POČETNA SAVETOVANJA PROPISI SOFTVER NARUČIVANJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

MERE VLADE DONETE NAKON UKIDANJA VANREDNOG STANJA

MERE VLADE

DONETE NAKON UKIDANJA VANREDNOG STANJA

Za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti

Uslovi, način sprovođenja, izvršioci i sredstva za sprovođenje mera

 

Na osnovu člana 6. stav 1. Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Sl. glasnik RS", broj 15/2016) i člana 43. stav 1. Zakon o Vladi ("Sl. glasnik RS", br. 55/2005, 71/2005, 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012 – US, 72/2012, 7/2014 – US, 44/2014 i 30/2018 – dr. zakon), Vlada je donela - Uredbu o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 (u daljem: Uredba), koja je objavljena u „Sl. glasniku RS”, broj 66/2020, od 07.05.2020. godine (sa stupanjem na snagu – danom objavljivanja, dakle 7. maja 2020. godine).

Ovom uredbom određuju se odgovarajuće mere za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, kao i uslovi, način sprovođenja, izvršioci i sredstva za sprovođenje tih mera.

Boravak u parkovima i na javnim površinama namenjenim za rekreaciju - Član 2. Uredbe

Dok traje opasnost od širenja zarazne bolesti COVID-19, za vreme boravka u parkovima i na javnim površinama namenjenim za rekreaciju i sport građana, građani su dužni da, zbog sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19, primenjuju preventivne mere, koje podrazumevaju - održavanje fizičke distance, odnosno međusobnog rastojanja od najmanje dva metra između dva lica koja ne borave u istom domaćinstvu, - obaveznu upotrebu zaštitnih sredstava tj. rukavica i - dezinfekciju sprava za vežbanje ili drugih sprava, pre njihove upotrebe.

PAŽNJA - Za vreme vanrednog stanja, važila je - Odluka o ublažavanju mera za vreme vanrednog stanja - dozvola kretanja u parkovima i na javnim površinama namenjenim za rekreaciju i sport građana ("Sl. glasnik RS", broj 63/2020) – koja je članom 12. ove Uredbe – PRESTALA DA VAŽI

Predškolsko, osnovno i srednje vaspitanje i obrazovanje - Član 3. Uredbe

Obustava izvođenja nastave u prostorijama srednjih i osnovnih škola i neposrednog rada ustanova predškolskog vaspitanja i obrazovanja i učeničkog i studentskog standarda traje dok traje opasnost od širenja zarazne bolesti COVID-19, s tim što se određene obrazovno-vaspitne aktivnosti mogu organizovati u prostorijama tih ustanova, u skladu sa ovom uredbom i odlukama Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Srednje i osnovne škole koje raspolažu odgovarajućom opremom i sredstvima za organizovanje nastave na daljinu, nastavljaju obrazovno-vaspitni rad izvođenjem nastave na daljinu. Ostale ustanove organizuju nastavu na daljinu putem televizijskih kanala, platforme RTS Planeta, kao i internet platformi za učenje.

Upis dece u ustanove predškolskog vaspitanja i obrazovanja i osnovne škole vrši se preko portala e-Uprava:

1) eVrtić – za upis u sve ustanove predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Republici Srbiji,

2) eUpis – za upis u osnovne škole.

U cilju pripreme predškolskih ustanova i osnovnih škola za otvaranje objekata i prijem jednog broja upisane dece, odnosno prijem jednog broja učenika u celodnevni  boravak,

počev od 11. maja 2020. godine - predškolske ustanove i osnovne škole započinju sa neposrednim vaspitno-obrazovnim radom, u obimu koji omogućava sprovođenje neophodnih mera prevencije, zaštite i suzbijanja širenja zarazne bolesti COVID-19, u skladu sa instrukcijama i preporukama Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i nadležnog zavoda, odnosno instituta za javno zdravlje.

PAŽNJA - Za vreme vanrednog stanja, važila je - Odluka o obustavi izvođenja nastave u visokoškolskim ustanovama, srednjim i osnovnim školama i redovnog rada ustanova predškolskog vaspitanja i obrazovanja ("Sl. glasnik RS", broj 30/2020) – koja je članom 12. ove Uredbe – PRESTALA DA VAŽI

Visokoškolske ustanove - Član 4. Uredbe

Obustava izvođenja predavanja, vežbi, seminara i sličnih oblika rada sa studentima u prostorijama visokoškolskih ustanova - traje dok traje opasnost od širenja zarazne bolesti COVID-19, s tim što se određene obrazovno-vaspitne aktivnosti mogu organizovati u prostorijama tih ustanova, u skladu sa ovom uredbom.

Visokoškolske ustanove koje raspolažu odgovarajućom opremom i sredstvima za organizovanje nastave na daljinu, nastavljaju obrazovno-vaspitni rad izvođenjem nastave na daljinu.

Visokoškolske ustanove i ustanove studentskog standarda mogu nastaviti sa radom u prostorijama ustanove, odnosno organizovati ispite, počev od 15. maja 2020. godine, uz poštovanje obaveznih preventivnih mera, u skladu sa instrukcijama i preporukama Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i nadležnog zavoda, odnosno instituta za javno zdravlje.

Strancima (studentima, lektorima i dr.), koji borave u ustanovama učeničkog i studentskog standarda na osnovu međudržavnih sporazuma i projekata, a koji nemaju mogućnosti da se vrate svojim kućama, obezbeđuje se nastavak korišćenja usluga smeštaja i ishrane u ustanovi.

PAŽNJA - Za vreme vanrednog stanja, važila je - Odluka o obustavi izvođenja nastave u visokoškolskim ustanovama, srednjim i osnovnim školama i redovnog rada ustanova predškolskog vaspitanja i obrazovanja ("Sl. glasnik RS", broj 30/2020) – koja je članom 12. ove Uredbe – PRESTALA DA VAŽI

Ostvarivanje prava i obaveza u predškolskim, školskim i visokoškolskim ustanovama – zaposlenih, roditelja učenika, učenika i studenata - Član 5. Uredbe

Zaposleni u ustanovama iz čl. 3. i 4. Uredbe (u predškolskim, školskim i visokoškolskim ustanovama) - nastavljaju sa radnim aktivnostima, a učenici i studenti - ostvaruju prava i obaveze u vezi sa sprovođenjem studijskih programa i planova i programa nastave i učenja saglasno zakonu i u skladu sa odlukama, instrukcijama i preporukama Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Ustanove iz čl. 3. i 4. (predškolske, školske i visokoškolske ustanove) - Uredbe dužne su da obaveste - roditelje, učenike i studente o načinu organizovanja nastave, odnosno o radu ustanova.

Ugostiteljski objekti - Član 6. Uredbe

Pravna lica i preduzetnici (poslodavci) koji obavljaju delatnost u oblasti trgovine na malo i usluge u oblasti ugostiteljstva, koje obuhvataju prodaju hrane i pića, tu delatnost, odnosno pružanje usluga - mogu da obavljaju, odnosno da posluživanje korisnika vrše u zatvorenom prostoru i u prostoru organizovanih bašti na otvorenom – uz primenu preventivnih mera propisanih ovom uredbom i utvrđenih aktom poslodavca, saglasno zakonu i propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Pravna lica i preduzetnici (iz stava 1. člana 6. Uredbe) - dužni su da, u odnosu na zaposlene i korisnike usluga, primene sve preventivne mere od uticaja na bezbednost i zdravlje zaposlenih i korisnika usluga, a posebno one koje se odnose na sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID-19 (organizovanje procesa rada koji obezbeđuje održavanje fizičke distance, odnosno međusobnog rastojanja između dva lica od najmanje dva metraobaveznu dezinfekciju - mobilijara, mašina, alata i uređaja za rad posle pružene usluge svakom pojedinačnom korisniku, obaveznu upotrebu zaštitnih sredstava tj. maski od strane zaposlenih – za pružanje usluga na otvorenom, kao i dodatne mere ograničenog broja lica u prostoriji, a u slučaju manjeg rastojanja od dva metra između korisnika, pružanje usluga uz primenu staklene, plastične ili slične barijereobaveznu dezinfekciju prostorija i podova, obaveznu upotrebu zaštitnih sredstava tj. maski i od korisnika usluga – za pružanje usluga u zatvorenom prostoru), i da u tom smislu donesu poseban plan primene mera, kao sastavni deo akta iz stava 1. ovog člana.

PAŽNJA - Za vreme vanrednog stanja, važila je - Odluka o posebnim merama pružanja usluga u oblasti trgovine na malo, koja obuhvata prodaju hrane i pića u ugostiteljskim objektima i prodaju hrane za nošenje ("Sl. glasnik RS", br. 39/2020 i 63/2020) – koja je članom 12. ove Uredbe – PRESTALA DA VAŽI

Trgovinski centri - Član 7. Uredbe

Pravna lica i preduzetnici (poslodavci) koji prodaju robu ili pružaju usluge u trgovinskim centrima i sličnim objektima u kojima se obavlja delatnost u oblasti trgovine na malo, a koja obuhvata prodaju robe i vršenje usluga u lokalima u koje se ulazi iz većeg zatvorenog prostoradužni su da - u odnosu na zaposlene i korisnike usluga - primene sve preventivne mere od uticaja na bezbednost i zdravlje zaposlenih i korisnika usluga, a posebno one koje se odnose na sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID-19 (organizovanje procesa rada koji obezbeđuje ograničen broj lica u prostoruodržavanje fizičke distance, odnosno međusobnog rastojanja između dva lica od najmanje dva metra, pružanje usluga uz primenu staklene, plastične ili slične barijereobaveznu dezinfekciju prostorija i podova, mobilijara, mašina, alata i uređaja za rad posle pružene usluge svakom pojedinačnom korisniku, obaveznu upotrebu zaštitnih sredstava tj. maski od strane zaposlenih i korisnika usluga), i da u tom smislu donesu poseban plan primene mera, koji je sastavni deo akta o proceni rizika koji se donosi saglasno zakonu i propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

PAŽNJA - Za vreme vanrednog stanja, važila je - Odluka o ograničenju pružanja usluga u oblasti trgovine na malo, koje obuhvataju prodaju robe i vršenje usluga u trgovinskim centrima i lokalima u koje se ulazi iz zatvorenog prostora ("Sl. glasnik RS", br. 39/2020 i 63/2020) – koja je članom 12. ove Uredbe – PRESTALA DA VAŽI

Igre na sreću - Član 8. Uredbe

Priređivači posebnih i klasičnih igara na sreću - mogu nastaviti sa priređivanjem igara u objektima pod uslovom da budu primenjene sve preventivne mere koje se odnose na sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID-19, kojima se osigurava bezbednost zaposlenih i bezbednost korisnika usluga (ograničen broj lica u prostorijiodržavanje fizičke distance, odnosno međusobnog rastojanja između dva lica od najmanje dva metra, a u slučaju manjeg rastojanja uz primenu staklene, plastične ili slične barijereobavezna dezinfekcija prostorija, podova, mobilijara, mašina, alata i uređaja za rad posle pružene usluge svakom pojedinačnom korisnikuobavezna upotreba zaštitnih sredstava tj. maski, kako od strane zaposlenih tako i korisnika usluga) i da u tom smislu donesu poseban plan primene mera, kao sastavni deo akta o proceni rizika koji se donosi u skladu sa zakonom i propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

PAŽNJA - Za vreme vanrednog stanja, važila je - Odluka o ograničenju organizovanja igara na sreću ("Sl. glasnik RS", br. 49/2020 i 60/2020) – koja je članom 12. ove Uredbe – PRESTALA DA VAŽI

Javni prevoz putnika - Član 9. Uredbe

Jedinice lokalne samouprave dužne su da obavljanje gradskog i prigradskog prevoza organizuju uz primenu mera prevencije, sprečavanja širenja i smanjenja rizika od bolesti COVID-19, u skladu sa preporukama nadležnog zavoda, odnosno instituta za javno zdravlje (u daljem tekstu: preporuke). Od mera predviđenih preporukama može se odstupiti kada je to potrebno za obavljanje službene dužnosti ovlašćenih službenih lica.

Autobuski prevoznici i autobuske stanice dužni su da obavljanje međumesnog linijskog, posebnog linijskog i prevoza putnika za sopstvene potrebe organizuju u skladu sa preporukama.

U skladu sa mogućnostima autobuskog prevoznika, potrebno je angažovanje što većeg broja autobusa, a u cilju što redovnijeg odvijanja prevoza putnika u drumskom saobraćaju.

Autobuski prevoznici sa registrovanim redom vožnje u međumesnom prevozu putnika u drumskom saobraćaju - u obavezi su da do 1. septembra 2020. godine, obavljaju polaske za koje postoje iskazane potrebe putnika, ali ne manje od 25% polazaka sa registrovanih redova vožnje, nakon čega je neophodno da prevoz obavljaju u skladu sa registrovanim redom vožnje.

Pružaoci stanične usluge na autobuskim stanicama moraju primeniti preventivne mere kojima se osigurava bezbednost zaposlenih i bezbednost korisnika usluga (obavezna dezinfekcija svih prostorija autobuske stanice, opreme, mobilijara, obavezna upotreba zaštitnih sredstava tj. maski, obavezno merenje temperature putnicima u skladu sa posebnim planom mera, koje su sastavni deo akta o proceni rizika, a koji upravljač autobuske stanice donosi u skladu sa zakonom i propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu).

Upravljač železničkih stanica mora primeniti preventivne mere kojima se osigurava bezbednost zaposlenih i bezbednost korisnika usluga (obavezna dezinfekcija svih prostorija železničke stanice, opreme, mobilijara, obavezna upotreba zaštitnih sredstava tj. maski). Merenje temperature putnicima prema karakteristikama objekta i tehničkim mogućnostima treba organizovati prilikom ulaska u železničku stanicu ili prilikom ulaska u voz.

Železnički prevoznik i upravljač železničkih stanica dužni su da organizaciju i obavljanje unutrašnjeg železničkog saobraćaja organizuju u skladu sa preporukama.

Lučki operateri putničkih pristaništa dužni su da primenjuju preventivne mere kojima se osigurava bezbednost zaposlenih i bezbednost korisnika usluga u skladu sa preporukama.

PAŽNJA - Za vreme vanrednog stanja, važila je - Odluka o ublažavanju mera zabrane obavljanja javnog prevoza putnika za vreme vanrednog stanja – koja je članom 12. ove Uredbe – PRESTALA DA VAŽI

Lična dokumenta kojima je istekao rok važenja Član 10. Uredbe

Lična dokumenta kojima je istekao rok važenja za vreme vanrednog stanja, a koja su se u smislu Odluke o važenju ličnih dokumenat državljana Republike Srbije za vreme vanrednog stanja ("Službeni glasnik RS", broj 32/20), smatrala važećimsmatraće se važećim do okončanja postupaka i donošenja odluka po zahtevima za izdavanje ličnih dokumenata, koji budu podneti u roku od 30 dana od prestanka vanrednog stanja.

Registracione nalepnice za vozila upisana u jedinstveni registar, izdavaće se isključivo na tehničkom pregledu vozila do 1. jula 2020. godine.

PAŽNJA - Za vreme vanrednog stanja, važila je - Odluka o važenju ličnih dokumenata državljana Republike Srbije za vreme vanrednog stanja ("Sl. glasnik RS", broj 32/2020) – koja je članom 12. ove Uredbe – PRESTALA DA VAŽI

Status stranih državljana - Član 11. Uredbe

Postupci za utvrđivanje statusa stranih državljana, koji u smislu Odluka o statusu stranih državljana u Republici Srbiji za vreme vanrednog stanja ("Sl. glasnik RS", broj 41/2020) nisu pokrenuti za vreme vanrednog stanja - pokrenuće se u roku od 30 dana od prestanka vanrednog stanja, s tim što će se do okončanja tih postupaka - smatrati da strani državljani zakonito borave u Republici Srbiji.

PAŽNJA - Za vreme vanrednog stanja, važila je - Odluka o statusu stranih državljana u Republici Srbiji za vreme vanrednog stanja ("Sl. glasnik RS", broj 41/2020) – koja je članom 12. ove Uredbe – PRESTALA DA VAŽI

Odluke koje prestaju da važe - Član 12. Uredbe

Danom stupanja na snagu ove Uredbe (7. maja 2020.) - prestaju da važe:

1) Odluka o ograničenju pružanja usluga u oblasti trgovine na malo, koje obuhvataju prodaju robe i vršenje usluga u trgovinskim centrima i lokalima u koje se ulazi iz zatvorenog prostora ("Sl. glasnik RS", br. 39/2020 i 63/2020);

2) Odluka o posebnim merama pružanja usluga u oblasti trgovine na malo, koja obuhvata prodaju hrane i pića u ugostiteljskim objektima i prodaju hrane za nošenje ("Sl. glasnik RS", br. 39/2020 i 63/2020);

3) Odluka o ublažavanju mera za vreme vanrednog stanja - dozvola kretanja u parkovima i na javnim površinama namenjenim za rekreaciju i sport građana ("Sl. glasnik RS", broj 63/2020);

4) Odluka o obustavi rada ustanova učeničkog i studentskog standarda čiji je osnivač Republika Srbija ("Sl. glasnik RS", broj 32/2020);

5) Odluka o obustavi izvođenja nastave u visokoškolskim ustanovama, srednjim i osnovnim školama i redovnog rada ustanova predškolskog vaspitanja i obrazovanja ("Sl. glasnik RS", broj 30/2020);

6) Odluka o ublažavanju mera zabrane obavljanja javnog prevoza putnika za vreme vanrednog stanja ("Sl. glasnik RS", broj 63/2020);

7) Odluka o ograničenju organizovanja igara na sreću ("Sl. glasnik RS", br. 49/2020 i 60/2020);

8) Odluka o isticanju državne zastave Republike Srbije na pola koplja odnosno jarbola ("Službeni glasnik RS", broj 49/2020);

9) Odluka o važenju ličnih dokumenata državljana Republike Srbije za vreme vanrednog stanja ("Sl. glasnik RS", broj 32/2020);

10) Odluka o statusu stranih državljana u Republici Srbiji za vreme vanrednog stanja ("Sl. glasnik RS", broj 41/2020);

11) Odluka o privremenoj zabrani izvoza osnovnih proizvoda bitnih za stanovništvo ("Sl. glasnik RS", br. 54/2020, 59/2020 i 63/2020).

INTERMEX ONLINE
KLIKNITE da se ulogujete!

ISPROBAJTE BESPLATNO!


ARHIVA VESTI

Sankt Peterburg se od 30. oktobra zatvara na sedam dana

KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
PROPISI NA ENGLESKOM

Tekstovi važećih zakona
na engleskom jeziku

PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za oktobar 2023.

BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA

Izmene i dopune Zakona – NOVA VOZILA – Lako električno vozilo i autonomno vozilo


SUDSKA PRAKSA – PREKRŠAJNA PRAKSA

Bezbednost saobraćaja – Odgovornost pravnog lica


KRIVIČNI POSTUPAK

Posebne dokazne radnje


SUDSKA PRAKSA – KRIVIČNI POSTUPAK

Slučajni nalaz – Odgovornost pravnog lica


PARNIČNI POSTUPAK

Ostvarivanje naknade troškova Krivičnog postupka u parničnom postupku


SUDSKA PRAKSA – ESLJP – ČETVRTO ODELJENJE

Samoubistvo u pritvoru


IZ DRUGIH IZDANJA

Benefiti korišćenja e-pravosuđa u krivičnim stvarima


JAVNA RASPRAVA

Medijski zakoni – Nacrti zakona o javnom informisanju i medijima i o elektronskim medijima


NARODNA BANKA – UPOZORENJE

Prevare u vezi s lažnim anketama banaka na društvenim mrežama


NARODNA BANKA

Privremeno ograničenje kamatnih stopa na stambene kredite


MIŠLJENJA

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti


LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA

Ratifikacijom Opcionog protokola Srbija potvrdila posvećenost vrednostima UN


BRIGA O PORODICI

Srbija odlučna u sprečavanju i ukidanju dečijih brakova


MEĐUNARODNI SPORAZUMI

Srbija pristupila Programu jedinstvenog tržišta EU


REGIONALNA SARADNJA

Regionalna saradnja od izuzetne važnosti za Srbiju


SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA

Potpisan Ugovorni sporazum za projektovanje i izgradnju depoa Makiš


TURIZAM

Srbiju prošle godine posetilo 3,87 miliona turista


OBRAZOVANJE

Školama upućeno Stručno uputstvo za nadarene učenike


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)