POČETNA SAVETOVANJA PROPISI SOFTVER NARUČIVANJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

NOVA STRUČNA KNJIGA Prof dr Mirka Vasiljevića u izdanju Intermex-a

PRO­BI­JA­NJE PRAV­NE LIČ­NO­STI U KOM­PA­NIJ­SKOM PRA­VU

(član kom­pa­ni­je vs. pove­ri­lac kompani­je)“ -

Izdavač: "INTERMEX" – Beograd,

Autor: Prof dr Mirko Vasiljević,

Recenzent: Dr Marko Rajčević, profesor Pravnog

fakultelta u Banja Luci i sudija Ustavnog suda

Republike Srpske,

Beograd 2020.

 

NEOPHODNA LITERATURA ZA SVAKU KOMPANIJU,

JAVNO PREDUZEĆE, ORGAN UPRAVE, ADVOKATSKU KANCELARIJU, JAVNOG IZVRŠITELJA I JAVNOG BELEŽNIKA . . .

Knjigu možete naručiti telefonom ili e-mailom od izdavača:

 

Intermex, d.o.o., Beograd, Dr Milutina Ivkovića 9a

Tel:  011/369-22-90, 369-22-91, 367-59-99, 361-89-85, 306-75-05

E-mail: intermex@gmail.com

 

NARUČITE ODMAH JEDINSTVENO IZDANJE !

POZOVITE telefonom ili pošaljite mail !

Odmah Vam šaljemo profakturu za uplatu !

Ili uplatite na žiro-račun:

 

Intermex d.o.o.

265-1100310000215-83; Raiffeisen bank

 

S pozivom na broj:

 

CENA I ISPORUKA:

Cena sa popustom po ovoj ponudi iznosi 2.970,00 dinara, sa PDV-om

Troškovi POŠTARINE uračunati su u cenu.

Isporuka ODMAH po uplati - uz knjigu šaljemo Vam PDV račun.

 

NARUČITE online !

http://intermex.rs/narucivanje/

 

PREUZMITE PROSPEKT – Predgovor Prof dr Mirka Vasiljevića i sadržaj knjige.

 

PRO­BI­JA­NJE PRAV­NE LIČ­NO­STI U KOM­PA­NIJ­SKOM PRA­VU

(član kom­pa­ni­je vs. pove­ri­lac kompani­je)

Prof dr Mirko Vasiljević

P R E D G O V O R

Insti­tut "pro­bi­ja­nja prav­ne lič­no­sti", kao tvo­re­vi­na anglo­sak­son­ske prav­ne prak­se, spada u vrlo kon­tro­verz­ne insti­tu­te kom­pa­nij­skog pra­va, kako u teo­rij­skom tako i u zakonodav­nom i prak­tič­no­prav­nom smi­slu. Uporedna kom­pa­nij­sko­prav­na regula­ti­va ovom insti­tu­tu pokla­nja raz­li­či­tu prav­nu pažnju, od nega­ci­je do priznavanja. Interesant­no je da upravo raz­vi­je­ne zemlje sa viso­kim nivo­om prav­ne sigur­no­sti i kulture u zakono­dav­no­prav­nom smi­slu u prin­ci­pu ne pozna­ju ovaj insti­tut, što ne zna­či da ga ne pozna­ju u prak­tič­noprav­nom smi­slu, bilo kroz sud­ske odlu­ke bazi­ra­ne na sud­skim pre­ce­den­ti­ma ili usta­lje­noj prak­si (Veli­ka Bri­ta­ni­ja), bilo tra­že­njem oslon­ca u afi­r­mi­sa­nim prav­nim teo­ri­ja­ma za ove potre­be (Fran­cu­ska), bilo kroz prime­nu odgo­va­ra­ju­ćih gra­đan­sko­prav­nih insti­tu­ta poput delik­ta (Nemač­ka). Na dru­gom polu su zemlje koje ovaj insti­tut deli­mič­no oza­ko­nju­ju, ali ga više afir­mi­šu putem vrlo široko kre­i­ra­ne, sud­skom prak­som i delimično teo­ri­jom, baze slu­ča­je­va njego­ve pri­me­ne (SAD, Kana­da). Naj­zad, zemlje čija kom­pa­nij­sko­prav­na regu­la­ti­va ume­sto veko­va bro­ji neku dece­ni­ju ima­ju više sklo­no­sti za oza­ko­nje­njem ovog insti­tu­ta, bilo putem gene­ral­ne for­mu­le, bilo putem kom­bi­no­va­nja gene­ral­ne for­mu­le i, pri­me­ra radi, odre­đe­njem nekih prak­tič­nih slu­ča­je­va - osno­va  njego­ve pri­me­ne (Kina, Rusi­ja).

U okru­že­nju ova­kvih raz­li­či­tih pri­la­za Srbi­ja se opre­de­li­la već od prvih dana kre­i­ra­nja svo­je kom­pa­nij­sko­prav­ne regu­la­ti­ve za metod zakon­skog ure­đe­nja ovog insti­tu­ta (metod zakon­ske gene­ral­ne for­mu­le i navo­đe­nja karak­te­ri­stič­nih slu­ča­je­va). Ova­kav pri­laz suge­sti­ja je zako­no­dav­ca sud­skoj prak­si za potre­bom prak­tič­nog obli­ko­va­nja ovog insti­tu­ta, kako bi potreban nivo prav­ne sigur­no­sti inve­sti­to­ra i pove­ri­la­ca bio obez­be­đen. Dosa­da­šnje isku­stvo, među­tim, govo­ri da se srp­sko pra­vo­su­đe ret­ko odlu­ču­je za pri­me­nu ovog insti­tu­ta ili pak posta­vlja visok doka­zni teret za tuži­o­ca, koji čini ote­ža­nim ako ne i one­mo­gu­će­nim doka­zi­va­nje ispu­nje­no­sti pret­po­stav­ki njego­ve pri­me­ne.

Kon­tro­verz­nost insti­tu­ta pro­bi­ja­nje prav­ne lič­no­sti u kom­pa­nij­skom pra­vu, sa prav­ne tač­ke gle­di­šta, poseb­no čini sama njego­va sušti­na: odgo­vor­nost čla­na kom­pa­ni­je (vla­sni­ka), koji osni­va­njem kom­pa­ni­je želi da ogra­ni­či svoj rizik na nivo svog kapi­tal ulo­ga u kom­pa­ni­ju (teo­ri­ja namen­ske cilj­ne imo­vi­ne) – ogra­ni­če­na odgo­vor­nost, a pri­me­nom ovog insti­tu­ta tre­ba da odgo­va­ra i svo­jom pre­o­sta­lom imo­vi­nom – neo­gra­ni­če­na odgo­vor­nost i to pove­ri­o­cu svo­je kom­pa­ni­je (akci­o­nar­sko dru­štvo ili dru­štvo s ogra­ni­če­nom odgo­vor­no­šću), koji opet nije sa njim ni u kakvom prav­nom odno­su, već je u prav­nom odno­su sa njego­vom kom­pa­ni­jom. S dru­ge stra­ne, nema nika­kve sum­nje da je prin­cip ogra­ni­če­ne odgo­vor­no­sti bra­na neograničenoj odgo­vor­no­sti čla­na kompani­je za oba­ve­ze njego­ve kom­pa­ni­je samo pod pret­po­stav­kom posto­ja­nja imo­vin­ske i prav­ne samostalno­sti kom­pa­ni­je u odno­su na svo­je pove­ri­o­ce i dužni­ke, što opet čla­no­vi kom­pa­ni­je rela­tiv­no često zlo­u­po­tre­blja­va­ju kroz sistem upra­vlja­nja i kon­tro­le na vla­snič­koj osno­vi, a na šte­tu pove­ri­la­ca njiho­ve kompani­je (naro­či­to kod jednočlanih dru­šta­va i gru­pe dru­šta­va kroz odnos kon­trol­nog-matič­nog dru­štva i kon­tro­li­sanih zavi­snih dru­šta­va). Na ovoj vodo­del­ni­ci: ogra­ni­če­na odgo­vor­nost i/ili pro­bi­ja­nje prav­ne lič­no­sti uz neo­gra­ni­če­nu odgo­vor­nost čla­no­va kompa­ni­je poveriocima kom­pa­ni­je se upra­vo i odvi­ja cela filo­zo­fi­ja ovog insti­tu­ta.

Upra­vo su ovo i bili raz­lo­zi da se u ovoj mono­gra­fi­ji, kako teo­rij­ski, tako i praktičnopravno (upo­red­na sud­ska prak­sa, doma­ća sud­ska prak­sa, poslov­na prak­sa), a tako­đe i ana­li­zom relevant­nih upo­red­nih zakon­skih rešenja, poza­ba­vi­mo dubljom ana­li­zom ovog insti­tu­ta, koji i pored više od dvo­ve­kov­ne isto­ri­je kre­i­ra­ne u sud­skoj prak­si i dalje ne pre­sta­je da bude u fokusu nauč­ne i stru­kov­ne pažnje. Uve­re­ni smo da će ovaj istraživač­ki napor biti od poseb­ne važno­sti za našu sud­sku prak­su (da pro­na­đe pra­vu meru pri­me­ne ovog insti­tu­ta), kao i za poslov­nu prak­su (da izbeg­ne kre­i­ra­nje osno­va njego­ve pri­me­ne), te naj­zad i za kompanijsko­prav­nu teo­ri­ju (koja se do sada baš nije pro­sla­vi­la bar na doma­ćem tere­nu u odgo­net­ci kontrover­zi ovog insti­tu­ta, kako bi pomo­gla sud­skoj prak­si da pro­na­đe sebe) i zako­no­dav­nu regu­la­ti­vu (kako bi pro­na­šla "konač­nu for­mu­lu" zakon­skog okvi­ra u uređe­nju ovog insti­tu­ta, traj­ni­ju u vre­me­nu i time i u pravnoj sve­sti i prav­noj kul­tu­ri).

O Vidov­da­nu 2020. godi­ne                                                                               

Autor

S A D R Ž A J

 

GLAVA I - UVODNI DEO......................................................................................................................... 11

1.     Privredno društvo kapitala/kompanija/korporacija - od ugovora do institucije kao pravnog subjekta ........................................................................................................................................11

1.1.  Određenje pojma i razgraničenje od građanskog društva........................................................... 11

1.2.  Ugovorna osnova nastanka vs. jednočlano društvo.................................................................... 13

1.3.  Institucionalna priroda............................................................................................................ 19

 1. Svetost standarda ograničene odgovornost članova društva............................................................. 24

3.      Probijanje pravne ličnosti – uzdrmana svetost standarda  ograničene odgovornosti........................... 27

4.     Terminološke dileme...................................................................................................................... 31

5.     Poreklo ustanove probijanja pravne ličnosti (apsurd vezivanja za precedent koji je uskratio  proboj) ........................................................................................................................................................ 34

GLAVA II - POSEBNI DEO
PRAVNA INFRASTRUKTURA, CILjEVI I VRSTE
 .......................................................................................... 36

1.     Pravna infrastruktura probijanja pravne ličnosti - uporednopravno .................................................. 36

1.1. Opšti pogled i pokušaj klasifikacije............................................................................................ 36

1.2. Neke zemlje opšteg zakonskog određenja probijanja pravne ličnosti u kompanijskom pravu........ 38

1.3. Neke zemlje jedinstvenog uređenja probijanja pravne ličnosti u kompanijskom i stečajnom pravu ................................................................................................................................................ 40

1.4. Neke zemlje kombinovanog uređenja proboja pravne ličnosti u kompanijskom pravu (pojmovno i određenjem nekih osnova)...................................................................................................... 40

2.     Ciljevi probijanja pravne ličnosti...................................................................................................... 42

3.     Modaliteti probijanja pravne ličnosti ............................................................................................... 45

3.1.  Redovno (standardno) i obrnuto (inverzno) probijanje pravne ličnosti........................................ 45

3.2.  Ostale klasifikacije probijanja pravne ličnosti............................................................................ 47

GLAVA  III
RAZGRANIČEN
JE OD SRODNIH INSTITUTA I LEGITIMACIJE...................................................................... 49

1.     Razgraničenje probijanja pravne ličnosti od bliskih instituta (pokušaj uvodnog određenja pravne prirode)            ...................................................................................................................................... 49

1.1.  Ugovorna odgovornost kontrolnih (i značajnih) članova društva svom društvu ........................... 49

1.2.  Ugovorna odgovornost manjinskih članova društva društvu ...................................................... 57

1.3.  Ugovorna odgovornost kontrolnih (i značajnih) članova društva drugim članovima društva......... 61

1.4.  Ugovorna odgovornost članova organa društva društvu........................................................... 62

1.5.  (Deliktna) odgovornost članova organa društva članovima društva............................................ 63

1.6.  Deliktna odgovornost članova organa društva poveriocima društva........................................... 68

1.7.  Zastupništvo (agency)/prevarno zastupanje.............................................................................. 71

1.8.  Ostali slučajevi "probijanja pravne ličnosti u širem smislu" i posebno trust................................. 73

1.9.  "Probijanje pravne ličnosti u užem i širem smislu" – tačka spajanja............................................ 74

2.     Probijanje pravne ličnosti – ugao ugovornog i deliktnog prava.......................................................... 78

2.1.  Probijanje pravne ličnosti - zloupotreba prava člana društva prema poveriocu društva ............... 78

2.2.  Probijanje pravne ličnosti – nesavesno postupanje člana društva prema poveriocu društva ........ 80

2.3.  Probijanje pravne ličnosti – delikt člana društva prema poveriocu društva.................................. 81

2.4.  Probijanje pravne ličnosti - neosnovano obogaćenje  člana društva (od društva i/ili poverioca).... 83

2.5.  Probijanje pravne ličnosti – prevara poverioca od strane člana društva...................................... 84

2.6.  Probijanje pravne ličnosti – zabluda poverioca društva o ličnosti (identitetu) dužnika ................ 84

3.      Probijanje pravne ličnosti – ugao kompanijskog prava (rešenje ili problem: dužnost lojalnosti člana društva poveriocu društva)?........................................................................................................................ 85

4.     Aktivna legitimacija kod probijanja pravne ličnosti - ugovorni (voljni) i neugovorni (deliktni, nevoljni) poverioci 89

5.      Subjekt odgovornosti kod probijanja pravne ličnosti  – pasivna legitimacija – članovi društva/kontrolni članovi/značajni članovi/aktivni članovi/nečlanovi............................................................................ 92

6.      Priroda odgovornosti kod probijanja pravne ličnosti......................................................................... 96

GLAVA IV
GRUPE DRUŠTAVA I PROBIJAN
JE PRAVNE LIČNOSTI............................................................................. 100

1..... Uopšte......................................................................................................................................... 100

2.      Specifičnosti probijanja pravne ličnosti kod grupe društava u nekim zemljama................................. 114

2.1.  Francuska.............................................................................................................................. 114

2.2.  Kvebek.................................................................................................................................. 116

2.3.  SAD 117

2.4.  Australija............................................................................................................................... 121

2.5.  Nemačka............................................................................................................................... 123

2.6.  Srbija.................................................................................................................................... 125

2.7.  Indija.................................................................................................................................... 127

2.8.  Neka važnija poređenja zemalja common law i civil law kod probijanja pravne ličnosti u grupi društava 128

GLAVA V
PROBIJAN
JE PRAVNE LIČNOSTI U SUDSKOJ PRAKSI............................................................................... 130

 1. Srbija........................................................................................................................................... 130
 2. SAD i pojedine njene države.......................................................................................................... 131

2.1.    Prevare i izbegavanje zakonskih obaveza................................................................................ 139

2.2.    Neodržavanje posebnih identiteta članova/akcionara korporacije (mešanje članstva)............... 139

2.3.    Neodržavanje posebnih identiteta kompanija u grupi društava (mešanje kompanija)................ 140

2.4.    Neadekvatna kapitalizacija..................................................................................................... 140

2.5.    Nepoštovanje korporacijskih formalnosti................................................................................ 143

2.6.    Ostali osnovi.......................................................................................................................... 144

2.6.1.   Preklapanje korporativnog personala i uprave (mešanje direktora – višestruko direktorstvo)    144

2.6.2.   Nepropisan transfer imovine....................................................................................... 145

2.6.3.   Mešanje imovine između društava grupe..................................................................... 147

2.6.4.   Lažno predstavljanje i izjave (estoppel)......................................................................... 147

2.6.5.   (Ne)pravičnost............................................................................................................ 147

 1. Velika Britanija............................................................................................................................. 148
 2. Australija...................................................................................................................................... 154
 3. Nemačka...................................................................................................................................... 155
 4. Rusija........................................................................................................................................... 159
 5. Kina 161
 6. Švajcarska.................................................................................................................................... 162
 7. Francuska..................................................................................................................................... 163
 8. Kanada......................................................................................................................................... 165
 9. Belgija.......................................................................................................................................... 167
 10. Švedska........................................................................................................................................ 168
 11. Danska......................................................................................................................................... 169
 12. Južna Afrika.................................................................................................................................. 170
 13. Zemlje Latinske Amerike............................................................................................................... 170
 14. Sudovi EU..................................................................................................................................... 172

GLAVA VI
TEORIJSKA PODLOGA PROBIJAN
JA PRAVNE LIČNOSTI .......................................................................... 174

 1. Uopšte......................................................................................................................................... 174
 2. Teorija alter ego........................................................................................................................... 177
 3. Teorija fiktivnosti postojanja......................................................................................................... 179
 4. Teorija privida ("spoljnjeg izgleda")................................................................................................ 180
 5. Teorija pozajmljenog imena/simulacija.......................................................................................... 180
 6. Teorija prevare............................................................................................................................. 181
 7. Teorija pravičnosti........................................................................................................................ 183
 8. Teorija instrumenta – pomoćnog sredstva ("test ukupnih okolnosti").............................................. 184
 9. Teorija zloupotrebe prava............................................................................................................. 185
 10. Teorija dominacije – "preterane" operativne kontrole.................................................................... 186
 11. Teorija identiteta.......................................................................................................................... 186
 12. Teorija ekonomskog jedinstva grupe društava – "odgovornost preduzeća"...................................... 187
 13. Teorija agency.............................................................................................................................. 194

GLAVA VII
PROBIJAN
JE PRAVNE LIČNOSTI KOD POJEDINIH UGOVORA .................................................................. 195

GLAVA VIII
POSEBNI ASPEKTI PROBIJAN
JA PRAVNE LIČNOSTI U NEKIM DRUGIM GRANAMA PRAVA....................... 197

1.      Razmeđe kompanijskog i stečajnog prava i probijanje pravne ličnosti............................................. 197

2.      Stečajno pravo i probijanje pravne ličnosti..................................................................................... 203

3.      Pravo konkurencije i probijanje pravne ličnosti............................................................................... 206

4.      Pravo zaštite životne sredine i probijanje pravne ličnosti................................................................. 207

5.      Arbitražno pravo i probijanje pravne ličnosti.................................................................................. 208

6.      Probijanje pravne ličnosti i društvena odgovornost kompanija........................................................ 209

GLAVA IX   -   ZAVRŠNI DEO
PROBIJAN
JE PRAVNE LIČNOSTI  DE LEGE FERENDA............................................................................... 210

 1. Priznanje pravnog subjektiviteta "grupe društava" i  ukidanje probijanja pravne ličnosti................... 210
 2. Poboljšanje proceduralnog statusa poverioca kod probijanja pravne ličnosti.................................... 213
 3. Priznanje postojanja "interesa grupe" kod grupe društava u pojedinim granama prava i ukidanje probijanja pravne ličnosti.............................................................................................................................. 213
 4. Promocija "interesa preduzeća" na bazi kapitala ili ugovora i ukidanje probijanja pravne ličnosti...... 214
 5. Probijanje pravne ličnosti i srpsko kompanijsko pravo..................................................................... 215

LITERATURA

1.      Srpski jezik .................................................................................................................................... 220

2.      Strani jezici ................................................................................................................................... 221

  

 

Knjigu možete naručiti telefonom ili e-mailom od izdavača:

 

Intermex, d.o.o., Beograd, Dr Milutina Ivkovića 9a

Tel:  011/369-22-90, 369-22-91, 367-59-99, 361-89-85, 306-75-05

E-mail: intermex@gmail.com

 

www.propisi.com

www.sudskapraksa.com

INTERMEX ONLINE
KLIKNITE da se ulogujete!

ISPROBAJTE BESPLATNO!


ARHIVA VESTI

(27.08.2020.)

http://www.politika.rs/sr/clanak/462160/Vucic-s-Putinom-o-situaciji-na-Balkanu-i-partnerstvu

KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
PROPISI NA ENGLESKOM

Tekstovi važećih zakona
na engleskom jeziku

PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za septembar 2020.

USTAVNI SUD

Devizni prekršaj - Neprijavljivanje efektivnog stranog novca prilikom granične kontrole - Izricanje zaštitne mere - oduzimanja predmeta prekršaja - Odbijanje ustavne žalbe


DRŽAVNI SLUŽBENICI

Visoki službenički savet - Donet NOVI Poslovnik


TRGOVINA

Elektronska trgovina - Objavljeni vodiči za sigurnu e-trgovinu


PROMET NEPOKRETNOSTI

Centralizovana evidencija ugovora - Uređeno vođenje posebne centralizovane evidencije o ugovorima o prometu nepokretnosti


ZALOŽNO PRAVO

Puštena u rad oglasna tabla Registra zaloge


SUDSKA PRAKSA

Naknada štete


NAKNADA ŠTETE

Prikupljanje činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u Republici Srbiji


PLANSKI SISTEM REPUBLIKE SRBIJE

Obavezni elementi plana razvoja autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave


SUDSKA PRAKSA

Parnični postupak - Troškovi


PARNIČNI POSTUPAK

Pravo stranke na upotrebu svoga jezika u parničnom postupku


PODSTICAJ ZAPOŠLJAVANJU

Program "Moja prva plata"


SUDSKA PRAKSA

Radno pravo


ZAŠTITA OD DISKRIMINACIJE

Nije svako "pravljenje razlike" među licima diskriminacija


SOCIJALNA ZAŠTITA

Srbija će dobiti novi Zakon o Socijalnoj zaštiti


MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

Sistem video-nadzora se koristi isključivo u skladu sa zakonom


PREKRŠAJI

Novi sistem elektronske kontrole i naplate parkiranja


SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA

Novi propis - Autobuska stajališta


SAOBRAĆAJ

Hidrografska delatnost


SUBVENCIJE

Vlada Republike Srbije - Usvojen program rasporeda korišćenja subvencija za hotelijere


TURIZAM

Pomoć turističkim agencijama


KULTURA

Koncerti, festivali, priredbe


SUDSKA PRAKSA

Krivični postupak - Troškovi


IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA

Osuđenici koriste "Skajp" i "Vajber" za kontakt sa porodicom tokom pandemije


ZAŠTITA OD ZARAZNE BOLESTI

Zakon o zaštiti od zarazne bolesti - Pojmovi iz Zakona


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)