POČETNA SAVETOVANJA PROPISI SOFTVER NARUČIVANJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

OBRASCI ZA POPIS, P-1 i P-2 – POMOĆ

Popis u Srbiji - obrasci i uputstvo za popunjavanje

Republički zavod za statistiku, na svom sajtu – dao je Organizaciono-metodološko uputstvo za popisivanje građana Republike Srbije iz člana 15. Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2011. godine, kao i niz drugih korisnih informacija (najčešča pitanja i odgovori , objašnjenja itd.), a mi vam u nastavku prezentiramo neka značajnja određenja.

 

Predlažemo vam da pročitate (odštampate), a zatim otvorite Obrasce P-1 i P-2, POPUNITE IH i odštampate i spremni dočekate popisivače (čime skraćujete vreme njihovog boravka kod vas i olakšavate i ubrzavate proceduru).

 

POPUNJAVANJE POPISNICE

(OBRAZAC P-1)


-
Popisnica se popunjava za svako lice.


Pitanja 1. i 2.– Ime, prezime i polPitanje 3
.- Datum rođenja (JMBG)

- Datum rođenja, odnosno JMBG (jedinstveni matični broj građana) prepisuje se iz bilo kog ličnog dokumenta: pasoša, lične karte, zdravstvene knjižice, izvoda iz matične knjige rođenih i dr.

- JMBG se prepisuje u celosti (svih 13 cifara).Pitanja
4. – 10. – U vezi  MESTA STANOVANJA

- Ukoliko se na pitanje 4. i 5. – odgovori sa DA (Da li je lice stalni stanovnik mesta popisa, odnosno da li je trenutno prisutno u mestu stanovanja) – PRELAZI se NA pitanje 11. (preskaču se pitanja 6. do 10.)Pitanje
7. - Dužina odsustva/prisustva

- Za lica koja su odsutna kraće od jedne godine upisuje se - ukupan broj navršenih meseci njihovog odsustva i prelazi na sledeće pitanje (pitanje 8).

Na primer, ukoliko se lice nalazi na radu u inostranstvu 8,5 meseci, kao odgovor na ovo pitanje u kućice treba upisati 8.

- Za lica koja su odsutna jednu godinu ili duže - upisuje se broj navršenih godina njihovog odsustva i prelazi na pitanje 9.

Na primer, ako se lice nalazi na radu u inostranstvu 7 godina i 9 meseci, kao odgovor na ovo pitanje u kućice pored modaliteta „1 godina i duže (broj godina)“ treba upisati 7.Pitanje
8. - Koliko lice još namerava da bude odsutno/prisutno

- Ukoliko je do isteka „perioda“ na koji je lice upućeno na rad u inostranstvo ostalo manje od 1 godine, kao odgovor na ovo pitanje, u predviđene kućice treba upisati broj preostalih meseci.

- Za lica kojima je do isteka pomenutog perioda ostalo godinu dana ili duže - zaokružuje se šifra 1.Pitanje
10. - Mesto u kojem se nalazi odsutno lice/mesto stalnog stanovanja privremeno prisutnog lica

- U prvi red kućica (naselje) ne treba ništa upisivati, a u drugi red (opština/strana država) upisuje se samo naziv strane države.Pitanje
11. - Mesto rođenja

-  U kućice za upisivanje odgovora treba upisati sadašnji  naziv naselja u Republici Srbiji u kojem je lice rođeno, kao i naziv opštine kojoj to naselje pripada.

- Za lica rođena u inostranstvu, uključujući i države sa prostora nekadašnje SFRJ, kućice u prvom redu ostaju prazne, a u kućice u drugom redu upisuje se sadašnji naziv države u kojoj je lice rođeno (Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Hrvatska, Makedonija itd.).Pitanje
12. Mesto stalnog stanovanja majke u vreme kada je lice rođeno

- U predviđene kućice treba upisati sadašnji naziv naselja u Republici Srbiji u kojem je majka stalno stanovala u vreme kada je lice rođeno i naziv opštine kojoj to naselje pripada.

- Za lice čija je majka u vreme njegovog rođenja živela u inostranstvu, uključujući i države sa prostora nekadašnje SFRJ, kućice u prvom redu ostaju prazne, a u kućice u drugom redu upisuje se sadašnji naziv države u kojoj je majka živela (Bosna i Hercegovina, Slovenija, Crna Gora, Hrvatska, Makedonija itd.).Pitanje
14. - Da li lice neprekidno od rođenja živi u mestu stalnog stanovanja

- Smatra se da lice neprekidno od rođenja živi u mestu stalnog stanovanja i ako je:

- rođeno izvan mesta u kojem je majka tada stalno stanovala (na primer, u porodilištu, kod rodbine i sl.) i neposredno po rođenju doneto u mesto stalnog stanovanja majke;

- privremeno odsutno iz mesta stalnog stanovanja zbog rada, školovanja, porodičnih razloga i sl.;

- izvesno vreme živelo u drugom naselju u Republici Srbiji ili u inostranstvu zbog školovanja;

- menjalo adresu stanovanja u okviru istog mesta-naselja.

- Za lice koje neprekidno od rođenja živi u mestu stalnog stanovanja, tj. koje se nikada nije selilo, zaokružuje se šifra 1 i prelazi na sledeće pitanje (pitanje 15).

- Ukoliko lice od rođenja ne živi u mestu stalnog stanovanja, nego se doselilo iz drugog mesta-naselja u Republici Srbiji, ili iz inostranstva, zaokružuje se šifra 2 i prelazi na drugi deo pitanja 14. pod (a) i (b).Pitanje
15. - Da li je lice ikada živelo van Republike Srbije neprekidno godinu dana i duže

- Ukoliko je odgovor na ovo pitanje pod 2. ili 3 (NE) – prelazi se na sledeće pitanje (16.)Pitanje
16. - Državljanstvo

- Odgovor se daje zaokruživanjem jedne šifre od 1 do 4, s tim što se za lice za koje je obeležena šifra 2 („Republike Srbije i druge države“) ili šifra 3 („Druge države“) u kućice upisuje i naziv druge države čije državljanstvo lice poseduje.

 

Pitanje 17. - Bračni status

- Kao odgovor na ovo pitanje treba zaokružiti šifru koja odgovara zakonskom bračnom statusu lica.

Oženjenim/udatim licem smatra se lice koje je sklopilo brak prema važećim zakonskim propisima, i brak je upisan u matičnu knjigu venčanih. Ukoliko je lice sklopilo brak samo u crkvi - ne smatra se da je oženjeno/udato.

- Šifra 1 (Neoženjen/neudata) − zaokružuje se za lica koja do kritičnog momenta popisa nikada nisu sklopila brak, kao i za decu mlađu od 15 godina.

- Šifra 2 (Oženjen/udata [žive zajedno]) − zaokružuje se za lice koje je u braku i koje živi sa bračnim partnerom, bez obzira na to da li je jedan od supružnika u momentu popisa privremeno odsutan, na primer zbog rada u drugom mestu u zemlji ili u inostranstvu, dugotrajnog lečenja i sl.

- Šifra 3 (Oženjen/udata [ne žive zajedno]) − zaokružuje se za lica koja su pokrenula brakorazvodnu parnicu, ali pravnosnažna sudska presuda nije doneta do kritičnog momenta popisa.

Takođe, šifra 3 se zaokružuje i za lica koja ne žive zajedno (supružnici su se razišli), a nisu pokrenula brakorazvodnu parnicu.

- Napomena: Na pitanja 19. i 20. - odgovori se upisuju samo za osobe ženskog pola.

 


Pitanje
19. - Broj živorođene dece (uključujući i decu koja nisu u životu)

- U kućice se upisuje broj živorođene dece koju je žena rodila, uključujući i decu koja u momentu popisa nisu živa. Ne treba uzeti u obzir: mrtvorođenu decu, usvojenu decu niti decu iz ranijeg braka supruga/partnera.

- Ukoliko žena nije rađala ili je rađala samo mrtvorođenu decu, u kućice se upisuje „0“ i prelazi se na pitanje 21.Pitanje
20. - Godine rođenja živorođene dece

- U kućice se upisuju godine rođenja živorođene dece, bez obzira na to da li su živa u momentu popisa.

- Za žene koje su rodile više od tri deteta u kućice se upisuju, redom, godine rođenja prva tri deteta, a u izdvojene kućice u drugom redu godina rođenja najmlađeg, tj. deteta koje je poslednje rođeno.

 

Pitanje 21. - Nacionalna pripadnost

- Ustavom Republike Srbije (čl. 47) građanima je zajemčena potpuna sloboda izražavanja nacionalne pripadnosti.

- Prema pomenutom članu Ustava, građanin nije dužan da se izjasni o svojoj nacionalnoj pripadnosti. U tom slučaju se kao odgovor upisuje: „nije se izjasnio“.Pitanje
22. - Maternji jezik

- Pod maternjim jezikom podrazumeva se jezik kojim je lice progovorilo u najranijem detinjstvu, odnosno ako se u domaćinstvu govori više jezika, onaj jezik koji lice smatra svojim maternjim.Pitanje
23. - Veroispovest

- Prema Ustavu Republike Srbije (čl. 43), građanima je zajemčeno slobodno ispoljavanje vere.

- Prema pomenutom članu Ustava Republike Srbije, građanin nije dužan da se izjasni o svojim verskim uverenjima. U tom slučaju, kao odgovor se upisuje: „nije se izjasnio“.

 

Pitanje
24. - Najviša završena škola (odgovor se ne upisuje za decu mlađu od 15 godina)

- Pod najvišom završenom školom podrazumeva se vrsta škole čijim je završetkom lice steklo najviši stepen svog obrazovanja.

- Za lice za koje je zaokružena jedna od šifara od 6 do 11, u kućice treba upisati vrstu završene škole (srednje, specijalizacije posle srednje škole, više, visoke škole, fakulteta ili akademije)  - a ne naziv obrazovne ustanove.

Na primer, elektrotehnička škola, mašinska škola, gimnazija, stomatološki fakultet i slično, a ne „Rade Končar“, „Petar Drapšin“ i sl.

- Ukoliko je lice završilo školu u inostranstvu, treba upisati šifru koja odgovara tom stepenu obrazovanja, s tim da ukoliko je reč o školi koja je u nivou naše srednje ili više škole, odnosno fakulteta ili akademije, u kućice treba upisati i vrstu škole.Pitanje
25. - Stečeno zvanje (odgovor se upisuje samo za lica za koja je kod pitanja 24. zaokružena šifra 11 – visoka škola /fakultet /akademija)

- Kao odgovor na ovo pitanje treba zaokružiti jednu šifru od 1 do 4, u zavisnosti od toga koje je akademsko zvanje lice steklo.

- Za lica koja su po novom obrazovnom programu završila osnovne akademske/strukovne studije, tj. studije I stepena, i time stekla zvanje bachelor, odnosno bachelor apply, treba zaokružiti šifru 1.

- Modalitet diplomirani/master/specijalista podrazumeva - da je lice završilo studije II stepena, i to: diplomske studije po starom obrazovnom programu (diplomirani) ili diplomske akademske studije (diplomirani/master), specijalističke strukovne, odnosno specijalističke akademske studije (specijalista) po novom obrazovnom programu. U tom slučaju treba zaokružiti šifru 2.

Takođe, šifru 2 treba zaokružiti i za lica koja su završila integrisane studije (npr. studije medicine).

- Šifra 3 zaokružuje se za lica koja su nakon stečenog zvanja „diplomirani“ nastavila studije u trajanju od 2 do 3 godine i završila ih odbranom magistarskog rada.

- Šifra 4 zaokružuje se za lica koja su završila najviši stepen akademskog obrazovanja i odbranila doktorsku disertaciju (doktor nauka, odnosno doktor umetnosti).Pitanje
26. - Škola koju lice pohađa - Odgovor na ovo pitanje upisuje se za sva lica.

- Za lica koja pohađaju školu, bilo redovno (uključujući i decu koja pohađaju pripremni predškolski program) ili vanredno, kao i za lica koja se školuju u inostranstvu, kao odgovor treba zaokružiti jednu šifru od 2 do 8, koja odgovara stepenu/nivou škole koju lice pohađa.

- Za lica koja pohađaju poslediplomske studije (magistarske) po starom obrazovnom sistemu treba zaokružiti šifru 7.

- Za lica koja se ne školuju, odnosno koja još nisu započela školovanje ili su ga prekinula, treba zaokružiti šifru 1 i preći na pitanje 28.Pitanje
27. - Gde lice pohađa školu

- Za lica koja pohađaju školu u inostranstvu prvi red kućica ostaje prazan, a u drugi red kućica (opština/strana država) treba upisati samo naziv strane države.

 

Na pitanja od 30. do 39. odgovori se upisuju u odnosu na očekivanu aktivnost u referentnom periodu od 25. do 31. marta 2011. godine. Na pomenuta pitanja odgovaraju lica stara 15 ili više godina.

U ovom delu obrasca treba pažljivo pratiti skretnice kod pitanja.

 


Pitanje 30.

- Ukoliko je lice, u nedelji koja prethodi popisu obavljalo – bar 1 sat - bilo kakav plaćeni posao – treba zaokružiti šifru 1 – DA i PREĆI NA pitanje 36 (preskočiti pitanja 31-35).

 

Pitanje 30. - Da li je lice u nedelji koja je prethodila popisu (od 25. do 31. marta), bar 1 sat, obavljalo bilo kakav plaćeni posao (u novcu ili u naturi), ili je radilo kao neplaćeno lice u radnji člana porodičnog domaćinstva ili na porodičnom imanju

- Ukoliko je lice, u nedelji koja prethodi popisu obavljalo – bar 1 sat - bilo kakav plaćeni posao – treba zaokružiti šifru 1 – DA i PREĆI NA pitanje 36 (preskočiti pitanja 31-35).

- Ukoliko lice nije obavljalo nijedan plaćeni posao u nedelji koja je prethodila popisu, zaokružuje se šifra 2 i prelazi na sledeće pitanje (pitanje 31).

 


Pitanje
31. - Da li lice ima plaćeni posao sa kojeg je u nedelji koja je prethodila popisu odsustvovalo zbog bolovanja, godišnjeg odmora ili iz nekog drugog razloga, a na koji će se vratiti nakon isteka odsustva

- Ukoliko lice ima plaćeni posao sa kojeg je u nedelji koja je prethodila popisu odsustvovalo zbog korišćenja godišnjeg odmora, neplaćenog odsustva ili iz nekog drugog razloga, ali ima ugovor s poslodavcem na osnovu kojeg će nastaviti rad nakon isteka odsustva, zaokružuje se šifra 1 i prelazi na pitanje 36.

 


Pitanje
34. Da li je lice ikada radilo

- Za lice koje je bilo kada obavljalo bilo kakav plaćeni posao zaokružuje se šifra 1 i prelazi na pitanje 36, a za lice koje nikada nije radilo zaokružuje se šifra 2 i prelazi se na pitanje 40.

 


Pitanje
35. Kojoj kategoriji neaktivno lice pripada

- Šifra 1 (Penzioner/penzionerka) – zaokružuje se za lica koja imaju rešenje o penziji, bilo da su pravo na penziju ostvarila ličnim radom (starosni ili invalidski penzioner) ili kao članovi porodice (porodični penzioner).

- Šifra 2 (Lice koje obavlja samo kućne poslove u svom domaćinstvu) – zaokružuje se za lica stara 15 i više godina koja najveći deo vremena u toku dana provode u obavljanju kućnih poslova u svom domaćinstvu (na primer: spremanje stana, pripremanje hrane, nega dece i sl.).

- Šifra 3 (Učenik-učenica/student-studentkinja) – zaokružuje se za učenike i studente koji redovno ili vanredno pohađaju školu, pod uslovom da nisu ekonomski aktivna lica.

- Šifra 4 (Lice sa prihodima od imovine) – zaokružuje se za lica koja imaju prihode od imovine, kao što su: renta (davanje u zakup kuće ili stana, poslovnog prostora, poljoprivrednog zemljišta), dividenda (prihodi od akcijskog kapitala), tantijemi (prihodi od autorskog rada) i sl.

- Šifra 5 (Lice nesposobno za rad) – zaokružuje se samo za lica stara 15 i više godina koja ne mogu da obavljaju zanimanje zbog starosti, bolesti ili zbog invalidnosti.

- Šifra 6 (Ostalo) – zaokružuje se za lica koja se ne mogu razvrstati ni u jednu od napred navedenih kategorija.

 


Pitanje
36. Zanimanje

- Zanimanje se određuje prvenstveno prema vrsti poslova koje lice obavlja (zadaci i glavne obaveze na poslu), a ne prema školskoj ili stručnoj spremi koju poseduje.

- Odgovor se daje upisivanjem što potpunijeg i preciznijeg naziva zanimanja koje je lice obavljalo u periodu od 25. do 31. marta. Izuzetak su lica koja ne rade, ali su nekada radila (na pitanje 34. zaokružena šifra 1). Za ova lica treba upisati što precizniji naziv zanimanja koje su obavljali na poslednjem plaćenom poslu.

- Ako lice obavlja više zanimanja, kao odgovor na ovo pitanje upisuje se ono zanimanje na kojem lice provodi najveći deo svog radnog vremena.

- Primeri za pravilno upisivanje naziva zanimanja - ambasador, generalni konzul, građevinski radnik, medicinska sestra, arhitekta, inženjer niskogradnje itd.Pitanje
38. - Delatnost

- Odgovor se daje upisivanjem (u označena polja) što preciznijeg naziva delatnosti koja se obavlja u privrednom društvu, ustanovi i dr. u kojoj lice radi (28 slovnih mesta) i šifre delatnosti preduzeća.

- ŠIFRU DELATNOSTI – možete prepisati iz ZDRAVSTVENE KNJIŽICE (str. 4), pa ako imate problem sa preciziranjem naziva delatnosti – pogledajte Uredbu o klasifikaciji delatnosti (u okviru koje se pod brojem, prepisanim iz vaše zdravstvene knjižice – nalazi tačan naziv delatnosti).

- Ukoliko je šifra delatnosti četvorocifrena, treba je upisati počev od prve kućice predviđene za upisivanje šifre delatnosti, a poslednju kućicu ostaviti praznu. Ukoliko lice ne poseduje zdravstvenu knjižicu ili je iz nekog razloga nema kod sebe, kućice predviđene za upisivanje šifre delatnosti - ostaju prazne.

- Za lica koja su upućena na rad u inostranstvo u svojstvu ambasadora, generalnog konzula, diplomatskog predstavnika i sl., kao naziv delatnosti upisuje se „Državna uprava – spoljni poslovi“, a u kućice predviđene za upisivanje šifre delatnosti upisuje se šifra - 8421.

 


Pitanje
40. - Izvori sredstava za život u poslednjih godinu dana

- Kao odgovor na ovo pitanje moguće je zaokružiti više šifara.

- Podaci o izvorima sredstava za život prikupljaju se za sva lica, bez obzira na to da li su zaposlena ili nisu.


- Šifra 1 (Zarada ili druga primanja na osnovu rada) – zaokružuje se za lica koja imaju prihode ostvarene na osnovu stalnog ili privremenog rada, bez obzira na to da li tim radom ostvaruju ili ne ostvaruju pravo na radni staž, tj. penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje.

U druga primanja na osnovu rada spadaju: naknada za vreme odsustva zbog privremene sprečenosti za rad po propisima o zdravstvenom osiguranju, otpremnina, primanja na osnovu socijalnog programa usled vlasničke transformacije preduzeća i sl.

- Šifra 2 (Penzija) – zaokružuje se za lica koja primaju penziju: starosnu, invalidsku, porodičnu, poljoprivrednu ili iz privatnih penzionih fondova.

- Šifra 3 (Prihodi od imovine - davanje u zakup kuće, stana,radnje, zemljišta i dr.) – zaokružuje se za lica koja su sredstva za život ostvarila: izdavanjem stambenih ili poslovnih prostorija, davanjem u zakup poljoprivrednog zemljišta, na osnovu posedovanja vrednosnih papira (akcije, deonice) i dr.

- Šifra 8 (Izdržavano lice - povremena ili stalna pomoć drugog lica iz zemlje/inostranstva, alimenatacija i sl.) – zaokružuje se ukoliko lice izjavi da živi od povremene ili stalne pomoći (u novcu ili u naturi) drugog/drugih lica (dece, roditelja, rodbine i dr.), bilo iz zemlje ili iz inostranstva, kao i za lica koja primaju alimentaciju.

 

a) Ako lice ima više izvora sredstava za život, upisati šifru glavnog izvora

Ukoliko je kao odgovor na pitanje 40. zaokruženo više šifara, u kućicu treba upisati šifru glavnog izvora sredstava za život, tj. izvor sredstava koji je bio najveći ili najredovniji u poslednjih godinu dana.

 


Pitanje
41. - Svojstvo izdržavaoca

- Odgovor se upisuje zaokruživanjem samo jedne šifre.

- Pod izdržavanim licima podrazumevaju se lica koja nisu zaposlena ili nemaju druge redovne prihode.

- Ako u izdržavanju nekog lica učestvuje više od jednog izdržavaoca, izdržavaocem će se smatrati lice koje s većim udelom sredstava učestvuje u izdržavanju.

- Izdržavalac ne mora biti član istog domaćinstva.

- U jednom domaćinstvu može biti više izdržavanih lica, koja mogu imati istog ili različite izdržavaoce.

 


Pitanje
43. - Da li lice, i u kojoj meri, ima poteškoća u obavljanju svakodnevnih aktivnosti kod kuće/u školi/na poslu, zbog problema sa – vidom, sluhom, hodom, pamćenjem, samostalnošću, komunikacijom (a do đ)

Za svaki od ponuđenih odgovora od a) do đ) lice treba da odredi u kojoj je meri (od 1 do 4) njegovo funkcionisanje ograničeno. Tako treba zaokružiti:

- šifru 1 – ako lice nema poteškoća,

- šifru 2 – ako lice ima malo poteškoća,

- šifru 3 – u slučaju da lice ima mnogo poteškoća,

- šifru 4 – ukoliko je lice potpuno onemogućeno da obavlja neku od funkcija.

- Šifra 5 se zaokružuje ukoliko lice ne želi da se izjasni, i u tom slučaju treba preći na sledeći ponuđeni odgovor u okviru ovog pitanja.

- Ne smatra se da lice ima poteškoća ukoliko ima samo neki kratkotrajni zdravstveni problem koji ga trenutno ograničava u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, kao što su, na primer, polomljena noga ili ruka ili neko akutno oboljenje (grip, upala pluća, upala uha i sl.).

- Kad  je reč o detetu mlađem od pet godina, prilikom upisivanja odgovora na ovo pitanje treba voditi računa o tome da li se dete razvija u skladu sa svojim uzrastom, tj. da li može isto kao njegovi vršnjaci da hoda, recituje, govori i sl.

 


Pitanje
44. - Da li lice koristi neko od navedenih pomagala (na ovo pitanje odgovaraju samo lica za koja je kod pitanja 43/v - zaokružena šifra 2, 3 ili 4.)

- Kod ovog pitanja moguće je zaokružiti više odgovora.

- Za lice koje ima probleme sa hodom ili penjanjem uz stepenice, a ne koristi nijedno od navedenih pomagala, zaokružuje se šifra 6 („Ništa od navedenog“).


* * *

Upitnik za domaćinstvo i stan sa Spiskom lica (Obrazac P-2) – predstavlja jednostavan obrazac i u okviru njega su data vrlo iscrpna uputstva, koja treba slediti.

 

Detaljnije - videti:


Pogledajte i povezan tekst:

POČINJE POPIS

 

LJ.M.V. 

Objavljeno: 28.09.2011.

Da li imate komentar?

  • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 
Bobby
Ukupno: 6
Komentar
Bravo za komentar
Komentar #6 objavljen : Sat October 01, 2011, 20:00:57
Sve pohvale za Vaš komentar (Mirko)...Činjenica je da se Popisi vrše detaljno i to bi značilo da se u srbiji mora znati koliki je broj Srba,pravoslavaca...a ovako...hmmm...sve je ovo opet samo neka vrsta igre..ništa ovo ne znači...
djordje
Ukupno: 6
Komentar
Domacinstva
Komentar #5 objavljen : Thu September 29, 2011, 19:45:52
Stvarno je dobro da je najzad doslo vreme popisa i to kompletnog.
treba da se zna ko i gde zivi i cime se bavi . Bre mi imamo toliko problema sa komsijama iznad nas, niko im nista ne moze. Policija dolazi i nije nadlezna i nista ne zna i kaze ne radi se o problematici koju oni tretiraju.Inspekcije dolaze i kazu sve je ok.Druge komsije se ne mesaju njima nista ne smeta. A mi vec sedam godina ne mozemo mirno da spavamo , da zivimo jer ovi od govre se tajno , osnovano sumnjamo bave protivpravno nekom od sumnjivih delatnosti. U toku noci i dana ,zuji , bruji, pucketa, vibrira, i stvaraju se drugi neprijatni zvuci, koji nama ispod na vertikali, nas stan je neposredno ispod stana koji nas uznemirava , stvara tantalove muke. Sve prijave se tretiraju da mi umisljamo , na neki nacin da smo mi po malo ludi a cinjenicno stanje se ne utvrdjuje i osnovano sumnjamo, doticni ima veliku zastitu i mozda se radi o organizovanom kriminalu.Mi taj problem isticemo punuh 7 godina.
Pa zato , popis trba da utvrdi cinjenicno stanje . Da li ce to i ostvariti pitanje je , jer svi znamo gde i kako zivimo. Naime , ako neko daje lazne podatke , ajde da vidim sta ce se desiti. Unapred postavljam stvar i konkretizujem: utvrdite iskaz i podatke koje ce dati Ristic Davor sta taj covek radi zvanicno a sta tajno , Ristic Biljana - radi u AOP-u Intesa banka Novi Sad, sa njihova dva sina Ristic Strahinja i Nikola student tj ucenik, stan u Novom Sadu , ulica Stevana Hristica 23 , sprat V , stan br. 25 .! Oni tajno , cesto unose velike sportske torbe , enormno teske, u kojima treba da izgleda da se nosi sportska oprema.. A ono sta je u stvari ? Takve torbe cesto nose zajedno tata i sin i to jedva noseciih. O cemu se radi ? Pozdrav, mozda nam neko i pomogne
djordje
Ukupno: 6
Komentar
domacinstvo
Komentar #4 objavljen : Thu September 29, 2011, 19:27:35
treba uvesti i opciju zive zajedno ali nisu bracni par.
Uopste treba razraditi detaljnije opcije tako da svaki gradjanin moze sebe da pronadje gde pripada.
Smatram da je bilo dosta vremena da se Obrasci pripreme kompletni i jasni.
Nazalost opet cemo popunjavati nesto sto ima nedorecenosti i sto nije primereno nasem realnom zivotu i polozaju koji imamo.
Trebalo je napraviti javnu raspravu o obrascima pa kada bi se ona okoncala tada je i trebalo stampati Obrasce koji bi bili kompletni i jasni.
belazoltan
Ukupno: 6
Komentar
Obrasci za popis 2011.
Komentar #3 objavljen : Thu September 29, 2011, 10:32:25
ima li formular na latinici i mogu li da trazim da koriste taj formular
Goran
Ukupno: 6
Komentar
Nejasnoće u popisu
Komentar #2 objavljen : Thu September 29, 2011, 08:47:01
Mene interesuje kako će se evidentirati prodavnice koje se nalaze u stambenoj zgradi u prizemlju, da li se takve prodavnice upisuju u kontrolnik i kako se evidentiraju penzioneri, tj. kako upisati odgovor na pitanja 36. zanimanje i 38. delatnost za njih?
Mirko
Ukupno: 6
Komentar
interesantan popis
Komentar #1 objavljen : Wed September 28, 2011, 18:39:43
Želeo bih da znam tačan broj stanovnika u R.Srbiji koji su se izjaznili da su srbi i pravoslavne veroispovesti.

Naravno da to niko tačno neće znati jer nije obavezno....(druge stvari su preče)

Čemu popis, kad se neće znati koliko je srba u R.Srbiji...

Hvala onom ko mi pokuša odgovoriti...
 

INTERMEX ONLINE
KLIKNITE da se ulogujete!

ISPROBAJTE BESPLATNO!


ARHIVA VESTI

(27.08.2020.)

http://www.politika.rs/sr/clanak/462160/Vucic-s-Putinom-o-situaciji-na-Balkanu-i-partnerstvu

(25.09.2020.)

(15.10.2020.)

http://www.politika.rs/sr/clanak/465694/Od-1-novembra-vlasnici-nekretnina-iz-nase-zemlje-mogu-u-Grcku

https://www.novosti.rs/vesti/drustvo/933630/novi-sastanak-kriznog-staba-razmatrace-stroze-mere-skok-broja-zarazenih-zabrinjavajuc

(14.11.2020.)

(16.11.2020.)

(20.11.2020.)

(25.11.2020.)

http://www.politika.rs/sr/clanak/468074/Grcka-opet-produzila-blokadu-za-jos-sedam-dana

http://www.politika.rs/sr/clanak/468241/Izrael-ima-snimak-govora-iranskog-naucnika-o-pet-bojevih-glava

(05.12.2020.)

Ruska vakcina nakon dve doze efikasna 96,2 odsto

http://www.politika.rs/sr/clanak/468539/Ruska-vakcina-nakon-dve-doze-efikasna-96-2-odsto

Zašto Viola „minira” Vašingtonski sporazum

http://www.politika.rs/sr/clanak/468994/Istraga-o-poreklu-koronavirusa

http://www.politika.rs/sr/clanak/469360/Dobrovoljcima-samo-prava-vakcina

(23.12.2020.)

(07.01.2021.)

http://www.politika.rs/sr/clanak/470436/Troje-mrtvih-u-lavini-u-skijalistu-u-Rusiji

(10.01.2021.)

Stamatović: Poseta Vučića početak dijaloga vlasti i opozicije

http://www.politika.rs/sr/clanak/470838/U-Turskoj-vakcinisano-vise-od-pola-miliona-ljudi-za-dva-dana

(16.01.2021.)

(18.01.2021.)

http://www.politika.rs/sr/clanak/471085/Svi-u-opstini-Vlasotince-imace-struju-za-sedam-do-deset-dana

https://www.novosti.rs/planeta/svet/956901/angela-merkel-zapretila-briselu-ako-evropska-unija-nece-nemacka-hoce

http://www.politika.rs/sr/clanak/471847/Evropska-komisija-objavila-ugovor-sa-Astra-Zenekom

http://www.politika.rs/sr/clanak/472015/Tuzbe-protiv-gradana-koji-su-branili-parkic-predstavljaju-progon

http://www.politika.rs/sr/clanak/472099/Sef-Bajonteka-Nije-tacno-da-kasnimo

(04.02.2021.)

(05.02.2021.)

http://www.politika.rs/sr/clanak/472602/Otkrivena-uloga-klimatskih-promena-u-pandemiji-koronavirusa

http://www.politika.rs/sr/clanak/472682/Kineski-festival-svetla-na-Sava-promenadi

(11.02.2021.)

http://www.politika.rs/sr/clanak/472857/Madarska-od-danas-prva-zemlja-EU-koja-koristi-Sputnjik-V

Zorićeva ostavka moralni čin pod žestokim pritiskom

http://www.politika.rs/sr/clanak/472910/Karim-Kan-novi-glavni-tuzilac-Medunarodnog-krivicnog-suda-u-Hagu

Vučić predao Zaevu vakcine koje Srbija donira Severnoj Makedoniji

(14.02.2021.)

2-16 - 4 - untitled.png

http://www.politika.rs/sr/clanak/473041/Jos-nije-vreme-za-vracanje-u-kolektive

U decembru 2020. izdate 2.172 građevinske dozvole, 8,3 odsto više nego u isto vreme 2019. godine

(17.02.2021.)

(18.02.2021.)

http://www.politika.rs/sr/clanak/473330/Rusija-registrovala-trecu-vakcinu-protiv-virusa-korona

KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
REGISTAR PROPISA


FINANSIJE

BESPLATNI PROPISI
Službeni glasnik RS
Grad Beograd
Službeni glasnik RS (Međ. ugovori)
Stari propisi
PROPISI NA ENGLESKOM

Tekstovi važećih zakona
na engleskom jeziku

PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za februar 2021.

KRIVIČNO PRAVO

Krivično pravo u sferi seksualnih (polnih) odnosa - Krivično pravo kao ultima ratio


KRIVIČNO PRAVO

Krivična dela protiv polne slobode - Krivično delo Polno uznemiravanje iz člana 182a KZ


UNUTRAŠNJI POSLOVI - MUP

Saopštenje Uhapšena jedna osoba zbog seksualnog napastvovanja u Beogradu


KRIVIČNO PRAVO

Krivična dela protiv polne slobode - Krivično delo Nedozvoljene polne radnje iz člana 182. KZ


KRIVIČNO PRAVO

Krivična dela protiv polne slobode - Krivično delo Obljuba sa detetom i Obljuba zloupotrebom položaja iz čl. 180. i 181. KZ


SPREČAVANJE NASILJA

Nulta tolerancija na sve oblike nasilja nad ženama


KRIVIČNO PRAVO

Krivična dela protiv polne slobode - Krivično delo Silovanje iz člana 178. KZ


REFORMA JAVNE UPRAVE

Reforma Javne uprave - jedan od tri stuba evropskih integracija


VLADA

Odlaganje plaćanja dugovanog preza i doprinosa privrednika za najviše dve godine


VLADA

Borba protiv sive ekonomije jača državu i društvo


PREKRŠAJNO PRAVO

Prekršaj nedavanja podataka o identitetu lica koje je upravljalo vozilom


SUDSKA PRAKSA - IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE

Sentence priredio: Vladimir Vrhovšek, sudija Višeg suda u Beogradu


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE

Izmene propisa u vezi - Ovlašćenja i dužnosti javnih izvršitelja i nadzora nad njihovim radom


PARNIČNI POSTUPAK

Tužba sa više tužbenih zahteva - Eventualno spajanje tužbenih zahteva i odbacivanje tužbe


ZAŠTITA OD ZARAZNE BOLESTI - VAKCINACIJA

Potpisan sporazum o jačanju zdravstvenog sistema za vakcinaciju U planu da se do kraja nedelje vaksiniše 11.000 ljudi Počela vakcinacija zdravstvenih radnika u Srbiji


BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

Bezbednost i zdravlje na radu u vreme pandemije i zarazne bolesti COVID-19


IZ DRUGIH IZDANJA

Pandemija korona virusa i pravo na život - Psihološki i viktimološki aspekti korone


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)