POČETNA SAVETOVANJA PROPISI SOFTVER NARUČIVANJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

NOVA STRUČNA KNJIGA Prof dr Mirka Vasiljevića u izdanju Intermex-a

PRO­BI­JA­NJE PRAV­NE LIČ­NO­STI U KOM­PA­NIJ­SKOM PRA­VU

(član kom­pa­ni­je vs. pove­ri­lac kompani­je)“ -

Izdavač: "INTERMEX" – Beograd,

Autor: Prof dr Mirko Vasiljević,

Recenzent: Dr Marko Rajčević, profesor Pravnog

fakultelta u Banja Luci i sudija Ustavnog suda

Republike Srpske,

Beograd 2020.

 

NEOPHODNA LITERATURA ZA SVAKU KOMPANIJU,

JAVNO PREDUZEĆE, ORGAN UPRAVE, ADVOKATSKU KANCELARIJU, JAVNOG IZVRŠITELJA I JAVNOG BELEŽNIKA . . .

Knjigu možete naručiti telefonom ili e-mailom od izdavača:

 

Intermex, d.o.o., Beograd, Dr Milutina Ivkovića 9a

Tel:  011/369-22-90, 369-22-91, 367-59-99, 361-89-85, 306-75-05

E-mail: intermex@gmail.com

 

NARUČITE ODMAH JEDINSTVENO IZDANJE !

POZOVITE telefonom ili pošaljite mail !

Odmah Vam šaljemo profakturu za uplatu !

Ili uplatite na žiro-račun:

 

Intermex d.o.o.

265-1100310000215-83; Raiffeisen bank

 

S pozivom na broj:

 

CENA I ISPORUKA:

Cena sa popustom po ovoj ponudi iznosi 2.970,00 dinara, sa PDV-om

Troškovi POŠTARINE uračunati su u cenu.

Isporuka ODMAH po uplati - uz knjigu šaljemo Vam PDV račun.

 

NARUČITE online !

http://intermex.rs/narucivanje/

 

PREUZMITE PROSPEKT – Predgovor Prof dr Mirka Vasiljevića i sadržaj knjige.

 

PRO­BI­JA­NJE PRAV­NE LIČ­NO­STI U KOM­PA­NIJ­SKOM PRA­VU

(član kom­pa­ni­je vs. pove­ri­lac kompani­je)

Prof dr Mirko Vasiljević

P R E D G O V O R

Insti­tut "pro­bi­ja­nja prav­ne lič­no­sti", kao tvo­re­vi­na anglo­sak­son­ske prav­ne prak­se, spada u vrlo kon­tro­verz­ne insti­tu­te kom­pa­nij­skog pra­va, kako u teo­rij­skom tako i u zakonodav­nom i prak­tič­no­prav­nom smi­slu. Uporedna kom­pa­nij­sko­prav­na regula­ti­va ovom insti­tu­tu pokla­nja raz­li­či­tu prav­nu pažnju, od nega­ci­je do priznavanja. Interesant­no je da upravo raz­vi­je­ne zemlje sa viso­kim nivo­om prav­ne sigur­no­sti i kulture u zakono­dav­no­prav­nom smi­slu u prin­ci­pu ne pozna­ju ovaj insti­tut, što ne zna­či da ga ne pozna­ju u prak­tič­noprav­nom smi­slu, bilo kroz sud­ske odlu­ke bazi­ra­ne na sud­skim pre­ce­den­ti­ma ili usta­lje­noj prak­si (Veli­ka Bri­ta­ni­ja), bilo tra­že­njem oslon­ca u afi­r­mi­sa­nim prav­nim teo­ri­ja­ma za ove potre­be (Fran­cu­ska), bilo kroz prime­nu odgo­va­ra­ju­ćih gra­đan­sko­prav­nih insti­tu­ta poput delik­ta (Nemač­ka). Na dru­gom polu su zemlje koje ovaj insti­tut deli­mič­no oza­ko­nju­ju, ali ga više afir­mi­šu putem vrlo široko kre­i­ra­ne, sud­skom prak­som i delimično teo­ri­jom, baze slu­ča­je­va njego­ve pri­me­ne (SAD, Kana­da). Naj­zad, zemlje čija kom­pa­nij­sko­prav­na regu­la­ti­va ume­sto veko­va bro­ji neku dece­ni­ju ima­ju više sklo­no­sti za oza­ko­nje­njem ovog insti­tu­ta, bilo putem gene­ral­ne for­mu­le, bilo putem kom­bi­no­va­nja gene­ral­ne for­mu­le i, pri­me­ra radi, odre­đe­njem nekih prak­tič­nih slu­ča­je­va - osno­va  njego­ve pri­me­ne (Kina, Rusi­ja).

U okru­že­nju ova­kvih raz­li­či­tih pri­la­za Srbi­ja se opre­de­li­la već od prvih dana kre­i­ra­nja svo­je kom­pa­nij­sko­prav­ne regu­la­ti­ve za metod zakon­skog ure­đe­nja ovog insti­tu­ta (metod zakon­ske gene­ral­ne for­mu­le i navo­đe­nja karak­te­ri­stič­nih slu­ča­je­va). Ova­kav pri­laz suge­sti­ja je zako­no­dav­ca sud­skoj prak­si za potre­bom prak­tič­nog obli­ko­va­nja ovog insti­tu­ta, kako bi potreban nivo prav­ne sigur­no­sti inve­sti­to­ra i pove­ri­la­ca bio obez­be­đen. Dosa­da­šnje isku­stvo, među­tim, govo­ri da se srp­sko pra­vo­su­đe ret­ko odlu­ču­je za pri­me­nu ovog insti­tu­ta ili pak posta­vlja visok doka­zni teret za tuži­o­ca, koji čini ote­ža­nim ako ne i one­mo­gu­će­nim doka­zi­va­nje ispu­nje­no­sti pret­po­stav­ki njego­ve pri­me­ne.

Kon­tro­verz­nost insti­tu­ta pro­bi­ja­nje prav­ne lič­no­sti u kom­pa­nij­skom pra­vu, sa prav­ne tač­ke gle­di­šta, poseb­no čini sama njego­va sušti­na: odgo­vor­nost čla­na kom­pa­ni­je (vla­sni­ka), koji osni­va­njem kom­pa­ni­je želi da ogra­ni­či svoj rizik na nivo svog kapi­tal ulo­ga u kom­pa­ni­ju (teo­ri­ja namen­ske cilj­ne imo­vi­ne) – ogra­ni­če­na odgo­vor­nost, a pri­me­nom ovog insti­tu­ta tre­ba da odgo­va­ra i svo­jom pre­o­sta­lom imo­vi­nom – neo­gra­ni­če­na odgo­vor­nost i to pove­ri­o­cu svo­je kom­pa­ni­je (akci­o­nar­sko dru­štvo ili dru­štvo s ogra­ni­če­nom odgo­vor­no­šću), koji opet nije sa njim ni u kakvom prav­nom odno­su, već je u prav­nom odno­su sa njego­vom kom­pa­ni­jom. S dru­ge stra­ne, nema nika­kve sum­nje da je prin­cip ogra­ni­če­ne odgo­vor­no­sti bra­na neograničenoj odgo­vor­no­sti čla­na kompani­je za oba­ve­ze njego­ve kom­pa­ni­je samo pod pret­po­stav­kom posto­ja­nja imo­vin­ske i prav­ne samostalno­sti kom­pa­ni­je u odno­su na svo­je pove­ri­o­ce i dužni­ke, što opet čla­no­vi kom­pa­ni­je rela­tiv­no često zlo­u­po­tre­blja­va­ju kroz sistem upra­vlja­nja i kon­tro­le na vla­snič­koj osno­vi, a na šte­tu pove­ri­la­ca njiho­ve kompani­je (naro­či­to kod jednočlanih dru­šta­va i gru­pe dru­šta­va kroz odnos kon­trol­nog-matič­nog dru­štva i kon­tro­li­sanih zavi­snih dru­šta­va). Na ovoj vodo­del­ni­ci: ogra­ni­če­na odgo­vor­nost i/ili pro­bi­ja­nje prav­ne lič­no­sti uz neo­gra­ni­če­nu odgo­vor­nost čla­no­va kompa­ni­je poveriocima kom­pa­ni­je se upra­vo i odvi­ja cela filo­zo­fi­ja ovog insti­tu­ta.

Upra­vo su ovo i bili raz­lo­zi da se u ovoj mono­gra­fi­ji, kako teo­rij­ski, tako i praktičnopravno (upo­red­na sud­ska prak­sa, doma­ća sud­ska prak­sa, poslov­na prak­sa), a tako­đe i ana­li­zom relevant­nih upo­red­nih zakon­skih rešenja, poza­ba­vi­mo dubljom ana­li­zom ovog insti­tu­ta, koji i pored više od dvo­ve­kov­ne isto­ri­je kre­i­ra­ne u sud­skoj prak­si i dalje ne pre­sta­je da bude u fokusu nauč­ne i stru­kov­ne pažnje. Uve­re­ni smo da će ovaj istraživač­ki napor biti od poseb­ne važno­sti za našu sud­sku prak­su (da pro­na­đe pra­vu meru pri­me­ne ovog insti­tu­ta), kao i za poslov­nu prak­su (da izbeg­ne kre­i­ra­nje osno­va njego­ve pri­me­ne), te naj­zad i za kompanijsko­prav­nu teo­ri­ju (koja se do sada baš nije pro­sla­vi­la bar na doma­ćem tere­nu u odgo­net­ci kontrover­zi ovog insti­tu­ta, kako bi pomo­gla sud­skoj prak­si da pro­na­đe sebe) i zako­no­dav­nu regu­la­ti­vu (kako bi pro­na­šla "konač­nu for­mu­lu" zakon­skog okvi­ra u uređe­nju ovog insti­tu­ta, traj­ni­ju u vre­me­nu i time i u pravnoj sve­sti i prav­noj kul­tu­ri).

O Vidov­da­nu 2020. godi­ne                                                                               

Autor

S A D R Ž A J

 

GLAVA I - UVODNI DEO......................................................................................................................... 11

1.     Privredno društvo kapitala/kompanija/korporacija - od ugovora do institucije kao pravnog subjekta ........................................................................................................................................11

1.1.  Određenje pojma i razgraničenje od građanskog društva........................................................... 11

1.2.  Ugovorna osnova nastanka vs. jednočlano društvo.................................................................... 13

1.3.  Institucionalna priroda............................................................................................................ 19

 1. Svetost standarda ograničene odgovornost članova društva............................................................. 24

3.      Probijanje pravne ličnosti – uzdrmana svetost standarda  ograničene odgovornosti........................... 27

4.     Terminološke dileme...................................................................................................................... 31

5.     Poreklo ustanove probijanja pravne ličnosti (apsurd vezivanja za precedent koji je uskratio  proboj) ........................................................................................................................................................ 34

GLAVA II - POSEBNI DEO
PRAVNA INFRASTRUKTURA, CILjEVI I VRSTE
 .......................................................................................... 36

1.     Pravna infrastruktura probijanja pravne ličnosti - uporednopravno .................................................. 36

1.1. Opšti pogled i pokušaj klasifikacije............................................................................................ 36

1.2. Neke zemlje opšteg zakonskog određenja probijanja pravne ličnosti u kompanijskom pravu........ 38

1.3. Neke zemlje jedinstvenog uređenja probijanja pravne ličnosti u kompanijskom i stečajnom pravu ................................................................................................................................................ 40

1.4. Neke zemlje kombinovanog uređenja proboja pravne ličnosti u kompanijskom pravu (pojmovno i određenjem nekih osnova)...................................................................................................... 40

2.     Ciljevi probijanja pravne ličnosti...................................................................................................... 42

3.     Modaliteti probijanja pravne ličnosti ............................................................................................... 45

3.1.  Redovno (standardno) i obrnuto (inverzno) probijanje pravne ličnosti........................................ 45

3.2.  Ostale klasifikacije probijanja pravne ličnosti............................................................................ 47

GLAVA  III
RAZGRANIČEN
JE OD SRODNIH INSTITUTA I LEGITIMACIJE...................................................................... 49

1.     Razgraničenje probijanja pravne ličnosti od bliskih instituta (pokušaj uvodnog određenja pravne prirode)            ...................................................................................................................................... 49

1.1.  Ugovorna odgovornost kontrolnih (i značajnih) članova društva svom društvu ........................... 49

1.2.  Ugovorna odgovornost manjinskih članova društva društvu ...................................................... 57

1.3.  Ugovorna odgovornost kontrolnih (i značajnih) članova društva drugim članovima društva......... 61

1.4.  Ugovorna odgovornost članova organa društva društvu........................................................... 62

1.5.  (Deliktna) odgovornost članova organa društva članovima društva............................................ 63

1.6.  Deliktna odgovornost članova organa društva poveriocima društva........................................... 68

1.7.  Zastupništvo (agency)/prevarno zastupanje.............................................................................. 71

1.8.  Ostali slučajevi "probijanja pravne ličnosti u širem smislu" i posebno trust................................. 73

1.9.  "Probijanje pravne ličnosti u užem i širem smislu" – tačka spajanja............................................ 74

2.     Probijanje pravne ličnosti – ugao ugovornog i deliktnog prava.......................................................... 78

2.1.  Probijanje pravne ličnosti - zloupotreba prava člana društva prema poveriocu društva ............... 78

2.2.  Probijanje pravne ličnosti – nesavesno postupanje člana društva prema poveriocu društva ........ 80

2.3.  Probijanje pravne ličnosti – delikt člana društva prema poveriocu društva.................................. 81

2.4.  Probijanje pravne ličnosti - neosnovano obogaćenje  člana društva (od društva i/ili poverioca).... 83

2.5.  Probijanje pravne ličnosti – prevara poverioca od strane člana društva...................................... 84

2.6.  Probijanje pravne ličnosti – zabluda poverioca društva o ličnosti (identitetu) dužnika ................ 84

3.      Probijanje pravne ličnosti – ugao kompanijskog prava (rešenje ili problem: dužnost lojalnosti člana društva poveriocu društva)?........................................................................................................................ 85

4.     Aktivna legitimacija kod probijanja pravne ličnosti - ugovorni (voljni) i neugovorni (deliktni, nevoljni) poverioci 89

5.      Subjekt odgovornosti kod probijanja pravne ličnosti  – pasivna legitimacija – članovi društva/kontrolni članovi/značajni članovi/aktivni članovi/nečlanovi............................................................................ 92

6.      Priroda odgovornosti kod probijanja pravne ličnosti......................................................................... 96

GLAVA IV
GRUPE DRUŠTAVA I PROBIJAN
JE PRAVNE LIČNOSTI............................................................................. 100

1..... Uopšte......................................................................................................................................... 100

2.      Specifičnosti probijanja pravne ličnosti kod grupe društava u nekim zemljama................................. 114

2.1.  Francuska.............................................................................................................................. 114

2.2.  Kvebek.................................................................................................................................. 116

2.3.  SAD 117

2.4.  Australija............................................................................................................................... 121

2.5.  Nemačka............................................................................................................................... 123

2.6.  Srbija.................................................................................................................................... 125

2.7.  Indija.................................................................................................................................... 127

2.8.  Neka važnija poređenja zemalja common law i civil law kod probijanja pravne ličnosti u grupi društava 128

GLAVA V
PROBIJAN
JE PRAVNE LIČNOSTI U SUDSKOJ PRAKSI............................................................................... 130

 1. Srbija........................................................................................................................................... 130
 2. SAD i pojedine njene države.......................................................................................................... 131

2.1.    Prevare i izbegavanje zakonskih obaveza................................................................................ 139

2.2.    Neodržavanje posebnih identiteta članova/akcionara korporacije (mešanje članstva)............... 139

2.3.    Neodržavanje posebnih identiteta kompanija u grupi društava (mešanje kompanija)................ 140

2.4.    Neadekvatna kapitalizacija..................................................................................................... 140

2.5.    Nepoštovanje korporacijskih formalnosti................................................................................ 143

2.6.    Ostali osnovi.......................................................................................................................... 144

2.6.1.   Preklapanje korporativnog personala i uprave (mešanje direktora – višestruko direktorstvo)    144

2.6.2.   Nepropisan transfer imovine....................................................................................... 145

2.6.3.   Mešanje imovine između društava grupe..................................................................... 147

2.6.4.   Lažno predstavljanje i izjave (estoppel)......................................................................... 147

2.6.5.   (Ne)pravičnost............................................................................................................ 147

 1. Velika Britanija............................................................................................................................. 148
 2. Australija...................................................................................................................................... 154
 3. Nemačka...................................................................................................................................... 155
 4. Rusija........................................................................................................................................... 159
 5. Kina 161
 6. Švajcarska.................................................................................................................................... 162
 7. Francuska..................................................................................................................................... 163
 8. Kanada......................................................................................................................................... 165
 9. Belgija.......................................................................................................................................... 167
 10. Švedska........................................................................................................................................ 168
 11. Danska......................................................................................................................................... 169
 12. Južna Afrika.................................................................................................................................. 170
 13. Zemlje Latinske Amerike............................................................................................................... 170
 14. Sudovi EU..................................................................................................................................... 172

GLAVA VI
TEORIJSKA PODLOGA PROBIJAN
JA PRAVNE LIČNOSTI .......................................................................... 174

 1. Uopšte......................................................................................................................................... 174
 2. Teorija alter ego........................................................................................................................... 177
 3. Teorija fiktivnosti postojanja......................................................................................................... 179
 4. Teorija privida ("spoljnjeg izgleda")................................................................................................ 180
 5. Teorija pozajmljenog imena/simulacija.......................................................................................... 180
 6. Teorija prevare............................................................................................................................. 181
 7. Teorija pravičnosti........................................................................................................................ 183
 8. Teorija instrumenta – pomoćnog sredstva ("test ukupnih okolnosti").............................................. 184
 9. Teorija zloupotrebe prava............................................................................................................. 185
 10. Teorija dominacije – "preterane" operativne kontrole.................................................................... 186
 11. Teorija identiteta.......................................................................................................................... 186
 12. Teorija ekonomskog jedinstva grupe društava – "odgovornost preduzeća"...................................... 187
 13. Teorija agency.............................................................................................................................. 194

GLAVA VII
PROBIJAN
JE PRAVNE LIČNOSTI KOD POJEDINIH UGOVORA .................................................................. 195

GLAVA VIII
POSEBNI ASPEKTI PROBIJAN
JA PRAVNE LIČNOSTI U NEKIM DRUGIM GRANAMA PRAVA....................... 197

1.      Razmeđe kompanijskog i stečajnog prava i probijanje pravne ličnosti............................................. 197

2.      Stečajno pravo i probijanje pravne ličnosti..................................................................................... 203

3.      Pravo konkurencije i probijanje pravne ličnosti............................................................................... 206

4.      Pravo zaštite životne sredine i probijanje pravne ličnosti................................................................. 207

5.      Arbitražno pravo i probijanje pravne ličnosti.................................................................................. 208

6.      Probijanje pravne ličnosti i društvena odgovornost kompanija........................................................ 209

GLAVA IX   -   ZAVRŠNI DEO
PROBIJAN
JE PRAVNE LIČNOSTI  DE LEGE FERENDA............................................................................... 210

 1. Priznanje pravnog subjektiviteta "grupe društava" i  ukidanje probijanja pravne ličnosti................... 210
 2. Poboljšanje proceduralnog statusa poverioca kod probijanja pravne ličnosti.................................... 213
 3. Priznanje postojanja "interesa grupe" kod grupe društava u pojedinim granama prava i ukidanje probijanja pravne ličnosti.............................................................................................................................. 213
 4. Promocija "interesa preduzeća" na bazi kapitala ili ugovora i ukidanje probijanja pravne ličnosti...... 214
 5. Probijanje pravne ličnosti i srpsko kompanijsko pravo..................................................................... 215

LITERATURA

1.      Srpski jezik .................................................................................................................................... 220

2.      Strani jezici ................................................................................................................................... 221

  

 

Knjigu možete naručiti telefonom ili e-mailom od izdavača:

 

Intermex, d.o.o., Beograd, Dr Milutina Ivkovića 9a

Tel:  011/369-22-90, 369-22-91, 367-59-99, 361-89-85, 306-75-05

E-mail: intermex@gmail.com

 

www.propisi.com

www.sudskapraksa.com

INTERMEX ONLINE
KLIKNITE da se ulogujete!

ISPROBAJTE BESPLATNO!


ARHIVA VESTI

(27.08.2020.)

http://www.politika.rs/sr/clanak/462160/Vucic-s-Putinom-o-situaciji-na-Balkanu-i-partnerstvu

(25.09.2020.)

(15.10.2020.)

http://www.politika.rs/sr/clanak/465694/Od-1-novembra-vlasnici-nekretnina-iz-nase-zemlje-mogu-u-Grcku

https://www.novosti.rs/vesti/drustvo/933630/novi-sastanak-kriznog-staba-razmatrace-stroze-mere-skok-broja-zarazenih-zabrinjavajuc

(14.11.2020.)

(16.11.2020.)

(20.11.2020.)

(25.11.2020.)

http://www.politika.rs/sr/clanak/468074/Grcka-opet-produzila-blokadu-za-jos-sedam-dana

http://www.politika.rs/sr/clanak/468241/Izrael-ima-snimak-govora-iranskog-naucnika-o-pet-bojevih-glava

(05.12.2020.)

Ruska vakcina nakon dve doze efikasna 96,2 odsto

http://www.politika.rs/sr/clanak/468539/Ruska-vakcina-nakon-dve-doze-efikasna-96-2-odsto

Zašto Viola „minira” Vašingtonski sporazum

http://www.politika.rs/sr/clanak/468994/Istraga-o-poreklu-koronavirusa

http://www.politika.rs/sr/clanak/469360/Dobrovoljcima-samo-prava-vakcina

(23.12.2020.)

(07.01.2021.)

http://www.politika.rs/sr/clanak/470436/Troje-mrtvih-u-lavini-u-skijalistu-u-Rusiji

(10.01.2021.)

Stamatović: Poseta Vučića početak dijaloga vlasti i opozicije

http://www.politika.rs/sr/clanak/470838/U-Turskoj-vakcinisano-vise-od-pola-miliona-ljudi-za-dva-dana

(16.01.2021.)

(18.01.2021.)

http://www.politika.rs/sr/clanak/471085/Svi-u-opstini-Vlasotince-imace-struju-za-sedam-do-deset-dana

https://www.novosti.rs/planeta/svet/956901/angela-merkel-zapretila-briselu-ako-evropska-unija-nece-nemacka-hoce

http://www.politika.rs/sr/clanak/471847/Evropska-komisija-objavila-ugovor-sa-Astra-Zenekom

http://www.politika.rs/sr/clanak/472015/Tuzbe-protiv-gradana-koji-su-branili-parkic-predstavljaju-progon

http://www.politika.rs/sr/clanak/472099/Sef-Bajonteka-Nije-tacno-da-kasnimo

(04.02.2021.)

(05.02.2021.)

http://www.politika.rs/sr/clanak/472602/Otkrivena-uloga-klimatskih-promena-u-pandemiji-koronavirusa

http://www.politika.rs/sr/clanak/472682/Kineski-festival-svetla-na-Sava-promenadi

(11.02.2021.)

http://www.politika.rs/sr/clanak/472857/Madarska-od-danas-prva-zemlja-EU-koja-koristi-Sputnjik-V

Zorićeva ostavka moralni čin pod žestokim pritiskom

http://www.politika.rs/sr/clanak/472910/Karim-Kan-novi-glavni-tuzilac-Medunarodnog-krivicnog-suda-u-Hagu

Vučić predao Zaevu vakcine koje Srbija donira Severnoj Makedoniji

(14.02.2021.)

2-16 - 4 - untitled.png

http://www.politika.rs/sr/clanak/473041/Jos-nije-vreme-za-vracanje-u-kolektive

U decembru 2020. izdate 2.172 građevinske dozvole, 8,3 odsto više nego u isto vreme 2019. godine

(17.02.2021.)

(18.02.2021.)

http://www.politika.rs/sr/clanak/473330/Rusija-registrovala-trecu-vakcinu-protiv-virusa-korona

(25.02.2021.)

http://www.politika.rs/sr/clanak/473749/Spasavali-zivotinje-sada-spas-treba-njima

http://www.politika.rs/sr/clanak/473911/Nova-luka-kod-Pupinovog-mosta-ili-u-Pancevu

Vučić: Ne mislim da smo blizu vanrednog stanja, ali…

http://www.politika.rs/sr/clanak/473991/Srbija-ne-sme-da-odustane-od-borbe-za-nacionalne-interese

(02.03.2021.)

KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
REGISTAR PROPISA


FINANSIJE

BESPLATNI PROPISI
Službeni glasnik RS
Grad Beograd
Službeni glasnik RS (Međ. ugovori)
Stari propisi
PROPISI NA ENGLESKOM

Tekstovi važećih zakona
na engleskom jeziku

PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za mart 2021.

ODLUKA USTAVNOG SUDA

Sloboda izražavanja i zaštita časti i ugleda - Ograničenje slobode u cilju zaštite - Uspostavljanje ravnoteže suprotstavljenih prava


NOVI PROPISI

Subvencije za podršku radu ugostiteljske i turističke privrede


SUDSKA PRAKSA

Odluke Ustavnog i Vrhovnog kasacionog suda - Sudski imunitet strane države


UNUTRAŠNJI POSLOVI

Odlučan obračun države sa organizovanim kriminalom


AUTENTIČNO TUMAČENJE 

Zakon o sprečavanju korupcije


PRAVOSUĐE

Međunarodna saradnja - donacije - Donacija opreme koja olakšava svedočenje žrtvama krivičnih dela


MIGRANTI

Azilni sistem Srbije jedan od najorganizovanijih u Evropi


GRANIČNA POLICIJA

Stanica granične policije Beograd među deset najboljih u Evropi


SPORT

Srbija lider u regionu u oblasti antidopinga


EKOLOGIJA

Trajno rešavanje ekoloških problema u 65 opština


DRŽAVNA UPRAVA

Za uspostavljanje jedinstvenih upravnih mesta 40 miliona dinara


RODNA RAVNOPRAVNOST

Rodna ravnopravnost i osnaživanje žena i kroz energetski sektor Ženama u nauci mesto na odlučujućim pozicijama


FINANSIJE

Program ekonomskih reformi važan za ekonomski dijalog sa EU


FINANSIJE - PENZIJE

U februaru prve uvećane penzije za 1,7 miliona penzionera


RADNO PRAVO

Povodom prava zaposlenog na naknadu umesto vraćanja na rad 


RADNO PRAVO

Preporuka Vlade poslodavcima - Omogućavanje zaposlenima iskorišćavanja neiskorišćenih godišnjih odmora


POREZI

Poreski tretman prihoda koje fizičko lice (rezident Republike Srbije) ostvari od nerezidenata


VLADA - FINANSIJE

Predlog Vlade radnicima na internetu za regulisanje poreskih obaveza


POREZI

Odlaganje plaćanja dugovanog poreza i doprinosa sa primerom


MIŠLJENJA

MINISTARSTVO FINANSIJA - Porez na dohodak građana


KULTURA 

Vraćanje statusa nacionalnim ustanovama kulture


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)