebe:izmet,urin nepopijene i polupane flaše maramice opuške i takvu galamu da je to nepodnošljivo A pritom mi stanari nesmemo da prolazimo pored njih posle 22h Ako ih opomenemo da ne vrište oni nas prijave (a dobiju od nekoga imena stanara)a mi njihova imena naravno ne znamo pa nas tuže Sudu da im pretimo pajoš mi ispadosmo bahati U SUPU u Loznici postoji bezbroj prijava takođe i kod komunalne policije ali su svi gluvi na to Skoro su dozvolili da se otvori još jedan kafić Čistije je svako smetilište od naših stepenica kojima dolazimo do svojih stanova Eto kava su naša prava i kakva nam je vlast koju uskoro treba da glasamo
grupa građana
Ukupno: 64
Komentar
loznica parkiranje
Komentar #52 objavljen : Fri April 06, 2012, 09:49:01
U Ućiteljskoj ulici postoji divan trotoar izgrađen od slagalica sa delom zelene površine i u toj ulici je zabranjeno parkiranje,međutim kako postoji restoran "bez parkinga"bahati i nevaspitani vozači parkiraju po trotoaru a kad smo se žalili kom.policiji njihov "savet" je bio da poudaramo drvene kočiće kao da smo u XV veku i priznali da su nemočni KATASTROFA zašta primaju platu
Izvorinka Lazarevic
Ukupno: 64
Komentar
NEBRIGA KOMUNALNE POLICIJE
Komentar #51 objavljen : Tue April 03, 2012, 22:55:09
Moj upuceni dopis nisu usmerili na nadlezne organe vec zbog svoje bahatosti, nepismenosti i lenjosti su mioslili da su duzni invalidi da obavljaju njihov posao ,a oni samo da primaju plate ... su i pored prijave koju sam uputila ostavili gradjanima da se snalaze sami ...
KATINKA STOJANOV
Ukupno: 64
Komentar
ŠAHT BEZ POKLOPCA
Komentar #50 objavljen : Sun April 01, 2012, 17:41:39
U MOJOJ ULICI IMA MNOGO DECA MEDJUTIM PRE 2 NEDELJE JA SAM PRIJAVILA KOMŠIJI KOJI RADI U JKP KOMUNALAC U NOVOM BEČEJU DA NA ĆOŠKU NEMA 2 POKLOPCA OD ŠAHTA NEDELJE SU PROŠLE A NIKO NE MRDA UŠIMA DOK NEKO DETE NE STRADA PA ME ZANIMA ŠTA DALJE KOME SADA DA SE OBRATIM ZA POMOĆ I DA SE VEĆ JEDNOM REŠI OVAJ PROBLEM DOŽIVOTNO VELIKI POZDRAV
MESTANI UMKE
Ukupno: 64
Komentar
prijava gradjana
Komentar #49 objavljen : Fri March 16, 2012, 23:27:05
juce je na umci ceo ceo centar i sire bio zagusen crnim dimom od cijeg smrada se ispraznila ulica i svi smo morali da pozatvaramo lokale a radnici koji su postavljali ulicnu rasvetu su morali da prekinu sa poslom, dim je dolazio sa savskog priobalja gde je keko smo saznali gomilu guma i kablova palio covek po imenu JOJIC SLOBODAN odmah smo okrenuli operativni centar komunalne policije objasnili o cemu se radi a sluzbenica je rekla da moramo to da prijavimo nekoj sluzbi koja je zaduzena za dim? na nase insistiranje da mi ne mozemo da vrtimo telefone jer smo ubedjeni da smo se obratili na pravo mesto sluzbenica je pristala da prijavu prosledi kome ne znamo ali je cinjenica da je to ozbiljno trovanje okoline i naseljenog mesta niko nije dosao da vidi i da uhvati pocinioca na delu a mi a sve jegradjani koji smo sisli da ga upozorimo da ugasi vatru dobili smo ozbiljnu pretnju da ako se jos neko pojavi da ce biti izlomljen i da on pali sta hoce i kad hoce a sve je to trajalo 4-5 sati i za to vreme se niko od komunalne policije nije pojavio kao i danas do poslepodneva kada smo ponovo pozvali operativni centar i javila nam se sluzbenica koja izjavljuje da juce nije radila i da nije upoznata sa slucajem pa nas upucuje na pravnu sluzbu koja nas vraca na operativni centar gde se javlja druga sluzbenica kojoj ponovo objasnjavamo sta se desilo a ona saopstava kako smo to trebali da prijavimo juce kada se to desavalo a danas ja prosao voz mada nas je sluzbenica pravne sluzbe obavestila da policija izlazi i 3 dana posle dogadjaja pa se mi sada pitamo koja je prava uloga komunalne policije jer u nadleznost policije spada i zagadjenje okoline a dogadjaj od juce nije samo zagadjenje okoline vec i trovanje ljudi i dece koja su imala probu folklora koju su morali da otkazu ili policija ima samo zadatak da rasteruje srpsku sirotinju koja bespravno prodaje stvari na ulici ne bi li preziveli ili doticni JOJIC SLOBODAN ZA KOJEG KAZU DA JE BIVSI POLICAJAC IZBACEN IZ SLUZBE ALI SVI ZNAJU DA POSEDUJE ORUZJE IMA POSEBNU DOZVOLU DA TRUJE MESTANE UMKE STO MU NIJE PRVI PUT.NADAMO SE DA CE NEKO IZ VRHA KOMUNALNE POLICIJE SHVATITI OZBILJNOST OVE PRIJAVE I PREDUZETI POTREBNE MERE PREMA POCINIOCU JER SUTRA JE TRECI DAN I KAKO PRAVNICA KAZE POLICIJA JE OBAVEZNA DA IZADJE I TRI DANA POSLE DOGADJAJA.CEKAMO VAS SUTRA A OBAVESTICEMO I VISE DNEVNIH NOVINA JER U NORMALNOJ ZEMLJI SA ZDRAVOM ZAKONSKOM REGULATIVOM OVO BI SE TRETIRALO KAO OZBILJNO KRIVICNO DELO.MESTANI UMKE
Stanisavljevic Ivica
Ukupno: 64
Komentar
parkiranje
Komentar #48 objavljen : Sat March 03, 2012, 18:56:43
u ulici vidikovacki venac br.61,63,65,67,69 i 71 gde je saobracaj zabranjen osim za vozila snadbevanja nemoguce je uci u neke od ovih zgrada jer stanari ovih zgrada parkiraju na same ulaze tako da se morati provlaciti izmedju auta. molimo vas da posaljete nekog da slika te aute i da se svi koji tu parkiraju kazne kako tu vise nebi parkirali. inace ovaj problem traje vec godinama. stanari zgrada 61-71 unapred zahvalni
ljuta !!!
Ukupno: 64
Komentar
KOMUNALNA POLICIJA - Svrha, poslovi, ovlašćenja i način obavljanja poslova
Komentar #47 objavljen : Tue January 31, 2012, 00:20:34
ova komunalna policija je takva sprdnja.. u zgradi imamo idiote-blago receno, koji redovno odpanjuju muziku koja se na tako cudan nacin pruza siromcele zgrade da je to strasno. komsije pored im redovno lupaju u zid pa je to onda jos gore. doticni imaju neku strvinu od psa- neki krvolocni zbog kojeg pola stanara ne sme da izadje ni u hodnik. imam bebu i vec kad po nekoliko noci nisam mogla da spavam zovem policiju, preusmere me na komunalnu i kazu dolaze. cekam ih tako sat ipo da im otvorim na interfonu ulaz a oni odlaze na pogresan sprat, kod komsija tik uz moja vrata jer su tu tad culi pricu a ovi su se utisali, mozda su ih i videli ili vec.. lepo pozvone na vrata i jos kazu ko je zvao i sto. pa sramota i propast! sreca sto nisu kod onih problematicnih otisli, jos bi me neko nalupao u hodniku, ovako sam komsijama lako objasnila da je problem u pitanju, tako da
ne uzdajte se u komunalnu policiju!!!
Nepoznat
Ukupno: 64
Komentar
KOMUNALNA POLICIJA - Svrha, poslovi, ovlašćenja i način obavljanja poslova
Komentar #46 objavljen : Mon January 09, 2012, 17:42:37
Zivim u kolektivnom smestaju za izbeglice u Krnjaci.Do smestaja se dolazi kada se sa Pancevackog puta skrene desno iz pravca Beograda,kod POLITIKE.Put koji ide do smestaja je pre par godina asfaltiran.Ko je to radio ne znam,ali hvala mu na tome.Problem koji sada imaju izbeglice u tom smestaju je taj sto kamioni firme HOLCIM svakodnevno dolaze tu da peru svoje miksere za beton i kad oni skrenu sa tog puta,na tockovima iznesu gomilu blata kojeg raznesu po putu,tako da ljudi nose na obuci kilo blata do grada.Pitanje koje zelim da vam postavim je sledece:DA LI NEKO MOZE DA UTICE NA TO,DA SE TIM KAMIONIMA ZABRANI DA RADE TAKVE STVARI?UNAPRED HVALA!
Nepoznat
Ukupno: 64
Komentar
KOMUNALNA POLICIJA - Svrha, poslovi, ovlašćenja i način obavljanja poslova
Komentar #45 objavljen : Tue January 03, 2012, 02:22:42
Ono što ste radili u Nišu sa onim starcem je dno dna. Nemam reči.
Prva strana | Prethodna | Prikaz komentara 11 do 20 od ukupno 64 | Sledeća | Poslednja strana
 

INTERMEX ONLINE

NAJNOVIJE VESTI IZ MEDIJA
KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
KALENDAR PRAZNIKA

Uvećajte kalendar >

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
REGISTAR PROPISA


FINANSIJE

BESPLATNI PROPISI
Službeni glasnik RS
Grad Beograd
Službeni glasnik RS (Međ. ugovori)
Stari propisi
PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za decembar 2019.

KRIVIČNO PRAVO

Krivični zakonik    - početak primene izmene Zakonika 1. decembar 2019. godine


SUDSKA PRAKSA

Odluka Ustavnog suda - Rešenje Už-1982/2016, sa izdvojenim mišljenjem sudije na rešenje - Rehabilitacija


SUDSKA PRAKSA

Apelacioni sud u Novom Sadu - Krivično veće  - Krivična odgovornost i odmeravanje kazne 


SUDSKA PRAKSA

Prekršajni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - Prekršajni postupak


SUDSKA PRAKSA

Šteta nastala kao posledica krivičnog dela - Zastarelost


NOVI PROPISI

Zakon o putnim ispravama - Izmene i dopune Zakona


SUDSKA PRAKSA

Apelacioni sud u Beogradu - Naknada štete - Prouzrokovanje štete i odgovornost za štetu


SUDSKA PRAKSA

Viši sud u Beogradu - Parnični postupak


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE

Osporavanje potraživanja i upućivanje na parnicu


STVARNO PRAVO

Republički geodetski zavod - Pravni stavovi


PRAVNA ISTORIJA

Pravosudni sistem u državi Srba, Hrvata i Slovenaca


SUDSKA PRAKSA

Medijsko pravo


ZANIMLJIVO

Cirkumlokucije


ZANIMLJIVO

Priče o rečima


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)