POČETNA DNEVNA AŽURNOST PROPISI SOFTVER ARHIVA FINANSIJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

IZMENA POREZA NA IMOVINU - SMANJENA AMORTIZACIONA STOPA, SMANJEN PORESKI KREDIT, POVEĆANI IZNOSI VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI I SNIŽENE STOPE

Izmena poreza na imovinuSve u svemu – biće skuplje (osim - ukoliko lokalna samouprava, svojim propisima ne propiše niže stope). Za zgradu staru 20 godina – do sada je priznavano 30% umanjenja vrednosti (na ime starosti objekta), a od sada samo – 16%, ali do sada  je na poresku osnovicu od 10.000.000 din – porez (bez ličnih oslobođenja po osnovu stanovanja) bio 56.000 dinara, a sada je – 15.000  dinara.


Konkretnije, oporezivanje imovine regulisano je Zakonom o porezima na imovinu ("Sl. glasnik RS", br. 26/01, 45/02 - SUS, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10 i 24/2011, u daljem tekstu: Zakon), pri čemu treba imati na umu da je ono što će uticati da se iznosi u rešenjima (nadležnog organa lokalne samouprave, kojim se razrezuje godišnji porez na imovinu za 2011. godinu) – razlikuju od rešenja iz prethodne godine (za istu imovinu, samo godinu dana stariju, ali istog vlasnika i istih uslova) su dve izmene Zakona.

Prva izmena je doneta i objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 101/2010, 29.12.2010. godine. Ovim Zakonom o izmenama i dopunama Zakona propisano je (između ostalog) - smanjenje stope amortizacije (sa 1,5% za godinu - na 0,8% za godinu starosti objekta, a maksimum – sa “najviše 70%” mogućeg umanjenja po ovom osnovu – na “najviše 40%”); - izmenjena je visina vrednosti za poresku osnovicu i snižene su stope (iznosi su bili – do 6.000.000, od 6.000.000 do 15.000.000, od 15.000.000 do 30.000.000 i preko 30.000.000, a SADA su – do 10.000.000, od 10.000.000 do 25.000.000, od 25.000.000 do 50.000.000 i preko 50.000.000, a stope su bile u rasponu od 0,4%, 0,8%, 1,5% i 3%, dok su sada, u rasponu od 0,4%, 0,6%, 1% i 2%); - smanjen je, odnosno povećan - poreski kredit (povećan za samog obveznika – sa 40% umanjenja na 50% umanjenja, ali je smanjeno ukupno moguće umanjenje, jer je postojala mogućnost 10% umanjenja za svakog člana za domaćinstva koje živi u stanu, najviše do 30%, što znači da bi obveznik koji živi sa bračnim drugom i dvoje dece imao umanjenje po ovom osnovu do 70%, a sada je najviše do 50%, odnosno 20.000 dinara).

Dakle, što se tiče poreza na nepokretnosti (čije iznose razrezuje organ lokalne samouprave rešenjima koja se očekuju) – Zakon je "rekao svoje" još u decembru prošle godine.

Izmenom objavljenom 4. aprila 2011. godine, u "Sl. glasniku RS", br. 24/2011, za nas ovde je značajna odredba kojom je propisano da – u slučaju da skupština jedinice lokalne samouprave ne utvrdi visinu poreske stope nižu od propisane članom 11. Zakona (a za to ima 60 dana) - porez na imovinu za 2011. godinu, utvrdiće se primenom najviše odgovarajuće poreske stope iz člana 11. stav 1. (za razliku od prethodne odredbe, koja je propisivala primenu stope od 0,40%). Konkretno, ako skupština jedinice lokalne samouprave, do 12. juna 2011. godine - ne donese svoju odluku (kojom će utvrditi stope niže od zakonskih) ili donese odluku kojom utvrđuje stope više od zakonskih – stope po kojima će se razrezivati porez na nepokretnosti su iz člana 11. Zakona.

Drugo je pitanje – preračunavanja, odnosno - IZNOSI iz člana 11. Zakona, SU iznosi za – PORESKU OSNOVICU na koju se primenjuju odgovarajuće stope (to NISU vrednosti nekretnine, jer da jesu, to bi značilo da, na primer, stan koji vredi šeststotinahiljada eura, a koji imate jer ste ga nasledili od dede, na primer, bio bi oporezovan godišnjim porezom na imovinu u iznosu od 580.000 dinara, koji bi mogli da platite u četiri rate od po 145.000 dinara, za šta vam treba plata od 48.333 dinara mesečno, od koje ne živite - već je "stavljate na stranu", što je naravno, sve zajedno - nemoguće).

Dakle, poreska osnovica je (shodno članu 5. Zakona) vrednost nepokretnosti na dan 31. decembra - godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje i plaća porez (u ovom slučaju – to je 31. decembar 2010. godine za porez za 2011. godinu), a visinu vrednosti nepokretnosti - utvrđuje organ jedinice lokalne samouprave (primenom osnovnih i korektivnih elemenata – član 6. Zakona).

Osnovni elementi jesu:
a) korisna površina;
b) prosečna tržišna cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti na teritoriji opštine.

Korektivni elementi jesu:
a) lokacija nepokretnosti;
b) kvalitet nepokretnosti;
c) drugi elementi koji utiču na tržišnu vrednost nepokretnosti.

 

1. a) Korisna površina stambenih i poslovnih zgrada, stanova, poslovnih prostorija, garaža, zgrada i prostorija za odmor i rekreaciju i drugih građevinskih objekata (u daljem tekstu: objekti) je zbir podnih površina između unutrašnjih strana zidova prostorija objekta, uz određene korekcije videti TABELU izračunavanja korisne površine objekta i Pravilnik o načinu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu na prava na nepokretnostima i online kalkulator poreza na imovinu.

1. b) Prosečnu tržišnu cenu kvadratnog metra objekta predstavlja prosek cena ostvarenih u prometu uz naknadu za odgovarajuću vrstu novih objekata po kojima se u opštini odnosno gradu u kome se objekat nalazi obavljao promet uz naknadu u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje i plaća porez na imovinu, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike (za grad Beograd, videti sajt Zavoda za informatiku i statistiku BEOGRADA/pokazatelji, na kome se nalazi prosečna cena stanova novogradnje u Beogradu u period januar/jun 2010. godine – 183.217, ali još uvek nema za "traženi", zakonom propisani dan – 31.12.2010.g) - Videti član 5. Zakona o porezima na imovinu, Pravilnik o načinu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu na prava na nepokretnostima i online kalkulator poreza na imovinu.


Prosečna tržišna cena kvadratnog metra nepokretnosti – koriguje se množenjem sa koeficijentom lokacije

2. a) Koeficijent LOKACIJE – Članom 5. Pravilnika o načinu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu na prava na nepokretnostima ("Sl. glasnik RS", br. 38/2001, 45/2004, 27/2011, u daljem tekstu: Pravilnik) propisani su koeficijenti (vodeći se, sve vreme, nadležnošću organa lokalne samouprave da uređuje, svojim propisima, plaćanje naknade za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta). U zavisnosti, dakle, od mesta gde se objekat nalazi (na području naselja gradskog ili seoskog karaktera), odnosno činjenice da li je i kako (po zonama – jedna ili više zona) organ lokalne samouprave uveo obavezu plaćanja naknade za korišćenje gradskog  građevinskog zemljišta – Pravilnikom su propisani koeficijenti za sve slučajeve. Za konkretno mesto - videti propise donete od strane skupštine lokalne samouprave (za grad Beograd – Pravilnik o određivanju zona na teritoriji grada Beograda) – Videti TABELU izračunavanja koeficijenata lokacija , Pravilnik o načinu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu na prava na nepokretnostima i online kalkulator poreza na imovinu    

Vrednost objekta (nakon korigovanja koeficijentom lokacije) - koriguje se množenjem sa koeficijentom kvaliteta objekta.

2. b) Koeficijent KVALITETA OBJEKTA – određuje se stavljanjem u odnos ukupnog broja bodova utvrđenih prema - Elementima za utvrđivanje kvaliteta objekta (koji su sastavni deo Pravilnika), sa brojem bodova za najkvalitetniji objekat, koji (bez bodova za elemente kojima se utvrđuje vrednost objekta po osnovu kvaliteta) iznosi 695. 

– Videti (odnosno možete izračunati sami) – Videti TABELU izračunavanja kvaliteta (bodova), Pravilnik o načinu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu na prava na nepokretnostima i online kalkulator poreza na imovinu

Ovako dobijena vrednost objekta (nakon korigovanja koeficijentima lokacije i kvaliteta objekta) - umanjuje se za amortizaciju po propisanoj stopi.

2. c) Drugi ELEMENTI koji utiču na vrednost nepokretnosti, a u koje, svakako, pre svega, spada - starost objekta. Već je rečeno da su Izmenama Zakona 101/2010 - smanjene stope na ime amortizacije objekta (sa 1,5% na 0,8% za godinu). Konkretno, članom 5. Zakona propisano je da istekom svake kalendarske godine u odnosu na godinu u kojoj je izvršena izgradnja, odnosno poslednja rekonstrukcija objekta, umanjuje za amortizaciju po stopi od 0,8% primenom proporcionalne metode, a najviše do 40% 

– Videti videti TABELU stope amortizacije po godinama, član 5. Zakona o porezima na imovinu i online kalkulator poreza na imovinu

 

Nakon primene svih gore navedenih elemenata i korektiva, a u skladu sa više propisa (od Zakona do Pravilnika i odluka nadležnih organa lokalne samouprave) – dolazi se do visine vrednosti nepokretnosti koja predstavlja OSNOVICU POREZA NA IMOVINU na nepokretnosti i tek tada i na te iznose – primenjuju se stope iz člana 11. Zakona (pod uslovom da, podsećamo još jednom – skupština jedinice lokalne samouprave, do 12. juna 2011. godine - ne donese svoju odluku, kojom će utvrditi stope niže od zakonskih)  

 

             Na poresku osnovicu

                  Plaća se na ime poreza

(1) do 10.000.000 dinara

do 0,40%

(2) od 10.000.000 do 25.000.000 dinara

do 40.000 din + do 0,6% na iznos preko 10.000.000 dinara

(3) od 25.000.000 do 50.000.000 dinara

do 130.000 din + do 1,0% na iznos preko 25.000.000 dinara

(4) preko 50.000.000 dinara

do 380.000 din + do 2,0% na iznos preko 50.000.000 dinara

– Videti član 11. Zakona o porezima na imovinu i online kalkulator poreza na imovinu.

 

Ali, ni tu nije kraj (odnosno, dobijeni iznos ne mora predstavljati porez koji treba platiti).

Zakonodavac je članom 13. Zakona propisao pravo na PORESKI KREDIT, odnosno ovako utvrđen porez na nepokretnost – OBVEZNIK UMANJUJE za 50%, a najviše 20.000 RSD – ako U NJEMU (stanu, kući, zgradi, objektu …) STANUJE. Na početku teksta je već bilo reči o ovom smanjenju, odnosno povećanju poreskog kredita (povećanje procenta oslobođenja za "obveznika-samca" koji sam stanuje u stanu, ali smanjenje mogućeg procenta umanjenja za obveznika koji živi u stanu sa još tri člana svoga domaćinstva).

Što se tiče poreskog kredita, podsećamo na još jednu mogućnost umanjenja (propisanu članom 13. stav 3. Zakona) kojom je propisano da - utvrđeni porez na prava na zgrade i stanove površine do 60 m2, koji nisu na gradskom građevinskom zemljištu, odnosno na zemljištu u građevinskom području i ne daju se u zakup, a u kojima stanuju samo lica starija od 65 godina - umanjuje se za 75%.

Na kraju, shodno propisanim "smanjenjima i povećanjima" verovatno je da će se poreska obaveza POVEĆATI, pa je zakonodavac u članu 7. Zakona o izmenama i dopunama Zakona (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2011) propisao (nadležnom lokalnom organu samouprave) određeni "limit" prilikom utvrđivanja poreske obaveze za 2011. godinu. Konkretnije, za nepokretnost za koju je  obvezniku utvrđen porez na imovinu za 2010. godinu (za odgovarajuću površinu iste nepokretnosti) - poreska obaveza istom obvezniku za 2011. godinu, primenom ovog Zakona, može biti utvrđena u iznosu – NE VEĆEM od 60% u odnosu na poresku obavezu utvrđenu za 2010. godinu.

Dakle, iznos iz Rešenja o porezu na imovinu (na nepokretnost) za 2010. godinu, uvećan za 60% - predstavlja najviši iznos koji može biti razrezan (istom obvezniku, za istu površinu iste nepokretnosti) u Rešenju za 2011. godinu.

 

Detaljnije - videti propise:


Pročitajte i povezane tekstove:

IZRAČUNAJTE SAMI POREZ NA IMOVINU (kalkulator za 2011. god)

 

LJ.M.V. 

Objavljeno: 28.04.2011.

Da li imate komentar?

  • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 
Prva strana | Prethodna | Prikaz komentara 11 do 20 od ukupno 38 | Sledeća | Poslednja strana
Boban
Ukupno: 38
Komentar
utvrdjivanje tržišne cene nekretnine
Komentar #28 objavljen : Wed June 01, 2011, 14:25:18
Kriterijumi utvrdjivanja tržišne cene nekretnine,u cilju utvrdjivanja poreza na imovinu,u rezultatu daju nerealne vrednosti.Primer: za idealnu polovinu stana od 47m2,odnosno 23,5m2, u Zemun polju,po važećim kkriterijumioma utvrdjena je tržišna vrednost 2 580 000 dinara!Pri utvrdjivanju te vrednosti, kao osnovice za porez na prenos apsolutnih prava istih 23,5m2,2007.g., utvrdjena je vrednost 1 o57 500 ! Po kojim to kriterijumima je tržišna vrednost iste nekretnine,u periodu 2007.-2010.uvećana 2,44 puta! Da li je to rezultat realnih kriterijuma? Istovremeno, poreska uprava utvrdjuje da je cena/m2 stana u Zemunu i Zemun polju identična,110 000 dinara!Realno je da se pribeglo punjenju budžeta na jedan vrlo proziran i perfidan način i da kriterijumii, u rezultatu, daju nerealne tržišne vrednosti stanova.Bilo0 kakva "stručna" objašnjenja ne mogu da negiraju i opravdaju navedenečinjenice.Jedino objašnjenje je da je poreski obveznik, naročito onaj koji nije u stanju da anlitički preispita šta mu se to dešava! Para u budžetu nema i nema realnih izvora da ga napune.A za sada, u Srbiji ima još dovoljno onih, kojima po svaku cenu, treba skinuti i kožu sa ledja ! Ali,ako se nastavi ovim trendovima, MMF-u možda neće imati ko da vrati uzete kredite ( mladi beže glavom bez obzira ), pa lako može da se desi konfiskacija ......!
Izvorinka
Ukupno: 38
Komentar
Porez na imovinu licima preko 65 godina.
Komentar #27 objavljen : Fri April 29, 2011, 14:10:19
Gde mislite da će vam ovaj zakon za manje od 2 godine ,a s obzirom da vam u svetu ostaje samo milijardu i po stanovništva i pitanje dali i toliko od skoro 7 milijardi koji nisu pedofili,a svi ostali jesu .znači vi ste zakon krojili po pedofilima .
Prva strana | Prethodna | Prikaz komentara 11 do 20 od ukupno 38 | Sledeća | Poslednja strana
 

INTERMEX ONLINE

ARHIVA VESTI
KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
KALENDAR PRAZNIKA

Uvećajte kalendar >

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
REGISTAR PROPISA


FINANSIJE

BESPLATNI PROPISI
Službeni glasnik RS
Grad Beograd
Službeni glasnik RS (Međ. ugovori)
Stari propisi
PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za mart 2020.

Agencijsko zapošljavanje - Novi i fleksibilniji način

PRAVNA POMOĆ

Povodom Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći

SUDSKA PRAKSA - Apelacioni sud u Beogradu

Softver - nezakonito korišćenje, neovlašćeno umnožavanje, zloupotreba aplikacije

Suđenje u razumnom roku

SUDSKA PRAKSA - Privredni apelacioni sud

Parnični postupak - dozvoljenost tužbe, odbacivanje tužbe

IZVRŠNI POSTUPAK

Skraćeni izvršni postupak pred Privrednim sudom

SUDSKA PRAKSA - OBLIGACIONO PRAVO

Opasna stvar i odgovornost za štetu


VELIKANI PRAVNE MISLI

Prof. dr Radomir Lukić - Tumačenje prava - Pojam, značaj i pravna praznina - Analogija, argumentum a contrario i usko tumačenje izuzetaka


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)