POČETNA SAVETOVANJA PROPISI SOFTVER NARUČIVANJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

POREZ NA DOHODAK GRAĐANA – KRAJNJI ROK ZA PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE – 15. mart 2012. godine

Porez na dohodak 2012, porez na dobit

Fizička lica (rezidenti, uključujući i strance - rezidente) koja su u 2011. godini ostvarila prihod (na teritoriji Republike Srbije), po svim osnovama, u iznosu prekoTROSTRUKOG IZNOSA PROSEČNE GODIŠNJE ZARADE po zaposlenom isplaćene u Republici u 2011. godini (što prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike iznosi – 632.796 dinara ), a to znači ostvaren prihod preko 1.898.388 dinaraDUŽNA SU DA PRIJAVE GODIŠNJI POREZ NA DOHODAK – najkasnije do 15. marta 2012. godine.

 


Pažnja! Za 2013. godinu, objavljen je novi tekst pod nazivom:

POREZ NA DOHODAK GRAĐANA - KRAJNJI ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE - 15. mart 2013. ZA OSTVARENE PRIHODE PREKO 2.067.480


 

Godišnji porez na dohodak građana regulisan je Zakonom o porezu na dohodak građana - (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2001, 80/2002, 135/2004, 62/2006, 65/2006, 10/2007, 7/2008, 7/2009, 31/2009, 44/2009, 3/2010, 18/2010, 4/2011, 50/2011, 91/2011 I 7/2012) – u daljem tekstu: Zakon.

Oporezivanje dohotka građana uređuje se - isključivo Zakonom.

Porez na dohodak građana plaća se na prihode iz svih izvora, sem onih koji su posebno izuzeti ovim zakonom.

 

OPOREZIVI PRIHOD

Oporezivi prihod predstavlja - razliku između bruto prihoda (koji je po nekom od osnova predviđenih u članu 3. Zakona, ostvario poreski obveznik) i troškova koje je imao pri njihovom ostvarivanju i očuvanju (ako je to propisano Zakonom).

 

DOHODAK ZA OPOREZIVANJE

Dohodak predstavlja zbir oporezivih prihoda, ostvarenih u kalendarskoj godini.

Dohodak za oporezivanje (godišnjim porezom na prihode) - čini razlika između dohotka utvrđenog u skladu sa članom 87. st. 2. do 5. Zakona (zarade, honorari, prihodi od iznajmljivanja itd.) i neoporezivog iznosa iz stava 1. člana 87. Zakona (1.898.388 din).

PAŽNJA – Prihodi od POLJOPRIVREDE i šumarstva (čl. 22. – 30.), prihodi od KAPITALA (kamate, dividende ... čl. 61. – 65.), KAPITALNI DOBICI (čl. 72. – 80.) i dobici od igara na sreću (član 83.) – NE PREDSTAVLJAJU DOHODAK ZA OPOREZIVANJE po osnovu GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK GRAĐANA (shodno članu 87. Zakona).

 Takođe – oporezivi prihodi od autorskih i srodnih prava industrijske svojine, oporezivi prihod sportista i sportskih stručnjaka i oporezivi drugi prihodi iz člana 85. Zakona – UMANJUJU SE za poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje plaćene u Republici, na teret lica koje je ostvarilo zaradu i to – DO IZNOSA plaćenih na teret lica koje je ostvarilo zaradu. Iznos najviše godišnje osnovice za obavezno socijalno osiguranje za 2011. godinu – iznosi 3.163.980  (objavljen u “Sl. glasniku RS”, br. 7/2012)

 

PODNOŠENJE PRIJAVE

Poresku prijavu obveznik je dužan da podnese - poreskom organu na čijoj teritoriji obveznik ima prebivalište.

Obveznik godišnjeg poreza na dohodak građana dužan je da (za ostvareni dohodak u godini za koju se vrši utvrđivanje poreza, a to je 2011. godina) podnese poresku prijavu sa tačnim podacima.

Članom 168. Zakona – propisana je novčana kazna od 5.000 do 50.000 dinara, ako obveznik fizičko lice - ne podnese poresku prijavu u propisanom roku, ili je

  • ne podnese nadležnom poreskom organu, ili
  • u prijavi ne navede tačne podatke od kojih zavisi visina poreza.

Poreska prijava podnosi se na obrascu PPDG-5 (propisan - Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na prihode građana)

 

Preuzmite:

PPDG-5 obrazac za 2012. (koji možete popuniti elektronski)

PPDG-5 primer popunjenog obrasca za 2012.

 

Napomena – obratite pažnju – podatak o oporezivom prihodu koji se upisuje pod tačkom 3.1.1. – čini iznos bruto zarade UMANJENE za neoporezive iznose (6.554 i 7.310 dinara  - koji su bili u primeni u toku 2011. godine) 

 

Videti:

 

 

PLAĆANJE GODIŠNJEG POREZA

Godišnji porez na dohodak građana - plaća se po rešenju nadležnog poreskog organa (na dohodak ostvaren u kalendarskoj godini), na osnovu podataka iz poreske prijave, poslovnih knjiga i drugih podataka koji su od značaja za utvrđivanje poreske obaveze.

 

PORESKA OSNOVICA

Shodno članu 88. Zakona - osnovica godišnjeg poreza na dohodak građana je - oporezivi dohodak, koji čini razlika između dohotka za oporezivanje i ličnih odbitaka, koji su:

  • za poreskog obveznika - 40% od prosečne godišnje zarade i
  • za izdržavanog člana porodice - 15% od prosečne godišnje zarade.

Takođe, ukupan iznos ličnih odbitaka - ne može biti veći od 50% dohotka za oporezivanje.

 

PORESKA STOPA

Shodno članu 89. Zakona, godišnji porez na dohodak građana plaća se na osnovicu iz člana 88. ovog zakona, po sledećim stopama:

  • na iznos do šestostruke prosečne godišnje zarade - 10%
  • na iznos preko šestostruke prosečne godišnje zarade - 10% na iznos do šestostruke prosečne godišnje zarade + 15% na iznos preko šestostruke prosečne godišnje zarade.

 

Sve gore izneto, bi se moglo “postaviti” i u okviru “preglednijeg obrasca” koji sledi:

Prosečna godišnja zarada u Republici Srbiji isplaćena u 2011. godini 

 

632.796

[N] - Neoporezivi iznos
(trostruki iznos proseč. god. zarade, član 87. Zakona)

N

1.898.388

[OD] - Oporezivi iznos (ostvareni dohodak)
(preko trostrukog iznosa proseč. god. zarade, član 87. Zakona)

OD

preko
1.898.388

[D] - Dohodak za oporezivanje (član 87. stav 6 Zakona)

OD-N

?

[L] - Lični odbici (član 88. Zakona)

 

 

        [L1] - Za poreskog obveznika - 40% od proseč. god. zarade

L1

253.118

        [L2] - Za izdržavanog člana porodice - 15% od proseč. god.

                   zarade  (po članu)

L2

 94.919

Ukupno lični odbici (L1+L2) - ne veće od 1/2 dohotka [D]

L1+L2

348.037

[O] - Osnovica (D-L)

D-L

?

[S] - Poreske stope

 

 

         [S1] - Na iznos do šestostruke proseč. god. zarade
                    (3.796.776 din) - 10%

S1

max 379.678

         [S2] - Na iznos preko šestostruke proseč. god. zarade
                    (na 3.796.776 din - 10% + na razliku 15%)

S2

379.678 + ?

Dakle, nije sve baš samo u iznosima zarada.

Bitno je i da li obveznik izdržava nekoga i koliko njih izdržava. Zakonodavac uvažava ove kategorije, priznajući ih kao LIČNE ODBITKE (uz ograničenje da oni ne smeju biti veći od 50% dohotka za oporezivanje).

Konkretnije, mogli ste u 2011. godini ostvariti i prihod preko neoporezivog (na primer – 1.900.000 dinara) koji sada MORATE prijaviti – ali nećete platiti porez, odnosno platićete niske iznose. Radi „grube obaveštenosti“ prilažemo primere i tabele (1. i 2) iz kojih možete orijentaciono saznati iznose.

 

 

 

Primer 1. (fizičko lice, nema izdržavanih lica, ima odbitke preko 50%, ostvario dohodak - 2 miliona):

[OD] - Oporezivi iznos (ostvareni prihod)
(preko trostrukog iznosa proseč. god. zarade)

OD

2.000.000

[N] - Neoporezivi iznos
(trostruki iznos proseč. god. zarade)

N

1.898.338

[D] - Dohodak za oporezivanje

OD-N

101.612

         1/2 dohotka (kao max iznos ličnih odbitaka)

1/2 D

 50.806

[L] - Lični odbici

 

 

        [L1] - Za poreskog obveznika - 40% od proseč. god. zarade

L1

253.118

Ukupno lični odbici (veći od 1/2 D) - priznaje se do 50.806

 

 

[O] - Osnovica (D-L)

D-L

50.806

[P] - Porez

 

 

         [S1] - Na iznos do šestostruke proseč. god. zarade
                    (3.796.776 din) - 10%

S1

5.081

         [P] - Ukupno porez

P

5.081

 

Primer 2. (fizičko lice, ima 1 izdržavano lice, ima odbitke ispod 50%, ostvario dohodak - 6 miliona):

 [OD] - Oporezivi iznos (ostvareni prihod)
(preko trostrukog iznosa proseč. god. zarade)

OD

6.000.000

[N] - Neoporezivi iznos
(trostruki iznos proseč. god. zarade)

N

1.898.338

[D] - Dohodak za oporezivanje

OD-N

4.101.612

         1/2 dohotka (kao max iznos ličnih odbitaka)

1/2 D

2.050.806

[L] - Lični odbici

 

 

        [L1] - Za poreskog obveznika - 40% od proseč. god. zarade

L1

253.118

        [L2] - Za izdržavanog člana porodice - 15% od proseč. god.

                   zarade (po članu)

L2

94.919

Ukupno lični odbici (L1+L2 ne veći od 1/2 D)

L1+L2

348.037

[O] - Osnovica (D-L)

D-L

3.753.574

[P] - Porez

 

 

         [S1] - Na iznos do šestostruke proseč. god. zarade
                   (3.796.776 din) - 10%

S1

375.357

         [P] - Ukupno porez

P

375.357

 

Primer 3. (fizičko lice, ima 2 izdržavana lica, ima odbitke ispod 50%, ostvario dohodak – 6 miliona):

[OD] - Oporezivi iznos (ostvareni prihod)
(preko trostrukog iznosa proseč. god. zarade)

OD

8.000.000

[N] - Neoporezivi iznos
(trostruki iznos proseč. god. zarade)

N

1.898.338

[D] - Dohodak za oporezivanje

OD-N

6.101.612

         1/2 dohotka (kao max iznos ličnih odbitaka)

1/2 D

3.050.806

[L] - Lični odbici

 

 

        [L1] - Za poreskog obveznika - 40% od proseč. god. zarade

L1

253.118

        [L2] - Za izdržavanog člana porodice - 15% od proseč. god. zarade
                   (po članu)

L2

189.838

Ukupno lični odbici (L1+L2 ne veći od 1/2 D)

L1+L2

442.956

[O] - Osnovica (D-L)

D-L

5.658.656

         Iznos šestostruke prosečne godišnje zarade

 

3.796.776

[P] - Porez

 

 

         [S1] - Na iznos do šestostruke proseč. god. zarade
                    (3.796.776 din) - 10%

S1

379.678

         [S2] - Na iznos preko šestostruke proseč. god. zarade
                   (na 1.861.880 din) - 15%

S2

279.282

         [P] - Ukupno porez

P

658.960

 

Pogledajte i povezane tekstove:
 

POREZ NA DOHODAK GRAĐANA - KRAJNJI ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE - 15. mart 2013. ZA OSTVARENE PRIHODE PREKO 2.067.480

Izračunajte sami (kalkulator) 2012.

GRAĐANI, PRIJAVITE PRIHOD PREKO 1.708.200 dinara

LJ.M.V.

 

Objavljeno: 02.03.2012.

Da li imate komentar?

  • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 
aca
Ukupno: 6
Komentar
porez 2013
Komentar #6 objavljen : Wed April 02, 2014, 21:42:43
neoporezivi iznos je 2185488,00.Sve preko toga je oporezivo ali postoje i licni odbici u iznosu od 291.398,00 za obveznika i 109274.00 za svakog clana porodice.Aco malo izguglaj imaces da nadjes obrazac u xls formatu koji cete voditi u popunjavanju za 2013 godinu.Nadam s da sam ti malo pomogao.
Aleksandar
Ukupno: 6
Komentar
Porez za 2013.
Komentar #5 objavljen : Mon March 03, 2014, 10:28:00
Postovni, koliki je iznos za 2013.godinu koji se oporezuje?
Hvala unapred na odgovoru.
Srdacan pozdrav,
Aca
Irna Rahmanovic
Ukupno: 6
Komentar
Porezi
Komentar #4 objavljen : Mon November 19, 2012, 16:40:50
Dobro vece,

Zeljela bih da se konsultujem s vama, u do sadasnjem pokusaju informisanja u vezi poreza nisam dobila niti jedan odgovor.

Da li mi mozete reci da li drzava ( kada kazem drzava mislim na Bosnu, Hrvatsku, Srbiju itd.) moze traziti oporezivanja novca zaradjenog u inostranstvu ( tacnije u Afganistanu)? Ne racuna nam se to sto radimo, nigdje se to ne vodi. Ne racunaju nam staz ni zdravstveno osiguranje.

Da li bih mi mogli pomoci u vezi ovog pitanja ?

Unarijed vam se zahvaljujem,

S postovanjem,


Irna Rahmanovic
Nenad Jeremic
Ukupno: 6
Komentar
Dragan Jovanovic Rgotina
Komentar #3 objavljen : Sun May 13, 2012, 19:04:16
Gospodo Jovanovic Dragan iz Zajecara,prosle godine samo od svoje firme Jugo-kaolin Srbokvarc-Rgotina,na ime uplaceno 4000000 din. plu plata a nije prijavio da ima toliko uplaceno kao i niz godina ranije,vara drzavu za novac.
Zoran Živković
Ukupno: 6
Komentar
Prost račun
Komentar #2 objavljen : Tue March 13, 2012, 16:03:10
Kakav je ovo poreski sistem?? Dvoje roditelja mogu da imaju oporezivi iznos po 2 500 000 din. Oni će ukupno platiti porez 15 000 din. Ako jedan roditelj radi i izdržava dvoje dece i suprugu, on će za oporezivi iznos od 5 000 000 din, platiti porez 260 000 din. Pa jel to isto?!! Ko se kažnjava, a ko stimuliše ovim porezom?!!!
INTERMEX ONLINE
KLIKNITE da se ulogujete!

ISPROBAJTE BESPLATNO!


ARHIVA VESTI

(27.08.2020.)

http://www.politika.rs/sr/clanak/462160/Vucic-s-Putinom-o-situaciji-na-Balkanu-i-partnerstvu

(25.09.2020.)

(15.10.2020.)

http://www.politika.rs/sr/clanak/465694/Od-1-novembra-vlasnici-nekretnina-iz-nase-zemlje-mogu-u-Grcku

https://www.novosti.rs/vesti/drustvo/933630/novi-sastanak-kriznog-staba-razmatrace-stroze-mere-skok-broja-zarazenih-zabrinjavajuc

(14.11.2020.)

(16.11.2020.)

(20.11.2020.)

(25.11.2020.)

http://www.politika.rs/sr/clanak/468074/Grcka-opet-produzila-blokadu-za-jos-sedam-dana

http://www.politika.rs/sr/clanak/468241/Izrael-ima-snimak-govora-iranskog-naucnika-o-pet-bojevih-glava

(05.12.2020.)

Ruska vakcina nakon dve doze efikasna 96,2 odsto

http://www.politika.rs/sr/clanak/468539/Ruska-vakcina-nakon-dve-doze-efikasna-96-2-odsto

Zašto Viola „minira” Vašingtonski sporazum

http://www.politika.rs/sr/clanak/468994/Istraga-o-poreklu-koronavirusa

http://www.politika.rs/sr/clanak/469360/Dobrovoljcima-samo-prava-vakcina

(23.12.2020.)

(07.01.2021.)

http://www.politika.rs/sr/clanak/470436/Troje-mrtvih-u-lavini-u-skijalistu-u-Rusiji

(10.01.2021.)

Stamatović: Poseta Vučića početak dijaloga vlasti i opozicije

http://www.politika.rs/sr/clanak/470838/U-Turskoj-vakcinisano-vise-od-pola-miliona-ljudi-za-dva-dana

(16.01.2021.)

KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
PROPISI NA ENGLESKOM

Tekstovi važećih zakona
na engleskom jeziku

PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za januar 2021.

VLADA

Srpska privreda će opstati uprkos uticaju pandemije


TRGOVINA

Tržište spremno i za slučaj novog zatvaranja


JAVNE FINANSIJE

Uspeh države se meri po stanju njene ekonomije


KULTURA

Kultura, jedna od temeljnih vrednosti života i društva


SUDSKA PRAKSA

Porodično i nasledno pravo


ZAŠTITA OD ZARAZNE BOLESTI

SZO pozdravlja mere i napore Srbije u borbi sa COVID-19


ZAŠTITA OD ZARAZNE BOLESTI

Srbija će dobiti bezbedne vakcine protiv COVID-19


ZAŠTITA OD ZARAZNE BOLESTI

Masovna vakcinacija u prvom kvartalu 2021. godine


DRŽAVNA UPRAVA

Puna primena Centralnog registra stanovništva na proleće


USTAVNO

Usvojen predlog za promenu Ustava u delu pravosuđa


ODBRANA

Bezbednosna situacija u Srbiji stabilna


EVROPSKE INTEGRACIJE

Što pre uobličiti primenu nove metodologije proširenja za Srbiju


PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE

Uvećanja uz penzije


SUDSKA PRAKSA

RADNO PRAVO


SUBVENCIJE

Podrška Vlade radu ugostiteljske i turističke privrede


STATISTIKA

Republički zavod za statistiku


NARODNA BANKA SRBIJE

Trendovi u kreditnoj aktivnosti


OBLIGACIONO PRAVO

Kapara kao odustanica, Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji


SUDSKA PRAKSA

MEDIJSKO PRAVO


BORBA PROTIV ORGANIZOVANOG KRIMINALA

Koordinirana borba državnih organa protiv organizovanog kriminala


EKOLOŠKA BEZBEDNOST

Naredna godina će biti obeležena brigom za ekološku bezbednost


SOCIJALNA ZAŠTITA

Kontinuirana podrška ustanovama socijalne zaštite


SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA

Izgradnjom auto­-puteva gradi se jača Srbija


VLADA

U prvom kvartalu 2021. započeti projekti od nacionalnog značaja


SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA

Prve deonice na Moravskom koridoru biće završene 2022. godine


RAD I ZAPOŠLJAVANJE

"Svet u 2021" - Srbija se uspešno suočila sa ekonomskim aspektima krize


RODNA RAVNOPRAVNOST

Osnaživanje mehanizama za rodnu ravnopravnost na lokalu


ZAPOŠLJAVANJE

Proširiti obuhvat reforme sezonskog zapošljavanja


SOCIJALNA ZAŠTITA

Značajno unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u 2020.


OBRAZOVANJE

Nastavak stipendiranja za 971 izuzetno nadarenog učenika i studenta


FINANSIJE

U budžetu za narednu godinu 15,2 milijarde dinara za zdravstvo


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)